Κατάλογος Πατερικών κειμένων (για ανάγνωση ή αποθήκευση).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των πατερικών βιβλίων (σε μορφή .pdf) εδώ:

ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΓΑΒΗΝΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ, ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ


ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ

(περισσότερα…)

Νικηφόρος Θεοτόκης. Εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Νικηφόρος Θεοτόκης. Εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Έπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ βασιλέα ὅλης τῆς κτίσεως κατασταίνωντάς τον, ὅλα τὰ πάντα ὑπέταξεν ὑποκάτω εἰς τὴν ἐξουσίαν του «πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ»· ὅλα εἶναι ὑποκάτω εἰς τὴν ὑποταγὴν τοῦ ἀνθρώπου· μὰ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος, αὐτὰ εἶναι εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ. Κανένας ἄνθρωπος, ἂς εἶναι ἐνάρετος, ἂς εἶναι φίλος Θεοῦ, ἂς εἶναι δίκαιος, καὶ ἅγιος, δὲν ἔχει ἐξουσίαν, ὅταν θελήσῃ νὰ σφαλίσῃ τὰ ὄμματα, καὶ νὰ εἰπῇ, ἐτούτη τὴν ὥραν ἐγὼ θέλω νὰ ἀποθάνω, καὶ νὰ παραδώσῃ τὴν ψυχήν του εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ. (περισσότερα…)