Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού

Μετάφρασις εκ του Ρωσικού. Έκδοσις Τετάρτη. Υπό γέροντος Βλασίου μοναχού και της συνοδείας αυτού. Γέννεσις Χριστού, Κατουνάκια Αγίου Όρους. Αθήναι 2007.

( * Το .pdf έχει μέγεθος 73 ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζεται κάποια λεπτά για να ανοίξει ή να αποθηκευθεί).

1 E3wfullo

(περισσότερα…)

Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου – Οι λογισμοί και η αντιμετώπισις τους

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου – Οι λογισμοί και η αντιμετώπισις τους

BENEDIKTOY BIBLIO

ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥΣ

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

1. Ο σκληρός πόλεμος

2. Οι λογισμοί και η προέλευσή τους

3. Πορεία προς τη χώρα της αμαρτίας

4. Τα στάδια της αμαρτίας

5. Τα πάθη πηγή τον πονηρών λογισμών

6. Κατηγορίες των λογισμών

7. Αρχή του πόλεμου οι λογισμοί

8. Ή δαιμονική πανουργία

9. Οι βλάσφημοι λογισμοί

10. Ο ορμαθός των λογισμών

11. Συνδυασμός λογισμών

12. Αποτελέσματα των λογισμών

13. Η αντιμετώπισις των λογισμών

(περισσότερα…)

Ανωνύμου ησυχαστού – Νηπτική θεωρία

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Ανωνύμου ησυχαστού – Νηπτική θεωρία

( * Το .pdf έχει μέγεθος 67 ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζεται κάποια λεπτά για να ανοίξει ή να αποθηκευθεί).

Μ 001

Νηπτική Θεωρία, περιέχουσα Λόγους είκοσιν Ανωνύμου τινός Αγιορείτου, Απελπισμένου επικληθέντος, εν οις περιγράφει ακριβώς, αφ΄ ων διά της πείρας έμαθε και έπαθε, τον τρόπον της ενάρξεως και οδηγίαν της προοδεύσεως και απλανή τελείωσιν της ατελούς νοεράς εργασίας, της, παρά των θεσπεσίων Οσίων Πατέρων άνωθεν παραδεδομένης, καλουμένης Νοεράς προσευχής. Ίνα εκ προχείρου έχωσιν οι ποθούντες εισελθείν εις τον ιερόν αγώνα ταύτης της συντόμως (δι’ αγώνων) εισαγούσης εν τη επουρανίω Χριστού του Θεού Βασιλεία. Εν έτει Σωτηρίω αωνα΄ (1851). Εν τω Αγιονύμω όρει του Άθω.

Πνευματικός καθρέπτης

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ : Πνευματικός Καθρέπτης, Μεταφρασθείς εκ του ρωσσικού υπό Πέτρου Αυταδέλφου του Αγίου Θαβωρίου, εκδότης Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος, Έκδοσις δωδεκάτη βελτιωμένη, Εν Αθήναις.

__________________________________________________________

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου ἢ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἢ κατοικητήριον τοῦ Σατανᾶ ὡς ἐξεικονίζεται ἐν τῷ παρόντι Σχεδίῳ εἰς δέκα Ἰχνογραφίας, πρὸς εὐκολωτέραν κατάληψιν παντὸς ἀνθρώπου, καὶ πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ πρόοδον αὐτοῦ εἰς τὴν χριστιανικὴν ζωήν.

Ἐκ τοῦ Ῥωσσικοῦ εἰς τὴν καθομιλουμένην ἤδη πρῶτον μεταφρασθείς, ὑπὸ Πέτρου αὐταδέλφου τοῦ Ἁγίου Θαβωρίου

Τύποις ἐκδίδοται δαπάνη τοῦ μακαριωτάτου θειοτάτου καὶ σεβασμιωτάτου Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων κυρίου κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Γ´ εἰς ψυχικὴν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, κατὰ τὸ ἐν Νεοχωρίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου Τυπογραφεῖον, 1840

(περισσότερα…)