Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Αποκάλυψη Αγγέλου περί της ψυχής του ανθρώπου μετά θάνατον.

Καθὼς ὁ ἀββᾶς Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος βάδιζε μέσα στὴν ἀχανῆ ἔρημο, τὸν ἀκολούθησε ἕνας ῎Αγγελος. ῎Εστρεψε νὰ δεῖ, κ᾿ ἐκεῖνος τὸν χαιρέτησε πολὺ σεβαστικά:
Εὐλόγησον, ἅγιε Γέροντα!

῾Ο ἀββᾶς Μακάριος τὸν πέρασε γιὰ κάποιον ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς τῆς ἐρήμου καὶ τοῦ εἶπε, ἀνταποδίδοντας τὸν χαιρετισμό:
῾Ο Κύριος νὰ σ᾿ εὐλογήσει καὶ νὰ σὲ συγχωρήσει, τέκνο μου.

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. (Πνευματικά Γυμνάσματα). Περὶ της μερικής κρίσεως των ψυχών προ της Αναστάσεως.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πνευματικά Γυμνάσματα.


ΜΕΛΕΤΗ Ι΄

Περὶ τῆς μερικῆς κολάσεως ὅπου ἤδη λαμβάνουσιν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ἄδην.

Α΄. Περὶ τῆς δεινότητος τῆς φυλακῆς τοῦ ἄδου.
Β΄. Περὶ τῆς λύπης ὅπου ἔχουν ἐκεῖ οἱ ἁμαρτωλοὶ διὰ τὸ παρόν.
Γ΄. Περὶ τοῦ φόβου ὅπου ἔχουν διὰ τὸ μέλλον.

Α΄. Περὶ τῆς δεινότητος τῆς φυλακῆς τοῦ ἄδου.

[ΜΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΜΕΡΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣ, ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΛΥΠΗ ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ]

Συλλογίσου ἀδελφέ τὴν μερικὴν κόλασιν ὅπου ἀκολουθεῖ τώρα μετὰ θάνατον εἰς κάθε ἁμαρτωλὴν ψυχήν, ἡ ὁποία δὲν ἔκαμε τὴν πρέπουσαν μετάνοιαν καὶ ἐξομολόγησιν καὶ τὸν ἀνάλογον Κανόνα διὰ τὰς ἁμαρτίας της· ἡ ὁποία δὲν ἔκαμε τελείαν ἀποχήν του κακοῦ· ἡ ὁποία εἶχεν ὅλως δι’ ὅλου τὴν κλίσιν της καὶ τὴν θέλησίν της καὶ τὴν διάνοιάν της εἰς τὰ πάθη· καὶ ἡ ὁποία δὲν ἔλαβε τὴν τελείαν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν τῆς ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἡ τοιαύτη ψυχὴ εὐθὺς ὅπου εὔγῃ ἀπὸ τὸ σῶμα ἁρπάζεται ἀπὸ τοὺς ἄρχοντας τοῦ σκότους καὶ φοβεροὺς δαίμονας καὶ καταδικάζεται εἰς τὸν ἅδην* διὰ νὰ λαμβάνῃ ἐκεῖ μερικὴν κόλασιν, ἥτις ἠμπορεῖ νὰ διαιρεθῇ εἰς τρία, εἰς τὴν δεινότητα τῆς φυλακῆς ἐκείνης τοῦ ᾅδου, εἰς τὴν ἀπαρηγόρητον λύπην τοῦ παρόντος καὶ εἰς τὸν φόβον καὶ ἀγωνίαν τοῦ μέλλοντος.

(περισσότερα…)