Ηλίας Μηνιάτης. : Με ποιον τρόπο πρέπει οι Χριστιανοί να τιμούν τα πάθη του Χριστού σε αυτές τις άγιες μέρες.

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ».’Ιωάνν. ιβ’ 13)

Όταν εγώ βλέπω τον Ιησού Χριστό να μπαίνει με τόση τιμή, με τόση δοξολογία, με τόσο θρίαμβο μέσα στην Ιερουσαλήμ, μπορώ να λογαριάσω με δίκαιο λόγο, πως από τον φθόνο και μίσος των αρχιερέων, των πρεσβυτέρων και γραμματέων δεν έχει πλέον να φοβάται κανένα κακό.

Ω πόλη αγία, όντως πόλη του Θεού Ιερουσαλήμ! «δεδοξασμένα ἐλαλήθη περί σοῦ» στους περασμένους αιώνας, δεδοξασμένα θέλουν λαληθεί περί σου και  στους αιώνες τους μέλλοντες, για την ευχαριστία και αγάπη, όπου δείχνεις προς τον θείο σου ευεργέτη! Ευγνώμονες παίδες Εβραίων, επαινώ την αγαθή σας διάθεση· εσείς τώρα πιάνετε κλάδους ελαιών και βάια φοινίκων, σύμβολα νίκης, με τα οποία προαπαντάτε, ως βασιλέα του Ισραήλ, τον θαυματουργό αυτό υιό Δαυΐδ· δείχνετε μία καρδιά πως είσθε έτοιμοι να πιάσετε και τα όπλα, για να τον φυλάξετε κάθε καιρό, από των εχθρών του τα μηχανήματα.

(περισσότερα…)

Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Ομιλία εις τα Βάια.

Χαῖρε μέ ἀσυγκράτητη χαρά, θυγατέρα τῆς Σιών. Ἀπόλαυσε βαθιά χαρά καί ἀναγάλλιασε, ὁλόκληρη τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία. Ἔρχεται πάλι σέ σένα ὁ Βασιλιάς. Ὁ νυμφίος σου ἔρχεται καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἄς βγοῦμε νά Τόν προϋπαντήσουμε. Ἄς βιαστοῦμε νά δοῦμε τή δόξα Του. Ἄς προλάβουμε νά τιμήσουμε τόν ἐρχομό Του μέ χαρά. Ἄλλη μιά φορά σωτηρία στόν κόσμο, πάλι ὁ Θεός ἔρχεται γιά νά σταυρωθεῖ.

Ὁ Βασιλιάς τῆς Σιών, ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν, ξαναέρχεται σ᾽ αὐτήν καί χαρίζει πάλι τή σωτηρία στόν κόσμο. Τό φῶς ἄλλη μιά φορά μᾶς ἐπισκέπτεται καί ἡ πλάνη διαλύεται, ἡ ἀλήθεια λουλουδίζει, χορεύει ἡ Ἐκκλησία καί χηρεύει ἡ Συναγωγή. Πάλι ντροπιάζονται οἱ δαίμονες, σκορπίζει ἡ κατάρα, καί πάλι ταράζονται οἱ Ἑβραῖοι, συντρίβεται ὁ δράκοντας, χαίρονται τά Ἔθνη καί ἡ Σιών στολίζεται.

(περισσότερα…)

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εις την Ανάσταση του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων.

«Σέ καιρό εὐνοίας σέ ἐπήκουσα καί σέ ἡμέρα σωτηρίας σέ βοήθησα» [καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι], εἶπε ὁ Θεός μέ τό στόμα τοῦ προφήτη Ἡσαΐα (Ἡσ. 49, 8). Καλό λοιπόν εἶναι νά πῶ σήμερα τό ἀποστολικό ἐκεῖνο πρός τήν ἀγάπη σας: «Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού ἡμέρα σωτηρίας ἄς ἀπορρίψουμε λοιπόν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἄς ἐκτελέσουμε τά ἔργα τοῦ φωτός, ἄς περπατήσουμε μέ σεμνότητα, σάν σέ ἡμέρα» [καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας] (Β΄ Κορ. 6, 2), [ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν,] (Ρωμ. 13, 12).

(περισσότερα…)