Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών (εκδ. Βενετίας, 1782).

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών (πρώτον μέρος & δεύτερον μέρος).

Συνερανισθείσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών εν η διά της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται, και τελειούται. Επιμελεία μεν ότι πλείστη διορθωθείσα. Νυν δε πρώτον τύποις εκδοθείς διά δαπάνης του τιμιωτάτου και θεοσεβεστάτου κυρίου Ιωάννου Μαυρογορδάτου. Εις κοινήν των Ορθοδόξων ωφέλειαν. Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι. Ενετίησιν 1782.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο, σε μορφή .pdf:

εδώ ή upload.wikimedia.org

(περισσότερα…)