Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. (Πνευματικά Γυμνάσματα). Ότι κάθε κολασμένος πρόκειται να έχει τρεις διαθέσεις: Μετάνοια για το παρελθόν, θλίψη για το παρόν, απελπισία για το μέλλον.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πνευματικά Γυμνάσματα.


ΜΕΛΕΤΗ ΙΓ΄

Ὅτι κάθε κολασμένος Χριστιανὸς θέλει ἔχει τρεῖς διαθέσεις.

Α΄. Μετάνοιαν τοῦ περασμένου.
Β΄. Θλίψιν τοῦ παρόντος.
Γ΄. Ἀπελπισίαν τοῦ μέλλοντος.

Α΄. Μετάνοιαν τοῦ περασμένου.

Συλλογίσου ἀγαπητὲ πώς ἕνα ἀπὸ τὰ φρικωδέστερα θεάματα ὅπου ἠμπορεῖ νὰ σχηματίσῃ ὁ λογισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἕνας χριστιανός, ὅπου καταδικάζεται εἰς τὴν κόλασιν, ὕστερα ἀφ’ οὐ ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ ἔκαμνεν τόσα διὰ νὰ τὸν σώσῃ. Μέτρησε κατὰ ἀκρίβειαν τὰς διαθέσεις ὅπου ἔχει ἐκεῖνος ὁ δυστυχής, αἱ ὁποῖαι εἶναι τρεῖς· μετάνοια τοῦ περασμένου, θλίψις τοῦ παρόντος, καὶ ἀπελπισία τοῦ μέλλοντος· καθὼς τὰς ἀπαριθμεῖ ὁ Σολομὼν εἰς τὴν σοφίαν του, λέγων περὶ τῶν κολασμένων «ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται· ἐροῦσιν γὰρ ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάζοντες» (ε’. 2).

(περισσότερα…)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. (Πνευματικά Γυμνάσματα). Περὶ τῶν τιμωριῶν τοῦ ᾅδου.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πνευματικά Γυμνάσματα.


ΜΕΛΕΤΗ ΙΒ΄

Περὶ τῶν τιμωριῶν τοῦ ᾅδου.

Α΄. Ὅτι εἶναι πολλαὶ εἰς τὴν ποσότητα.
Β΄. Ὅτι εἶναι δειναὶ εἰς τὴν ποιότητα.
Γ΄. Ὅτι εἶναι αἰώνιαι.

A΄.  Ὅτι εἶναι πολλαὶ εἰς τὴν ποσότητα.

Συλλογίσου τὸ πλῆθος καὶ τὴν ποσότητα τῶν τιμωριῶν ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸν ᾅδην ἀπὸ τὰς ὁποίας πάσχει ἡ ψυχὴ ἑνὸς κολασμένου διότι ἐκεῖ ἔχουν νά συναχθοῦν ὅλαι ὁμοῦ αἱ δυστυχίαι καὶ τὰ κακά· «συνάξω εἰς αὐτοὺς κακά» (Δευτερονόμ. λβ’. 23). Όθεν καὶ κάθε λογῆς πόνος καὶ κάθε ἀνάγκη θέλει ἔχει ἄδειαν νὰ τιμωρῇ ἐκεῖνον τὸν ταλαίπωρον ὅπου καταδικασθῇ ἐκεῖ, ὡς λέγει ὁ Ἰώβ, «πάσα ἀνάγκη ἐπ’ αὐτὸν ἐπελεύσεται» (κ’. 22).

(περισσότερα…)

Το αποκαλυπτικό υπόμνημα του Νικολάου Μοτοβίλωφ και ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ.

Είναι θέλημα Θεού να πληροφορηθεί ο κόσμος μας, των εσχάτων καιρών, την αίσθηση των βασάνων που θα έχουν όσοι καταδικασθούν στα αιώνια δεινά, και πως θα συμμετέχουν σ’ αυτά όχι μόνο με την ψυχή, αλλά και με το σώμα τους. Για τον λόγο αυτό παραθέτομε περικοπές από το νεοανακαλυφθέν χειρόγραφο του Νικολάου Μοτοβίλωφ (1808-1879), με περιεχόμενο την αυτοβιογραφία του, στο οποίο υπάρχουν πράγματι πολλές αποκαλύψεις για τα χρόνια μας και για αυτά που έρχονται.

Στο βιβλίο «Αποκαλυπτικό υπόμνημα του Νικολάου Μοτοβίλωφ και ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ», έκδοση Ορθοδόξου Κυψέλης Δεκ. 2005. [Μία ειλικρινής φανέρωσις θαυμαστών γεγονότων και αποκαλύψεων της Αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Νικολάου Μοτοβίλωφ με την συνέργεια των αγίων Σεραφείμ, Μητροφάνους και Αντωνίου Βορόνεζ που μας αφορά όλους. Μεταφρασθέν από τα ρωσικά από τον κ. Αντώνιον Νταλίνιν πτ. Θεολογίας]. 

(περισσότερα…)

Ηλίας Μηνιάτης. Περί Κολάσεως.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΚΟΛΑΣΕΩΣ. (Κυριακή Δ΄των Νηστειών).

Είναι αδύνατον να μην πέσει, τέλος πάντων, στον γκρεμό της απώλειας, όποιος τρέχει τον δρόμο της κακίας. Το τέλος των πονηρών εγχειρημάτων είναι η συμφορά, και πάντοτε μιαν αμαρτωλή πολιτεία την ακολουθεί μια δυστυχέστατη καταστροφή. Κακή ζωή, κακός θάνατος…

Βάλτε μπροστά στα μάτια της διάνοιας σας, ακροατές, μια υπόγεια ζοφερή φυλακή σκότους εξώτερου, μια βαθύτατη άβυσσο. Ένα τάφο βορβορώδη, άχαρο κατοικητήριο του κλαθμού και της λύπης. Η μια φοβερότατη κάμινο σκοτεινότατου πυρός, άσβεστη στη φλόγα, αμέτρητη στο πλάτος, αφάνταστη στο βάθος.

[Α΄. Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ]

Και εδώ μέσα κλεισμένο, θαμμένο, καιγόμενο, στοχαστείτε έναν ταλαίπωρο αμαρτωλό, τον οποίο πληγώνει παντοτινά και ακατάπαυστα η κραταιά δεξιά του Υψίστου με τρία κοντάρια, στις τρεις εξαίρετες δυνάμεις της ψυχής, στον νου, στη θέληση, και στην ενθύμηση, προκαλώντας του τρεις φοβερές πληγές.

(περισσότερα…)

Αββάς Ευάγριος. Περί Κρίσεως, Κολάσεως και Βασιλείας των Ουρανών.

Αββάς Ευάγριος. Ιστορία 1η, (Περί Κρίσεως, Κολάσεως και Βασιλείας των Ουρανών). Το Γεροντικόν. Ήτοι αποφθέγματα αγίων Πατέρων.

Ο ΑΔΗΣ

Ενθυμήσου δε και την κατάσταση που είναι τώρα (οι ψυχές) στο Άδη. Συλλογίσου το πως είναι εκεί οι ψυχές, σε ποια φοβερότατη σιωπή, σε ποιο πικρότατο στεναγμό και τι περιμένουν, τον ακατάπαυστο πόνο, το ψυχικό και ατελείωτο δάκρυ.

Η ΚΡΙΣΗ για τους αμαρτάνοντες

Αλλά και την ημέρα της Αναστάσεως ενθυμήσου και την παράσταση ενώπιον του Θεού. Σκέψου με τον νου το φοβερό εκείνο δικαστήριο. Φέρε στο μέσον εκείνα που είναι προορισμένα στους αμαρτάνοντες, την μεγάλη ντροπή ενώπιον του Θεού και των αγγέλων και αρχαγγέλων και ενώπιον των ανθρώπων.

Η ΚΟΛΑΣΗ

Δηλαδή τα βασανιστήρια, το αιώνιο πυρ, το ακοίμητο σκουλήκι, το βάθος του Άδη, το σκοτάδι, το τρίξιμο των δοντιών, τους τρόμους και τους βασανισμούς.

Η ΚΡΙΣΗ για τους δίκαιους

Φέρε λοιπόν στο νου σου και τα αγαθά τα προορισμένα για τους δίκαιους, την γεμάτη θάρρος παρουσία ενώπιον του Θεού Πατρός και του Χριστού αυτού, των αγγέλων των αρχαγγέλων και όλου του πλήθους των αγίων,

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

την Βασιλεία των Ουρανών και τα δωρήματά της, και την χαρά και την απόλαυση της (βασιλείας).

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Και των δύο αυτών φέρε την ενθύμηση στον εαυτό σου και για την καταδίκη των αμαρτωλών δάκρυσε, κλάψε, φοβούμενος μήπως και συ ο ίδιος καταντήσεις σε αυτά. Για δε τα προορισμένα για τους δίκαιους, να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι.