Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Β΄(έκδοση 1893, Αθηνών).

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Δεύτερος (Β΄).

Συνερανισθείσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών εν η διά της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται, και τελειούται και εις ην προσετέθησαν τα εκ της εν Βενετία εκδόσεως ελλείποντα κεφάλαια του μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου. Εκδιδομένη υπό Παναγιώτου Αθ. Τζελάτη, Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Εν Αθήναις 1893.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο, σε μορφή .pdf εδώ: upload.wikimedia.org

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Α΄(έκδοση 1893, Αθηνών).

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Πρώτος (Α΄). Συνερανισθείσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών εν η διά της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται, και τελειούται και εις ην προσετέθησαν τα εκ της εν Βενετία εκδόσεως ελλείποντα κεφάλαια του μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου. Εκδιδομένη υπό Παναγιώτου Αθ. Τζελάτη, Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Εν Αθήναις 1893.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο, σε μορφή .pdf εδώ : anemi.lib.uoc.gr ή εδώ: upload.wikimedia.org

(περισσότερα…)