Άγιος Κλήμης Ρώμης, ο ιερομάρτυρας. Πρός Κορινθίους Β’ Επιστολή.

Άγιος Κλήμης Ρώμης, ο ιερομάρτυρας

Πρός Κορινθίους Β’ Επιστολή

1

δελφοί, ἔτσι πρέπει νὰ πιστεύουμε γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ, ὅτι εἶναι Θεός, ὅτι εἶναι κριτὴς ζωντανῶν καὶ νεκρῶν, καὶ δὲν πρέπει νὰ εἶναι μικρὴ ἡ πίστη μας γιὰ τὴ σωτηρία μας. Διότι, ἐὰν εἶναι μικρὴ ἡ πίστη μας γι’ αὐτό, θὰ ἐλπίζουμε μικρὰ καὶ νὰ λάβουμε. Καὶ ὅσοι ἀκοῦνε ὅτι ἁμαρτάνουμε γιὰ μικροπράγματα, δὲν γνωρίζουν ἀπὸ πού ἔχουμε κληθεῖ καὶ ἀπὸ ποιὸν καὶ στὴ θέση τίνων, καὶ πόσα πάθη ὑπέφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς γιά μᾶς.

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 2ος (PG 02).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 2ος (PG 02)


Άγιος Κλήμης Ρώμης


*Μαρτυρίαι αρχαίων περί των Κλημεντίων. (σελ. 9).

*Προεισαγωγική πραγματεία εις τα Κλημέντια. λατινιστί (σελ. 11)

Επιστολή Πέτρου προς Ιάκωβον. (PG 02, σελ. 25 – 28).

Διαμαρτυρία περί των του βιβλίου λαμβανόντων. (σελ. 28).

Επιστολή Κλήμεντος προς Ιάκωβον. (PG 02, σελ. 32 – 56).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 1ος (PG 01).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 1ος (PG 01)


Άγιος Κλήμης Ρώμης


* Πραγματείαι περί των εκκλησιαστικών συγγραφέων του Α΄. αιώνος. λατ. (σελ. 9- 30).

*Προοίμια διαφόρων εις τας επιστολάς Κλήμεντος. λατινιστί (σελ. 31 -198).

___

Επιστολή προς Κορινθίους Α΄. (PG 01, σελ. 199 – 328).

Επιστολή προς Κορινθίους Β΄. (PG 01, σελ. 329 – 348).

Επιστολαί δύο προς Παρθένους. συρολατ. (σελ. 349 – 452).

Τεμάχια Πατέρων, αναγόμενα εις τας επιστολάς Κλήμεντος. (σελ. 453 – 460).

___

Επιστολαί πέντε. λατινιστί. (σελ. 459 – 508).

___

*Προοίμια διαφόρων εις τας Διαταγάς των αγίων αποστόλων. λατιν. (σελ. 509 – 542).

*Μαρτυρίαι αρχαίων περί αυτών. (σελ. 544 – 554).

ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, διά Κλήμεντος του Ρωμαίων επισκόπου τε και πολίτου, ή ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. (εις βιβλία οκτώ). (PG 01, σελ. 556 – 1.156).

(περισσότερα…)