Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. (John Chrysostom, PG 47 – 64).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. (John Chrysostom, PG 47 – 64).

 • Ad Demetrium de compunctione i. Προς Δημήτριον μονάζοντα. Περί κατανύξεως, Λόγος Πρώτος. (PG 47, σελ. 393-410).
 • Ad eos qui magni aestimant opes. Ομιλία Εʹ. Πρὸς τοὺς μεγάλα τὰ παρόντα νομίζοντας καὶ περὶ τὰ τοῦ βίου λαμπρὰ μάτην ἐπτοημένους. (PG 64, σελ. 453-461).
 • Ad eos qui scandalizati sunt. Πρὸς τοὺς σκανδαλιζομένους ἐπὶ ταῖς παρανομίαις ταῖς γινομέναις καὶ τῇ τοῦ λαοῦ καὶ πολλῶν ἱερέων διώξει καὶ διαστροφῇ καὶ περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας καὶ περὶ ἀκαταλήπτου.
 • Ad Eudoxiam i. Προς την Ευδοξίαν.
 • Ad illuminandos catecheses. Κατήχησις Πρώτη. Πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι, καὶ διὰ τί λουτρὸν παλιγγενεσίας καὶ οὐκ ἀφέσεως ἁμαρτημάτων λέγεται, καὶ ὅτι ἐπικίνδυνον οὐ τὸ ἐπιορκεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ὀμνύειν, κἂν εὐορκῶμεν. (PG 49, σελ. 223-239).
 • Ad Innocentium papam i. Ιννοκεντιω Επισκόπω Ρώμης. Τῷ δεσπότῃ μου τῷ αἰδεσιμωτάτῳ, καὶ θεοφιλεστάτῳ ἐπισκόπῳ Ἰννοκεντίῳ Ἰωάννης ἐν Κυρίῳ χαίρειν. (PG 52, σελ. 529-536).
 • Ad Innocentium papam ii. , Ιννοκεντιω Επισκόπω Ρώμης, Ἰωάννης ἐν Κυρίῳ χαίρειν. (PG 52, σελ. 535-536).
 • Ad populum Antiochenum. Εις τους αδριάντας, Ομιλίαι καʹ εν Αντιοχεία λεχθείσαι. (PG 49, σελ. 15-222).
 • Ad Stagirium a daemone vexatum. Λόγος παραινετικός προς Σταγείριον ασκητήν δαιμονώντα. (PG 47, σελ. 423-493).
 • Ad Stelechium de compunctione ii. Προς Στελέχιον, και περί κατανύξεως, Λόγος Δεύτερος. (PG 47, σελ. 411-422).

 • Ad Theodorum lapsum i. Πρὸς Θεόδωρον ἐκπεσόντα καὶ περὶ μετανοίας λόγος αʹ.
 • Ad Theodorum lapsum ii. Πρὸς Θεόδωρον μοναχόν, σκεπτόμενον ἐξελθεῖν τοῦ μοναστηρίου καὶ γαμῆσαι καὶ πραγματεύεσθαι.
 • Ad viduam juniorem. Λόγος εις νεωτέραν χηρεύσασαν.
 • Admonitiones spirituales. Νουθεσίαι πνευματικαί. (PG 62, σελ. 741-744).
 • Adversus catharos. Ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν τοῖς Ἀποστόλοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ Θεοδοσίου βασιλέως πρὸς τοὺς καλοῦντας ἑαυτοὺς Καθαροὺς, ἑτέρων βʹ Eπισκόπων εἰρηκότων. (PG 63, σελ. 491-494).
 • Adversus ebriosos et de resurrectione domini nostri Jesu Christi. Κατά μεθυόντων, Καὶ εἰς τὴν Aνάστασιν, λόγος λεχθεὶς τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα. (PG 50, σελ. 433-442).
 • Adversus eos qui non adfuerant. Ὁμιλία παραινετικὴ λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας. πρὸς τοὺς ἀπολειφθέντας· καὶ ἀπόδειξις περὶ τῶν ἀγώνων καὶ ἄθλων τοῦ μακαρίου καὶ δικαίου Ἰώβ. (PG 63, σελ. 477-486).
 • Adversus Judaeos. Λόγοι κατά Ιουδαίων. (PG 48, σελ. 843-942).
 • Adversus oppugnatores vitae monasticae. Προς τους πολεμούντας τοις επί το μονάζειν ενάγουσιν. (PG 47, σελ. 319-386).
 • Ascetam facetiis uti non debere. Ότι ου χρη ευτραπελίζειν τον ασκητήν. (PG 48, σελ. 1.055-1.060).
 • Caritatem secundum deum rem esse deo digna. Ὅτι θεοπρεπὲς ἔργον ἡ κατὰ Θεὸν ἀγάπη ἐστί. (PG 61, σελ 681-684).
 • Catecheses ad illuminandos. Ομιλίαι κατηχητικαὶ πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι καὶ πρὸς νεοφωτίστους καὶ εἰς τὴν ἐπιγραφὴν τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων. Κατήχησις πρώτη πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι. 
 • Catechesis de juramento. Κατηχήσεις. Ἐν τῇ προτέρᾳ κατηχήσει διαλεχθεὶς περὶ ὅρκων ταύτην εἶπεν εἰς τὴν αὐτὴν πάλιν ὑπόθεσιν, δεικνὺς ὅτι οὐ τὸ ἐπιορκεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ εὐορκεῖν κόλασιν ἔχει, καὶ ὅτι χρησίμως ὁ Χριστὸς διὰ τριῶν ἡμερῶν ἀνέστη. Λόγος βʹ.
 • Catechesis ultima ad baptizandos. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι κατήχησις ἐσχάτη. Λόγος γʹ.
 • Christi discipulum benignum esse debere. Ότι χρὴ τὸν Χριστοῦ μαθητὴν ἤπιον εἶναι, καὶ μὴ ταχέως ὀργίζεσθαι. (PG 48, σελ 1.069-1.072).
 • Commentarius in Job. Υπόμνημα εις τον μακάριον Ιώβ.
 • Comparatio regis et monachi. Σύγκρισις βασιλικής δυναστείας και πλούτου και υπεροχής, προς μοναχόν συζώντα τή αληθεστάτη και κατά Χριστόν φιλοσοφία. (PG 47, σελ 387-392).
 • Contra Anomoeos. Πρὸς Ἀνομοίους περὶ ἀκαταλήπτου, καὶ ὅτι σύμφωνος ἡ Νέα τῇ Παλαιᾷ, καὶ πρὸς τοὺς ἀπολιμπανομένους τῶν θείων συνάξεων. Λόγος ἑνδέκατος. (PG 48, σελ 795-802).
 • Contra eos qui subintroductas habent virgines. ∆ιδασκαλία και έλεγχος προς τους έχοντας παρθένους συνεισάκτους.
 • Contra haereticos et in sanctam deiparam. Κατὰ αἱρετικῶν, καὶ εἰς τὴν ἁγίαν Θεοτόκον. (PG 59, σελ 709-714).
 • Contra haereticos. Κατὰ αἱρετικῶν. (PG 60, σελ 745-748).
 • Contra Judaeos gentiles et haereticos. Πρός Ιουδαίους καὶ Ἕλληνας καὶ αἱρετικούς· καὶ εἰς τὸ, »Ἐκλήθη Ἰησοῦς εἰς γάμον». (PG 48, σελ 1.075-1.079).
 • Contra ludos et theatra. Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα. (PG 56, σελ 263-270).
 • Contra theatra. Εἰς τὸ μὴ πλησιάζειν θεάτροις, καὶ ὅτι μοιχοὺς ἀπηρτισμένους ποιεῖ, καὶ ὅτι ἀθυμίας αἴτιον καὶ πολέμου τοῦτο, καὶ εἰς τὸν Ἀβραάμ. (PG 56, σελ 541-554).
 • Cum Saturninus et Aurelianus acti essent in exsilium. Ὅτε Σατορνῖνος καὶ Αὐρηλιανὸς ἐξωρίσθησαν, καὶ Γαϊνᾶς
  ἐξῆλθε τῆς πόλεως· καὶ περὶ φιλαργυρίας. (PG 52, σελ 413-419).
 • De adoratione pretiosae crucis. Εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, τῇ μέσῃ ἑβδομάδι τῶν νηστειῶν. (PG 52, σελ. 835-840).
 • De angusta porta et in orationem dominicam. Περὶ τοῦ κατὰ Θεὸν πολιτεύεσθαι, καὶ εἰς τὸ, »Στενὴ ἡ πύλη, καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ ἑρμηνεία τῆς προσευχῆς τοῦ, Πάτερ ἡμῶν». (PG 51, σελ. 41-48).
 • De Anna i.  Περὶ τῆς Ἄννης. (PG 54, σελ. 631-676).
 • De Babyla contra Julianum et gentiles. Λόγος εἰς τὸν μακάριον Βαβύλαν καὶ κατὰ Ἑλλήνων. 
 • De baptismo Christi. Πρὸς τοὺς ἀπολιμπανομένους τῶν θείων συνάξεων, καὶ εἰς τὸ ἅγιον καὶ σωτήριον βάπτισμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ περὶ τῶν ἀναξίως κοινωνούντων, καὶ ὅτι οἱ ἀτέλεστον καταλιμπάνοντες τὴν θείαν λειτουργίαν, καὶ πρὸ τῆς τελευταίας εὐχῆς ἐξερχόμενοι, τὸν Ἰούδαν μιμοῦνται, λόγος. (PG 49, σελ. 363-372).
 • De beato Abraham. Λόγος εις τον μακάριον Αβραάμ. (PG 50, σελ. 737-746).
 • De beato Philogonio. Εἰς τὸν μακάριον Φιλογόνιον γενόμενον ἀπὸ δικολόγου ἐπίσκοπον, καὶ ὅτι τοῦ προνοεῖν τῶν κοινῇ συμφερόντων οὐδὲν ἴσον εἰς εὐδοκίμησιν παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ ὅτι τὸ ῥᾳθύμως προσιέναι τοῖς θείοις μυστηρίοις κόλασιν ἀφόρητον ἔχει, κἂν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦτο τολμήσωμεν. Ἐλέχθη δὲ πρὸ πέντε ἡμερῶν τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Λόγος ἕκτος. (PG 48, σελ. 747-756).
 • De caritate. Περὶ ἀγάπης. (PG 60, σελ. 773-776).
 • De caritate_Περὶ ἀγάπης. (PG 62, σελ. 769-772).
 • De Chananaea. Εις την επίλυσιν της Χαναναίας. Ἐῤῥήθη δὲ μετὰ τὸ ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἐξορίας. (PG 52, σελ. 449-460).
 • De Christi divinitate. Εἰς τὸν παραλυτικὸν, τὸν τὰ τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη ἔχοντα ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸ ὅτι Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. Λόγος δωδέκατος. (PG 48, σελ. 801-812).
 • De Christi precibus. Ὅτι τὸ μὴ λέγειν, ἅπερ ἴσμεν, καὶ εἰς ἑτέρους ἐκφέρειν, πενέστερον ποιεῖ, καὶ τὴν χάριν σβέννυσι· καὶ εἰς τὰς εὐχὰς, ἃς ὁ Χριστὸς ηὔξατο, καὶ τὴν ἐξουσίαν, μεθ’ ἧς ἅπαντα ἐποίει· καὶ εἰς τὴν τοῦ παλαιοῦ νόμου διόρθωσιν· καὶ ὅτι τὸ σαρκωθῆναι τὴν ἰσότητα αὐτοῦ τὴν πρὸς τὸν Πατέρα οὐκ ἐλαττοῖ, ἀλλὰ καὶ συνίστησι μᾶλλον. (PG 48, σελ. 783-796).
 • De circo. Εἰς τὸ ἱπποδρόμιον λόγος. (PG 59, σελ. 567-570).
 • De cognitione dei et in sancta theophania. ΙΑʹ. Λόγος περὶ θεογνωσίας, καὶ εἰς τὰ ἅγια Θεοφάνια, καὶ εἰς τοὺς νεοφωτίστους. (PG 64, σελ. 43-46).
 • De confessione pretiosae crucis. Λόγος περὶ τοῦ μὴ ἐπαισχύνεσθαι ὁμολογεῖν τὸν τίμιον σταυρὸν, καὶ ὡς δι’ αὐτοῦ ἔσωσεν ἡμᾶς ὁ Χριστὸς, καὶ δεῖ ἐν αὐτῷ καυχᾶσθαι, καὶ περὶ ἀρετῆς, καὶ ὅπως ἐφίεται τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης. (PG , 52 σελ. 841-844).
 • De consubstantiali. Πρὸς τοὺς ἀπολειφθέντας τῆς συνάξεως, καὶ τοῦ ὁμοούσιον εἶναι τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ ἀπόδειξις, καὶ ὅτι τὰ ταπεινῶς εἰρημένα καὶ γεγενημένα παρ’ αὐτοῦ, οὐ δι’ ἀσθένειαν δυνάμεως, οὐδὲ δι’ ἐλάττωσιν ἐγίνετο καὶ ἐλέγετο, ἀλλὰ δι’ οἰκονομίας διαφόρους. Ἀπὸ τοῦ περὶ ἀκαταλήπτου, καὶ ἀκολούθως. (PG 48, σελ. 755-768).
 • De continentia. Περὶ σωφροσύνης.
 • De corruptoribus virginum. Ταλανισμὸς πρὸς τοὺς φθείροντας τὰς τοῦ Χριστοῦ παρθένους. (PG 60, σελ. 741-744).
 • De cruce et latrone i. Εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ εἰς τὸν λῃστὴν, καὶ περὶ τῆς Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας, καὶ περὶ τοῦ συνεχῶς εὔχεσθαι ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν. (PG 49, σελ. 399-408).
 • De cruce et latrone ii. Εἰς τὸν Σταυρὸν, ἐλέχθη εἰς τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην Παρασκευήν· καὶ εἰς τὴν ἐξομολόγησιν τοῦ λῃστοῦ, καὶ ὅτι χρὴ ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν εὔχεσθαι. (PG 49, σελ. 407-418).
 • De cruce et latrone. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ εἰς τὴν λῃστήν. Εὐλόγησον πάτερ.
 • De Davide et Saule. Ομιλία Αʹ. Εἰς τὰ κατὰ τὸν ∆αυῒδ καὶ τὸν Σαοὺλ, καὶ περὶ ἀνεξικακίας, καὶ τοῦ δεῖν φείδεσθαι τῶν ἐχθρῶν, καὶ μηδὲ ἀπόντας λέγειν κακῶς. (PG 54, σελ. 676-708).
 • De decem millium talentorum debitore. Εις την παραβολήν, τοῦ τὰ μύρια τάλαντα ὀφείλοντος, καὶ τὰ ἑκατὸν
  δηνάρια ἀπαιτοῦντος, καὶ ὅτι παντὸς ἁμαρτήματος τὸ μνησικακεῖν χεῖρον. (PG 51, σελ. 17-30).
 • De diabolo tentatore. Πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι δαίμονες τὰ ἀνθρώπινα διοικοῦσι, καὶ δυσχεραίνοντας ἐπὶ ταῖς τοῦ Θεοῦ κολάσεσι, καὶ σκανδαλιζομένους ἐπὶ ταῖς τῶν φαύλων εὐημερίαις καὶ δυσπραγίαις τῶν δικαίων. (PG 49, σελ. 241-276).
 • De Eleazaro et septem pueris. Ομιλία ΙΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία λεχθεῖσα, ἑτέρου προειρηκότος σφόδρα πρεσβύτου, περὶ Ἐλεαζάρου καὶ ἑπτὰ παίδων. (PG 63, σελ. 523-530).
 • De eleemosyna. Περὶ ἐλεημοσύνης. (PG 60, σελ. 747-752).
 • De eleemosyna_ Περὶ ἐλεημοσύνης. (PG 60, σελ. 707-712).
 • De eleemosyna_-_. Περὶ ἐλεημοσύνης. (PG 62, σελ. 769-770).
 • De eleemosyna_-_-. Ομιλία Γʹ. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὸν πλούσιον καὶ τὸν Λάζαρον. (PG 64, σελ. 433-444).
 • De fato et providentia. Περί ειμαρμένης τε και προνοίας Λόγοι εξ. (PG 50, σελ. 750-774).
 • De fugienda simulata specie. Ότι επίπλαστον σχήμα και μη αληθές φεύγειν χρη. (PG 48, σελ. 1.073-1.075).
 • De futurae vitae deliciis. Περί της των μελλόντων απολαύσεως, καὶ τῆς τῶν παρόντων εὐτελείας. (PG 51, σελ. 347-354).
 • De gloria in tribulationibus. Εἰς τὸ ἀποστολικὸν ῥητὸν τὸ λέγον, «Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν
  ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται», καὶ τὰ ἑξῆς. (PG 51, σελ. 155-164).
 • De iis qui in jejunio continenter vivunt. Βʹ. Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν ἐν νηστείᾳ σωφρονούντων, καὶ διαγωγῆς διαφόρων προφητῶν. (PG 64, σελ. 15-16).
 • De inani gloria et de educandis liberis. Περί κενοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα.
 • De incomprehensibili dei natura. Περὶ ἀκαταλήπτου, ἀπόντος τοῦ ἐπισκόπου, πρὸς Ἀνομοίους λόγος αʹ.
 • De jejunio de Davide. Περὶ νηστείας, καὶ εἰς τὸν ∆αυῒδ, καὶ περὶ πρεσβυτέρων, καὶ εἰς τὸν Ἰωσὴφ, καὶ κατὰ Ναυάτου. (PG 62, σελ. 759-764).
 • De jejunio dominica quinta jejuniorum. Περὶ νηστείας· Κυριακῇ εʹ τῶν νηστειῶν. (PG 62, σελ. 731-732).
 • De jejunio et eleemosyna. Λόγος περί νηστείας και ελεημοσύνης. (PG 48, σελ. 1.059-1.062).
 • De jejunio sermones 1_7. Εἰς κήρυγμα νηστείας. (PG 60, σελ. 711-724).
 • De jejunio. Περὶ νηστείας. (PG 61, σελ. 787-790).
 • De jejunio_. Περὶ νηστείας. (PG 62, σελ. 731-738).
 • De jejunio_-. Περὶ νηστείας. (PG 62, σελ. 757-760).
 • De Joseph et de castitate. Εἰς τὸν Ἰωσὴφ καὶ περὶ σωφροσύνης. (PG 56, σελ. 587-590).
 • De laudibus sancti Pauli apostoli. Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον. 
 • De Lazaro et divite. Εἰς τὸν Λάζαρον καὶ εἰς τὸν πλούσιον. (PG 59, σελ. 591-596).
 • De Lazaro. Μετὰ τὰς Καλάνδας τῇ ἑξῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ λεχθεὶς κατὰ μεθυόντων, καὶ περὶ τῶν εἰς καπηλεῖα εἰσιόντων καὶ εἰς τὴν πόλιν χορείας τελούντων, καὶ ὅτι τὸν διδάσκαλον οὐ χρὴ ἀπογινώσκειν τῶν μαθητῶν, κἂν πρὸς τὸ παρὸν μὴ πείθωνται, καὶ εἰς τὸν πτωχὸν Λάζαρον καὶ τὸν πλούσιον. (PG 48, σελ. 963-1.054).
 • De libello repudii. Εις το γυνὴ δέδεται νόμῳ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ. Μακαριωτέρα δέ ἐστιν, ἐὰν οὕτω μείνῃ.
 • De Maccabeis. Εις τους αγίους Μακκαβαίους. Καὶ εἰς τὴν μητέρα αὐτῶν. (PG 51, σελ. 217-226).
 • De mansuetudine sermo. Περὶ πραότητος. (PG 63, σελ. 549-556).
 • De Melchisedech. Εἰς τὸν Μελχισεδέκ. (PG 56, σελ. 257-262).
 • De meretrice. Ομιλία εἰς τὸν Φαρισαῖον καὶ εἰς τὴν πόρνην.
 • De mutatione nominum. Ἀναγνωσθείσης περικοπῆς, «Σαῦλος δὲ ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου,» πάντων προσδοκώντων εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ θʹ τῶν Πράξεων τὴν ὁμιλίαν λεχθήσεσθαι, ὅτι ἀναστάσεως ἀπόδειξις ἡ Παύλου κλῆσις. (PG 51, σελ. 113-156).
 • De nativitate Joannis Baptistae. Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ.
 • De nativitate Joannis Baptistae_. Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ.
 • De nativitate. Λόγος εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν  
 • De negatione Petri. Εἰς τὴν ἄρνησιν Πέτρου, καὶ εἰς τὸν σταυρὸν, καὶ πῶς ὁ Ἰωσὴφ τύπος ἐγένετο τοῦ Χριστοῦ, ὁμιλία. 
 • De non iterando conjugio. Περί μονανδρίας.
 • De non judicando proximo. Εἰς τὸ λέγειν τοὺς Ἰουδαίους, «∆αιμόνιον ἔχεις,» καὶ εἰς τὸ, «Μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν». (PG 60, σελ. 763-766).
 • De occursu domini. Εις την Υπαπαντήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ εἰς τὸν Συμεῶνα, λόγος. (PG 50, σελ. 807-812).
 • De oratione. Περὶ εὐχῆς. (PG 62, σελ. 737-740).
 • De paenitentia et in lectionem de Davide et de uxore Uriae. Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ ∆αυῒδ περὶ τῆς τοῦ Οὐρίου. (PG 64, σελ. 11-16).
 • De paenitentia sermo 1. Λόγος παραινετικὸς περὶ μετανοίας, ἐν ᾧ ἐμνημόνευσε καὶ ἐστηλίτευσε πάντα τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων. Λόγος Αʹ. (PG 60, σελ. 681-700).
 • De paenitentia sermo 2. Κυριακῇ τῆς Τυροφάγου περὶ μετανοίας καὶ ἐλεημοσύνης. Λόγος βʹ. (PG 60, σελ. 699-706).
 • De paenitentia sermo 3. Περὶ μετανοίας. Λόγος γʹ. (PG 60, σελ. 705-708).
 • De paenitentia. Λόγος περί μετανοίας. Ἐξ ἀγροῦ αὐτοῦ ἐπανελθόντος. (PG 49, σελ. 277-350).
 • De paenitentia_. Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς Ἡρώδην καὶ Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν. (PG 59, σελ. 759-766).
 • De paenitentia_-. Περὶ μετανοίας. (PG 60, σελ. 765-768).
 • De patientia et de consummatione huius saeculi. Περὶ ὑπομονῆς, καὶ περὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ δευτέρας παρουσίας, ἀδιαδόχου τε τῶν δικαίων βασιλείας, καὶ ἀτελευτήτου τῶν ἁμαρτωλῶν κολάσεως· ὑπόθεσίς τε ἐξομολογήσεως, καὶ πρὸς τὴν τῶν θείων Γραφῶν μελέτην προτροπὴ, τίνες τε αἱ μεθοδεῖαι τοῦ εχθροῦ, καὶ τί τὸ τῆς ἡσυχίας ὠφέλιμον. (PG 63, σελ. 937-942).
 • De patientia sermo 1. Περὶ ὑπομονῆς, καὶ τοῦ μὴ πικρῶς κλαίειν τοὺς τελευτῶντας. (PG 60, σελ. 723-730).
 • De patientia sermo 2. Περὶ ὑπομονῆς. (PG 60, σελ. 729-736).
 • De perfecta caritate. Περὶ τελείας ἀγάπης, καὶ τῆς κατ’ ἀξίαν τῶν ἔργων ἀνταποδόσεως, καὶ περὶ κατανύξεως. (PG 56, σελ. 280-290). 
 • De petitione matris filiorum Zebedaei. Εἰς τὰ ὑπόλοιπα κατὰ αἱρετικῶν, καὶ περὶ κρίσεως καὶ ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὴν αἴτησιν τῆς μητρὸς τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. Λόγος ὄγδοος. (PG 48, σελ. 767-778).
 • De pharisaeo. Εἰς τὸν Φαρισαῖον ὁμιλία. (PG 59, σελ. 589-592).
 • De precatione. Περί προσευχής. Λόγος αʹ. (PG 50, σελ. 775-786).
 • De precatione_. Ομιλία ʹ. Περὶ εὐχῆς. (PG 64, σελ. 461-465).
 • De proditione Judae. Εις την προδοσίαν του Ιούδα καὶ εἰς τὸ Πάσχα, καὶ εἰς τὴν παράδοσιν τῶν μυστηρίων, καὶ περὶ τοῦ μὴ μνησικακεῖν. Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτῃ.
 • De profectu evangelii. Προς τους οὐκ εἰς δέον χρωμένους τῷ ἀποστολικῷ ῥητῷ τῷ λέγοντι, «Εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται» καὶ περὶ ταπεινοφροσύνης. (PG 51, σελ. 311-320).
 • De prophetiarum obscuritate. Ἀπόδειξις τοῦ χρησίμως τὰς περὶ Χριστοῦ καὶ ἐθνῶν καὶ τῆς ἐκπτώσεως
  Ἰουδαίων προφητείας ἀσαφεῖς εἶναι. Ἔτι εἰς τὴν ἀσάφειαν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, καὶ εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ
  φιλανθρωπίαν, καὶ περὶ τοῦ μὴ κατηγορεῖν ἀλλήλων.
 • De pseudoprophetis. Λόγος περὶ ψευδοπροφητῶν, καὶ ψευδοδιδασκάλων, καὶ ἀθέων αἱρετικῶν, καὶ περὶ σημείων τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ἐῤῥήθη δὲ μέλλοντος αὐτοῦ ἐκδημεῖν ἀπὸ τοῦ σώματος. (PG 59, σελ. 553-568).
 • De regressu. Τοῦ αὐτοῦ, Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅτε ἦλθεν ἀπὸ Ἀσίας. 
 • De remissione peccatorum. Εἰς τὸ, «Ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ·» καὶ περὶ τῆς παραβολῆς τῶν ἑκατὸν προβάτων· καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελιστοῦ, «Ἐὰν δύο συμφωνήσωσι,» καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ εἰς τὸ, «Ποσάκις ἐὰν ἁμαρτήσῃ εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, ἀφήσω αὐτῷ;» (PG 60, σελ. 759-764).
 • De resurrectione mortuorum. Περί της των νεκρών Αναστάσεως ομιλία.
 • De sacerdotio lib 7. Περὶ ἱερωσύνης λόγος ἕβδομος.
 • De sacerdotio. Πρὸς τὸν ἐγκαλοῦντα ἐπὶ τῷ διαφυγεῖν τὴν ἱερωσύνην.
 • De salute animae. Περὶ σωτηρίας ψυχῆς. (PG 60, σελ. 735-738).
 • De sancta Droside martyre. Εγκώμιον εἰς τὴν ἁγίαν μεγαλομάρτυρα ∆ροσίδα, καὶ εἰς τὸ μεμνῆσθαι θανάτου. 
 • De sancta Pelagia virgine et martyre. Ομιλία εγκωμιαστική εἰς τὴν ἁγίαν μάρτυρα Πελαγίαν τὴν ἐν Ἀντιοχείᾳ. (PG 50, σελ. 579-584).
 • De sancta pentecoste. Εις την αγίαν Πεντηκοστήν. Καὶ διὰ τί σημεῖα νῦν οὐ γίνεται, καὶ ὅτι τὰ πραττόμενα καὶ λεγόμενα παρ’ ἡμῶν ἀναγράφεται. (PG 50, σελ. 453-470).
 • De sancta Thecla martyre. Εις την αγίαν πρωτομάρτυρα καὶ ἀπόστολον Θέκλαν ἐγκώμιον. (PG 50, σελ. 745-748).
 • De sancta Thecla martyre_
 • De sancta trinitate. Περί της αγίας και ομοουσίου Τριάδος. (PG 48, σελ. 1.087-1.096).
 • De sanctis Bernice et Prosdoce. Εις τας αγίας μάρτυρας Βερνίκην καὶ Προσδόκην παρθένους, καὶ ∆ομνίναν τὴν μητέρα αὐτῶν, ὁμιλία ἐγκωμιαστική. (PG 50, σελ. 629-640).
 • De sanctis martyribus. Ἀπελθόντος τοῦ Eπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. (PG 50, σελ. 645-654).
 • De sanctis martyribus_. Εγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους πάντας τοὺς ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτυρήσαντας. (PG 50, σελ. 705-712).
 • De sancto hieromartyre Babyla. Εις τον άγιον Ιερομάρτυρα Βαβύλαν. (PG 50, σελ. 527-534).
 • De sancto hieromartyre Phoca. Εις τον άγιον Ιερομάρτυρα Φωκάν. Και κατά αιρετικών. Καὶ εἰς τὸν ρμαʹ ψαλμὸν, «Φωνῇ μου πρὸς τὸν Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς τὸν Θεὸν ἐδεήθην.» (PG 50, σελ. 699-706).
 • De sancto Meletio Antiocheno. Ομιλία εγκωμιαστική εἰς τὸν ἐν ἁγίοις Πατέρα ἡμῶν Μελέτιον Αρχιεπίσκοπον Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης, καὶ εἰς τὴν σπουδὴν τῶν συνελθόντων. (PG 50, σελ. 515-520).
 • De siccitate. Περὶ αὐχμοῦ. (PG 61, σελ. 723-725).
 • De spe. Περὶ ἐλπίδος. (PG 60, σελ. 771-774).
 • De studio praesentium. Oμιλία, λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Εἰρήνης, ὑπέρ τε τῆς σπουδῆς τῶν παρόντων καὶ ῥᾳθυμίας τῶν ἀπολειφθέντων, καὶ περὶ τοῦ ψάλλειν, καὶ περὶ τοῦ μηδὲν εἶναι κώλυμα γυναιξὶ τὴν φύσιν πρὸς τοὺς τῆς ἀρετῆς δρόμους. (PG 63, σελ. 485-491).
 • De Susanna. Εἰς τὴν Σουσάνναν. (PG 56, σελ. 589-594).
 • De terrae motu. Ομιλία μετά τον σεισμόν. (PG 50, σελ. 713-716).
 • De turture seu de ecclesia sermo. Λόγος εις την Τρυγόνα, ήτοι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. (PG 55, σελ. 599-602).
 • De virginitate. Περί παρθενίας. Ὅτι τῶν αἱρετικῶν ἡ παρθενία μισθὸν οὐκ ἔχει.
 • De virtute animi. Ομιλία Ηʹ. Ὅτι πάντων ἡ κατὰ ψυχὴν ἀρετὴ προτιμοτέρα. (PG 64, σελ. 473-480).
 • Deprecatio. Εὐχὴ.
 • Eclogae ex diversis homiliis. Εκλογαί από διαφόρων λόγων. (PG 63, σελ. 568-902).
 • Encomium in sanctos martyres. Εγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους μάρτυρας.
 • Encomium in sanctum Joannem evangelistam. Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Εὐαγγελιστήν.
 • Encomium in sanctum Polycarpum. Εγκώμιον εις την άγιον Ιερομάρτυρα Πολύκαρπον. Ευλόγησον.
 • Epistula ad abbatem. Επιστολὴ πρός τινα ἡγούμενον αἰτήσαντα παρ’ αὐτοῦ πεμφθῆναι αὐτῷ κανόνα πνευματικῆς διδασκαλίας εἰς ὠφέλειαν αὐτοῦ τε καὶ τῶν μετ’ αὐτοῦ ἀδελφῶν.
 • Epistula ad Antiochum. Πρὸς Ἀντίοχον ἐπιστολὴ.
 • Epistula ad Caesarium. Εκ τῆς πρὸς Καισάριον ἐπιστολῆς μετὰ τὴν δευτέραν αὐτοῦ ἐξορίαν.
 • Epistula ad Cyriacum. Επιστολὴ πεμφθεῖσα ἀπὸ τῆς ἐξορίας πρὸς Κυριακὸν ἐπίσκοπον.
 • Epistula ad episcopos. Τοις εγκεκλεισμένοις Επισκόποις, Πρεσβύτεροις καὶ διακόνοις ἐν δεσμωτηρίῳ δι’ εὐσέβειαν. (PG 52, σελ. 541-542).
 • Epistula ad monachos. Επιστολὴ πρὸς μοναχοὺς.
 • Epistulae ad Olympiadem. Τῇ δεσποίνῃ μου τῇ αἰδεσιμωτάτῃ καὶ θεοφιλεστάτῃ διακόνῳ Ὀλυμπιάδι Ἰωάννης ἐπίσκοπος ἐν Κυρίῳ χαίρειν.
 • Epistulae. Επιστολαί. (PG 52, σελ. 624-748).
 • Epitimia lxxiii. Ἐπιτίμια τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
 • Expositiones in Psalmos. Ερμηνεία εις τους Ψαλμούς. (PG 55, σελ. 40-498).
 • Fragmenta ex homiliis diversis. Ότε ἦν ἐν Ἀντιοχείᾳ εἰς τὸ μυστικὸν δεῖπνον λόγου οὗ ἡ ἀρχή· ἀπαρχὴν ἀπορρήτου θυσίας σήμερον ἑορτάζομεν.
 • Fragmenta in epistulas catholicas. Εις τας καθολικάς Επιστολάς. (PG 64, σελ. 1.040-1.061).
 • Fragmenta in Jeremiam. Εξηγήσεως εις τον Ιερεμίαν προφήτην τα σωζόμενα. (PG 64, σελ. 740-1.037).
 • Fragmenta in Job. Εξηγήσεως εις τον Ιωβ τα σωζόμενα. (PG 64, σελ. 508-656).
 • Fragmenta in Proverbia. Εξηγήσεως εις τας παροιμίας Σολομώνος τα σωζόμενα. (PG 64, σελ. 661-737).
 • Homilia de capto Eutropio. Ομιλία ότε τῆς ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη, καὶ περὶ παραδείσου καὶ Γραφῶν, καὶ εἰς τὸ, «Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου.» (PG 52, σελ. 395-414).
 • Homilia dicta in templo sanctae Anastasiae. Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας. (PG 63, σελ. 493-500).
 • Homilia dicta postquam reliquiae martyrum. Ομιλία Βʹ. (PG 63, σελ. 467-472).
 • Homilia dicta praesente imperatore. Τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ, παραγενομένου τοῦ βασιλέως ἐν τῷ μαρτυρίῳ τοῦ ἀποστόλου καὶ μάρτυρος Θωμᾶ τοῦ διακειμένου ἐν τῇ ∆ρυπίᾳ, καὶ ἀναχωρήσαντος πρὸ τῆς διαλέξεως, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τὴν ἐκείνου πρὸς τὸ πλῆθος. (PG 63, σελ. 473-478).
 • Homilia habita postquam presbyter Gothus concionatus fuerat. Ομιλία λεχθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ Παύλου, Γότθων ἀναγνόντων, καὶ πρεσβυτέρου Γότθου προομιλήσαντος. (PG 63, σελ. 499-510).
 • Homilia in martyres. Εις μάρτυρας ομιλία. (PG 50, σελ. 661-666).
 • In Acta apostolorum. Υπόμνημα εις τας πράξεις των Αποστόλων. (PG 60, σελ. 13-384).
 • In adorationem venerandae crucis. Εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου ξύλου. (PG 62, σελ. 747-754).
 • In annuntiationem beatae virginis. Εις τον Ευαγγελισμόν τῆς ὑπερενδόξου ∆εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. (PG 50, σελ. 791-796).
 • In annuntiationem deiparae. Εἰς τὸν Eὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου, καὶ κατὰ Ἀρείου δυσσεβοῦς. (PG 62, σελ. 763-770).
 • In annuntiationem sanctissimae deiparae. Εἰς τὸν Eὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. (PG 60, σελ. 755-760).
 • In ascensionem domini nostri Jesu Christi. Εἰς τὴν Aνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐλέχθη δὲ ἐν τῷ
  μαρτυρίῳ τῆς Ῥωμανησίας, ἔνθα μαρτύρων σώματα, ὑπὸ τὸ ἔδαφος κείμενα ἐγγὺς λειψάνων αἱρετικῶν, ἀνηνέχθησαν, καὶ ἄνω κατ’ ἰδίαν ἐτάφησαν. (PG 50, σελ. 441-452).
 • In ascensionem Sermo 1. Εις την Ανάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁμιλία αʹ. (PG 52, σελ. 791-794).
 • In ascensionem Sermo 2. Εις την Ανάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λόγος βʹ. (PG 52, σελ. 793-796).
 • In ascensionem Sermo 3. Εις την Ανάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λόγος γʹ. (PG 52, σελ. 797-800).
 • In ascensionem Sermo 4. Εις την Ανάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λόγος δʹ. (PG 52, σελ. 799-802).
 • In ascensionem Sermo 5. Εις την Ανάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λόγος εʹ. (PG 52, σελ. 801-802).
 • In assumptionem domini nostri Jesu Christi. Εἰς τὴν Aνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (PG 61, σελ. 711-712).
 • In assumptionem domini. Εἰς τὴν Aνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
 • In Bassum martyrem. Εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Βάσσου. Ἐλέχθη εἰς τοὺς φόβους, καὶ εἰς τὸ, »Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ». (PG 50, σελ. 719-726).
 • In catechumenos. Εἰς τοὺς κατηχουμένους. (PG 60, σελ. 739-742).
 • In catenas sancti Petri. Λόγος εἰς τὴν προσκύνησιν τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου καὶ κορυφαίου τῶν Αποστόλων Πέτρου. 
 • In centurionem. Εἰς τὸν ἑκατόνταρχον. (PG 61, σελ. 769-772).
 • In Christi ascensionem. Λόγος εἰς τὴν Ανάληψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
 • In Christi natalem diem. Εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν. (PG 61, σελ. 737-738).
 • In Christi natalem. Εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν. 
 • In decem virgines. Εἰς τὴν παραβολὴν τῶν δέκα παρθένων, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης. Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τρίτη. (PG 59, σελ. 527-531).
 • In decollationem sancti Joannis. Εις την αποτομήν του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Καὶ εἰς τὴν Ἡρωδιάδα. (PG 59, σελ. 485-490).
 • In dictum Pauli Nolo vos ignorare. Εις το Αποστολικόν ρητόν, »Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον». (PG 51, σελ. 241-252).
 • In dictum Pauli Oportet haereses esse. Εις το Αποστολικόν ρητόν τὸ λέγον· «∆εῖ δὲ καὶ αἱρέσεις εἶναι ἐν ὑμῖν, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται». (PG 51, σελ. 251-260).
 • In diem natalem. Εἰς τὴν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄδηλον μὲν ἔτι οὖσαν τότε, πρὸ δὲ ὀλίγων ἐτῶν γνωρισθεῖσαν παρά τινων τῶν ἀπὸ τῆς ∆ύσεως ἐλθόντων καὶ ἀναγγειλάντων. 
 • In drachmam et in illud Homo quidam habebat duos filios. Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, εἰς τὴν δραχμὴν, καὶ εἰς τὸ, «Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς». (PG 49, σελ. 351-362).
 • In duodecim apostolos. Εἰς τοὺς ἁγίους δώδεκα ἀποστόλους. (PG 59, σελ. 495-498).
 • In Ecclesiasten. Ερμηνεία εις τον Εκκλησιαστήν.
 • In Eliam prophetam. Εἰς τὸν προφήτην Ἠλίαν, Λόγος. (PG 56, σελ. 583-586).
 • In epistulam ad Colossenses. Υπόμνημα εις την προς Κολοσσαείς Επιστολήν. (PG 62, σελ. 300-392).
 • In epistulam ad Ephesios. Υπόμνημα εις την προς Εφεσίους Επιστολήν. (PG 62, σελ. 10-176).
 • In epistulam ad Galatas commentarius. Υπόμνημα εις την προς Γαλάτας Επιστολήν. (PG 61, σελ. 612-682).
 • In epistulam ad Hebraeos. Ερμηνεία εις τὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴν, ἐκτεθεῖσα ἀπὸ σημείων μετὰ τὴν κοίμησιν αὐτοῦ, παρὰ Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας. (PG 63, σελ. 10-236).
 • In epistulam ad Philemonem. Υπόμνημα εις την προς Φιλήμονα Επιστολήν.(PG 62, σελ. 701-720).
 • In epistulam ad Philippenses. Υπόμνημα εις την προς Φιλιππησίους Επιστολήν. (PG 62, σελ. 177-298).
 • In epistulam ad Romanos. Υπόμνημα εις την προς Ρωμαίους Επιστολήν. (PG 60, σελ. 392-682).
 • In epistulam ad Titum. Υπόμνημα εις την προς Τίτον Επιστολήν. (PG 62, σελ. 663-700).
 • In epistulam i ad Corinthios. Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Α΄ Επιστολήν. (PG 61, σελ. 9-382).
 • In epistulam i ad Thessalonicenses. Υπόμνημα εις την προς Θεσσαλονικείς Α΄ Επιστολήν. (PG 62, σελ. 392-468).
 • In epistulam i ad Timotheum. Υπόμνημα εις την προς Τιμόθεον Α΄ Επιστολήν. (PG 62, σελ. 502-600).
 • In epistulam ii ad Corinthios. Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Β΄Επιστολήν. (PG 61, σελ. 382-610).
 • In epistulam ii ad Thessalonicenses. Υπόμνημα εις την προς Θεσσαλονικείς Β΄ Επιστολήν. (PG 62, σελ. 467-500).
 • In epistulam ii ad Timotheum. Υπόμνημα εις την προς Τιμόθεον Β΄ Επιστολήν. (PG 62, σελ. 600-662).
 • In Eutropium. Ομιλία εις Ευτρόπιον ευνούχον, Πατρίκιον και Ύπατον. (PG 52, σελ. 391-395).
 • In evangelii dictum et de virginitate. Ιʹ. Eἰς τὸ τοῦ Εὐαγγελίου ῥητὸν, καὶ περὶ παρθενείας, καὶ παραινετικὸς εἰς τὰς ἐκπεσούσας. (PG 64, σελ. 37-44).
 • In exaltationem venerandae crucis. Εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ. (PG 59, σελ. 679-682).
 • In filium viduae. Εἰς τὸν Υἱὸν τῆς Χήρας. (PG 61, σελ. 789-794).
 • In Genesim sermo 3. Λόγος εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, καὶ εἰς ἐξορίαν τοῦ Ἀδὰμ, καὶ περὶ πονηρῶν γυναικῶν. (PG 56, σελ. 525-538).
 • In Genesim sermones. Λόγοι εις την Γένεσιν Θ΄. (PG 54, σελ. 582-630).
 • In Heliam et viduam. Εις τον Ηλίαν. Καὶ εἰς τὴν χήραν, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης. (PG 51, σελ. 337-348).
 • In Herodem et infantes. Εἰς τὸν Ἡρώδην καὶ εἰς τὰ νήπια. (PG 61, σελ. 699-702).
 • In illud Apparuit gratia dei omnibus hominibus. Ομιλία εἰς τὸ Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὰ Θεοφάνια
 • In illud Ascendit dominus in templo. Εἰς τὸ, Ὅτε ἀνέβη ὁ Κύριος εἰς τὸ ἱερὸν, μεσούσης τῆς ἑορτῆς καὶ εἰς τὸν
  Μελχισεδέκ. Τῇ μεσοπεντηκοστῇ. (PG 61, σελ. 739-742).
 • In illud Attendite ne eleemosynam vestram faciatis coram hom. Εἰς τὸ, «Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων». (PG 59, σελ. 571-574).
 • In illud Collegerunt Judaei. Εἰς τὸ, Συνήγαγον οἱ Ἰουδαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· «Τί ποιήσωμεν;»Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Δευτέρα. (PG 59, σελ. 525-528).
 • In illud Credidi propter quod locutus sum. Τοῦ ἐν ἁγίοις ̓Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· »Εἰς τὸ ̓Επίστευσα, διὸ ἐλάλησα». 
 • In illud Diligentibus deum omnia cooperantur in bonum. Εἰς τὴν ἀποστολικὴν ῥῆσιν τὴν λέγουσαν, «Οἴδαμεν ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθὸν,» καὶ περὶ ὑπομονῆς, καὶ ὅσον τῶν θλίψεων τὸ κέρδος. (PG 51, σελ. 165-172).
 • In illud Domine non est in homine. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ προφήτου Ἱερεμίου, «Κύριε, οὐχὶ τοῦ ἀνθρώπου ἡ ὁδὸς
  αὐτοῦ, οὐδὲ ἄνθρωπος πορεύσεται, καὶ κατορθώσει τὴν πορείαν αὐτοῦ». (PG 56, σελ. 153-162). 
 • In illud Dominus regnavit. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν Ϟϛʹ ψαλμόν· «ὁ κύριος ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ καὶ εὐφρανθήτωσαν νήσοι πολλαί», τουτέστιν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ ἐκκλησία. Καὶ εἰς τὸ «ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα».
 • In illud Exeuntes pharisaei. Εἰς τὸ, «Ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον». (PG 61, σελ. 705-710).
 • In illud Exiit edictum. Ομιλία εις το, «Ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου·» καὶ εἰς τὴν ἀπογραφὴν τῆς ἁγίας Θεοτόκου. (PG 50, σελ. 795-800).
 • In illud Exiit qui seminat. Εἰς τὸ, Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὑτοῦ. (PG 61, σελ. 771-776).
 • In illud Filius ex se nihil facit. Ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, προειρηκότος (ἐπισκόπου) ὀλίγα εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, εἰς τὸ, «Οὐδέποτε ἀφ’ ἑαυτοῦ ποιεῖ ὁ Υἱὸς οὐδὲν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν Πατέρα ποιοῦντα». (PG 56, σελ. 247-256).
 • In illud Habentes eundem spiritum. Εις την Αποστολικήν ρήσιν τὴν λέγουσαν, «Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον·» καὶ εἰς τὸ, «Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα,» καὶ περὶ ἐλεημοσύνης. (PG 51, σελ. 272-302).
 • In illud Hoc scitote quod in novissimis diebus, Ομιλία εἰς τὸ ἀποστολικὸν ῥητὸν τὸ λέγον· Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἔσονται καιροὶ χαλεποί. (PG 56, σελ. 271-280).
 • In illud Homo quidam descendebat. Εἰς τὴν τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου παραβολὴν λέγουσαν, Ἄνθρωπός τις κατέβαινε, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν. (PG 61, σελ. 755-758).
 • In illud Ignem veni mittere in terram. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ, Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. (PG 62, σελ. 739-742).
 • In illud In faciem ei restiti. Τῇ προτέρᾳ συνάξει ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ καινῇ συναχθεὶς μετὰ τοῦ ἐπισκόπου, ταύτην ἐν τῇ παλαιᾷ εἶπεν εἰς τὴν περικοπὴν τοῦ Ἀποστόλου· «Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην·» καὶ δείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἀντίστασις ἦν, ἀλλ’ οἰκονομία τὰ γινόμενα. (PG 51, σελ. 371-388).
 • In illud Isaiae Ego dominus deus feci lumen. Εις την προφητικήν ρήσιν τὴν λέγουσαν· «Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς
  ἐποίησα φῶς καὶ σκότος, ποιῶν εἰρήνην, καὶ κτίζων κακά». (PG 56, σελ. 141-152).
 • In illud Memor fui dei, Εἰς τὸ, «Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ ηὐφράνθην». (PG 61, σελ. 689-698).
 • In illud Messis quidem multa. Ομιλία Ιʹ. ὁμιλία, ῥηθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ τοῦ Ἀποστόλου, ἐπισκόπου ὀλίγα προομιλήσαν τος, εἰς τὸ, Ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. (PG 63, σελ. 515-524).
 • In illud Ne timueritis. Εις το ρητόν του προφήτου Δαυίδ τὸ λέγον, «Μὴ φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, ἢ ὅταν πληθυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴκου αὐτοῦ,» καὶ περὶ φιλοξενίας. (PG 55, σελ. 499-518).
 • In illud Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra. εἰς τὸ «μὴ θησαυρίζετε ἑαυτοῖς θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς» καὶ τὰ ἑξῆς». (Κωδ. 27 συλλογῆς ἁγ. Σάββα φυλ. 27α–29β.) 
 • In illud Pater meus usque modo operatur. Ομιλία Θʹ, περὶ τοῦ μὴ δεῖν εἰς ἱπποδρομίας μηδὲ εἰς θέατρα ἀναβαίνειν. Καὶ λυπήσας αὐτοὺς, εἶτα τῇ συνάξει τῇ μετ’ ἐκείνην τὴν κυριακὴν παραχωρήσας εἰπεῖν ἐπισκόπῳ ἀπὸ Γαλατίας ἀφιγμένῳ, καὶ σιγήσας, καὶ ἐν τούτῳ λυπήσας, ταύτην εἴρηκε τὴν ὁμιλίαν ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ εἰς τὸ, Ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. (PG 63, σελ. 511-516).
 • In illud Pater si possibile est transeat. Εις το »Πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ»· καὶ κατὰ Μαρκιωνιστῶν καὶ Μανιχαίων· καὶ ὅτι οὐ χρὴ ἐπιπηδᾷν τοῖς κινδύνοις, ἀλλὰ παντὸς θελήματος προτιμᾷν τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα. (PG 51, σελ. 31-40).
 • In illud Pater si possibile est. Εἰς τὸ, Πάτερ, εἰ δυνατὸν, τὸ ποτήριον τοῦτο παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ. Τῇ μεγάλῃ Παρασκευῇ. (PG 61, σελ. 751-756).
 • In illud Propter fornicationes autem unusquisque suam uxore. Εις το Αποστολικόν ρητόν, »διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω». (PG 51, σελ. 207-218).
 • In illud Salutate Priscillam et Aquilam. Εις το «Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν,» καὶ τὰ ἑξῆς, λόγος αʹ. (PG 51, σελ. 187-208).
 • In illud Si esurierit inimicus. Προς τους μη ἀπαντήσαντας εἰς τὴν σύναξιν, καὶ εἰς τὴν ἀποστολικὴν ῥῆσιν τὴν λέγουσαν, «Ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου ψώμιζε αὐτὸν,» καὶ περὶ τοῦ μνησικακεῖν. (PG 51, σελ. 171-186).
 • In illud Si qua in Christo nova creatura. Ηʹ. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ, «Εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον, ἰδοὺ γέγονε τὰ πάντα καινά». (PG 64, σελ. 25-34).
 • In illud Simile est regnum caelorum grano sinapis. Ζʹ. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ, » ̔Ομοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως». (PG 64, σελ. 21-26).
 • In illud Simile est regnum caelorum patri familias. Λόγος κατηχητικὸς εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου· «Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ,» καὶ τὰ ἑξῆς. (PG 59, σελ. 577-586).
 • In illud Sufficit tibi gratia mea. Εἰς τὸ, «Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». (PG 59, σελ. 507-516).
 • In illud Utinam sustineretis modicum. Εις το Αποστολικόν ρητόν, »Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ». (PG 51, σελ. 301-310). 
 • In illud Verumtamen frustra conturbatur. Εις το προφητικόν ρητόν το λέγον, «Πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς
  ἄνθρωπος ζῶν»· καὶ περὶ ἐλεημοσύνης. (PG 55, σελ. 559-564).
 • In illud Vidi dominum. Ἔπαινος τῶν ἀπαντησάντων ἐν τῇ Εκκλησίᾳ, καὶ περὶ εὐταξίας ἐν ταῖς δοξολογίαις καὶ εἰς τό· «Εἶδον τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου.» 
 • In illud Vidua eligatur. Εις το «Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἐλάττων ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα·» καὶ περὶ παίδων ἀνατροφῆς, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης. (PG 51, σελ. 321-338).
 • In ingressum sanctorum jejuniorum. Εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων νηστειῶν. (PG 62, σελ. 727-728).
 • In Isaiam. Εις τον προφήτην Ησαίαν. 
 • In Joannem theologum. Λόγος εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Θεολόγον. (PG 59, σελ. 609-614).
 • In Joannem. Υπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστήν. (PG 59, σελ. 23-482).
 • In Jordanem fluvium. Εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν. (PG 61, σελ. 725-728).
 • In Juventinum et Maximum martyres. Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία ἐγκωμιαστικὴ εἰς τοὺς ἁγίους μάρτυρας Ἰουβεντῖνον καὶ Μαξιμῖνον τοὺς μαρτυρήσαντας ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ Ἀποστάτου. (PG 50, σελ. 571-578).
 • In Kalendas. Λόγος ἐν ταῖς καλάνδαις, μὴ προελθόντος τοῦ Επισκόπου Ἀντιοχείας Φλαβιανοῦ. Ἐλέχθη δὲ κατὰ τῶν παρατηρούντων τὰς νεομηνίας, καὶ κατὰ τὴν πόλιν χορείας τελούντων, καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Ἀποστόλου· Τὰ πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. (PG 48, σελ. 953-962).
 • In lacum Genesareth et in sanctum Petrum apostolum. Ομιλία εἰς τὴν λίμνην Γενησαρὲτ, καὶ εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον τὸν ἀπόστολον. (PG 64, σελ. 67-68).
 • In latronem. Εἰς τὸν λῃστὴν, καὶ εἰς τὴν προδοσίαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (PG 59, σελ. 719-722).
 • In laudem conceptionis sancti Joannis Baptistae. Ἐγκώμιον εἰς τὴν σύλληψιν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ προφήτου
  Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ. (PG 50, σελ. 787-792).
 • In laudem sancti Joannis theologi homilia 1. ̓Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν θεολόγον. (PG 61, σελ. 719-720).
 • In laudem sancti Joannis theologi homilia 2. Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν ἀπόστολον καὶ εὐαγγελιστὴν τὸν Θεολόγον. (PG 61, σελ. 719-722).
 • In Lazarum i. Εἰς τὸν Λάζαρον. αʹ. (PG 62, σελ. 771-776).
 • In Lazarum ii. Εἰς τὸν τετραήμερον Λάζαρον. βʹ. (PG 62, σελ. 775-778).
 • In Lazarum iii. Εἰς τὸν τετραήμερον Λάζαρον. γʹ. (PG 62, σελ. 777-780).
 • In magnam feriam
 • In Martham Mariam et Lazarum. Εἰς Μάρθαν καὶ Μαρίαν καὶ Λάζαρον, καὶ Ἠλίαν τὸν προφήτην. (PG 61, σελ. 701-706).
 • In martyres Aegyptios. Εγκώμιον εις Μάρτυρας Αιγυπτίους. (PG 50, σελ. 693-698).
 • In Matthaeum. Υπόμνημα εις τον άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν. (PG 57, σελ. 13-470). (PG 58, σελ. 471-794).
 • In mediam hebdomadam jejuniorum. Εἰς τὴν μέσην ἑβδομάδα τῶν νηστειῶν. (PG 59, σελ. 701-704).
 • In mediam pentecosten. Εἰς τὴν Μεσοπεντηκοστήν. (PG 61, σελ. 741-744).
 • In meretricem et in pharisaeum. Εἰς τὴν πόρνην καὶ εἰς τὸν Φαρισαῖον. (PG 61, σελ. 709-712).
 • In natale domini et in sanctam Mariam genitricem. Εἰς τὴν αὐτὴν ἡμέραν, εἰς τὰ γενέθλια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὴν ἁγίαν Μαρίαν τὴν θεοτόκον. 
 • In natale domini nostri Jesu Christi. Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (PG 61, σελ. 763-768).
 • In natale sancti Joannis prophetae. Εἰς γέννησιν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ. (PG 61, σελ. 757-762).
 • In natalem Christi diem. Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λόγος. (PG 56, σελ. 385-394).
 • In nativitatem Christi. Εἰς την γέννησιν τοῦ Ιησού Χριστού.
 • In nativitatem Joannis Baptistae. Εἰς τήν γέννησιν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ. 
 • In novam dominicam et in apostolum Thomam. Εις την Καινήν Κυριακήν. Καὶ εἰς τὸν ἀπόστολον Θωμᾶν. (PG 63, σελ. 927-930).
 • In omnes sanctos. Εγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους πάντας. 
 • In operarios undecimae horae. Εἰς τοὺς περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν.
 • In oraculum Zacharia. Ὁμιλία εἰς τὸν χρηματισμὸν Ζαχαρίου, καὶ εἰς τὴν σύλληψιν τῆς Ἐλισάβετ. (PG 50, σελ. 785-788).
 • In parabolam de ficu. Εἰς τὴν παραβολὴν περὶ συκῆς, ὁμιλία. (PG 59, σελ. 585-590).
 • In parabolam de filio prodigo. Εἰς τὴν παραβολὴν περὶ τοῦ ἀσώτου. (PG 59, σελ. 515-522).
 • In parabolam Samaritani. Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς. (PG 62, σελ. 755-758).
 • In paralyticum demissum per tectum. Ομιλία εἰς τὸν παραλυτικὸν διὰ τῆς στέγης χαλασθέντα, ὅτι οὐκ αὐτός ἐστιν ὁ παρὰ τῷ Ἰωάννῃ κείμενος· καὶ περὶ τῆς τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν Πατέρα ἰσότητος. (PG 51, σελ. 47-64).
 • In passionem salvatoris nostri Jesu Christi. Λόγος εἰς τὸ πάθος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ. 
 • In pentecosten Sermo 1. Εις την Πεντηκοστήν. Λόγος αʹ. (PG 52, σελ. 803-808).
 • In pentecosten Sermo 2. Εις την Πεντηκοστήν. Λόγος βʹ. (PG 52, σελ. 807-810).
 • In Petrum et Paulum. Εἰς τοὺς κορυφαίους τῶν ἀποστόλων Πέτρον καὶ Παῦλον, καὶ τὸ αὐτῶν μαρτύριον ἐνδοξότατον. (PG 59, σελ. 491-496).
 • In pharisaeum et meretricem. Εἰς τὸν Φαρισαῖον, καὶ εἰς τὴν πόρνην. Ἐλέχθη τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τετράδι. (PG 61, σελ. 727-734).
 • In poenitentiam Ninivitarum. Ομιλία Βʹ. Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὴν μετάνοιαν τῶν Νινευϊτῶν. (PG 64, σελ. 424-433).
 • In praecursorem domini. Εἰς τὸν Πρόδρομον. (PG 59, σελ. 489-492).
 • In principium Actorum. Ομιλία πρὸς τοὺς ἐγκαταλείψαντας τὴν σύναξιν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ εἰς τὸ μὴ παρατρέχειν τὰς ἐπιγραφὰς τῶν θείων Γραφῶν, καὶ εἰς τὸ ἐπίγραμμα τοῦ βωμοῦ, καὶ εἰς τοὺς νεοφωτίστους. (PG 51, σελ. 68-112).
 • In principium indictionis. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδικτιῶνος τοῦ νέου ἔτους, καὶ εἰς μάρτυρας, καὶ εἰς αἱμόῤῥουν. (PG 59, σελ. 575-578).
 • In principium indictionis_. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδίκτου. (PG 59, σελ. 673-674).
 • In principium jejuniorum. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν νηστειῶν, καὶ περὶ νηστείας. (PG 62, σελ. 745-748).
 • In proditionem Judae. Εις την προδοσίαν του Ιούδα. (PG 50, σελ. 715-720).
 • In proditionem Judae_. Εἰς προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, καὶ εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τῇ ἁγίᾳ πέμπτῃ. (PG 61, σελ. 687-690).
 • In Psalmos 101_107. Ψαλμός ΡΑʹ. Προσευχὴ τῷ πτωχῷ, ὅταν ἀκηδιάσῃ, καὶ ἔναντι Κυρίου ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ. (PG 55, σελ. 636-674).
 • In Psalmum 50 homilia 1. Ομιλία εἰς ἐπιγραφὴν τοῦ νʹ ψαλμοῦ, καὶ περὶ μετανοίας ∆αυῒδ, καὶ περὶ τῆς τοῦ Οὐρίου. (PG 55, σελ. 565-575).
 • In Psalmum 50 homilia 2. Ομιλία β΄ εἰς ἐπιγραφὴν τοῦ νʹ ψαλμοῦ. (PG 55, σελ. 575-588).
 • In Psalmum 50. Εἰς τὸν ∆αυῒδ τὸν βασιλέα, καὶ Παῦλον τὸν ἀπόστολον, περὶ μετανοίας· καὶ εἰς διάφορα ῥήματα τοῦ ψαλτῆρος εἰς τὸ τοῦ Χριστοῦ τέλος ἐσχηκότα· καὶ περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν ἡμᾶς τῆς σωτηρίας ἑαυτῶν. (PG 55, σελ. 527-532).
 • In Psalmum 75. Λόγος εις, Εὔξασθε, καὶ ἀποδῶτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. (PG 55, σελ. 593-598).
 • In Psalmum 92. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἐνενηκοστοῦ καὶ δευτέρου ψαλμοῦ, τὸ, «Ἐπῆραν οἱ ποταμοὶ φωνὰς αὐτῶν·» καὶ περὶ τοῦ ἐν θαλάσσῃ περιπατοῦντος Σωτῆρος, εἰς τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, καὶ εἰς τοὺς πρωτοπλάστους κατὰ τῆς παραβάσεως. (PG 55, σελ. 611-616).
 • In Psalmum 94. Εις το, ∆εῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ. (PG 55, σελ. 615-620).
 • In Psalmum 100. Εις τον Ρʹ Ψαλμόν. (PG 55, σελ. 629-636).
 • In Psalmum 118. Εις τον ΡΙΗʹ Ψαλμόν, ήτοι τὸν ἄμωμον. Στάσις αʹ. (PG 55, σελ. 675-708).
 • In Psalmum 139. Εις το, Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ. (PG 55, σελ. 707-708).
 • In Psalmum 145. Ομιλία ρηθεῖσα εἰς τὴν μεγάλην ἑβδομάδα, ἐν ᾗ διδασκαλία, τίνος χάριν καλεῖται μεγάλη ἑβδομάς· καὶ εἰς τὸ, «Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον·» καὶ εἰς τὸν ἐν ταῖς Πράξεσι δεσμοφύλακα. (PG 55, σελ. 519-527).
 • In publicanum et pharisaeum. Εἰς τὸν τελώνην καὶ τὸν Φαρισαῖον λόγος. (PG 59, σελ. 595-600).
 • In publicanum et pharisaeum_. Εἰς τὸν Τελώνην, καὶ εἰς τὸν Φαρισαῖον. (PG 62, σελ. 723-728).
 • In quatriduanum Lazarum. Εις τον τετραήμερον Λάζαρον, Λόγος ἔνατος. (PG 48, σελ. 779-784). 
 • In quatriduanum Lazarum_. Λόγος εις τον τετραήμερον Λάζαρον. (PG 50, σελ. 641-643).
 • In Rachelem et infantes. Εἰς τὴν Ῥαχὴλ καὶ εἰς τὰ νήπια. (PG 61, σελ. 697-700).
 • In ramos palmarum. Εἰς τὰ Βάϊα. (PG 59, σελ. 703-708).
 • In ramos palmarum_. Εἰς τὰ Βαΐα. (PG 61, σελ. 715-720).
 • In ramos palmarum_- Εἰς τὰ Βαΐα, Κύριε εὐλόγησον.
 • In resurrectionem domini B. Λόγος εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὰς μυροφόρους καὶ εἰς τοὺς νεοφωτίστους καὶ εἰς τὸ »Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος». 
 • In resurrectionem domini. Εἰς τὴν Ανάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ εἰς τὰς μυροφόρους. (PG 62, σελ. 753-756).
 • In resurrectionem domini_. Λόγος εἰς τὴν Ανάστασιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 • In resurrectionem domini_-. Λόγος εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα 
 • In Romanum martyrem. Εις τον άγιον μάρτυρα Ρωμανόν. Λόγος βʹ. (PG 50, σελ. 611-618).
 • In saltationem Herodiadis. Εἰς τὴν ὄρχησιν τῆς Ἡρωδιάδος, καὶ εἰς τὴν ἀποτομὴν τῆς κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ. (PG 59, σελ. 521-526).
 • In Samaritanam in die mediae pentecostes. Εἰς τὴν Σαμαρεῖτιν. Τῇ ἡμέρᾳ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. (PG 61, σελ. 743-746).
 • In Samaritanam. Εἰς τὴν Σαμαρεῖτιν, καὶ εἰς τὸ, «Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ». (PG 59, σελ. 535-542).
 • In sancta et magna parasceve. Τη αγία και Μεγάλη Παρασκευῇ. (PG 50, σελ. 811-816).
 • In sanctam Pelagiam. Εγκώμιον εἰς τὴν αὐτὴν ἁγίαν μάρτυρα Πελαγίαν. 
 • In sanctam theophaniam seu baptismum Christi. Εις τα άγια Θεοφάνια. (PG 50, σελ. 805-808).
 • In sanctos Petrum et Heliam. Λόγος εις Πέτρον τον Απόστολον καὶ Ἠλίαν τὸν προφήτην. (PG 50, σελ. 725-736).
 • In sanctum Barlaam martyrem. Εγκώμιον εις τον άγιον Μάρτυρα Βαρλαάμ. (PG 50, σελ. 675-682).
 • In sanctum Eustathium Antiochenum. Εγκώμιον εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Εὐστάθιον Αρχιεπίσκοπον
  Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. (PG 50, σελ. 597-606).
 • In sanctum Ignatium martyrem. Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Ἰγνάτιον τὸν θεοφόρον Αρχιεπίσκοπον γενόμενον Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης εἰς Ῥώμην ἀπενεχθέντα, καὶ αὐτόθι μαρτυρήσαντα, κακεῖθεν αὖθις εἰς Ἀντιόχειαν κομισθέντα. (PG 50, σελ. 587-596).
 • In sanctum Joannem praecursorem. Εις τον άγιον Ιωάννην τὸν Πρόδρομον. (PG 50, σελ. 801-806).
 • In sanctum Julianum martyrem. Εγκώμιον εις τον άγιον Μάρτυρα Ιουλιανόν. (PG 50, σελ. 665-676).
 • In sanctum Lucianum martyrem. Ομιλίας εγκωμιαστική εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Λουκιανόν. (PG 50, σελ. 519-526).
 • In sanctum pascha sermo 1. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα (1). (fort. auctore Apollinare Laodicense).
 • In sanctum pascha sermo 2. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα (2). (fort. auctore Apollinare Laodicense).
 • In sanctum pascha sermo 3. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα (3). (fort. auctore Apollinare Laodicense).
 • In sanctum pascha sermo 4. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα (4). Εἰς τὴν αὐτὴν πραγματείαν δʹ. (PG 59, σελ. 731-732).
 • In sanctum pascha sermo 5. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα (5). Εἰς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν εʹ. (PG 59, σελ. 731-736).
 • In sanctum pascha sermo 6. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα (6). 
 • In sanctum pascha sermo 7. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα (7). 
 • In sanctum pascha. Εις το άγιον Πάσχα Λόγος. (PG 52, σελ. 765-772).
 • In sanctum pascha_. Λόγος εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα. Εὐλόγησον· πάτερ.
 • In sanctum pascha_-. Λόγος εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα.
 • In sanctum Paulum apostolum. Ἀπόδειξις· Ὅτι μείζων πάντων τῶν ἁγίων ὁ ἅγιος Παῦλος.
 • In sanctum Romanum. Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Ῥωμανὸν. (PG 50, σελ. 605-612).
 • In sanctum Stephanum i. Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον αʹ. (PG 63, σελ. 929-932).
 • In sanctum Stephanum ii. Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον, βʹ. (PG 63, σελ. 931-934).
 • In sanctum Stephanum III. Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον, γʹ. (PG 63, σελ. 933-934).
 • In sanctum Stephanum protomartyrem. Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον τὸν πρωτομάρτυρα. (PG 59, σελ. 501-508).
 • In sanctum Stephanum. Εἰς τὸν ἅγιον πρωτομάρτυρα Στέφανον. (PG 59, σελ. 699-702).
 • In sanctum Thomam apostolum. Εἰς τὸν ἅγιον Θωμᾶν τὸν ἀπόστολον, καὶ κατὰ Ἀρειανῶν, καὶ εἰς τὸν ἐν
  τῇ Θρᾴκῃ τυραννήσαντα καὶ ἀναιρεθέντα, καὶ αὐτὸν Ἀρειανόν. (PG 59, σελ. 497-500).
 • In sanguinis fluxu laborantem. Εʹ. Εἰς τὴν αἱμοῤῥοοῦσαν, ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου. (PG 64, σελ. 17-20).
 • In secundum domini adventum. Εἰς τὴν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ εἰς τὸ,
  «Πάντες παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἕκαστος ὑπὲρ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ.» (PG 59, σελ. 619-628).
 • In synaxim archangelorum. Εἰς τὴν σύναξιν τῶν ἀρχαγγέλων. (PG 59, σελ. 755-756).
 • In synaxim incorporalium, Ὁμιλία εἰς τὴν σύναξιν τῶν ἀσωμάτων.
 • In transfigurationem. Εἰς τὴν μεταμόρφωσιν. (PG 61, σελ. 721-724).
 • In triduanam resurrectionem domini_. Εις την τριήμερον Ανάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (PG 50, σελ. 821-824).
 • In venerabilem crucem sermo, Εις τον τίμιον καὶ ζωοποιὸν Σταυρὸν, καὶ περὶ τῆς τῶν πρώτων ἀνθρώπων παραβάσεως. (PG 50, σελ. 815-820).
 • In venerandum crucem. Εἰς τὸν τίμιον Σταυρόν. (PG 59, σελ. 675-678).
 • In Zacchaeum publicanum. Εἰς τὸν Ζακχαῖον τὸν τελώνην. (PG 61, σελ. 767-768).
 • Interpretatio in Danielem prophetam. Ερμηνεία εις τον προφήτην Δανιήλ. (PG 56, σελ. 194-246). 
 • Interpretatio orationis Pater noster. Ἑρμηνεία εἰς τὸ, «Πάτερ ἡμῶν». (PG 59, σελ. 627-628). 
 • Laus Diodori episcopi. Εγκώμιον εις Διόδωρον Επίσκοπον τὸν προλαβόντα καὶ ἐγκωμιάσαντα. (PG 52, σελ. 761-766). 
 • Non esse ad gratiam concionandum. Ὅτι ἐπικίνδυνον καὶ τοῖς λέγουσι, καὶ τοῖς ἀκούουσι τὸ πρὸς χάριν δημηγορεῖν, καὶ ὅτι χρήσιμον καὶ δικαιοσύνη μεγίστη τὸ κατηγορεῖν τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων. (PG 50, σελ. 653-662). 
 • Non esse desperandum. Περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν τινὰς ἑαυτῶν, μηδὲ κατεύχεσθαι τῶν ἐχθρῶν, μηδὲ ἀπαγορεύειν ἐν τῷ μὴ λαμβάνειν αἰτοῦντας· καὶ πρὸς ἄνδρας περὶ τῆς πρὸς τὰς γυναῖκας εἰρήνης. (PG 51, σελ. 363-372). 
 • Oratio ante lectionem. Ευχή. Ἐν τῷ μέλλειν ἀναγινώσκειν, ἢ ἀναγινώσκοντος ἑτέρου ἀκροᾶσθαι. (PG 63, σελ. 923-924). 
 • Oratio de epiphania. Εἰς τὰ θεοφάνια.
 • Oratio de hypapante. Λόγος εἰς τὴν Υπαπαντὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, λεχθεὶς ἐν Ἀντιοχείᾳ, περιέχων ἐν τῷ τέλει ἠθικὸν πάνυ ὠφέλιμον. Πάτερ εὐλόγησον.
 • Oratio secunda. Ευχή Δευτέρα. (PG 63, σελ. 923-928). 
 • Peccata fratrum non evulganda. Περί του μη δημοσιεύειν τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀδελφῶν, μηδὲ κατεύχεσθαι τῶν ἐχθρῶν. (PG 51, σελ. 353-364). 
 • Post reditum a priore exsilio. Επανελθόντος απὸ τῆς προτέρας ἐξορίας ὁμιλία. (PG 52, σελ. 443-448). 
 • Precatio in obsessos. Εὐχὴ τοῦ Χρυσοστόμου πρὸς τοὺς πάσχοντας ὑπὸ δαιμόνων, καὶ ἑκάστην ἀσθένειαν. (PG 64, σελ. 1.061).
 • Precatio. Εὐχὴ ἑτέρα. (PG 64, σελ. 1.061-1.065).
 • Prooemia in Psalmos. Προοίμια των Ψαλμών. (PG 55, σελ. 531-538).
 • Quales ducendae sint uxores. Εγκώμιον εις Μάξιμον. Καὶ περὶ τοῦ ποίας δεῖ ἄγεσθαι γυναῖκας. (PG 51, σελ. 225-241).
 • Quod frequenter conveniendum sit. Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῷ ἐπὶ τῇ παλαιᾷ πέτρᾳ, ὀλίγων συλλεγέντων διὰ τὸν χειμῶνα· εἰς τὸ δεῖν συνεχῶς συνάγεσθαι, καὶ μὴ ἀπαγορεύειν τὴν σωτηρίαν ἐν ἁμαρτήμασιν ὄντας, ἀλλὰ μετάνοιαν ἐπιδείκνυσθαι. (PG 63, σελ. 461-467).
 • Quod grave sit dei clementiam contemnere. ∆ʹ. Ότι βαρὺ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας καταφρονεῖν. Ἐῤῥέθη δὲ τῆς τῶν μυρίων ταλάντων ἀναγνωσθείσης παραβολῆς. Καὶ κατὰ Ἰουδαίων, τοῦ σεισμοῦ γενομένου. (PG 64, σελ. 17-18).
 • Quod mari similis sit haec vita. ΣΤʹ. Ότι θαλάσσῃ παρείκασται ὁ βίος οὗτος, καὶ εἰς τὸ, «Ὅτε ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἀφύπνωσεν». (PG 64, σελ. 19-22).
 • Quod nemo laeditur nisi a se ipso. Επιστολὴ γραφεῖσα ἀπὸ Κουκουσοῦ τῆς Κιλικίας, ὄντος αὐτοῦ ἐν ἐξορίᾳ, ὅτι τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεὶς παραβλάψαι δυνήσεται, πρὸς τὴν μακαρίαν Ὀλυμπιάδα καὶ πρὸς πάντας τοὺς πιστούς.
 • Quod regulares feminae viris cohabitare non debeant. Περί του πως δει φυλάττειν την παρθενίαν. 
 • Sermo antequam iret in exsilium. Ομιλία προς της εξορίας. (PG 52, σελ. 427-430).
 • Sermo catecheticus in pascha. Κατηχητικὸς εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα. (PG 59, σελ. 721-724).
 • Sermo cum iret in exsilium. Ότε απήει εν τη εξορία. (PG 52, σελ. 435-437).
 • Sermo cum presbyter fuit ordinatus. Ομιλία πρώτη ὅτε πρεσβύτερος προεχειρίσθη εἰς ἑαυτὸν καὶ εἰς τὸν ἐπίσκοπον καὶ εἰς τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ. 
 • Sermo exhortatorius de temperantia. Γʹ. Λόγος παραινετικὸς περὶ ἐγκρατείας. (PG 64, σελ. 17-18).
 • Stichoi. Στίχοι παραινετικοὶ
 • Synopsis scripturae sacrae. Σύνοψις Τῆς Παλαιᾶς τε καὶ Καινῆς, ὡς ἐν τάξει ὑπομνηστικοῦ. (PG 56, σελ. 313-386).
 • Visio Danielis. Λόγος εις τὴν ὅρασιν τοῦ ∆ανιήλ.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: