Λειμωνάριον: Αββάς Κυριακός. Θαυμαστό όραμα για τους δύο Λόγους του Νεστορίου.

Επισκεφθήκαμε κάποτε τὸν Ἀββᾶ Κυριακό, τὸν Πρεσβύτερο τῆς Λαύρας τοῦ Καλαμῶνα, ἡ ὁποία βρίσκεται κοντὰ στὸν ἅγιο Ἰορδάνη. Καὶ μᾶς διηγήθηκε τὰ ἑξῆς:

«Μία νύκτα εἶδα στὸν ὕπνο μου μία Γυναῖκα μὲ σεμνὴ ἐμφάνιση καὶ πορφυροντυμένη καὶ μαζί Της δυὸ ἄνδρες ἱεροπρεπεῖς καὶ ἀξιοσέβαστους νὰ στέκουν ἔξω ἀπὸ τὸ κελλί μου.

Ἐγὼ κατάλαβα, ὅτι ἡ μὲν Γυναῖκα ἦταν ἡ Δέσποινα μας Θεοτόκος, οἱ δὲ δυὸ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἦταν μαζί Της, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής.

(περισσότερα…)