Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Κατηχήσεις: « Καί ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς…»

Α’ Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σάς διδάσκουμε και σάς πληροφορούμε ότι ο Χριστός θα παρουσιαστεί στους ανθρώπους δύο φορές και όχι μόνο μια και ότι η δεύτερη Παρουσία Του θα είναι ασύγκριτα πιο λαμπρή και πιο ένδοξη από την πρώτη. Διότι στην πρώτη φανερώθηκε σε όλη την έκτασή της η υπομονή του Χριστού, ενώ στην δεύτερη θα φανερωθεί όλη η δύναμη και η δόξα της Βασιλείας Του.

Λοιπόν να μην μένουμε στην πρώτη Παρουσία μόνο, αλλά να περιμένουμε και τη δεύτερη. Και αν είπαμε στην πρώτη «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» (Ματθ. 21, 9), τότε που έγινε η θριαμβευτική Του είσοδος στα Ιεροσόλυμα, και στην δεύτερη θα Τού πούμε λατρευτικά: «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», όπως ο Ίδιος μας το έχει αποκαλύψει (Ματθ. 23, 39).

(περισσότερα…)

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Προκατήχηση, δηλαδή πρόλογος στίς Κατηχήσεις.

Προκατήχηση

Δηλαδή πρόλογος στίς Κατηχήσεις τοῦ Ἁγίου Πατέρα μας, ΚΥΡΙΛΛΟΥ, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.

Α´ Τώρα πιά σᾶς ἄγγιξε ἡ ὀσμή τῆς μακαριότητας, ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε στίς τάξεις τῶν Φωτιζομένων. Τώρα πιά μαζεύετε τά νοητά ἄνθη, γιά νά πλέξετε οὐράνια στεφάνια. Τώρα πιά ἔπνευσε ἡ εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τώρα πιά βρισκόσαστε στό προαύλιο τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων. Ἄς δώσει ὁ Θεός νά μπεῖτε καί μέσα σ᾿ αὐτά, ὁδηγημένοι ἀπό τόν ἴδιο τό Βασιλιά. Τώρα ἄνθισαν τά δέντρα, ἄς δώσει ὁ Θεός νά δέσουν καί νά ὡριμάσουν παράλληλα καί οἱ καρποί. Τά ὀνόματά σας ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ, ἐπιστρατευτήκατε. Οἱ λαμπάδες πού θά σᾶς συνοδεύσουν στή νυφική τελετή ἔχουν ἑτοιμαστεῖ. Μέσα σας ὑπάρχει ἔντονη ἡ ἐπιθυμία τῆς οὐράνιας πολιτείας.

(περισσότερα…)

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. ΙΗ΄ Κατήχηση: Αναφέρεται στο: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν» και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή, (Α΄- ΚΒ΄Λόγοι).

Μπορείτε να διαβάσετε καί το β΄ μέρος εδώ:

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. ΙΗ΄ Κατήχηση: Αναφέρεται στο: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν» και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή, (ΚΓ΄- ΛΕ΄Λόγοι).


Κατήχηση ΙΗ΄γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ἱεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως· «Σέ Μία, Ἁγία, Καθολική Ἐκκλησία καί στήν ἀνάσταση τοῦ σώματος καί στήν αἰώνια ζωή».῾Η ἀνάγνωση εἶναι ἀπό τόν προφήτη ᾿Ιεζεκιήλ, στό χωρίο πού λέει· «Καί φανερώθηκε σέ μένα τό χέρι τοῦ Κυρίου καί μέ πῆρε μέ τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου καί μέ ἔβαλε στή μέση τῆς πεδιάδας καί αὐτή ἦταν γεμάτη μέ ἀνθρώπινα ὀστᾶ» (᾿Ιεζ. 37,1) καί ὅσα σχετικά ἀκολουθοῦν.


Α´ . Ρίζα κάθε καλοῦ ἔργου εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς ἀνάστασης, γιατί ἡ προσδοκία τῆς ἀπολαβῆς δυναμώνει τήν ψυχή, γιά νά ἐργάζεται τό ἀγαθό. ῾Ο κάθε ἐργάτης εἶναι ἕτοιμος νά ὑπομείνει κόπους καί μόχθους, ἄν προβλέπει ὅτι θά πάρει μισθό γιά τούς κόπους του. Οἱ ἐργάτες ὅμως πού κοπιάζουν χωρίς ἀμοιβή, πρίν ἀκόμα ἀποκάμουν σωματικά, λυγίζουν ψυχικά. ῾Ο στρατιώτης πού ἐλπίζει ὅτι θά ἀπολαύσει τιμές καί ἐπαίνους, εἶναι ἕτοιμος νά ριχτεῖ στίς μάχες. Κανένας ὅμως στρατευμένος κάτω ἀπό ἕνα βασιλιά —ὁ ὁποῖος δέν εἶναι σίγουρος γιά τή νίκη καί δέν μπορεῖ νά προβλέψει τό τέλος τοῦ πολέμου— δέν εἶναι ἕτοιμος νά θυσιάσει τή ζωή του, ἄν αὐτός ὁ βασιλιάς δέν ἐπιβραβεύει μέ πλούσιες ἀμοιβές τούς ἀγῶνες του.

(περισσότερα…)

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Κατήχηση ΙΓ΄ (αποσπάσματα). Ο Σταυρός, το καύχημα της Εκκλησίας.

led-1

ΙΓ’ Κατήχηση. Αποσπάσματα Α΄ – ς΄, Κ΄- ΚΓ΄, ΛΖ΄ – ΜΑ΄.

Α’. Εἶναι καύχημα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας βέβαια, τό καθετί πού ἔπραξε ὁ Ἰησοῦς, ἀλλά τό καύχημα τῶν καυχημάτων εἶναι ὁ Σταυρός Του. Τοῦτο ἀσφαλῶς γνωρίζοντας ὁ Παῦλος, λέει: «ὅσο γιά μένα, ἄς μή γίνει νά καυχηθῶ γιά τίποτε ἄλλο, παρά μόνο γιά τό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ» [ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ] (Γαλ. 6, 14).

(περισσότερα…)

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. ΙΗ΄ Κατήχηση: Αναφέρεται στο: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν» και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή, (ΚΓ΄- ΛΕ΄Λόγοι).

Μπορείτε να διαβάσετε καί το α΄ μέρος εδω:

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. ΙΗ΄ Κατήχηση: Αναφέρεται στο: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν» και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή, (Α΄- ΚΒ΄ Λόγοι).

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων

Η εκκλησία

ΚΓ´. ῾Η Ἐκκλησία λοιπόν, ὀνομάζεται «Καθολική», ἐπειδή προορίζεται νά περιλάβει στούς κόλπους της κάθε ἄνθρωπο ἀπό ὅλη τήν οἰκουμένη, πού ἁπλώνεται ἀπό τή μιά ὡς τήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς.

Καί ἀκόμα ἐπειδή διδάσκει τήν ὅλη χριστιανική ἀλήθεια, χωρίς νά παραλείπει τό παραμικρό ἀπό τίς δογματικές ἀλήθειες πού πρέπει νά γνωρίζει ὁ κάθε χριστιανός, σχετικά μέ ὅσα εἶναι ὁρατά καί ἀόρατα, ἐπουράνια καί ἐπίγεια.

(περισσότερα…)

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Η μετάνοια.

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Η μετάνοια.

Πρόλογος

Η μετάνοια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πνευματικής ζωής. Η αναγνώριση της αμαρτωλότητας μας, ο πόνος επειδή πικράναμε τον Θεό, η απόφαση για μίαν αλλαγή και η καταφυγή στην εξομολόγηση αποτελούν την απαρχή της σωτηρίας μας.

Ο Τίμιος Πρόδρομος και ο ίδιος ο Κύριος άρχισαν το κήρυγμά τους καλώντας σε μετάνοια. Κανείς δεν μπορεί να σωθεί, αν δεν μετανοήσει. Μόνο με τη μετάνοια ένας μεγάλος ληστής «λήστεψε» ακόμα και τον παράδεισο.

(περισσότερα…)

Φωνή των Πατέρων. Λόγοι Αγίων.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των λόγων (σε μορφή .pdf) εδώ:


Αββάς Δωρόθεος. Μην κατακρίνεις.


Αββάς Ζωσιμάς. Όταν σε αδικούν.


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Φιλοπτωχία.

(περισσότερα…)