Άγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ. Περί της νοεράς προσευχής.

Ελέχθη από τον Απόστολο: »Θέλω πέντε λόγους διὰ τοῦ νοός μου λαλῆσαι…ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ’[Θέλω να πω πέντε λέξεις με το νου μου…παρά δέκα χιλιάδες με τη γλώσσα] (Κορινθ Α΄. ιδ΄ 19). Χρειάζεται δε αυτό πριν απ’ όλα, με τις πέντε αυτές λέξεις, να καθαρίσουμε το νου και την καρδιά, λέγοντας αδιακόπως στα βάθη της καρδιάς: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Με τον τρόπο αυτό προσευχόμενος ανέρχεσαι στη γνωστική ψαλμωδία. Διότι κάθε αρχάριος καi εμπαθής θα μπορούσε ίσως μετά βίας και όχι όπως πρέπει να εκτελεί στην καρδία του την προσευχή αυτή, όμως την ασφαλή ψαλμωδία ουδέποτε, αν προηγουμένως δεν καθαρθεί δια της νοεράς προσευχής.

(Από τα συγγράματα του Γέροντος Παισίου Βελιτσκόφσκυ. Έκδ. 1892, σ. 81).

(περισσότερα…)

Όσιος Παίσιος Βελιτσκόφσκυ – ῾Η ᾿Αδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ

Όσιος Παίσιος Βελιτσκόφσκυ – ῾Η ᾿Αδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ

Κεφάλαια κδ΄

«᾿Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ. λη 4).

α. Νὰ εἶσαι σταθερὰ προσηλωμένος στὸν Θεό, διότι ᾿Εκεῖνος θὰ σὲ καθοδηγήση στὸ κάθε τι καὶ θὰ σοῦ ἀποκαλύψη, διὰ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ὅλα τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια μυστήρια.

β. ῾Ο νοῦς μας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι σταθερὰ καὶ ἀπόλυτα προσηλωμένος στὸν Θεό, ἂν δὲν ἀποκτήσουμε τὶς ἑξῆς τρεῖς ἀρετές : τὴν ἀγάπη σὲ Αὐτὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους, τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή.

γ. ῾Η ἀγάπη ἐξορίζει τὴν ὀργή, ἡ ἐγκράτεια ἐξασθενίζει τὴν σαρκικὴ ἐπιθυμία καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχὴ διώκει ἀπὸ τὸν νοῦ τοὺς λογισμούς, φυγαδεύουσα ταυτόχρονα τὴν ἐχθρότητα καὶ τὴν ἔπαρσι.

(περισσότερα…)