Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. (John of Damascus, PG 94 – 96).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικου προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. (John of Damascus,  PG 94 – 96).

Read the full post »

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. (John Chrysostom, PG 47 – 64).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. (John Chrysostom, PG 47 – 64).

Read the full post »

Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. (Epiphanius, PG 41 -43).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. (Epiphanius, PG 41 -43).

Read the full post »

Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός. (Gregory of Nazianzus, PG 35 – 38).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός. (Gregory of Nazianzus, PG 35 – 38).

Read the full post »

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. (Gregory of Nyssa, PG 44 – 46).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, (Gregory of Nyssa, PG 44 – 46).

Read the full post »

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. (Macarius of Egypt, PG 34).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. (Macarius of Egypt, PG 34).

 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. (Maximus the Confessor, PG 90 – 91).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. (Maximus the Confessor, PG 90 – 91).

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 28ος (PG 28).

Περιεχόμενα Τόμου (λατινιστί). (σελ.7).

Πρόλογος (λατινιστί). (σελ. 9 – 20).

Κατάλογος χειρογράφων και εκδόσεων (λατινιστί). (σελ. 20 – 22).

Περί της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. (σελ. 25 – 29).

Μαρτυρίαι ἐκ τῆς Γραφῆς, τῆς κατὰ φύσιν κοινωνίας, ἐκ τοῦ ὁμοίως εἶναι τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱὸν, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα πρὸς θεωρίαν δυσέφικτον, καὶ μίαν ἔχειν ἐνέργειαν. (σελ. 29 – 80).

Read the full post »

Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας, ο Μέγας. (Athanasius the Great of Alexandria, PG 25 – 28).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας, ο Μέγας. (Athanasius the Great of Alexandria, PG 25 – 28).

  • Apologia ad Constantium imperatorem. Aπολογία πρὸς τὸν βασιλέα Κωνστάντιον. (PG 25, σελ. 596 – 641).
  • Apologia contra Arianos. Απολογητικός κατά αρειανών. (PG 25, σελ. 247 – 409).
  • Apologia de fuga sua. Απολογία περί της φυγής αυτού, ήνικα εδιώκετο υπό Συριανού Δουκός. (PG 25, σελ. 644 – 680).
  • Argumentum in Psalmos. Υποθέσις εις τους Ψαλμούς. (PG 27, σελ. 56 – 60).
  • Commentarius de templo Athenarum. Εξηγητικὸν περὶ τοῦ ἐν ̓Αθήναις ναοῦ.. Περὶ τοῦ ναοῦ καὶ περὶ τῶν διδασκαλείων καὶ τῶν θεάτρων ἐν ̓Αθήναις.  (PG 28, σελ. 1.428 – 1.432).
  • Contra gentes. Λόγος κατὰ Ἑλλήνων (ειδώλων). (PG 25, σελ. 4 – 96).
  • Contra Sabellianos. Περὶ τῆς ἀϊδίου ὑπάρξεως τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος σὺν Θεῷ, καὶ πρὸς τοὺς Σαβελλίζοντας. (PG 28, σελ. 96 – 121).
  • De azymis. Περί των αζύμων. (PG 26, σελ. 1.328 – 1.332).
  • De corpore et anima.  Περί σώματος και ψυχής. (PG 28, σελ. 1.432 – 1.433).

Read the full post »

Οκτώηχος – Παρακλητική.

Untitled

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τις διάφορες εκδόσεις του βιβλίου, σε μορφή .pdf, εδώ :

Παρακλητική

Οκτώηχος

Read the full post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers