Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας, ο Μέγας. (Athanasius the Great of Alexandria, PG 25 – 28).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας, ο Μέγας. (Athanasius the Great of Alexandria, PG 25 – 28).

 • Apologia ad Constantium imperatorem. Aπολογία πρὸς τὸν βασιλέα Κωνστάντιον. (PG 25, σελ. 596 – 641).
 • Apologia contra Arianos. Απολογητικός κατά αρειανών. (PG 25, σελ. 247 – 409).
 • Apologia de fuga sua. Απολογία περί της φυγής αυτού, ήνικα εδιώκετο υπό Συριανού Δουκός. (PG 25, σελ. 644 – 680).
 • Argumentum in Psalmos. Υποθέσις εις τους Ψαλμούς. (PG 27, σελ. 56 – 60).
 • Commentarius de templo Athenarum. Εξηγητικὸν περὶ τοῦ ἐν ̓Αθήναις ναοῦ.. Περὶ τοῦ ναοῦ καὶ περὶ τῶν διδασκαλείων καὶ τῶν θεάτρων ἐν ̓Αθήναις.  (PG 28, σελ. 1.428 – 1.432).
 • Contra gentes. Λόγος κατὰ Ἑλλήνων (ειδώλων). (PG 25, σελ. 4 – 96).
 • Contra Sabellianos. Περὶ τῆς ἀϊδίου ὑπάρξεως τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος σὺν Θεῷ, καὶ πρὸς τοὺς Σαβελλίζοντας. (PG 28, σελ. 96 – 121).
 • De azymis. Περί των αζύμων. (PG 26, σελ. 1.328 – 1.332).
 • De corpore et anima.  Περί σώματος και ψυχής. (PG 28, σελ. 1.432 – 1.433).

 • De decretis Nicaenae synodi. Επιστολή· ὅτι ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος ἑωρακυῖα τὴν πανουργίαν τῶν περὶ Εὐσέβιον ἐξέθετο πρεπόντως καὶ εὐσεβῶς κατὰ τῆς ἀρειανῆς αἱρέσεως τὰ ὁρισθέντα. (PG 25, σελ. 416 – 476*).
 • De fallacia diaboli. Ἐξήγησις περὶ τῆς ἀπάτης τοῦ διαβόλου καὶ τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων.
 • De incarnatione contra Apollinarium libri ii. Περί σαρκώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κατά Απολλιναρίου, λόγος πρώτος. Περί της σωτηριώδους επιφανείας του Χριστού, και κατά Απολλιναρίου, λόγος δεύτερος. (PG 26, σελ. 1.093 – 1.165).
 • De incarnatione verbi. Λόγος περί της ενανθρωπήσεως του Λόγου, και της δια σώματος προς ημάς επιφανείας αυτού. (PG 25, σελ. 96 – 197).
 • De morbo et valetudine. Eκ τοῦ περὶ νόσου καὶ ὑγιείας λόγου, οὗ ἡ ἀρχή· Τὰ γράμματα τῆς σῆς εὐλαβείας ἡμῖν ἀπεδόθη.
 • De non participando divinis mysteriis sine discrimine. Περὶ τοῦ μὴ κοινωνεῖν ἀνεξετάστως τῶν θείων μυστηρίων τοὺς ταῖς ἰδίας γυναιξὶ μιγνυμένους.
 • De sabbatis et circumcisione. Περί Σαββάτων και περιτομής, εκ της εξόδου. (PG 28, σελ. 133 – 141).
 • De sancta trinitat. Διάλογος περί της Τριάδος, εν ω διαλέγονται Ορθόδοξος και ανόμοιος αρειανιστής. Διάλογος Β’ περί Αγίας Τριάδος, εν ω διαλέγονται ομοίως Ορθόδοξος και ανόμοιος αρειανιστής. Διάλογος Γ’ περί της Αγίας Τριάδος, εν ω αιρετικού φρονούντος τα του πνευματομάχου Μακεδονίου αντίθεσις προς Ορθόδοξον. Περί της Αγίας Τριάδος Διάλογος Δ’ , εν ω Ορθοδόξου προς Απολλιναριαστήν. Διάλεξις εʹ, ἐν ᾖ τοῦ αὐτοῦ Ἀπολλιναριαστοῦ κεφαλαίωσις καὶ Γρηγορίου ἐπισκόπου. (PG 28, σελ. 1.116 – 1.285).
 • De sancta trinitate. Εκ της επιστολής Αετίου, διδασκάλου του Ευνομίου. Διάλογος Ορθοδόξου και ανομοίου. (PG 28, σελ. 1.173 – 1.265).
 • De sententia Dionysii. Περὶ Διονυσίου τοῦ ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας, ὅτι καὶ αὐτὸς κατὰ τῆς ἀρειανῆς αἱρέσεως ἐφρόνει  ὡς ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος, καὶ μάτην αὐτὸν συκοφαντοῦσιν οἱ Ἀρειομανῖται ὡς ὁμόδοξον ἑαυτῶν. (PG 25, σελ. 480 – 521).
 • De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria. Eπιστολὴ περὶ τῶν γενομένων ἐν τῇ Ἀριμίνῳ τῆς Ἰταλίας καὶ ἐν Σελευκείᾳ τῆς Ἰσαυρίας συνόδων. Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς παρὰ τῆς συνόδου πρὸς τὸν Αὔγουστον Κωνστάντιον. Ἀπόφασις τῆς συνόδου. (PG 26, σελ. 681 – 793).
 • De trinitate. (Τεμάχιον εκ του λόγου) Περί Τριάδος. (PG 28, σελ. 1.604 – 1.605).
 • De virginitate. Περί παρθενίας, ήτοι περί ασκήσεως. Ἀρχὴ λόγου σωτηρίας πρὸς τὴν παρθένον. (PG 28, σελ. 251 – 281).
 • Dialogi duo contra Macedonianos. Κατά αιρέσων διαφόρων λόγοι. α’. Λόγος ἐν εἴδει διαλέξεως μετὰ Μακεδονιανοῦ Πνευματομάχου. β’. Ἑτέρα διάλεξις πρὸς Μακεδονιανὸν, περὶ τοῦ, εἰ ἐφόρεσε σῶμα ἔμψυχον ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος. (PG 28, σελ. 1.289 – 1.337).
 • Dialogus Athanasii et Zacchaei. Λόγος πρὸς ζακχαίον νομοδιδάσκαλον τῶν Ἰουδαίων.
 • Didascalia cccxviii patrum Nicaenorum. Πίστις τῶν ἁγίων τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων θεοφόρων Πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ· καὶ διδασκαλία πάνυ θαυμαστὴ καὶ σωτήριος περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος. –Εὐλόγησον. (PG 28, σελ. 1.637 – 1.644).
 • Disputatio contra Arium. Διάλογος εν τη κατά Νικαίαν Συνόδω προς Άρειον. (PG 28, σελ. 439 – 501).
 • Doctrina ad Antiochum ducem. Διδασκαλία πρὸς Ἀντίοχον τὸν ἄρχοντα. (PG 28, σελ. 555 – 590).
 • Doctrina ad monachos. Διδασκαλία πρὸς μοναχούς πραοτέρα, πνευματική. (PG 28, σελ. 1.421 – 1.425).
 • Epistula ad Adelphium. Επιστολή προς Αδέλφιον επίσκοπον και ομολογητήν, κατά Αρειανών. (PG 26, σελ. 1.071 – 1.084).
 • Epistula ad Afros episcopos. Των κατ’ Αίγυπτον και Λιβύην επισκόπων ενενήκοντα, και του μακαρίου Αθανασίου, κατά Αριανών, προς τους εν τη Αφρική τιμωτάτους επισκόπους. (PG 26, σελ. 1.029 – 1.048).
 • Epistula ad Amun. Επιστολή προς Αμούν μονάζοντα. (PG 26, σελ. 1.169 – 1.176).
 • Epistula ad Dracontium. Επιστολή προς Δρακόντιον. (PG 25, σελ. 524 – 533).
 • Epistula ad Epictetum. Προς Επίκτητον Κορίνθου, κατά των αιρετικών, επιστολή. (PG 26, σελ. 1.049 – 1.069).
 • Epistula ad Epiphanium. Εκ του Πασχαλίου Χρονικού (PG 26, σελ. 1.257 – 1.259). (σελ. 1240).
 • Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae. Προς τους επισκόπους Αιγύπτου και Λιβύης, επιστολή εγκύκλιος, κατά Αρειανών. (PG 25, σελ. 537 – 593).
 • Epistula ad episcopum Persarum. Ἀγαπητῷ πάπᾳ, καὶ τῷ ὑπ’ αὐτὸν κλήρῳ τοῖς τὴν Περσῶν οἰκοῦσι χώραν, Ἀθανάσιος ἐν Κυρίῳ χαίρειν. (PG 28, σελ. 1.565 – 1.568).
 • Epistula ad Eupsychium. Ἀθανάσιος μὲν ἐν τῇ προλεχθείσῃ πρὸς Εὐψύχιον ἐπιστολῇ, ἧς ἡ ἀρχή. (PG 26, σελ. 1.245 – 1.248).
 • Epistula ad imperatorem Jovianum. Προς τον ευσεβέστατον βασιλέα Ιωβιανόν. (PG 28, σελ. 532).
 • Epistula ad Jovianum 1. Προς Ιωβιανόν περί πίστεως.  (PG 26, σελ. 813 – 820).
 • Epistula ad Liberium. Αντίγραμμα προς Λιβέριον, επίσκοπον Ρώμης, ότι τέλειον άνθρωπον ανέλαβεν ο Θεός Λόγος υπέρ της ημετέρας σωτηρίας. (σελ. 1.444 – 1.445).
 • Epistula ad Marcellinum de interpretatione Psalmorum. Προς Μαρκελλίνον εις την ερμηνείαν των Ψαλμών. (PG 27, σελ. 12 – 46).
 • Epistula ad Maximum. Προς Μάξιμον φιλόσοφον. (PG 26, σελ. 1.085 – 1089).
 • Epistula ad monacho1. Τοῖς τὸν μονήρη βίον ἀσκοῦσι, καὶ ἐν πίστει Θεοῦ ἱδρυμένοις, ἀγαπητοῖς καὶ ποθεινοτάτοις ἀδελφοῖς ἐν Κυρίῳ χαίρειν. (PG 26, σελ. 1.185 – 1.188).
 • Epistula ad monachos 1. Τοῖς ἁπανταχοῦ κατὰ τόπον τὸν μονήρη βίον ἀσκοῦσι καὶ ἐν πίστει θεοῦ ἱδρυμένοις ἡγιασμένοις τε ἐν Χριστῷ καὶ λέγουσιν «ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι» ἀγαπητοῖς καὶ ποθεινοτάτοις ἀδελφοῖς ἐν κυρίῳ πλεῖστα χαίρειν.
 • Epistula ad Palladiu1. Πρὸς Παλλάδιον πρεσβύτερον ἐπιστολή.  (PG 26, σελ. 1.168 – 1.169).
 • Epistula ad Palladium. Επιστολὴ πρὸς Ιωάννην καὶ Αντίοχον τοὺς πρεσβυτέρους. (PG 26, σελ.1.165 – 1.168).
 • Epistula ad Rufinianum. Επιστολή προς Ρουφινιανόν. (PG 26, σελ. 1.180 – 1.181).
 • Epistula ad Serapionem de morte Arii. (PG 25, σελ. 685 – 689).
 • Epistula catholica. Καθολική επιστολή. Τοῖς κατὰ τόπον ἀδελφοῖς ἀντιποιουμένοις πίστεως καὶ σωτηρίας, καὶ τοῖς κατ’ Αἴγυπτον, καὶ Συρίαν, καὶ Κιλικίαν, καὶ Φοινίκην, καὶ Ἀραβίαν, ὀρθοδόξοις ἐπισκόποις, Ἀθανάσιος καὶ οἱ συνεπίσκοποι ἐν Κυρίῳ χαίρειν. (PG 28, σελ. 81 – 84).
 • Epistula encyclica. Επιστολή προς Σεραπίωνα τον αδελφόν. Ἐπιστολὴ ἐγκύκλιος. (PG 25, σελ. 221 – 240).
 • Epistula festalis XXXIX. Εκ της λθʹ Εορταστικής επιστολής. (PG 26, σελ. 1.436 – 1.439).
 • Epistulae ad Castorem. Προς Κάστορα τον Μακαριότατον περί των κανονικών των κοινοβίων διατυπώσεων. Προς τον αυτόν Κάστορα περί των οκτώ της κακίας λογισμών. (PG 28, σελ. 849 – 905).
 • Epistulae quattuor ad Serapionem. Επιστολή προς Σεραπίωνα Θμουέως Επίσκοπον. Κατὰ τῶν βλασφημούντων καὶ λεγόντων κτίσμα εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Προς τον αυτόν Επίσκοπον Σεραπίωνα κατά των λεγόντων κτίσμα τον Υιόν.  Προς τον αυτόν Σεραπίωνα Επίσκοπον περί του Αγίου Πνεύματος. Προς τον αυτόν Σεραπίωνα ομοίως περί του Αγίου Πνεύματος. (* Μέχρι την παράγραφο 8.). (PG 26, σελ. 529 – 648).
 • Expositiones in Psalmos. Εξηγήσεις εις τους Ψαλμούς. (PG 27, σελ. 60 – 589).
 • Fragmenta varia. Κατὰ Οὐαλεντίνου, τὰ πολλὰ συμφώνου ὄντος τοῖς προδηλωθεῖσιν αἱρετικοῖς. (PG. 26, σελ. 1.224).
 • Fragmentum sermonis de imaginibus 28. Εκ περικοπῆς λόγος περὶ τῶν ἁγίων εἰκόνων. (PG 28, σελ. 709).
 • Historia Arianorum. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς ἁπανταχοῦ μοναχοὺς περὶ τῶν γεγενημένων παρὰ τῶν Ἀρειανῶν ἐπὶ Κωνσταντίου. (PG 25, σελ. 696 – 796).
 • Historia de Melchisedech. Δια τι εκλήθη ο Μελχισεδέκ «Απάτωρ, Αμήτωρ και Αγενεαλόγητος.» Ἱστορία εἰς τὸν Μελχισεδέκ. (PG 28, σελ. 525 – 530).
 • Homilia de jejunio et de passione Christi. Ομιλία περί νηστείας και του Πάθους του Χριστού).
 • Homilia de passione et cruce domini. Εις το πάθος του Κυρίου και εις τον Σταυρόν. (PG 28, σελ. 185 – 249).
 • Homilia de semente. Ομιλία εις τον σπόρον. (PG 28, σελ. 144 – 168).
 • Homilia in Canticum canticorum. Εἰς τὸ Ἆσμα τῶν ᾀσμάτων. (PG 27, σελ. 1.349 – 1.361).
 • Homilia in illud Euntem autem illo. Εἰς τό· «πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ·» «ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος» ἔχαιρε «χαρὰν μεγάλην» καὶ ἔκραζεν· «ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.».  (PG 28, σελ. 1.033 – 1.048).
 • Homilia in illud Ite in castellum. Εἰς τό· «πορεύεσθε εἰς τὴν κατέναντι κώμην καὶ εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.»
 • Homilia in illud Nunc anima Mea. Ομιλία εις το (PG 26, σελ. 1.240 – 1.244).
 • Homilia in occursum domini. Λόγος εις την Υπαπαντήν του Κυρίου, και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. (PG 28, σελ. 973 – 1.000).
 • Homilia in sanctos patres et prophetas 1. Εἰς τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ προφήτας, καὶ εἰς τὴν πάνσεπτον Ἐκκλησίαν, καὶ εἰςτὸν λδʹψαλμὸν ὁμιλία. (PG 28, σελ. 1.061 – 1.073).
 • In caecum a nativitate. Ομιλία εις τον εκ γενετής τυφλόν. (PG 28, σελ. 1.001 – 1.024).
 • In illud Omnia mihi tradita sunt. Εις το, Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει, τις ἐστιν ὁ Υἱὸς εἰμὴ ὁ Πατήρ· καὶ τις ἐστιν ὁ Πατὴρ εἰμὴ ὁ Υἱὸς, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλῦψαι. (PG 25, σελ. 208 – 220).
 • In illud Profecti in pagum. Εἰς τό·«πορεύεσθε εἰς τὴν κατέναντι κώμην καὶ εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον.»
 • In illud Qui dixerit verbum in filium. Προς τον αυτόν Σεραπίωνα ομοίως περί του Αγίου Πνεύματος. (* Από την παράγραφο 9.). (PG 26, σελ. 648 – 676).
 • In nativitatem praecursoris. Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου, καὶ εἰς τὴν Ἐλισάβετ, καὶ εἰς τὴν Θεοτόκον. (PG 28, σελ. 905 – 913).
 • Liber de definitionibus. Περί Όρων. (PG 28, σελ. 533 – 553).
 • Narratio de cruce seu imagine Berytensi. Λόγος εἰς τὸ θαῦμα τὸ γεγονὸς ἐν Βηρυτῷ, περὶ τῆς τιμίας καὶ σεβασμίας εἰκόνος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν. (PG 28, σελ. 797 – 812).
 • Oratio in resurrectionem et in recens baptizatos. Εἰς τὴν ἀνάστασιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τοὺς νεοφωτίστους.
 • Oratio quarta contra Arianos. Κατά Αρειανών, Λόγος Τέταρτος. (PG 26, σελ. 468 – 525).
 • Orationes contra Arianos. Κατά Αρειανών, Λόγος Πρώτος, Λόγος Δεύτερος, Λόγος Τρίτος. (PG 26, σελ. 12 – 525).
 • Petitiones Arianorum. Ἐντυχία γενομένη ἐν Ἀντιοχείᾳ Ἰωβιανῷ βασιλεῖ, παρὰ Λουκίου καὶ Βερνικιανοῦ, καὶ ἑτέρων τινῶν Ἀρειανῶν, κατὰ Ἀθανασίου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας. (PG 26, σελ. 819 – 824).
 • Quaestio 136 e quaestionibus ad Antiochum ducem 47. Ερώτ. ρλς΄. Τους τῷ (εὐαγγελίῳ μὴ πιστεύοντας Ἕλληνας καὶ τὰς θείας πάσας γραφὰς εὐτελίζοντας πῶς αὐτοὺς πεῖσαι ὀφείλομεν ὅτι ἔστι θεὸς ἄκτιστος, ποιητὴς οὐρανοῦ καὶ γῆς, εἷς καὶ μόνος, καὶ οὐ πολλοὶ θεοὶ, ὡς αὐτοὶ πλανώμενοι νομίζουσιν; (PG 28, σελ. 681 – 684).
 • Quaestio 136 e quaestionibus ad Antiochum ducem
 • Quaestio cxii ad Antiochum ducem in collectione canonum. Του αυτού προς Αντίοχον Δ’. Περὶ τοῦ μὴ κοινωνεῖν αἱρετικοῖς.
 • Quaestiones aliae. Έτεραι τινες ερωτήσεις. (PG 28, σελ. 774 – 796).
 • Quaestiones in evangelia. Ερωτήσεις εις τα Ευαγγέλια. (PG 28, σελ. 700 – 708).
 • Quaestiones in scripturam sacram. Ρήσεις και ερμηνείαι παραβολών του Αγίου Ευαγγελίου. (PG 28, σελ. 712 – 773).
 • Refutatio hypocriseos Meletii et Eusebii. Ἔλεγχος τῆς ὑποκρίσεως τῶν περὶ Μελέτιον, καὶ Εὐσέβιον τὸν Σαμοσατέα κατὰ τοῦ Ὁμοουσίου. (PG 28, σελ. 85 – 88).
 • Scholia in Acta. Κατά Νουατιανών (Καθαρών). (PG 26,σελ. 1.316 – 1.317).
 • Scholia in cantica canticorum. Εἰς τὸ Ἆσμα τῶν ᾀσμάτων. (PG 27, σελ. 1.348 – 1.349).
 • Scholia in Job. Εις τον Ιώβ.  (PG 27, σελ. 1.344 – 1.348). *
 • Sermo ad Antiochum ducem. Προς Αντίοχον άρχοντα. (PG 28, σελ. 589 – 597).
 • Sermo contra Latinos. Εκ του κατά Λατίνων λόγου. (PG 28, σελ. 824 – 832).
 • Sermo contra omnes haereses. Κατά πασών των αιρέσεων. (PG 28, σελ. 501 – 524).
 • Sermo de descriptione deiparae. Εις απογραφήν της Αγίας Μαρίας, και εις τον Ιωσήφ, λόγος. (PG 28, σελ. 944 – 957).
 • Sermo de patientia. Περί υπομονής. (PG 26, σελ. 1.297 – 1.309).
 • Sermo exhortatoriu1
 • Sermo exhortatorius.
 • Sermo in annuntiationem deiparae. Κηρυκτικὸν εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. (PG 28, σελ. 917 – 940).
 • Sermo in nativitatem Christi. Εις την Γέννησιν του Χριστού. (PG 28, σελ. 960 – 972).
 • Sermo in ramos palmarum. Λόγος εἰς τὰ βαΐα.
 • Sermo major de fide. Περί Πίστεως λόγος ο μείζων. (PG 26, σελ. 1265 – 1.293) (*από παράγραφο 2 και μετά).
 • Sermo major.
 • Sermo pro iis qui saeculo renuntiarunt. Λόγος διακριτικὸς, καὶ εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ τοῖς ἀποταξαμένοις καὶ σωθῆναι θελουμένοις. (PG 28, σελ. 1.409 – 1.420).
 • Symbolum. Σύμβολον. (PG 28, σελ. 1.581 – 1.592).
 • Synopsis scripturae sacrae. Σύνοψις επίτομος της θείας Γραφής, Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. (PG 28, σελ. 284 – 437).
 • Syntagma ad monacho. Εκ τοῦ συντάγματος τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, ὃ πρὸς μονάζοντας καὶ χριστιανοὺς πάντας κληρικούς τε καὶ λαϊκοὺς συνετέθη.
 • Syntagma ad monachos. Σύνταγμα διδασκαλίας πρὸς μονάζοντας καὶ πάντας χριστιανοὺς κληρικούς τε καὶ λαϊκούς. (PG 28, σελ. 836 – 845).
 • Syntagma ad quendam politicum. Προς τινα πολιτικὸν, σύνταγμα πάνυ ὠφελιμώτατον, καὶ πολὺ ὠφελέστατον. (PG 28, σελ. 1.396 – 1.408).
 • Testimonia e scriptura. Μαρτυρίαι ἐκ τῆς Γραφῆς, τῆς κατὰ φύσιν κοινωνίας, ἐκ τοῦ ὁμοίως εἶναι τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱὸν, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα πρὸς θεωρίαν δυσέφικτον, καὶ μίαν ἔχειν ἐνέργειαν. (PG 28, σελ. 30 – 80).
 • Tomus ad Antiochenos. Ο προς τους Αντιοχείς τόμος. (PG 26, σελ. 796 – 810).
 • Vita Antonii. Βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου.  Συγγραφείς και αποσταλείς προς τους εν τη ξένη μοναχούς. (PG 26, σελ. 837 – 976).
 • Vita sanctae Syncleticae. Βίος και πολιτεία της Αγίας και μακαρίας και διδασκάλου Συγκλητικής. (PG 28, σελ. 1.488 – 1.557).
 • Vitae monasticae institutio. Διατύπωσις των θελόντων εν ησυχία διάγειν. (PG 28, σελ. 845 – 849).
Προηγούμενο άρθρο
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: