Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ (1651-1709 μ.Χ.)

Ο ἐν ̔Αγίοις Πατὴρ ἡμῶν Δημήτριος Μητροπολίτης Ροστοβίας

Μνήμη: 28η ̓Οκτωβρίου

̔Ο ἐν  ̔Αγίοις Πατὴρ ἡμῶν Δημήτριος, βλαστὸς οἰκογενείας Κοζάκων, γεννήθηκε τὸ 1651 στὸ Μακάροβο, σαράντα χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Κίεβο.

Στὸ ἅγιο Βάπτισμα ἔλαβε τὸ ὄνομα Δανιήλ.  ̔Ο πατέρας του, Σάββας Τουπτάλα, ἦταν στρατιωτικὸς καὶ ἀπουσίαζε συχνά· ἔτσι, τὴν μόρφωση τοῦ παιδιοῦ ἀνέλαβε κυρίως ἡ μητέρα του, ἡ ὁποία τοῦ ἐνεφύτευσε τὰ σπέρματα τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν.

Σὲ ἡλικία ἕνδεκα ἐτῶν, ὁ Δανιὴλ εἰσῆλθε στὴν νεοπαγῆ Ιερατικὴ Σχολὴ τοῦ Κιέβου, τῆς ὁποίας ὁ Σχολάρχης ̓Ιωαννίκιος Γολιατόφσκυ ἦταν λαμπρὸς ἱεροκήρυκας καὶ ἔνθερμος ὑπέρμαχος τῆς ̓Ορθοδοξίας.

(περισσότερα…)