Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας. Ομιλία ΙΔ΄. Περί εξόδου ψυχής και περί της Δευτέρας Παρουσίας.

Φοβοῦμαι τὸν θάνατον, ὅτι πικρός μοί ἐστι.
Φοβοῦμαι τὴν γέενναν, ὅτι ἀτελεύτητός ἐστι.
Φοβοῦμαι τὸν τάρταρον, ὅτι οὐ μετέχει θέρμης.
Φοβοῦμαι τὸ σκότος, ὅτι οὐ μετέχει φωτός.
Φοβοῦμαι τὸν σκώληκα τὸν ἰοβόλον, ὅτι ἀτελεύτητός ἐστι.
Φοβοῦμαι τοὺς ἀγγέλους τοὺς ἐπὶ τῆς κρίσεως, ὅτι ἀνελεήμονές εἰσι.
Φοβοῦμαι ἐννοῶν τῆς ἡμέρας ἐκείνης τὸ φοβερὸν καὶ ἀδέκαστον δικαστήριον, τὸ βῆμα τὸ φρικῶδες, τὸν δικαστὴν τὸν ἀδέκαστον.
Φοβοῦμαι τὸν ποταμὸν τοῦ πυρὸς, τὸν πρὸ τοῦ βήματος ἐκείνου συρόμενον, καὶ σφοδροτάτῃ κατακλάζοντα τῇ φλογὶ, τὰς ἠκονημένας ῥομφαίας.
Φοβοῦμαι τὰς ἀποτόμους τιμωρίας.
Φοβοῦμαι τὴν κόλασιν τὴν οὐκ ἔχουσαν τέλος.
Φοβοῦμαι τὸν ζόφον τὸν ἀφεγγῆ.
Φοβοῦμαι τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον.
Φοβοῦμαι τὰ δεσμὰ τὰ ἄλυτα, τὸν βρυγμὸν τῶν ὀδόντων, τὸν κλαυθμὸν τὸν ἀπαραμύθητον. Φοβοῦμαι τοὺς ἀφύκτους ἐλέγχους· οὐδὲν γὰρ κατηγόρων δεῖται ὁ δικαστὴς ἐκεῖνος, οὔτε μαρτύρων, οὔτε ἀποδείξεων, οὔτε ἐλέγχων· ἀλλ’ ὅσα ἐπράξαμεν, καὶ ἐλαλήσαμεν, καὶ ἐβουλευσάμεθα, φέρει εἰς μέσον πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν πεπλημμεληκότων.

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 77ος (PG 77).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 77ος (PG 77)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Ad Xystum episcopum Romae. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. ΝΓ’. Κυρίλλου προς (Ιούστον) Ξύστον επίσκοπον Ρώμης. (PG. 77, σελ. 285-288).
 • Ad episcopos qui sunt in Libya et Pentapoli. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. ΟΘ’. Κυρίλλου προς τους εν Λιβύη και Πενταπόλει επισκόπους. (PG. 77, σελ. 364-365).
 • Ad Optimum episcopum. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. Π’. Κυρίλλου προς Όπτιμον επίσκοπον. (PG. 77, σελ. 365-372).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 76ος (PG 76).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 76ος (PG 76)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Dialogus cum Nestorio. Διάλεξις προς Νεστόριον. Ότι Θεοτόκος η αγία Παρθένος και ου Χριστοτόκος.  (PG. 76, σελ. 249-256).
 • De synagogae defectu. Τεμάχια δογματικά. Εκ τοῦ λόγου, οὗ ἡ ἐπι γραφή· Ἀπόδειξις διὰ τῶν ἀρχῆθεν γεγενημένων θείων χρησμῶν τοῖς θεσπεσίοις πα τριάρχαις περὶ τῆς ἀμείψεως καὶ μεταθέσεως τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν ἐθνῶν. (PG. 76, σελ. 1421-1.424).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 75ος (PG 75).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 75ος (PG 75)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 72ος (PG 72).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 72ος (PG 72)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


(ΩΣΗΕ, ΑΜΩΣ, ΑΒΔΙΟΥ, ΙΩΝΑΣ, ΜΙΧΑΙΑΣ, ΝΑΟΥΜ, ΑΒΒΑΚΟΥΜ, ΣΟΦΟΝΙΑΣ, ΑΓΓΑΙΟΣ), ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΜΑΛΑΧΙΑΣ

 • Commentarius in xii prophetas minors. Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ωσηέ, Αμώς, Αβδιού, Ιωνάν, Μιχαίαν, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονίαν, Αγγαίον. (PG. 71, σελ. 9-1.449) & Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ζαχαρίαν, Μαλαχίαν. (PG. 72, σελ. 9-364).

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 • Commentarii in Matthaeum. Υπομνήματα εις τον Ευαγγελιστήν Ματθαίον. (PG. 72, σελ. 365-469).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 • Commentarii in Lucam_. Εξήγησις εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. (PG. 72, σελ. 476-949).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 71ος (PG 71).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 71ος (PG 71)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Commentarius in xii prophetas minors. Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ωσηέ, Αμώς, Αβδιού, Ιωνάν, Μιχαίαν, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονίαν, Αγγαίον. (PG. 71, σελ. 9-1.449) & Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ζαχαρίαν, Μαλαχίαν. (PG. 72, σελ. 9-364).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 70ος (PG 70).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 70ος (PG 70)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Commentarius in Isaiam prophetam. Εξήγησις υπομνηματική εις τον προφήτην Ησαίαν. (PG. 70, σελ. 9-1.449).
 • Fragmenta in Jeremiam. Τεμάχια υπομνημάτων εις τον προφήτην Ιερεμίαν. (PG. 70, σελ. 1.452-1.457).
 • Fragmentum in librum Baruch. Τεμάχια υπομνημάτων εις το βιβλίον του Βαρούχ. (PG. 70, σελ. 1.457).
 • Fragmenta in Ezechielem. Τεμάχια υπομνημάτων εις τον προφήτην Ιεζεκιήλ. (PG. 70, σελ. 1.457-1.460).
 • Fragmenta in Danielem. Τεμάχια υπομνημάτων εις τον προφήτην Δανιήλ. (PG. 70, σελ. 1.461).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 69ος (PG 69).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 69ος (PG 69)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Glaphyra in Pentateuchum. Γλαφυρών εις την Γένεσιν, Λόγοι Ζ’. (PG. 69, σελ. 9-677).
 • Fragmenta in libros Regum, Τεμάχια εκ των υπομνημάτων εις τας βίβλους Βασιλειών. (PG. 69, σελ. 680-697).
 • Expositio in Psalmos. Εξήγησις εις τους Ψαλμούς. (PG. 69, σελ. 717-1.272).
  • Ψαλμοί, Α’-ΝΒ΄, ΝΖ΄- ΠΓ΄, ΠΕ΄, ΠΖ΄-ΡΑ΄, ΡΓ΄-ΡΔ΄, ΡΘ΄, ΡΙΓ΄-ΡΙΔ΄, ΡΙΖ΄-ΡΙΘ΄. 
 • Fragmentum in Proverbia. Τεμάχιον εις τας Παροιμίας. (PG. 69, σελ. 1.277).
 • Fragmenta in Canticum canticorum. Αποσπασμάτια εις τα Άσματα των Ασμάτων. (PG. 69, σελ. 1.277-1.293).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 68ος (PG 68).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 68ος (PG 68)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


* Βίος του Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Αλεξάνδρειας. λατινιστί. (PG 68, σελ. 9-40).

*Σχόλια εκ της βιβλιοθήκης Φαβρικίου, εν οις πόσοι Κύριλλοι. λατινιστί.  (PG 68, σελ. 39-90).

*Προλεγόμενα περί του αγίου Κυρίλλου. λατινιστί.  (PG 68, σελ. 91-126).

*Μαρτυρίαι παλαιών περί του αγίου Κυρίλλου.  (PG 68, σελ. 125-130).

ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ

Περί της εν Πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και λατρείας, (λόγοι ΙΖ΄).  (PG 68, σελ. 133-1.125).

*Παρατηρήσεις γραφικαί εις τους ΙΖ΄. ανωτέρω λόγους. λατινιστί. (PG 68, σελ. 1.127-1.138).

*Πίναξ αναλυτικός εις τους αυτούς λόγους. λατινιστί. (PG 68, σελ. 1.139-1.150).

*Πίναξ των περιεχομένων εν τω εξηκοστώ ογδόω τόμω. λατινιστί. (PG 68, σελ. 1.151-1.152).