Ευεργετινός – Τόμος Πρώτος

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ : Ευεργετινός – Τόμος Πρώτος

( * Το .pdf έχει μέγεθος 271 ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζεται κάποια λεπτά για να ανοίξει ή να αποθηκευθεί).

E3wfulloΕυεργετινός, ήτοι Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των Θεοφόρων και Αγίων Πατέρων. (Από πάσης Γραφής θεοπνεύστου συναθροισθείσα, οικείως τε και προσφόρως εκτεθείσα παρά Παύλου του Οσιωτάτου μοναχού, και κτήτορος Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευεργέτιδας, και Ευεργετινού επικαλουμένου. Ήτις ληφθείσα, εκ της Βιβλιοθήκης της εν Αγιωνύμω Όρει Ιεράς, Βασιλικής τε, και Πατριαρχικής Μονής του Κουτλουμούση επονομαζομένης. Νυν πρώτον τύποις εξεδόθη, Ενετίησι 1783. Εκδιδομένη το πρώτον μετά πλήρους ερμηνείας εις την απλήν Ελληνικήν των εμπεριεχομένων κειμένων. Εικονογραφημένη κατά την παράδοσιν. Πεπλουτισμένη δια πλείστων υπομνημάτων. Εκδίδεται αναλώμασι και επιμέλεια υπό του Επισκόπου Οινόης Ματθαίου Λαγγή, Έκδοσις Έκτη, Αθήναι 1985).


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Υπόθεσις Ε΄- Ότι πρέπει πάντοτε να ενθυμούμεθα τον θάνατο και την μέλλουσα κρίση, διότι εκείνοι που δεν αναμένουν διαρκώς τον θάνατο και την μέλλουσα κρίσιν ευκόλως κυριεύονται από τα πάθη.’
 • Υπόθεσις ς΄- Η χαρά στους ουρανούς είναι ανέκφραστος, όπως και η δόξα, που αναμένει τους Αγίους, δι΄αυτό πρέπει να επιθυμώμεν με όλην μας την ψυχήν την επουράνιον χαράν και την δόξαν των Αγίων. Από όσα υπάρχουν ή όσα πράττομεν ημείς, τίποτε δεν είναι αντάξιον της χαράς και της δόξης εκείνης.
 • Υπόθεσις Ζ΄- Πολλάς φοράς αι ψυχαί των εναρέτων ανθρώπων ενθαρρύνονται, κατά την ώραν του θανάτου, υπό θείας τινός επισκιάσεως, και έτσι αποχωρίζονται από το σώμα.
 • Υπόθεση Η΄- Περί εκείνων οι οποίοι πεθαίνουν και επανέρχονται πάλι στη ζωή. Αυτό συμβαίνει κατά θεία οικονομία. Και ότι πολλές φορές οι αμαρτωλοί, ενώ ακόμη αναπνέουν, βλέποντας τα ευρισκόμενα στον Άδη βασανιστήρια και τους δαίμονες, τρέμουν. Υπό το κράτος δε αυτού του τρόμου, αποχωρίζονται οι ψυχές τους από το σώμα.
 • Υπόθεσις Θ΄- Απόδειξις περί του που πηγαίνουν αι ψυχαί των αποθνησκόντων και πως είναι μετά τον χωρισμόν τους από το σώμα.
 • Υπόθεσις Ι΄- Η ψυχή μετά την έξοδον της εκ του σώματος δέχεται φοβεράν εξέτασιν εις τον αέρα, από τα πονηρά πνεύματα που την συναντούν και της εμποδίζουν την άνοδον.
 • Υπόθεση ΙΑ΄. Περί του ότι μετά θάνατον, οι ψυχές κατατάσσονται στο ίδιο μέρος, με τις ψυχές όσων έζησαν κατά όμοιο τρόπο επάνω στη Γη.
 • Υπόθεσις ΙΒ΄- Οι θεοφιλείς γονείς πρέπει να χαίρωνται και να ευχαριστούνται δια τους πειρασμούς που υφίστανται τα τέκνα των χάριν του Κυρίου. Ακόμη δε πρέπει οι αγαπώντες τον Θεόν γονείς να προτρέπουν τα τέκνα των να αγωνίζωνται και να κινδυνεύουν δια την αρετήν
 • Υπόθεσις ΙΓ΄- Ο αποτασσόμενος πρέπει να ξενιτεύη. Περί ποίας ξενιτείας πρόκειται και ποία ωφέλεια προέρχεται εξ αυτής, και ποίοι είναι οι καταλληλότεροι τόποι προς άσκησιν
 • Υπόθεσις ΙΔ΄- Από που γεννάται κατ΄αρχάς εις τον άνθρωπον ο φόβος προς τον Θεόν και η αγάπη και επί πόσον καιρόν ο άνθρωπος χρεωστεί να φοβήται και να αγαπά τον Θεόν.
 • Υπόθεσις ΙΕ΄- Είναι ανάγκη, αυτοί που εγκαταλείπουν τον κόσμον, να μη επικοινωνούν με τους κατά σάρκα συγγενεις των ούτε να τρέφουν απέναντι των την ελάχιστην συμπάθειαν.
 • Υπόθεσις Ις΄- Πρέπει εξ ίσου με τους άλλους αδελφούς να αγαπώμεν τους σαρκικούς συγγενείς μας, εφ΄όσον βεβαίως και εκείνοι ακολουθούν τον ίδιον τρόπον ζωής. Εαν όμως έχουν αντίθετον διαγωγήν, τότε πρέπει να τους αποφεύγωμεν ως επιβλαβείς.
 • Υπόθεσις ΙΖ΄- Εκείνος ο οποίος γίνεται Μοναχός πρέπει από όλα να γυμνωθή. Πως πρέπει να τακτοποιή αυτά που του ανήκουν. Η ύπαρξις ατομικής περιουσίας δια τον Μοναχόν μέσα εις το Κοινόβιον είναι ολοφάνερη καταστροφή.
 • Υπόθεσις ΙΗ΄- Πρέπει εκείνος, ο οποίος θέλει να σωθή, να επιδιώκη την συναναστροφήν των εναρέτων ανθρώπων, ως πάρα πολύ ωφέλιμον, να τους ερωτά, μετά σφοδράς επιθυμίας και πόθου φλογερού, δια να μανθάνη από αυτούς όσα είναι απαραίτητα δια την ψυχικήν σωτηρίαν.
 • Υπόθεσις ΙΘ΄- Περί του ότι είναι αναγκαία η υποταγή. Ποιά ωφέλεια προέρχεται εξ αυτής και πως την κατορθώνει ο άνθρωπος.
 • Υπόθεσις Κ΄- Περί του ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεται κανείς εις τον εαυτόν του δια τίποτε, αλλά να ακούη την συμβουλήν των Πατέρων εις όλα και να εξομολογήται καθαρώς τα μυστικά της καρδίας του, χωρίς να αποκρύπτη τίποτε.
 • Υπόθεσις ΚΑ΄- Περί του ότι πρέπει να εξομολογούμεθα τους λογισμούς μας εις τους διακριτικούς εκ των Πατέρων και να μη τους εμπιστευώμεθα εις τους τυχαίους. Πως πρέπει να ερωτώμεν, και με ποίαν πίστιν να δεχώμεθα τας απαντήσεις των Πατέρων. Και ότι, δια της πίστεως αυτής, να συνεργώμεν εις την επιτυχίαν του αγαθού.
 • Υπόθεσις ΚΒ΄- Περί του ότι εκείνος, ο οποίος θέλει να σωθή, πρέπει να αποφεύγη τας συναναστροφάς των απροσέκτων ανθρώπων, και τους θορύβους. Είναι δε αναγκαία η αποξένωσις του από τον κόσμον δι΄εκείνον που θέλει να σωθή.
 • Υπόθεσις ΚΓ΄- Περί του ότι πρέπει να αποφεύγωμεν όλους όσοι μας βλάπτουν, έστω και εάν είναι φίλοι, ή μας είναι τελείως απαραίτητοι.
 • Υπόθεσις ΚΔ΄- Περί του ότι πρέπει ο αρνηθείς τα εγκόσμια να μη αναμυγνείεται καθόλου εις βιοτικάς υποθέσεις έστω και αν φαίνωνται δικαιολογημέναι, αλλά και δι΄αυτάς να εμπιστεύεται εις την Θείαν Πρόνοιαν.
 • Υπόθεσις ΚΕ΄- Περί του ότι η κακία είναι εύκολη και είναι πολλοί αυτοί που την προτιμούν, προ παντώς δε τώρα. Αντιθέτως, η αρέτη απαιτεί κόπον και είναι ολίγοι αυτοί που την ασκούν. αυτούς όμως πρέπει να μιμούμεθα και να μη προσέχωμεν εις τους πολλούς.
 • Υπόθεσις Κς΄- Περί του ότι πρέπει να δεχώμεθα τους προσερχομένους εις την μοναχικήν πολιτείαν κατόπιν πολλής δοκιμασίας. Διότι οι εισελθώντες εις την μοναχικήν πολιτείαν, κατόπιν δοκιμασίας, ως επί το πλείστον γίνονται δοκιμώτατοι. Ποιά πράγματα πρέπει να επιτρέπωμεν εις αυτούς.
 • Υπόθεσις ΚΖ΄- Περί του ότι δεν πρέπει να αποκρούωνται τελείως και αι εκ διαφόρων περιστατικών αρνήσεις του κόσμου και δεν πρέπει να αποδιώκωμεν αμέσως οποιονδήποτε προσέλθη εις το Κοινόβιον και ζητεί θερμώς να παραμείνη με τους αδελφούς, πριν εξετάσωμεν λεπτομερώς τα κατ΄αυτόν. Αλλά να του παραχωρώμεν κάποια δυνατότητα παραμονής, και να τον δοκιμάζωμεν, σύμφωνα με αυτά, που προεγράψαμεν. Αφού δε διαπιστώσωμεν ότι εμμένει εις την πρόθεσιν του, και μετά την δοκιμασίαν, να τον κάμνωμεν δεκτόν εις το Κοινόβιον, εκτός αν συμβαίνη κάτι, που το απαγορεύουν οι θείοι νόμοι.
 • Υπόθεσις ΚΗ΄- Περί του από που πρέπει να αρχίζωμεν την άσκησιν, και ότι όσοι αρχίζουν έχουν ανάγκην υπομονής και πιέσεως του εαυτού των, διότι η αρετή εις την αρχήν μεν φαίνεται ότι είναι δύσκολος, εξ αιτίας των παθών και των προκαταλήψεων. Ύστερον όμως αποβαίνει παρά πολύ ευκολοκατόρθωτος. Και ότι πάρα πολύ ωφελεί η ισχυρά θεμελίωσις εις την αρχήν. Και ότι είναι αδύνατον να ακολουθήση τον Χριστόν ή να κατορθώση οποιανδήποτε αρετήν, εκείνος ο οποίος δεν θα προετοιμάση τον εαυτόν του ως να επίκειται ο θάνατός του.
 • Υπόθεσις ΚΘ΄- Περί του ότι τον αγωνιζόμενον με όλην την δύναμιν του και οι δαίμονες τον πολεμούν με μανίαν, ενώ αδιαφορούν δια τους αμελείς, επειδή τους έχουν υποχείριους. Αυτοί που θέλουν το αγαθόν ευρίσκουν σύμμαχόν των τον Θεόν, ο Οποίος και τους πολέμους επιτρέπει προς το πνευματικό μας συμφέρον.
 • Υπόθεσις Λ΄- Περί του ότι δεν πρέπει εις όλα όσα αμαρτάνομεν, να θεωρώμεν ως αιτίους τους δάιμονας, αλλά τους εαυτούς μας. Διότι εκείνους, οι οποίοι προσέχουν,  ούτε οι δαίμονες ημπορούν να βλάψουν, επειδή είναι μεγάλη η παρά Θεού βοήθεια. Αναλόγως δε προς την δύναμιν των ανθρώπων, ο Θεός επιτρέπει και τους πολέμους.
 • Υπόθεσις ΛΑ΄- Περί του ότι πρέπει αυτός που προσήλθεν εις τον ασκητικόν βίον, τότε μόνον να ενδύεται το Μαναχικόν ένδυμα, αφού εκγυμνασθή αρκετά εις τας αρετάς και ότι το Μοναχικόν σχήμα είναι τίμιον, ψυχωφελές και σωτήριον.
 • Υπόθεσις ΛΒ΄- Περί του ότι πρέπει ο πιστός να παρουσιάζη τον τρόπον του βίου, που αρμόζει εις το σχήμα του. Διότι εκείνος που δεν ζη σύμφωνα με το σχήμα του, δεν είναι πιστός. Επίσης το κατά Θεόν γήρας δεν χαρακτηρίζεται από τον χρόνον, αλλά από τον τρόπον με τον οποίον ζη ο άνθρωπος.
 • Υπόθεσις ΛΓ΄- Περί του ότι ο πιστός πρέπει μετά προθυμίας να παραδέχεται όσα του υποδεικνύει ο πνευματικός του πατήρ, διότι είναι συμφέροντα, έστω και εάν του προκαλούν λύπην ή είναι κοπιαστικά. Διότι προς τον σκοπόν αυτόν και δια την ανακούφισιν από τας θλίψεις δίδεται και από τον Θεόν το έλεος.
 • Υπόθεσις ΛΔ΄- Πρέπει και μέχρι θανάτου ακόμα, να υπακούωμεν εις τους εν Κυρίω προεστώτας, να  αγαπώμεν δε και να σεβώμεθα αυτούς.
 • Υπόθεσις ΛΕ΄- Ότι πρέπει να υποτασσώμεθα με απλότητα εις τους εν Κυρίω προεστώτας και να δεχώμεθα τας εντολάς των ως προερχόμενας εκ Θεού, χωρίς να τας ελέγχωμεν και χωρίς να τας πολυεξετάζωμεν ή να διορθώνωμεν, έστω και αν προς το παρόν φαίνωνται ότι δεν μας συμφέρουν.
 • Υπόθεσις Λς΄- Ποία είναι η αμαρτία της απείθειας και του γογγυσμού προς τους εν Κυρίω διδασκάλους. Και ότι ο Χριστιανός δεν πρέπει να αντιλέγη καθόλου ή να δικαιολογήται, αλλά εις όλας τας περιπτώσεις να αντιστέκεται εις το ιδικόν του θέλημα και να αγαπά τον έλεγχον και να μην τον αποφεύγη.
 • Υπόθεσις ΛΖ΄- Δεν πρέπει να κατακρίνωμεν τον διδάσκαλον, έστω και εάν κάνη μερικά πράγματα, αντίθετα των όσων διδάσκει. Διότι πολλοί μαθητές εμπιστευθέντες τους εαυτούς των είς αμελείς διδασκάλους, επειδή δεν τους κατέκριναν, αλλά παρέμειναν εις αυτούς υποτασσόμενοι εν Κυρίω, αυτοί μεν εσώθησαν, αλλά και πολλάκις έγιναν αίτιοι να σωθούν και οι διδάσκαλοι.
 • Υπόθεσις ΛΗ΄- Πολλάκις η Χάρις του Θεού διδάσκει τα πρέποντα, εις όσους προσέχουν τον εαυτόν των και εμπιστεύονται εις την πρόνοιαν του Θεού, με απλούς και αγνώστους ανθρώπους. Οι ταπεινόφρονες καταδέχονται να διδάσκωνται και από τους τυχόντας.
 • Υπόθεσις ΛΘ΄- Ότι ο πιστός δεν πρέπει να στηρίζη το θάρρος του εις τον εαυτόν του, αλλά να πιστεύη ότι δια του πνευματικού αυτού Πατρός και σώζεται και ενισχύεται εις κάθε καλόν, και να ζητή τας ευχάς του γέροντος του, διότι αύται έχουν μεγάλην δύναμιν.
 • Υπόθεσις Μ΄- Ότι δεν πρέπει να εξέρχεται κανείς εύκολα ή να αναχωρή απο το Μοναστήρι, εις το οποίον υπεσχέθη, ενώπιον του Θεού, να παραμείνη μέχρι τέλους της ζωής του. Διότι οι Πατέρες ούτε από το κελλί των δεν εξήρχοντο, μέσα εις το οποίον εύρον μεγάλην ασφάλειαν.
 • Υπόθεσις ΜΑ΄- Περί του ότι είναι επικίνδυνον δια τους αγυμνάστους να μένουν τελείως μόνοι.
 • Υπόθεσις ΜΒ΄- Ότι δεν πρέπει να αντιλέγωμεν με τρόπον φιλόνεικον ουδέ δι΄εκείνα, που θεωρούνται καλά, αλλά, χάριν του Θεού, να υποτασσώμεθα, εις όλα, εις τον πλησίον.
 • Υπόθεσις ΜΓ΄- Ότι όλα όσα γίνονται, διά της δικαιοσύνης του Θεού γίνονται. Δι΄αυτό πρέπει πάντοτε ο πιστός να ακολουθή τηςν Θείαν πρόνοιαν και να μη επιδιώκη το θέλημα του, αλλά να επιζητή το θελήμα του Θεού. Διότι όποιος τοιουτοτρόπως ενεργεί ή δέχεται τα γεγονότα, αναπαυεται ψυχικώς.
 • Υπόθεσις ΜΔ΄- Ότι η ταπεινοφροσύνη είναι τελείως ακατανίκητος από τους δαίμονας, και πως γεννάται η ταπεινοφοσύνη και ποία είναι η δύναμις της. Ότι η ταπεινωσις περισσότερον από όλας τας αρετάς έχει την δύναμιν και μόνη της να σώση τον άνθρωπον.
 • Υπόθεσις ΜΕ΄- Ότι χαρακτηριστικόν γνώρισμα του ταπεινόφρονος είναι το να μέμφεται τον εαυτόν του, να τον εξουθενώνη και να θεωρή ότι δεν αξίζουν τίποτε όσα και οποιαδήποτε καλά και αν κάνη. Ποίαι είναι αι ιδιότητες της ταπεινοφροσύνης και ποίοι οι καρποί της.
 • Υπόθεσις Μς΄- Περί του ποίον είναι το κέρδος από το να μεμφώμεθα τον εαυτόν μας
 • Υπόθεσις ΜΖ΄- Ότι δεν πρέπει να ζητώμεν τιμήν, ή να επιθυμώμεν πρωτεία. Διότι όσα θεωρούν οι άνθρωποι αξιόλογα, θεωρούνται από τον Θεόν βδελυκτά.
 • Υπόθεσις ΜΗ΄- Ότι το να φαινώμεθα ταπεινοί, όταν τούτο γίνεται άκαιρα ή υπερβολικά, δεν είναι ωφέλιμον αλλά βλαβερόν. Και τι πρέπει να πράττωμεν προς τους επαινούντας και ότι εκείνον που προσέχει οι έπαινοι εις τίποτε δεν τον βλάπτουν.
 • Υπόθεσις ΜΘ΄- Περί του πως πρέπει και ποία και μέχρι ποίου σημείου να χρησιμοποιώμεν τα ενδύματα δια την κάλυψιν του σώματος. Και πως οι Πατέρες ηγάπων, την ευτέλειαν και εις αυτά τα ενδύματα. Αυτήν πρέπει να προτιμά ο πιστός εις πάσαν περίστασιν.
 • Υπόθεσις Ν΄- Ότι δεν πρέπει προς ευχαρίστησιν ή από σφοδράν επιθυμίαν να πράττωμεν τίποτε.
 • Πίναξ Περιεχομένων

____________________________________________________________________________________

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε η να αποθηκεύσετε το βιβλίο στο scribd :

Α. Ευεργετινός – Τόμος Πρώτος (Υπόθεσις Α΄- ΚΕ΄). Ενετίησι 1783, εκδ. έκτη 1985.

Β. Ευεργετινός – Τόμος Πρώτος (Υπόθεσις Κς΄- Ν΄). Ενετίησι 1783, εκδ. έκτη 1985.

Σχολιάστε

9 Σχόλια

 1. Μαριαλένα Α.

   /  29 Μαρτίου, 2015

  Καλησπέρα, διάβασα τον 1ο τόμο και μου φάνηκε πολύ αξιόλογος. Σκέφτεται κανείς πως όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τη ζωή των μοναχών, αλλά τη ζωή όλων μας σαν γενική φιλοσοφία για το πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον συνάνθρωπο αλλά και στον εαυτό μας. Μου δημιουργήθηκε η απορία στην υπόθεση η (8η), Α Γρηγορίου του Διαλόγου, με το τι συμβαίνει σε κάποιους που ενώ θεωρούνται νεκροί, ξαναγυρίζουν στη ζωή…. Μήπως έχετε κάποια απάντηση για το θέμα αυτό;

  Απάντηση
 2. Bill Bonovas

   /  6 Ιουνίου, 2015

  Έχει γίνει μία μελέτη για τους κεκοιμημένους και γενικά για τέτοια περιστατικά,αλλά είναι ανέκδοτη ακόμα. Αν σε ενδιαφέρει μπορώ να την σκανάρω και να σου την στείλω για να δεις πολλά περιστατικά από την παράδοσή της πίστεώς μας.
  Με εκτίμηση
  Βασίλης Μ.
  email billybo@gmail.com

  Απάντηση
 3. Giorgos Georgiou

   /  26 Σεπτεμβρίου, 2017

  404 — File not found. Δεν μπορώ να το κατεβάσω…

  Απάντηση
  • Δυστυχώς έκαναν καταγγελία από τον εκδοτικό οίκο »Εκδόσεις Συναξαριστής» και μας το κατέβασαν. Η έκδοση που είχαμε ανεβάσει ήταν η έκτη του βιβλίου, από το 1985, υπό τον τότε επίσκοπο Οινόης Ματθαίο Λαγγή, πολύ νεώτερη από την σημερινή των εκδόσεων.

   Απάντηση
 4. Είπατε «Δυστυχώς έκαναν καταγγελία από τον εκδοτικό οίκο »Εκδόσεις Συναξαριστής» και μας το κατέβασαν.»

  Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, για τα βιβλία / κείμενα που αναρτώνται, πχ της Φιλοκαλίας τους 5 τόμους που έχω αγοράσει αλλά που προφανώς είναι πολύ χρήσιμο και εύχρηστο να ανατρέξω και να ψάξω κάτι στην ηλεκτρονική μορφή εδώ στο blog σας; Μιλάω για βιβλία που είναι σχετικά πρόσφατα (δεν είναι δηλαδή από το πχ 1800 κλπ) και που μπορεί να υπάρχει κοπιραιτ;.
  α) γίνονται κάθε φορά με την προηγούμενη σύμφωνη γνώση και άδεια των εκδοτών,

  ή

  β) αναρτώνται από εσάς και αν υπάρξει παράπονο από τους εκδότες τότε αφαιρείται ο τόμος/βιβλίο κλπ ;

  Με συγχωρείτε για την ερώτηση, δεν γνωρίζω καν τι ισχύει στην Ελλάδα για το θέμα, ίσως να έχει απαντηθεί ήδη.

  Απάντηση
  • Όπως φαίνεται καθαρά, οι τόμοι που αναρτήσαμε είναι του 1985, και το έργο εκδόθηκε από τον τότε επίσκοπο Οινόης Ματθαίο Λαγγή. Μήπως δηλαδή σε κάθε βιβλίο, πρέπει ο καθένας μας να ψάχνει δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια μετά, ποιος ίσως αγόρασε τα νομικά δικαιώματα:

   1) Οι συγκεκριμένοι δεν μας ενημέρωσαν, ούτε μας έστειλαν κάποια διαμαρτυρία ή ειδοποίηση, όπως θα ήταν και στοιχειωδώς Χριστιανική συμπεριφορά. 2) Η έκδοση που αναρτήσαμε ήταν δεκάδες χρόνια νεότερη, από την σημερινή δική τους. 3) Από πότε το »δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» του Ευαγγελίου γίνεται νομικά δικαιώματα: Μήπως στο μέλλον θα μας απαγορεύσουν και την Αγία Γραφή λόγο δήθεν δικαιωμάτων: 4) Τέλος δεν καταλαβαίνουν οι εν λόγω κύριοι ότι τόσες χιλιάδες σελίδες σε ηλεκτρονική μορφή, απλά δεν διαβάζονται!!! Είναι ενδεικτικές για να δει κάποιος μερικά σημεία που τον ενδιαφέρουν, και μετά σε μεγάλο ποσοστό να αγοράσει το βιβλίο στην έντυπή του μορφή. Άρα είναι και η καλύτερη διαφήμιση σε κάθε τέτοια έκδοση!

   *νομικά τα »πνευματικά δικαιώματα» και το »κοπιραιτ» πηγαίνουν ίσως και 50 χρόνια πίσω αναδρομικά, από το έτος αγορά τους. Αυτό θέλει έρευνα στη νομοθεσία.

   Απάντηση
 5. Συγχωρέστε με, ειλικρινά δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τους εκδότες. Μπορεί και να κάνω λάθος σε αυτά που γράφω παρακάτω, άνθρωπος είμαι.

  Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, πραγματικά νομίζω ότι είναι Θεάρεστο να έχουμε πρόσβαση στον λόγο του Θεού, και εσείς βοηθάτε στην πρόσβαση, αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτά που παρέχονται είναι διαθέσιμα με άδεια και ελευθέρως, δηλαδή εφόσον διανέμονται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, και όχι καταπατώντας τα δικαιώματα κάποιου.

  Συγχωρέστε με, με βάση αυτά που ακούω από τους Αγίους μας, νομίζω ότι το καλό πρέπει να γίνεται και με καλό τρόπο, για να το ευλογήσει ο Θεός. Κατά αναλογία η μεγάλη ευεργεσία που προσπαθείτε να κάνετε δεν μπορεί να βασιστεί σε κλεψιά ή με το ζόρι, χρήσης δουλειάς και κόπων άλλων, που μπορεί δικαίως να θέλουν το δίκαιό τους. Το αρχαίο κείμενο (ο λόγος του Θεού) μπορεί να μην είναι copyright-able όμως εσείς διαδίδετε μεταφράσεις, όχι το αρχαίο μόνο.

  Η μετάφραση και ο κόπος, η προσωπική εργασία δηλαδή που έβαλε ο μεταφραστής μπορεί να δικαιούται κάποιας ανταμοιβής, αλλιώς είναι σαν να εξουθενώνουμε αυτούς που κάνουν το έργο του Θεού. Για φαντάσου να κάνεις εσύ τον κόπο της μετάφρασης; Θα πάρει πολλές μέρες δουλειάς. Αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είναι το copyright-able που προστατεύει και ο νόμος (όπως και το δικαίωμά μας, του fair use του καθενός μας, να αντιγράψει πχ μερικές λίγες σελίδες για προσωπική μη εμπορική χρήση κλπ). Πρέπει και αυτοί με κάποιο τρόπο να επιβιώσουν. Και ταπεινά νομίζω ότι δεν κάνουν κακό οι μοναχοί και μοναχές αν ίσως αποφασίσουν να χρεώσουν στην πώληση βιβλίων κάτι λίγο παραπάνω από το κόστος της εκτύπωσης (δεν γνωρίζω αν ζητούν κάτι παραπάνω). Και στην Αγ. Γραφή επίσης νομίζω ότι δίδει το δικαίωμα να ζητήσουν τα προς το ζειν (Α Κορ. 9,7 εως 9,9), άσχετα με το πιο μπορεί να είναι ίσως το τέλειο σε ότι αφορά την προσφορά τους (αυτό που αναφέρετε εσείς, το «δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε»).

  Ταπεινά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να ζητήσετε άδεια από τους εκάστοτε εκδότες πριν απαρτίσετε κάποιο βιβλίο.

  Α) Πράγματι για αυτούς που μπορούν να αγοράσουν και θέλουν να κάνουν το σωστό, με το να μπορούν να δουν πρώτα ηλεκτρονικά το περιεχόμενο, είναι σαν να πήγαν στο βιβλιοπωλείο και να κοίταξαν, και είναι και καλή διαφήμιση όπως αναφέρατε. Άσε που δεν περιλαμβάνει εξτρά κόστος επιβάρυνσης η ηλεκτρονική αυτή διαφήμιση, ούτε η ηλεκτρονική αντιγραφή, για αυτούς που τελείωσαν το έργο της μετάφρασης και έκδοσης.
  Β) Για αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά να το αγοράσουν, πάλι γίνεται ελεημοσύνη, πρωτίστως από αυτούς που έχουν το δικαίωμα των μεταφράσεων και των κόπων τους (όχι των αρχαίων κειμένων), και από εσάς που βοηθάτε στην πρόσβαση. δεν νομίζω ότι θα έχουν αντίρρηση γιατί είναι άνθρωποι του Θεού. Και με την έγκρισή τους ίσως να εξασφαλίσετε και καλύτερο αντίγραφο από το σκαναρισμένο pdf, να μην πάθουν τίποτα τα μάτια των αναγνωστών, αν το σκαναρισμένο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας.
  Γ) Για αυτούς που μπορούν να το αγοράσουν αλλά δεν θέλουν ενώ θέλουν μόνο να ῾πάρουν῾το κομμάτι της προσωπικής εργάσίας κάποιου, ας κρίνει ο Θεός, αλλά ας αποφασίσουν και αυτοί που έχουν τα δικαιώματα των κόπων τους, που έχουν το δικαίωμα. Δεν μπορώ με το ζόρι να σταματήσω κάποιον στο δρόμο και να του πω «έχεις λεφτά στην τσέπη σου; δώσε μου με το ζόρι 1 ευρώ τώρα γιατί εγώ δεν έχω». Αν αυτή η μερίδα ανθρώπων τύχει να είναι το 99% τότε ίσως και να βλαπτούν οι πωλήσεις βιβλίων, αλλά σε αυτή την περίπτωση οι εκδότες που έχουν το δικαίωμα του κομματιού της προσωπικής τους δουλειάς (όχι το αρχαίο κομμάτι) πρέπει να είναι αυτοί που αβίαστα έχουν δώσει το ΟΚ να γίνει αυτή η διάδοση του κόπου τους εν γνώση τους.

  Αν πούνε ναι, σημαίνει ότι έγινε με καλό τρόπο και κανείς δεν συμμετέχει σε πράγματα με την βία, ή παρανόμως.

  Αν αρνηθούν, αυτοί ίσως θα δώσουν λόγο στον Θεό, όμως εσείς θα αποφύγετε να οδηγήσετε τόσο κόσμο σε κλοπή και αδικία, και θα πάρετε Θεία Χάρη για την προσπάθεια σας να κάνετε το αγαθό έργο με αγαθό τρόπο! Και ο Θεός θα ευλογήσει την όλη προσπάθεια από όλους, εκδότες και εσάς, να διαδοθεί ο λόγος Του.

  Συγχωρέστε με, μια γνώμη λέω.

  Απάντηση
  • Ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές σας και τις χρήσιμες παρατηρήσεις σας.

   Όμως σας επαναλαμβάνουμε ότι οι 4 τόμοι που αναρτήσαμε (σε μορφή .pdf), είναι του 1985 https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/07/e3wfullo.jpg, και το έργο εκδόθηκε από τον τότε επίσκοπο Οινόης Ματθαίο Λαγγή. Και να θέλαμε πως θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε, ότι δεκάδες χρόνια μετά θα περνούσαν σε κάποιον άλλον τα νομικά δικαιώματα του έργου, για να γίνει νέα έκδοση;

   Έχετε σκεφτεί ότι υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα η νέας έκδοση, να μην είναι καν η ίδια με την δικιά μας, μετά από τόσο χρόνια ή να έχει εκδοθεί σε πιο δημοτική γλώσσα; οπότε απλά είναι άλλο έργο; Αν την έχετε παρακαλώ να μας στείλετε δείγμα σελίδων για έλεγχο.

   Επίσης για λόγους που εσείς γνωρίζετε, θεωρείτε σαν αντικειμενική αξία, κάθε Ελληνική νομοθεσία., είτε λογική ή παράλογη, ίσως και μνημονιακή – κατοχική;

   Μήπως η παράβαση των ανθρωπίνων νόμων συνεπάγεται και τον αυτόματο κολασμό μας από τον Θεό: Πρώτον κάθε κράτους έχει τους δικούς του νόμους, που αλλάζουν συνέχεια και πολλές φορές παράλογους. Οι νόμοι για παράδειγμα επιτρέπουν τον τζόγο. την έντυπη η τηλεοπτική πορνεία, τίς ύβρεις κατά τις Εκκλησίας και του Χριστού, και τόσες άλλες θανάσιμες αμαρτίες. Πόσες και πόσες φορές έως και πρόσφατα βγήκαν νόμοι που διώκουν την Εκκλησία:

   Θέλοντας να κάνουμε αυστηρή τήρηση των κρατικών νόμων, άρα είμαστε σχεδόν όλοι υπόλογοι κλοπής, γιατί μου δώσατε εσείς μια αντιγραμμένη ηχητική κασέτα με τον βίο ενός αγίου, η ένα βίντεο VHS από τους Αγίους τόπους γυρισμένο πριν 40 χρόνια, που φυσικά σήμερα ούτε καν υπάρχει για αγορά; Βάσει της λογικής σας θα πρέπει να μην μου δώσετε ποτέ σε έμενα και σε κανέναν την κασέτα, και να χρειαστεί ίσως και να ταξιδέψετε σε ξένη χώρα ψάχνοντας σαν τον Ιντιάνα Τζοόυνς για δικαιώματα.

   Τέλος μην ξεχνάτε ότι και να να στηθεί μια τέτοια ΔΩΡΕΑΝ ιστοσελίδα, έχουν απαιτηθεί χιλιάδες ώρες εργασίας, μελέτης, επεξεργασίας, μετάφρασης, και πληκτρολόγησης. Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι τυχόν λάθη ή παραλείψεις μας, ίσως καλυφθούν από την Θεία δικαιοσύνη βάσει του : Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε, Κύριε, τις υποστήσεται; / Εάν Κύριε, εξετάσης τις ανομίες μας, ποιος θα μπορέση να σταθή μπροστά σου;».

   Απάντηση
 6. Προς Αντώνιο:

  Αγαπητέ εν Χριστω αδελφέ Αντώνιε, σας συγχαίρω, ένα, γιατί δουλεύετε με την συνείδησή σας και δεύτερο, γιατί κάνατε το σχόλιό σας ταπεινά και ευγενικά.

  Όμως, επιτρέψτε και σε μένα να προσθέσω λίγα λόγια: Eδώ που φτάσαμε, αδελφέ μου -στο χάλι δηλ. των εσχάτων- που οι άνθρωποι συνεχώς και καθημερινά βομβαρδίζονται με κάθε είδους χυδαίου, αισχρού, αντίθεου και αντίχριστου πράγματος, ας αφήσουμε τους αδελφούς μας να διαδίδουν τον λόγο του Θεού και ό,τι αφορά τον Θεό, με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτό που διαδίδουν έχει copyright είτε όχι… (συγχωρέστε με).

  «Ο καιρός συνεσταλμένος εστιν» και «η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν….»

  Το λοιπόν, ας μην εμποδίζουμε την διάδοση των πραγμάτων του Θεού -και δη των συγγραμμάτων των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων- με το εμποδιστικό φρένο των copyrights.

  Με αγάπη Χριστού,
  P. Dam

  (Παρακαλώ διαβάστε και παρακάτω)

  ————————————————-

  Προς «greekdownloads»:

  Ᾱγαπητοί εν Χριστω αδελφοί,
  σας υπερσυγχαίρω για το όλο έργο και την όλη προσπάθειά που καταβάλλετε στον χώρο αυτό!!!

  Διερωτώμαι πώς και με πόσους κόπους καταφέρατε να σκανάρετε και/ή να δακτυλογραφήσετε (όπου χρειάζεται) και κατόπιν να αναρτήσετε όλα αυτά….(!!!) και τούτο αφιλοκερδώς!!! Ουκ εφείσασθε κόπου ουδέ χρόνου….

  Ο καλός Θεός να ανταμείψει τους κόπους σας «εκατονταπλασίονα νυν εν τω καιρω τούτω….και εν τω αιώνι τω ερχομένω (να σας χαρίσει) ζωήν αιώνιον»!!!

  «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν ερώ, χαίρετε»

  Με αγάπη Χριστού,
  P. Dam

  Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: