Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Λόγος για την προσευχή.

Η προσευχή είναι φύλακας της σωφροσύνης,
χαλιναγωγεί τον θυμό,
καταστέλλει την υπερηφάνεια,
καθαρίζει από τη μνησικακία,
διώχνει το φθόνο,
καταργεί την αδικία,
επανορθώνει την ασέβεια.

(περισσότερα…)

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Το όνομα Χριστιανός.

Ἂς ἐξετάσουμε, λοιπόν, πρῶτα ποιὰ εἶναι ἡ σημασία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ὀνομασία του. Βέβαια οἱ σοφότεροι ἀπὸ μένα, θὰ βροῦν κάποιο νόημα ὑψηλότερο καὶ πιὸ περιεκτικό, ἀνάλογο ἀσφαλῶς μὲ τὸ ὕψος τοῦ ὀνόματος. Ὅσα δὲ μπορῶ νὰ πῶ ἐγὼ γιὰ τὸ ὄνομα αὐτό, εἶναι τὰ ἑξῆς: Τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ (ἀπὸ τὸ ὁποῖο παράγονται καὶ τά: Χριστιανὸς καὶ Χριστιανισμός), ἐὰν τὸ ἐξηγήσουμε μὲ λέξεις πιὸ ἁπλὲς καὶ γνωστές, θὰ βροῦμε ὅτι σημαίνει τὸν βασιλιὰ ἐπειδὴ ἡ Ἁγία Γραφὴ ὑποδηλώνει τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα, χρησιμοποιῶντας μὲ ἕνα ἰδιότυπο τρόπο παρόμοια λέξη.

(περισσότερα…)

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Η Χριστιανική τελειότητα.

Γιατί αυτό είναι αληθινά η τελειότητα,

το να μην χωριζόμαστε από τον βίο της κακίας με δουλοπρέπεια, από τον φόβο της τιμωρίας,

ούτε να ενεργούμε το αγαθό με την ελπίδα αμοιβών, και με πρακτική και διάθεση συναλλαγής, να εμπορευόμαστε την ενάρετη ζωή,

αλλά βλέποντας πάνω απ’ όλα, και αυτών που ελπίζουμε σύμφωνα με την επαγγελία, να θεωρήσουμε ως μόνο φοβερό, το να εκπέσουμε από την φιλία του Θεού, και να κρίνουμε ως μόνο τίμιο και επιθυμητό για μας το να γίνουμε φίλοι του Θεού, το οποίο είναι σύμφωνα με τον λόγο μου, η τελειότητα του βίου.

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 46ος (PG 46).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 46ος (PG 46)


Άγιος Γρηγόριος Νύσσης


Περί ψυχής και Αναστάσεως ο λόγος, ο λεγόμενος, τα Μακρίνια. (PG 46, σελ. 12 – 160).

Περί των νηπίων, προ ώρας αφαρπαζομένων, προς Ιέριον. (PG 46, σελ. 161 – 192).

Εκλογαί μαρτυριών προς τους Ιουδαίους, από της Παλαιάς, μετά τινος επεξεργασίας περί της αγίας Τριάδος. Ότι Λόγον, και Πνεύμα έχει ο Θεός κατά τας Γραφάς. Λόγον ενυπόστατον και ζώντα, και Πνεύμα ωσαύτως. (Κεφάλαια ΙΒ΄). (PG 46, σελ. 193 – 233).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 45ος (PG 45).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 45ος (PG 45)


Άγιος Γρηγόριος Νύσσης


Λόγος κατηχητικός ο Mέγας, εν κεφαλαίοις τεσσαράκοντα (μ΄) διηρεμένος. (PG 45, σελ. 11 – 105).

Περί της εγγαστρίμυθου, προς Θεοδόσιον Επίσκοπον επιστολή. (PG 45, σελ. 108 – 113).

Περί του μη είναι τρείς Θεούς. Προς Αβλάβιον. (PG 45, σελ. 116 – 136).

Περί Πίστεως, προς Σιμπλίκιον. (PG 45, σελ. 136 – 145).

Κατά ειμαρμένης. (PG 45, σελ. 145 – 175).

Πρὸς Έλληνας εκ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν. (PG 45, σελ. 176 – 185).

Περί ψυχής. (σελ. 187 – 221).

Επιστολή κανονική, προς τον εν αγίοις Λητόιον επίσκοπον Μελιτινής. (PG 45, σελ. 221 – 237).

Επιστολή προς τον αδελφόν αυτού Πέτρον επίσκοπον Σεβαστείας. (σελ. 237 – 240).

Επιστολή του Πέτρου Σεβαστείας προς τον άγιον Γρηγόριον Νύσσης, τον αδελφόν αυτού. (σελ. 241 – 244).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 44ος (PG 44).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 44ος (PG 44)


Άγιος Γρηγόριος Νύσσης


* Σχόλια εκ της βιβλιοθήκης Φαβρικίου περί του αγίου Γρηγορίου Νύσσσης . λατιν. (σελ. 9 – 44).

* Εκλογαί περί του Γρηγορίου Νύσσσης . (σελ. 45 – 55).

* Προοίμιον περί αυτού. λατινιστί. (σελ. 55 – 62).

Απολογητικός προς Πέτρον τον αδελφόν αυτού, εις την Εξαήμερον. (PG 44, σελ. 61 – 124).

Περί κατασκευής ανθρώπου, (εις κεφάλαια Λ΄). (PG 44, σελ. 125 – 256).

(περισσότερα…)