Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. (Gregory of Nyssa, PG 44 – 46).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, (Gregory of Nyssa, PG 44 – 46).

 • Ad Ablabium quod non sint tres dei. Περί του μη είναι τρείς Θεούς. Προς Αβλάβιον. (PG 45, σελ. 116 – 136).
 • Ad Eustathium de sancta trinitate. Περί της Αγίας Τριάδος. Και κατά των Πνευματομάχων, ότι θεός το Πνεύμα το άγιον. Προς Ευστάθιον.  (PG 46, σελ. 235 – 236). Η επιστολή βρίσκεται στον τόμο (PG 32, σελ. 683 – 696).
 • Ad Graecos ex communibus notionibus. Πρὸς Έλληνας εκ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν. Πῶς τρία πρόσωπα λέγοντες ἐν τῇ θεότητι οὔ φαμεν τρεῖς θεούς. (PG 45, σελ. 176 – 185).
 • Ad imaginem dei et ad similitudinem. Περί του, τι εστί το »κατ’ εικόνα Θεού και καθ’ ομοίωσιν». (PG 44, σελ. 1.328 – 1.345).
 • Ad Simplicium de fide. Περί Πίστεως, προς Σιμπλίκιον. Σιμπλικίῳ. Περὶ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος. (PG 45, σελ. 136 – 145).
 • Ad Theophilum adversus Apollinaristas.  Ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ Θεοφίλῳ Γρηγόριος. Κατά Απολλιναριστών. (PG 45, σελ. 1.269 – 1.277).
 • Adversus Arium et Sabellium de patre et filio. Κατά Αρείου και Σαββελίου. (PG 45, σελ. 1.281 – 1.301).
 • Adversus eos qui castigationes aegre ferunt. Προς τους αχθομένους ταις επιτημήσεσι. (PG 46, σελ. 308 – 316).
 • Adversus Macedonianos de spiritu sancto. Κατά Μακεδονιανών και πνευματομάχων. Λόγος περί του αγίου Πνεύματος. (PG 45, σελ. 1.301 – 1.333).
 • Antirrheticus adversus Apollinarium. Αντιρρητικός, προς τα Απολλιναρίου. (PG 45, σελ. 1.124 – 1.269).

 • Apologia in hexaemeron. Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Νύσσσης απολογητικός προς Πέτρον τον αδελφόν αυτού, εις την Εξαήμερον. (PG 44, σελ. 61 – 124).
 • Contra Eunomium. Προς Ευνόμιον, Αντιρρητικοί λόγοι ΙΒ΄. (PG 45, σελ. 244 – 1121). * Το .pdf περιέχει μέχρι τη σελ. 908.
 • Contra fatum. Κατά ειμαρμένης. (PG 45, σελ. 145 – 175).
 • Contra fornicarios. Εις το, »Ο δε πορνεύων, εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει».  (PG 46, σελ. 489 – 496).
 • Contra usurarios. Κατά των τοκιζόντων. (PG 46, σελ. 433 – 452).
 • De beneficentia. Περί φιλοπτωχίας και ευποιίας. Λόγος Α΄. (PG 46, σελ. 453 – 469).
 • De creatione hominis sermo alter recensio C.
 • De creatione hominis sermo alter. Λόγος Β’. Περί των αυτών της Θείας Γραφής ρημάτων. (PG 44, σελ. 277 – 297).
 • De creatione hominis sermo primus recensio C.
 • De creatione hominis sermo primus. Λόγος Α΄. Εις τα της Γραφής ρήματα, »Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν». (PG 44, σελ. 257 – 277).
 • De deitate adversus Evagrium. Εις την εαυτού χειροτονίαν. (PG 46, σελ. 544 – 553).
 • De deitate filii et spiritus sancti. Κατά Μανιχαίων Λόγος. Δώδεκα συλλογισμών, ότι το κακόν, φθαρτόν και γεννητόν και ανύπαρκτον, και ο τούτου δε πατήρ, διάβολος ουκ αγέννητος. (PG 46, σελ. 541).
 • De iis qui baptismum differunt. Προς τους βραδύνοντας εις το βάπτισμα. (PG 46, σελ. 416 – 432).
 • De infantibus praemature abreptis. Περί των νηπίων, προ ώρας αφαρπαζομένων, προς Ιέριον. (PG 46, σελ. 161 – 192).
 • De instituto Christiano. Περί του κατά Θεόν σκοπού. Και της κατά αλήθειαν ασκήσεως. Και προς τους απαιτήσαντας ασκητάς περί της ευσεβείας σκοπού. Και του όπως χρη συνείναι αλλήλοις και συναγωνίζεσθαι, υποτύπωσις. (PG 46, σελ. 288 – 305).
 • De mortuis non esse dolendum. Προς τους πενθούντας επί τοις από του παρόντος βίου προς τον αίδιον μεθισταμένοις. (PG 46, σελ. 497 – 537).
 • De occursu domini. Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου, και εις την Θεοτόκον, και εις τον δίκαιον Συμεώνα. (PG 46, σελ. 1.152 – 1.181).
 • De opificio hominis. Περί κατασκευής ανθρώπου εις κεφάλαια λ΄. (PG 44, σελ. 125 – 256).
 • De oratione dominica orationes v. Είς της προσευχήν, (λόγοι Ε΄). (PG 44, σελ. 1120 – 1193).
 • De paradiso recensio LF.
 • De paradiso. Ομιλία εις τον παράδεισον.
 • De perfectione Christiana ad Olympium monachum. Περί τελειότητος, και οποίον χρη είναι τον Χριστιανόν. Προς Ολύμπιον μοναχόν. (PG 46, σελ. 252 – 285).
 • De professione Christiana ad Harmonium. Περί του, τι των Χριστιανών όνομα ή επάγγελμα, προς Αρμόνιον. (PG 46, σελ. 237 – 249).
 • De pythonissa ad Theodosium episcopum. Περί της εγγαστρίμυθου, προς Θεοδόσιον Επίσκοπον επιστολή. (PG 45, σελ. 108 – 113).
 • De sancto Theodoro. Εγκώμιον εις τον μέγαν μάρτυρα Θεόδωρον.  (PG 46, σελ. 736 – 748).
 • De spiritu sancto. Λόγος εις το άγιον Πνεύμα. (PG 46, σελ. 696 – 701).
 • De tridui inter mortem et resurrectionem domini nostri Jesu. Εις το άγιον Πάσχα. Και περί της τριημέρου προθεσμίας της του Χριστού Αναστάσεως λόγοι πέντε (ε΄). Λόγος Α΄. (σελ. 600 – 628). (PG 46, σελ. 600 – 689).
 • De virginitate recensio altera.
 • De virginitate. Περί παρθενίας. Επιστολή προτρεπτική εις τον κατ’ αρετήν βίον. (Εις κεφάλαια κδ΄).  (PG 46, σελ. 317 – 416).
 • De vita Gregorii Thaumaturgi. Εις τον βίον του αγίου Γρηγορίου (Νεοκαισαρείας) του Θαυματουργού. (PG 46, σελ. 893 – 957).
 • De vita Mosis. Περί του βίου Μωυσέως, ή περί της κατ’ αρετήν τελειότητος. (PG 44, σελ. 297 – 326). Θεωρία εις τον του Μωυσέως βίον. (PG 44, σελ. 327 – 429).
 • Dialogus de anima et resurrectione. Περί ψυχής και Αναστάσεως ο λόγος, ο λεγόμενος, τα Μακρίνια. (PG 46, σελ. 12 – 160).
 • Encomium in sanctum Stephanum protomartyrem ii 1. Έτερον εγκώμιον εις τον άγιον Στέφανον τον πρωτομάρτυρα. (PG 46, σελ. 721 – 736).
 • Encomium in sanctum Stephanum protomartyrem. Εγκώμιον εις τον άγιον Στέφανον τον πρωτομάρτυρα. (PG 46, σελ. 701 – 721).
 • Encomium in xl martyres i. Εγκώμιον εις τους άγιους Τεσσαράκοντα μάρτυρας. Λόγος Α΄. (PG 46, σελ. 749 – 772).
 • Encomium in xl martyres ii. Εις τους Τεσσαράκοντα μάρτυρας, λόγος εγκωμιαστικός, ρηθείς εν τω μαρτυρίω. (PG 46, σελ. 773 – 788).
 • Epistula ad Philippum monachum. ἐν τῆς πρὸς Φίλιππον μονάζοντα ἐπιστολῆς.
 • Epistula canonica ad Letoium. Επιστολή κανονική, προς τον εν αγίοις Λητόιον επίσκοπον Μελιτινής. (PG 45, σελ. 221 – 237).
 • Epistula xxvi ad Evagrium monachum. Επιστολή Κς΄. Προς Ευάγριον μοναχόν, περί Θεότητος. (PG 46, σελ. 1.101 – 1.108).
 • Epistulae. Γρηγόριος ο Νύσσης, Φλαβιανώ (Αντιοχείας. Αφήγησις μετά αθυμίας περί Ελλαδίου διαδόχου του αγίου Βασιλείου).  (PG 46, σελ. 1.100 – 1.009).
 • In annuntiationem. ἐγκώμιον εἰς εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου.
 • In ascensionem Christi. Εις την του Χριστού Ανάληψιν. Την λεγομένην τω επιχωρίω των Καππαδόκων έθει την Επισωζομένην. (PG 46, σελ. 689 – 693).
 • In Basilium fratrem. Επιτάφιος λόγος, εις τον ίδιον αδελφόν τον Μέγαν Βασίλειον. (PG 46, σελ. 788 – 817).
 • In Canticum canticorum. Έξήγησις ακριβής, εις τα άσματα των ασμάτων, (εις ομιλίας ΙΕ΄). (PG 44, σελ. 756 – 1.120).
 • In diem luminum. Εις την ημέραν των Φώτων, εν η εβαπτίσθη ο Κύριος ημών. (PG 46, σελ. 577 – 576).
 • In Ecclesiasten. Έξήγησις ακριβής, εις τον Εκκλησιαστήν του Σολομώντος, εις ομιλίας Η΄. (PG 44, σελ. 616 – 753).
 • In illud Quatenus uni ex his fecistis mihi fecistis. Περί φιλοπτωχίας, Λόγος Α΄. Εις το ρητόν του Ευαγγελίου »εφ΄όσον εποιήσατε ενί τούτων» και τα εξής. (PG 46, σελ. 472 – 489).
 • In illud Tunc et ipse filius. Εις το, » Όταν υποταγή αυτώ τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται τω υποτάξαντι αυτώ τα πάντα». (PG 44, σελ. 1.304 – 1.326).
 • In inscriptiones Psalmorum. Εις την επιγραφήν των Ψαλμών. (PG 44, σελ. 432 – 608). Βιβλίον Α΄, κεφάλαια θ΄. (PG 44, σελ. 432 – 485). Βιβλίον Β΄, κεφ. ις΄. (PG 44, σελ. 488 – 608).
 • In luciferam sanctam domini resurrectionem. Εις το άγιον Πάσχα. Και περί της τριημέρου προθεσμίας της του Χριστού Αναστάσεως λόγοι πέντε (ε΄). (PG 46, σελ. 600 – 689). Λόγος Ε΄. Εις την φωτοφόρον και αγίαν Ανάστασιν του Κυρίου και Θεού ημών. (σελ. 684 – 689).
 • In sanctum Ephraim. Εγκώμιον εις τον όσιον πατέρα ημών Εφραίμ (τον Σύρον). (PG 46, σελ. 820 – 849).
 • In sanctum et salutare pascha. Εις το άγιον Πάσχα. Και περί της τριημέρου προθεσμίας της του Χριστού Αναστάσεως λόγοι πέντε (ε΄). (PG 46, σελ. 600 – 689). Λόγος Δ΄. Εις το άγιον και σωτήριον Πάσχα. (PG 46, σελ. 681 – 684).
 • In sanctum pascha. Εις το άγιον Πάσχα. Και περί της τριημέρου προθεσμίας της του Χριστού Αναστάσεως λόγοι πέντε (ε΄). (PG 46, σελ. 600 – 689). Λόγος Γ΄. Εις το άγιον Πάσχα, και περί της Αναστάσεως, ελέχθη τη Μεγάλη Κυριακή. (PG 46, σελ. 652 – 681).
 • In sextum Psalmum. Εις την επιγραφήν των Ψαλμών. Εις τον έκτον Ψαλμόν, περί της ογδόης. (PG 44, σελ. 608 – 616).
 • Inventio imaginis in Camulianis. Τῷ αὐτῷ μηνὶ θʹ, Ἡ εὕρεσις τῆς ἀχειροποιήτου καὶ θείας εἰκόνος τῶν Καμουλιανῶν.
 • Liber de cognitione dei.
 • Oratio catechetica Magna. Λόγος κατηχητικός ο μέγας, εις κεφάλαια μ΄ διηρεμένος. (PG 45, σελ. 11 – 105).
 • Oratio consolatoria in Pulcheriam. Εις Πουλχερίαν λόγος (επικήδειος). (PG 46, σελ. 864 – 877).
 • Oratio funebris in Flacillam imperatricem. Επιτάφιος λόγος, εις Πλακίλλαν βασίλισσαν. (PG 46, σελ. 877 – 892).
 • Oratio funebris in Meletium episcopum. Επιτάφιος λόγος εις τον Μέγαν Μελέτιον επίσκοπον Αντιοχείας. PG 46, σελ. 852 – 864).
 • Oratio in diem natalem Christi. Λόγος εις την Γέννησιν του Χριστού, και εις τα νήπια τα εν Βηθλεέμ αναιρεθέντα υπό του Ηρώδου. (PG 46, σελ. 1.128 – 1.149).
 • Orationes viii de beatitudinibus. Εις τους Μακαρισμούς, λόγοι Η΄. (PG 44, σελ. 1.193 – 1.301).
 • Refutatio confessionis Eunomii. Προς Ευνόμιον, Αντιρρητικοί λόγοι ΙΒ΄. Κατά Ευνομίου Λόγος Β΄, κεφάλαια ιε΄. (σελ. 464 – 572).
 • Sermo in illud Hic est filius meus dilectus. iii. Ex sermone in illud: Hic est filius meus dilectus. (PG 46, σελ. 1.110 – 1.112).
 • Sermo in Mariam et Joseph. IV. Ex sermone in Mariam et Joseph. (PG 46, σελ. 1.112).
 • Sermo in sanctum Romanum. ἐκ τοῦ εἰς τὸν ἅγιον Ῥωμανόν.
 • Testimonia adversus Judaeos. Εκλογαί μαρτυριών προς τους Ιουδαίους, από της Παλαιάς, μετά τινος επεξεργασίας περί της αγίας Τριάδος. Ότι Λόγον, και Πνεύμα έχει ο Θεός κατά τας Γραφάς. Λόγον ενυπόστατον και ζώντα, και Πνεύμα ωσαύτως. Κεφάλαια ΙΒ΄. (PG 46, σελ. 193 – 233).
 • Tractatus ad Xenodorum. ἐκ τοῦ πρὸς Ξενόδωρον γραμματικὸν λόγου, οὗ ἡ ἀρχή· Οὐδὲν Χριστιανοῖς θεολογίας ἀληθοῦς σωτηριωδέστερον.
 • Vita sanctae Macrinae. Εις τον βίον της οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. (PG 46, σελ. 959 – 1.000).
Σχολιάστε

1 σχόλιο

 1. Αντώνιος Κύρινας

   /  28 Ιουλίου, 2020

  ΆΡΙΣΤΑ ΣΤΑ ΠΆΝΤΑ ΌΛΑ

  Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: