Άγιος Ιερομάρτυς Διονύσιος, πρώτος επίσκοπος Παρισίων και οι μαθητές του Ρουστικός και Ελευθέριος.

Μηνολόγιο του Βασιλείου Β΄ [Ms. Vat. gr. 1613]

Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ὁ Ἅγιος Ιερομάρτυς Διονύσιος, πρῶτος Ἐπίσκοπος Παρισίων καὶ οἱ μαθητές του Ρουστικὸς καὶ Ἐλευθέριος

† 9η Ὀκτωβρίου (Γ΄ αἰ.)

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, τὴν ὁποία διασώζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος τῆς Τουρώνης, ὁ Ἅγιος Διονύσιος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ Ἐπισκόπους, τοὺς ὁποίους ἔστειλε ὁ Πάπας τῆς Ρώμης στὴν Γαλατία, ἐπὶ Δεκίου (περὶ τὸ 250), προκειμένου νὰ συνεχίσουν τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο, ἐπειδὴ μέχρι τότε αὐτὸ ἦταν ἀποσπασματικὸ καὶ δὲν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ.

Ὁ Ἅγιος Γατιανὸς ὡρίσθηκε Ἐπίσκοπος Τουρώνης (σημ. Τοὺρ) († Μνήμη: 18η Δεκεμβρίου), ὁ Ἅγιος Τρόφιμος τῆς Ἀρελάτης [=Αρλ] († Μνήμη: 29η Δεκεμβρίου, βλ. ἐδῶ), ὁ Ἅγιος Παῦλος τῆς Ναρβόννης († Μνήμη: 22α Μαρτίου), ὁ Ἅγιος Σατουρνῖνος τῆς Τουλούζης († Μνήμη: 29η Νοεμβρίου), ὁ Ἅγιος Αὐστρεμόνιος τῆς Ἀρβέρνης (Κλερμὸν) († Μνήμη: 1η Νοεμβρίου), ὁ Ἅγιος Μαρτιάλης τῆς Λιμόζης [=Λιμόζ] († Μνήμη: 30ὴ Ἰουνίου).

(περισσότερα…)