Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 45ος (PG 45).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 45ος (PG 45).

————————————————————–———————

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης.

———————————————————————————-

Λόγος κατηχητικός ο Mέγας, εν κεφαλαίοις τεσσαράκοντα (μ΄) διηρεμένος. (PG 45, σελ. 11 – 105).

Περί της εγγαστρίμυθου, προς Θεοδόσιον Επίσκοπον επιστολή. (PG 45, σελ. 108 – 113).

Περί του μη είναι τρείς Θεούς. Προς Αβλάβιον. (PG 45, σελ. 116 – 136).

Περί Πίστεως, προς Σιμπλίκιον. (PG 45, σελ. 136 – 145).

Κατά ειμαρμένης. (PG 45, σελ. 145 – 175).

Πρὸς Έλληνας εκ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν. (PG 45, σελ. 176 – 185).

Περί ψυχής. (σελ. 187 – 221).

Επιστολή κανονική, προς τον εν αγίοις Λητόιον επίσκοπον Μελιτινής. (PG 45, σελ. 221 – 237).

Επιστολή προς τον αδελφόν αυτού Πέτρον επίσκοπον Σεβαστείας. (σελ. 237 – 240).

Επιστολή του Πέτρου Σεβαστείας προς τον άγιον Γρηγόριον Νύσσης, τον αδελφόν αυτού. (σελ. 241 – 244).

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 44ος (PG 44).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 44ος (PG 44).

————————————————————–

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης.

————————————————————-

* Σχόλια εκ της βιβλιοθήκης Φαβρικίου περί του αγίου Γρηγορίου Νύσσσης . λατιν. (σελ. 9 – 44).

* Εκλογαί περί του Γρηγορίου Νύσσσης . (σελ. 45 – 55).

* Προοίμιον περί αυτού. λατινιστί. (σελ. 55 – 62).

Απολογητικός προς Πέτρον τον αδελφόν αυτού, εις την Εξαήμερον. (PG 44, σελ. 61 – 124).

Περί κατασκευής ανθρώπου, (εις κεφάλαια Λ΄). (PG 44, σελ. 125 – 256).

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 1ος (PG 01).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 1ος (PG 01).

—————————————————————————————————————————————

Άγιος Κλήμης Ρώμης

—————————————————————————————————————————————

* Πραγματείαι περί των εκκλησιαστικών συγγραφέων του Α΄. αιώνος. λατ. (σελ. 9- 30).

*Προοίμια διαφόρων εις τας επιστολάς Κλήμεντος. λατινιστί (σελ. 31 -198).

___

Επιστολή προς Κορινθίους Α΄. (PG 01, σελ. 199 – 328).

Επιστολή προς Κορινθίους Β΄. (PG 01, σελ. 329 – 348).

Επιστολαί δύο προς Παρθένους. συρολατ. (σελ. 349 – 452).

Τεμάχια Πατέρων, αναγόμενα εις τας επιστολάς Κλήμεντος. (σελ. 453 – 460).

___

Επιστολαί πέντε. λατινιστί. (σελ. 459 – 508).

___

*Προοίμια διαφόρων εις τας Διαταγάς των αγίων αποστόλων. λατιν. (σελ. 509 – 542).

*Μαρτυρίαι αρχαίων περί αυτών. (σελ. 544 – 554).

ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, διά Κλήμεντος του Ρωμαίων επισκόπου τε και πολίτου, ή ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. (εις βιβλία οκτώ). (PG 01, σελ. 556 – 1.156).

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 92ος (PG 92).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 92ος (PG 92).

—————————————————————————————————————————————

Γεώργιος Πισίδης

————————————————————————————————————————————— *Σημειώσεις και προοίμιον περί αυτού, λατινιστί (σελ. 1.161 – 1.197).

Γεωργίου Διακόνου και σκευοφύλακος της του Θεού μεγάλης Εκκλησίας του Πισίδου. Εις την κατά Περσών εκστρατείαν Ηρακλείου του βασιλέως ακροάσεις τρεις. (σελ. 1.197 – 1.260)

Εις την γενομένην έφοδων των βαρβάρων και εις την αυτών αστοχίαν, ήτοι έκθεσις του γενομένου πολέμου εις το τείχος της Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ Αβάρων και των πολιτών. (σελ. 1.261 – 1.294).

Του αυτού Ηρακλιάς. Ήτοι εις την τελείαν πτώσιν Χοσρόου βασιλέως Περσών. (σελ. 1.297 – 1.332).

Read the full post »

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ (νεοελληνική γλώσσα, σε μορφή .pdf)

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τους 5 τόμους της Φιλοκαλίας (σε μορφή .pdf) εδώ :

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Α΄ (Πρώτος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Β΄ (Δεύτερος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Γ΄ (Τρίτος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) 

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Ε΄ (Πέμπτος)

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ – Πνευματικό αλφάβητο.

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ.

Πνευματικό αλφάβητο.

Ένα πνευματικό πράγματι αλφάβητο, διασκευασμένο από το ομότιτλο έργο του αγίου Δημητρίου, επισκόπου Ροστώφ, του θαυματουργού (1651-1709). Προσαρμοσμένο στα εικοσιτέσσερα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου, καθορίζει τα θεμέλια και τα πλαίσια της Ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Μέσα σ’ αυτό το μικρό βιβλίο, που πληθωρικά χρησιμοποιεί τις θείες Γραφές και την πατερική σοφία, θα βρει πολύτιμες συμβουλές κάθε αγωνιζόμενος πιστός.

Read the full post »

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας. Ομιλία Ι’, Κατά οργιζομένων. (PG 31, σελ. 353 – 372).

 

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας.

Ομιλία Ι’, Κατά οργιζομένων.  (PG 31, σελ. 353 – 372).

1. Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν παραγγελμάτων, ὅταν εὐστόχως καὶ κατὰ τὸν λόγον τῆς τέχνης γίγνηται, μετὰ τὴν πεῖραν μάλιστα τὸ ἀπ’ αὐτῶν ὠφέλιμον διαδείκνυται· οὕτως ἐπὶ τῶν πνευματικῶν παραινέσεων, ἐπειδὰν μάλιστα τὴν ἔκβασιν μαρτυροῦσαν λάβῃ τὰ παραγγέλματα, τότε τὸ σοφὸν αὐτῶν καὶ ὠφέλιμον πρὸς τὴν ἐπανόρθωσιν τοῦ βίου καὶ τὴν τῶν πειθομένων τελείωσιν ἀναφαίνεται.

Ἀκούοντες μὲν γὰρ τῶν Παροιμιῶν διαῤῥήδην ἀποφαινομένων, ὅτι Ὀργὴ ἀπόλλυσι καὶ φρονίμους · ἀκούοντες δὲ καὶ ἀποστολικῶν παραινέσεων· Πᾶσα ὀργὴ καὶ θυμός καὶ κραυγὴ ἀρθήτω ἀφ’ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ· καὶ τοῦ Κυρίου λέγοντος τὸν ὀργιζόμενον εἰκῆ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχον εἶναι τῇ κρίσει· νῦν ὅτε εἰς πεῖραν ἤλθομεν τοῦ πάθους, οὐκ ἐν ἡμῖν γενομένου, ἀλλ’ ἔξωθεν ἡμῖν προσπεσόντος ὥσπερ καταιγίδος τινὸς ἀδοκήτου, τότε μάλιστα τὸ θαυμαστὸν τῶν θείων παραγγελμάτων ἐπέγνωμεν.

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 32ος (PG 32).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 32ος (PG 32).

——————————————————————————————————

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας.

——————————————————————————————————

Sermones de moribus a Symeone Metaphrasta collecti. Ηθικοί λόγοι ΚΔ’. Εκλεχθέντες διά Συμεών του μαγίστρου και λογοθέτου. Εκ πασῶν τῶν πραγματειῶν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. (PG 32, σελ. 1.116 – 1.381).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 31ος (PG 31).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 31ος (PG 31).

——————————————————————————————————

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας.

——————————————————————————————————

Προοίμιον. (λατινιστί). (PG 31, σελ. 9 – 162).

ΟΜΙΛΙΑΙ

(Ομιλία Α’). Περί νηστείας Λόγος Α’. (PG 31, σελ. 164 – 184).

(Ομιλία Β’). Περί νηστείας Λόγος Β’. (PG 31, σελ. 185 – 197).

(Ομιλία Γ’). Ομιλία εις το, «πρόσεχε σεαυτώ» . (PG 31, σελ. 197 – 217).

(Ομιλία Δ’). Περί ευχαριστίας. Λόγος. (PG 31, σελ. 217 – 237).

(Ομιλία Ε’). Εις την μάρτυρα Ιουλίτταν, και εις τα λειπόμενα της προλεχθείσης ομιλίας της περί ευχαριστίας. (PG 31, σελ. 237 – 261).

(Ομιλία ς’). Εις το ρητόν του κατά Λουκάν Ευαγγελίου· «καθελώ μου τας αποθήκας, και μείζονας οικοδομήσω» και περί πλεονεξίας. (PG 31, σελ. 261 – 277).

(Ομιλία Ζ’). Ομιλία προς τους πλουτούντας. (PG 31, σελ. 277 – 304).

(Ομιλία Η’). Ομιλία ρηθείσα εν λιμώ και αυχμώ. (PG 31, σελ. 304 – 328).

(Ομιλία Θ’). Ομιλία, ότι ουκ εστιν αίτιος των κακών ο Θεός. (PG 31, σελ. 329 – 353).

Ομιλία Ι’. Κατά οργιζομένων. (PG 31, σελ. 353 – 372).

Ομιλία ΙΑ’. Περί φθόνου. (PG 31, σελ. 372 – 385).

Ομιλία ΙΒ’. Εις την αρχήν των παροιμιών. (PG 31, σελ. 385 – 424).

Ομιλία ΙΓ’. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. (PG 31, σελ. 424 – 444).

Ομιλία ΙΔ’. Κατά μεθυόντων. (PG 31, σελ. 444 – 464).

Ομιλία ΙΕ’. Περὶ πίστεως. (PG 31, σελ. 464 – 472).

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 30ος (PG 30).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 30ος (PG 06).

——————————————————————————————————

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας.

——————————————————————————————————

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ (ήτοι συνέχεια της Εξαημέρου).

Λόγος Α’. Περί της του ανθρώπου κατασκευής. (PG 30, σελ. 9 – 37).

Λόγος Β’. Περί της ανθρώπου κατασκευής. (PG 30, σελ. 37 – 61).

Λόγος Γ’. Περί παραδείσου. (PG 30, σελ. 61 – 72).

ΟΜΙΛΙΑΙ (εις τους Ψαλμούς).

Εις τον κη’ Ψαλμόν. Προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ. (PG 30, σελ. 72 – 81).

Εις τον λζ’ Ψαλμόν. Διδασκαλία εξομολογήσεως. Ψαλμός τω Δαβίδ εις ανάμνησιν. (PG 30, σελ. 81 – 104).

Εις τον ριε’ Ψαλμόν. (PG 30, σελ. 104 – 116).

Εις τον ρλβ’ Ψαλμόν. (PG 30, σελ. 116 – 117).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (εις τον προφήτην Ησαίαν).

Ερμηνεία εις τον προφήτην Ησαίαν. (PG 30, σελ. 117 – 668).

Περί της εν παρθενία αληθούς αφθορίας, προς Λητόιον επίσκοπον Μελιτινής. (PG 30, σελ. 669 – 809).

Λόγος περί των συνεισάκτων. (PG 30, σελ. 812 – 828).

Λόγοι συλλογιστικοί (λε’) κατά Αρειανών. (λατινιστί). (PG 30, σελ. 827 – 832).

Έκθεσις των αγίων Πατέρων ημών, Βασιλείου του μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου, περί της αγίας και Ορθοδόξου πίστεως. (λατινιστί). (PG 30, σελ. 831 – 836).

Λατινική μετάφρασις εις την Εξαήμερον του αγίου Βασιλείου. (λατινιστί). (PG 30, σελ. 869 – 968).

Διάφοροι γραφικαί αναγνώσεις εις την Εξαήμερον. (PG 30, σελ. 1.131 – 1.148).

Διάφοροι γραφικαί αναγνώσεις εις τας ομιλίας περί της κατασκευής του ανθρώπου και περί παραδείσου. (PG 30, σελ. 1.147 – 1.156).

Πίναξ πραγμάτων και λέξεων. (λατινιστί). (PG 30, σελ. 1.155 – 1.224).

Πίναξ των εν τω τριακοστώ τόμω περιεχομένων. (λατινιστί). (σελ. 1.223 – 1.224).