Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως – Επιστολή προς Βούλγαρον Ηγεμόνα.

Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (810-893 μ.Χ.)

Επιστολή προς Βούλγαρον Ηγεμόνα

 • Προοίμιο (1-3)
 • Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως (4)
 • Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι (5)
 • Ἡ πρώτη Σύνοδος (6-8)
 • Ἡ δευτέρα Σύνοδος (9-11)
 • Ἡ τρίτη Σύνοδος (12-13)
 • Ἡ τετάρτη Σύνοδος (14-16)
 • Ἡ πέμπτη Σύνοδος (17-19)
 • Ἡ ἕκτη Σύνοδος (20-22)
 • Ἡ ἑβδόμη Σύνοδος (23-28)
 • Ἡ καθαρότης τῆς Ὀρθοδοξίας (29-33)
 • Ἐμμονὴ στὴν πίστη (34-35)
 • Τὸ χριστιανικὸ ἦθος (36-37)
 • Προσευχὴ καὶ λατρεία (38-41)
 • Μελέτη (42)
 • Ἐμφάνισις τοῦ ἄρχοντος (43-48)
 • Ἡ φιλία (49-51)
 • Οἱ λεπτομέρειες τῆς εὐνομίας (52-131)
 • Ἐπίλογος (132-134)

(περισσότερα…)