Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Α΄(έκδοση 1893, Αθηνών).

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Πρώτος (Α΄). Συνερανισθείσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών εν η διά της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται, και τελειούται και εις ην προσετέθησαν τα εκ της εν Βενετία εκδόσεως ελλείποντα κεφάλαια του μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου. Εκδιδομένη υπό Παναγιώτου Αθ. Τζελάτη, Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Εν Αθήναις 1893.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο, σε μορφή .pdf εδώ : anemi.lib.uoc.gr ή εδώ: upload.wikimedia.org

Πίναξ των εμπεριεχομένων του Α΄Τόμου

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

 • Προοίμιο

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

 • Σύντομος βιογραφία
 • Παραινέσεις περί ήθους ανθρώπων και χρηστής πολιτείας. Εν κεφαλαίοις ρο’ (εκατόν εβδομήκοντα)

Άγιος Ησαίας ο Αναχωρητής

 • Σύντομος βιογραφία
 • Περί τηρήσεως του νοός. Κεφάλαια κζ΄ (είκοσι επτά)

Ευάγριος ο Ποντικός

 • Σύντομος βιογραφία
 • Υποτύπωσις Μοναχική, διδάσκουσα πως δεί ασκείν και ησυχάζειν.
 • Κεφάλαια περί διακρίσεως παθών και λογισμών, κεφάλαια κγ΄(είκοσι τρία)
  • Περί ενυπνίων
  • Περί δαίμονος της λύπης
  • Περί κενοδοξίας
 • Εκ των Νηπτικών, κεφάλαια ε’ (πέντε)

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος

 • Σύντομος βιογραφία
 • Προς Κάστορα Επίσκοπον. Περί των οκτώ της κακίας λογισμών
  • Περί εγκρατείας γαστρός
  • Περί του πνεύματος της πορνείας και της επιθυμίας της σαρκός
  • Περί φιλαργυρίας
  • Περί οργής
  • Περί λύπης
  • Περί ακηδίας
  • Περί κενοδοξίας
  • Περί υπερηφανίας
 • Λόγος Λεόντιον Ηγούμενον. Περί των κατά την Σκήτην Αγίων Πατέρων και περί διακρίσεως.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής

 • Σύντομος βιογραφία
 • Περί νόμου πνευματικού. Κεφάλαια σ΄ (διακόσια)
 • Περί των οιομένων εξ έργων δικαιούσθαι. Κεφάλαια κσς΄ (διακόσια είκοσι έξι)
 • Επιστολή προς Νικόλαον μονάζοντα

Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος

 • Σύντομος βιογραφία
 • Προς Θεόδουλον. Λόγος ψυχοφελής, και σωτήριος, περί νήψεως, και αρετής, Κεφαλαιώδης. Αρχή φωτισμού ψυχής, και αληθής υποθήκη. Τα λεγόμενα αντιρρητικά, και ευκτικά

Άγιος Νείλος ο Ασκητής

 • Σύντομος βιογραφία
 • Περί προσευχής εκατόν πεντήκοντα τρία κεφάλαια
 • Λόγος Ασκητικός, πάνυ αναγκαίος και ωφελιμότατος

Άγιος Διάδοχος Φωτικής

 • Σύντομος βιογραφία
 • ‘Οροι
 • Λόγος ασκητικός, διηρημένος εις ρ΄ (εκατόν) κεφάλαια πρακτικά γνώσεως, και διακρίσεως πνευματικής

Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος

 • Σύντομος βιογραφία
 • Πρός τους εν τη Ινδία μοναχούς γράψαντες αυτώ, παραμυθητικά κεφάλαια ρ΄
 • Λόγος ασκητικός και πάνυ παρηγορητικός προς τους από της Ινδίας προτρέψαντας μοναχούς, των ρ΄(εκατόν) κεφαλαίων τον αριθμόν συναποποπληρών

Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης

 • Σύντομος Βιογραφία
 • Κεφάλαια πάνυ ψυχοφελή ρ΄ (εκατόν)
 • Θεωρητικόν

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

 • Σύντομος βιογραφία
 • Περί αγάπης. Πρόλογος. Προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο
 • Εκατοντάς πρώτη των περί αγάπης κεφαλαίων
 • Εκατοντάς δευτέρα (των περί αγάπης κεφαλαίων)
 • Εκατοντάς τρίτη (των περί αγάπης κεφαλαίων)
 • Εκατοντάς τετάρτη (των περί αγάπης κεφαλαίων)
 • Περί Θεολογίας και της Ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεο, πρός Θαλάσσιον κεφάλαια σ΄
  • Εκατοντάς πρώτη
  • Εκατοντάς δευτέρα
 • Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε και οικονομικά, και περί αρετής και κακίας
  • Εκατοντάς τρίτη
  • Εκατοντάς τετάρτη
  • Εκατοντάς πέμπτη
  • Εκατοντάς έκτη
  • Εκατοντάς εβδόμη
 • Εις την προσευχήν του “Πάτερ ημών”, προς τινα φιλόχριστον ερμηνεία σύντομος

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος

 • Σύντομος βιογραφία
 • Περί αγάπης, και εγκρατείας και της κατά νουν πολιτείας. Πρός Παύλον πρεσβύτερον
  • Εκατοντάς πρώτη. Πνευματικώ αδελφώ, και αγαπητώ κυρίω Παύλω Θαλάσσιος. τω μεν φαινομένω ησυχαστής, τη δ΄αληθεία πραγματευτής κενοδοξίας
  • Εκατοντάς δευτέρα. Εύξαι υπέρ εμού αδελφέ τιμιώτατε, ότι μεγάλα κακά προσδοκώ, άξια της εμής προαιρέσεως, λύπας τη ψυχή και οδύνας τω σώματι
  • Εκατοντάς τρίτη. Πλήν κακά κυρίως, ου τα τήν σάρκαν μεν κακούντα, την δε ψυχήν καθαίροντα. Τα δε την συνείδησιν λυπούντα, τέρποντα δε την σάρκα
  • Εκατοντάς τετάρτη. Όμως ουν και εκ των κυρίως κακών, και των μη κυρίως, νομιζομένων δε, εύξαι εκτενώς προς Κύριον τον Θεόν υμών λυτρωθήναι υμάς.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

 • Σύντομος βιογραφία
 • Λόγος ψυχωφελής και θαυμάσιος

Αββάς Φιλήμων

 • Σύντομος βιογραφία
 • Περί του αββά Φιλήμονος, λόγος πάνυ ωφέλιμος

Όσιος Θεόγνωστος

 • Σύντομος βιογραφία
 • Περί πράξεως και θεωρίας, και περί ιερωσύνης. Τοις οσιωτάτοις πατράσι Λαζάρω και Βαρλαάμ. Θεόγνωστος πανευτελής ανάξιος του παντός κόσμου
Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης
 • Σύντομος βιογραφία
 • Νηπτικά κεφάλαια μ΄ (τεσσαράκοντα)

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος

 • Σύντομος βιογραφία
 • Ανθολόγιον γνωμικόν σπουδαίων φιλοσόφων. Πηγήν νάουσαν, ηθικών δρόσων λόγον, ενταύθ΄εφευροίς ει μετέλθης γνησίως
 • Γνωστικά. Φωτίζεται νους γνωστικής θεωρίας, προς ύψος αρθείς, τοις δ΄επεντυχών λόγοις. Σκοτίζεται δ΄αυ εγκυλισθείς εις πάθος Πρακτικά και θεωρητικά
Μοναχός Θεοφάνης
 • Κλίμαξ θείων χαρίτων, προς ουρανόν διά δέκα αναβαθμίδων ανάγουσα τον άνθρωπον

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε όλους τους τόμους της Φιλοκαλίας:

Τόμος Α΄ (Πρώτος) (εκδ. 1893).

 1. Τόμος Α΄ (Πρώτος) (εκδ. 1986).
 2. Τόμος Β΄ (Δεύτερος) (εκδ. 1986).
 3. Τόμος Γ΄ (Τρίτος) (εκδ. 1986).
 4. Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) (εκδ. 1986).
 5. Τόμος Ε΄ (Πεμπτος) (εκδ. 1986).
 1. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Α΄ (Πρώτος) (pdf)
 2. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Β΄ (Δεύτερος) (pdf)
 3. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Γ΄ (Τρίτος) (pdf)
 4. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) (pdf)
 5. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Ε΄ (Πέμπτος) (pdf)
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s