Αββά Ησαΐα : Λόγοι κθ΄

Αββά Ησαίου - Λόγοι κθ΄

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο σε μορφή .pdf εδώ :

Αββάς Ησαίας – Λόγοι ΚΘ΄

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πρόλογος
 • Λόγος α΄. Εντολαί τοις αδελφοίς αυτού τοις μετ’ αυτού.
 • Λόγος β΄. Περί του κατά φύσιν νόμου.
 • Λόγος γ΄. Περί καταστάσεως αρχαρίων και κελλιωτών.
 • Λόγος δ΄. Περί συνειδήσεως των καθημένων εν τοις κελλίοις.
 • Λόγος ε΄. Περί εντολών πιστών και οικοδομής των θελόντων μετ΄ειρήνης οικίσαι μετ΄αλλήλων.
 • Λόγος ς΄. Περί των θελόντων ησυχάσαι εν ησυχία καλή, ίνα προσέχωσιν εαυτοίς αφορίσαι τους κλέπτοντας αυτούς, και μη αναλώσαι τον καιρόν εν αιχμαλωσία, και δουλεία πικρά, ου πείθουσι τας καρδίας αυτών εις πράγματα, α ουκ ανήκει αυτοίς καταλίποντας τας εαυτών αμαρτίας.
 • Λόγος ζ΄. Περί αρετών.
 • Λόγος η΄. Αποφθέγματα.
 • Λόγος θ΄. Εντολαί τοις αποταξαμένοις.
 • Λόγος ι΄. Λόγος έτερος.
 • Λόγος ια΄. Περί του κόκκου του σινάπεως.
 • Λόγος ιβ’. Περί του οίνου.
 • Λόγος ιγ΄. Περί των αγωνισαμένων και τελειωσάντων.
 • Λόγος ιδ΄. Πράξις περί πένθους.
 • Λόγος ιε΄. Περί αποταγής.
 • Λόγος ις΄. Περί της χαράς της γινομένης τη ψυχή, τη θελούση  δουλεύειν τω Θεώ.
 • Λόγος ιζ΄. Περί λογισμών αποταγής και ξενιτείας.
 • Λόγος ιη΄. Περί αμνησικακίας.
 • Λόγος ιθ΄. Περί των νόσων της ψυχής.
 • Λόγος κ΄. Περί ταπεινοφροσύνης.
 • Λόγος κα΄. Περί μετανοίας.
 • Λόγος κβ΄. Περί πράξεως του καινού ανθρώπου.
 • Λόγος κγ΄. Περί τελειότητος.
 • Λόγος κδ΄. Περί απαθείας.
 • Λόγος κε΄. Προς τον Αββά Πέτρον, τον αυτού μαθητήν.
 • Λόγος κστ΄. Λόγοι, ους είπεν ο Αββάς Πέτρος, ο μαθητής αυτού ότι ήκουσε παρ’ αυτού.
 • Λόγος κζ΄. Εις το πρόσεχε σεαυτώ.
 • Λόγος κη΄. Περί των κλάδων της κακίας.
 • Λόγος κθ΄. Θρήνοι.
 • Εντολαί είτε συμβουλαί Αββά Ησαίου προς αρχαρίους μοναχούς, ου αι δεήσεις φυλάττειεν ημάς. Αμήν.
 • Αποσπάσματα λόγων του Αββά Ησαίου.
 • Περί του Αββά Πέτρου μαθητού του Αββά Ησαίου.