Μέγας Φώτιος. Η φιλία.

Νὰ μὴν εἶσαι γρήγορος στὴ σύναψη φιλίας· ὅταν ὅμως συνάψεις δεσμό, νὰ τὸν διατηρείς ἄλυτο μὲ κάθε τρόπο, σηκώνοντας ὅλο τὸ βάρος τοῦ συνανθρώπου, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι δὲν ἐπιφέρει κίνδυνο στὴν ψυχή. Διότι οἱ διαστάσεις πρὸς τοὺς φίλους ἐκφαυλίζουν ὅλη τὴν προαίρεση τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑποβάλλουν ὄχι μόνο τὸν ὑπαίτιο ἀλλὰ καὶ τὸν ἀναίτιο στὴν ἴδια ὑπόνοια.

Φίλους νὰ κάνεις ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι διατηροῦν παντοτινὰ ἄδολη τὴν φιλία πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ μήτε ὅταν εὐημεροῦσαν τοὺς ἐφθόνησαν μήτε ὅταν δυστυχοῦσαν τοὺς παραμέλησαν.

(περισσότερα…)

Μέγας Φώτιος. Προσευχή και λατρεία. Επιστολή προς Βούλγαρο Ηγεμόνα.

38. Ἐσὺ πάντως πρόσεξε ἐπιμελῶς, γιὰ νὰ μὴ εἶσαι μόνο ἀκροατής, ἀλλὰ καὶ ἐκτελεστὴς τῶν καλῶν καὶ ἀξιέπαινων πράξεων. Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ μέρος θὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὰ θεῖα.

Ἡ προσευχὴ λοιπὸν συνάπτει καὶ ἐξοικειώνει μὲ τὸν Θεό, διότι εἶναι ἔνθεος συνομιλία καὶ συνάφεια νοερὰ μὲ τὸ κάλλιστο καὶ πολυτιμότατο ὅλων τῶν ἀγαθῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται κάθε οὐσίωση καὶ συντήρηση, κάθε πρόνοια καὶ χορηγία ἀγαθῶν, κάθε τελειότητα καὶ κάθαρση παθῶν. Ὥστε καὶ κανένα ἄλλο κέρδος νὰ μὴ ἀπέρρεε ἀπὸ τὴν προσευχή, θὰ ἀρκοῦσε καὶ αὐτὸ μόνο του γιὰ τοὺς φιλόθεους καὶ τοὺς φιλοθεάμονες τοῦ ἀγαθοῦ ἀντὶ κάθε ἄλλης εὐφροσύνης, καὶ κάθε μακαριότητας καὶ εὐτυχίας στὸν βίο.

(περισσότερα…)

Μέγας Φώτιος. Το Χριστιανικό ήθος.

Ὅτι βέβαια πρέπει νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ λατρεύουμε εἰλικρινῶς τὸν Θεό καὶ νὰ τρέφουμε στοργὴ καὶ φιλία πρὸς τοὺς ὁμοφύλους μας, αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔμφυτη στοὺς ἀνθρώπους γνώση. Η δὲ βούληση, ἐπειδὴ δὲν συμβαδίζει μὲ τὴν γνώση ἐπέβαλε ν’ ἀναγραφεί ἡ κοινή γνώμη σὲ θεσπίσματα καὶ νόμους.

Ὅτι δὲ ὁ εἰλικρινὴς ἔρωτας τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ στοργή καὶ τελεία ἀγάπη τοῦ συνανθρώπου ἔχουν μέσα τους τὶς ἐνέργειες τῶν ἄλλων ἐντολῶν, αὐτὸ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ κατανοηθεί καὶ ἀπὸ μόνο του, τὸ παριστάνει ὅμως καὶ ὁ δεσποτικὸς λόγος μὲ αυτά τὰ λόγια· «σ’ αὐτὲς τὶς δυὸ ἐντολὲς κρέμονται ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆτες» [Ματθ. 22,40]. (περισσότερα…)

Μέγας Φώτιος. Η καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Μέγας Φώτιος

Η καθαρότητα της Ορθοδοξίας

(Ἐπιστολὴ πρὸς Βούλγαρο Ἡγεμόνα)

Αὐτὴ εἶναι ἡ καθαρὴ καὶ γνήσια ὁμολογία τῆς πίστεως ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν· αὐτὴ εἶναι ἡ θεόσοφη μυσταγωγία τῆς ἄχραντης καὶ ἀληθινῆς θρησκείας μας καὶ τῶν σεπτῶν μυστηρίων της· ἔχοντας φρόνημα, πίστη καὶ διαγωγὴ σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν ὁμολογία ἕως τὴν δύση τοῦ βίου, βαδίζομε γρήγορα πρὸς τὴν ἀνατολὴ τοῦ νοητοῦ ἡλίου, γιὰ ν’ ἀπολαύσωμε δυνατώτερα καὶ τελειότερα τὴν ἀπὸ ἐκεῖ ἐρχόμενη ἀνέσπερη αὐγὴ καὶ λαμπρότητα.

(περισσότερα…)

Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Επιστολή προς Βούλγαρον Ηγεμόνα.

Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (810-893 μ.Χ.)

Επιστολή προς Βούλγαρον Ηγεμόνα

 • Προοίμιο (1-3)
 • Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως (4)
 • Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι (5)
 • Ἡ πρώτη Σύνοδος (6-8)
 • Ἡ δευτέρα Σύνοδος (9-11)
 • Ἡ τρίτη Σύνοδος (12-13)
 • Ἡ τετάρτη Σύνοδος (14-16)
 • Ἡ πέμπτη Σύνοδος (17-19)
 • Ἡ ἕκτη Σύνοδος (20-22)
 • Ἡ ἑβδόμη Σύνοδος (23-28)
 • Ἡ καθαρότης τῆς Ὀρθοδοξίας (29-33)
 • Ἐμμονὴ στὴν πίστη (34-35)
 • Τὸ χριστιανικὸ ἦθος (36-37)
 • Προσευχὴ καὶ λατρεία (38-41)
 • Μελέτη (42)
 • Ἐμφάνισις τοῦ ἄρχοντος (43-48)
 • Ἡ φιλία (49-51)
 • Οἱ λεπτομέρειες τῆς εὐνομίας (52-131)
 • Ἐπίλογος (132-134)

(περισσότερα…)