Πρακτικά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. [Acta Conciliorum Oecumenicorum].


Πρακτικά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. [Acta Conciliorum Oecumenicorum].

  • Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος Εφέσου [431]
  • Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος Χαλκηδόνος [451]
  • Ενδημούσα Σύνοδος Κωνσταντινούπολης και Ιεροσολύμων [536]
  • E΄ Οικουμενική Σύνοδος Κωνσταντινούπολης [553]
  • Σύνοδος Λατερανού [649]
  • ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος Κωνσταντινούπολης [680-681]
  • Εν Τρούλλω (Πενθέκτη) Οικουμενική Σύνοδος Κωνσταντινούπολης [691-692]
  • Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος Νικαίας [787]

(περισσότερα…)

Ιεροί Κανόνες των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Α´

Ἡ Α´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος συνῆλθε στὴ Νίκαια τῆς Βηθυνίας μὲ πρωτοβουλία τοῦ εὐσεβεστάτου αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου τὸ 325 μ.Χ.

Ὁ τότε πατριάρχης ΚΠόλεως ἦταν ὁ Μητροφάνης, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο.

Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο συνῆλθε ἦταν ἡ κατάδική της Ἀρειανικῆς διδασκαλίας. Κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀρείου ὁ Υἱὸς δὲν εἶναι ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα ἑπομένως οὔτε Θεὸς ἀλλὰ τὸ πρῶτο μεταξὺ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Σύνοδος ὁμολόγησε τὸ ὁμοούσιον Πατρὸς καὶ Υἱοῦ συνθέτοντας τὰ ἑπτὰ πρῶτα ἄρθρα τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως καὶ εἴκοσι κανόνες.

(περισσότερα…)