Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λόγος στην αγία εορτή των Φώτων.

Λόγος στην αγία εορτή των Φώτων, (Όπου γίνεται και κατά το δυνατόν, έκθεση του μυστηρίου του Βαπτίσματος του Χριστού).

Χθες εκκλησιαζόμενος και εγώ μαζί σας και προεορτάζoντας την ημέρα των Φώτων, σας ανέπτυξα τα αρμόζοντα, και είπα προς την αγάπη σας, περί του Βαπτίσματος του Χριστού, του οποίου εμείς αξιωθήκαμε, ότι δηλαδή είναι επίγνωση του Θεού και υπόσχεση προς τον Θεό. Πίστη μεν και επίγνωση της εν Θεώ αληθείας, συνθήκη δε και υπόσχεση για έργα και λόγους και συμπεριφορές που αρέσουν στον Θεό.

Υπολειπόταν δε να ομιλήσουμε για εκείνο το χωρίο του Ευαγγελίου, που αναγνώσθηκε τώρα και λέει: Καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

(περισσότερα…)