Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η πίστη μας δεν είναι σαν την ειδωλολατρία. [Λόγος ΛΘ΄. Εις τα άγια Φώτα].

Ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος όταν εκβιάστηκε να θυσιάσει στα είδωλα ή να ζήσει, με την προσευχή του προκαλεί σεισμό ο οποίος γκρεμίζει τον ειδωλολατρικό ναό και τα είδωλα. (Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’, 11ος αι. μ.Χ., στο Vat.gr.1613 της Βιβλιοθήκης του Βατικανού).

Για μένα κάθε τελετή και μυστήριο (των ειδωλολατρών) είναι ανόητη φλυαρία, σκοτεινή εφεύρεση των δαιμόνων και φανταστικό κατασκεύασμα κακού νοός, που βοηθείται από τον χρόνο και καλύπτεται από τον μύθο. Διότι αυτά, που τα προσκυνούν ως αληθή, τα συγκαλύπτουν ως μυθικά. Ενώ πρέπει, εάν μεν είναι αληθή, να μη ονομάζονται μύθοι, αλλά να επιδεικνύονται ως μη αισχρά. Εάν δε είναι ψευδή, να μη θαυμάζονται, ούτε με τόση ιταμότητα να έχουν για το αυτό πράγμα τελείως αντίθετες απόψεις. Αυτό μοιάζει με παιγνίδι ομίλου παιδιών ή κακών πράγματι ανδρών, δεν αρμόζει όμως σε άνδρες που απευθύνονται προς λογικούς ανθρώπους και σε προσκυνητές του Λόγου (= χριστιανούς), έστω και αν αποκρούουν αυτήν την πανούργα και ακάθαρτη δοξασία.

(περισσότερα…)

Φωνή των Πατέρων. Λόγοι Αγίων.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των λόγων (σε μορφή .pdf) εδώ:


Αββάς Δωρόθεος. Μην κατακρίνεις.


Αββάς Ζωσιμάς. Όταν σε αδικούν.


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Φιλοπτωχία.

(περισσότερα…)

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λόγος για την Πεντηκοστή.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λόγος για την Πεντηκοστή.

Την Πεντηκοστή Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν πραγματοποίηση τῆς ὑποσχέσεως καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἐλπίδος. Τὸ μυστήριο, πόσο καὶ μεγάλο εἶναι καὶ σεβαστό! Τελειώνουν λοιπὸν ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἤ μᾶλλον μὲ τὴ σωματικὴ παρουσία Του. Διότι διστάζω νὰ πῶ τὰ σωματικά, ἐφ’ ὅσον κανένας λόγος δὲν μπορεῖ νὰ μὲ πείσει ὅτι θὰ ἦταν καλύτερα νὰ εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα [ὁ Χριστός]. Ἀρχίζουν δὲ ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 38ος (PG 38).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 38ος (PG 38)


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός


Christus patiens. Χριστός πάσχων. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ὑπόθεσις δραματικὴ κατΕὐριπίδην περιέχουσα τὴν διἡμᾶς γενομένην σάρκωσιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἐν αὐτῷ κοσμοσωτήριον πάθος. (PG 38, σελ. 133 – 338).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 37ος (PG 37).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 37ος (PG 37)


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός


Προοίμιον γενικόν. (λατινιστί). (PG 37, σελ. 9 – 20).

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.

Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του θεολόγου, επιστολαί (σμδ’). (PG 37, σελ. 21 – 388). * (Περιέχονται στο τέλος και οι επιστολές σμε’ – σμθ’).

Iσον τῆς διαθήκης, μεταγραφὲν ἐκ τοῦ ἀρχετύπου δικαιώματος, ἐν ᾧ καὶ ἰδιόχειροι ὑπογραφαὶ σώζονται ὑπ’ αὐτοῦ τε καὶ τῶν ὑπογραψάντων μαρτύρων. Ὑπατείᾳ Φλαβίου Εὐχερίου, καὶ Φλαβίου Εὐαγρίου, τῶν λαμπροτάτων, πρὸ μιᾶς Καλανδῶν Ἰανουαρίων. (PG 37, σελ. 389 – 396).

ΒΙΒΛΙΟΝ Α’.

Τμήμα α’.

Βίβλος α’. Έπη θεολογικά. Τομή α’. Έπη δογματικά. (PG 37, σελ. 397 – 522).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 35ος (PG 35).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 35ος (PG 35)


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός


Προοίμιον γενικόν. (λατινιστί). (σελ. 9 – 148).

 • Μέρος πρώτον. Περί των συγγραμμάτων αυτού και των διαφόρων αυτών εκδόσεων κτλ. (λατινιστί). (σελ. 9 – 34).
 • Μέρος δεύτερον. Αγώνες αυτού υπέρ της Ορθοδοξίας, κατά των αιρέσεων. (λατινιστί). (σελ. 33 – 92).
 • Μέρος τρίτον. Διδασκαλία αυτού. (λατινιστί). (σελ. 91 – 148).
  • Περί υπάρξεως Θεού και των προσόντων αυτώ. (λατινιστί). (σελ. 93).
  • Περί της αγίας Τριάδος. (λατινιστί). (σελ. 97).
  • Περί του Πατρός. (λατινιστί). (σελ. 101).
  • Περί του Υιού. (λατινιστί). (σελ. 101).
  • Περί του αγίου Πνεύματος. (λατινιστί). (σελ. 103).
  • Περί της θείας ενανθρωπήσεως. (λατινιστί). (σελ. 107).
  • Περί Αγγέλων. (λατινιστί). (σελ. 109).
  • Περί γενέσεως και αθανασίας της ψυχής. (λατινιστί). (σελ. 109).
  • Περί του προπατορικού αμαρτήματος. (λατινιστί). (σελ. 111).
  • Περί του Βαπτίσματος. (λατινιστί). (σελ. 111).
  • Περί της Ευχαριστίας. (λατινιστί). (σελ. 115).
  • Περί της Μετανοίας. (λατινιστί). (σελ. 117).
  • Περί της τάξεως των μυστηρίων. (λατινιστί). (σελ. 119).
  • Περί του μυστηρίου του γάμου. (λατινιστί). (σελ. 121).
  • Περί της επικλήσεως των αγίων. (λατινιστί). (σελ. 121).
  • Περί της χάριτος. (λατινιστί). (σελ. 123).
  • Περί της πίστεως. (λατινιστί). (σελ. 129).
  • Περί αναγνώσεως των εθνικών βιβλίων. (λατινιστί). (σελ. 131).
  • Περί κοσμικής και εκκλησιαστικής αρχής. (λατινιστί). (σελ. 131).
  • Περί ιεραρχίας και αγαμίας πρεσβυτέρων. (λατινιστί). (σελ. 133).
  • Περί εκκλησιαστικών υποθέσεων. (λατινιστί). (σελ. 133).
  • Περί παρθένων και μοναχών. (λατινιστί). (σελ. 135).
  • Παρατηρήσεις περί την εκκλησιαστικήν διδαχήν εκ των του θείου Γρηγορίου συγγραμμάτων. (λατινιστί). (σελ. 137).
  • Περί εθίμων και ηθών διδασκαλία. (λατινιστί). (σελ. 141)

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 36ος (PG 36).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 36ος (PG 36)


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός


Περιεχόμενα Τόμου (λατινιστί). (σελ.7).

ΛΟΓΟΙ

Λόγος κζ’. Θεολογικός πρώτος.  Κατά Ευνομιανών προδιάλεξις. (σελ. 12 – 25).

Λόγος κη’. Θεολογικός δεύτερος. Περί Θεολογίας. (σελ. 25 – 72).

Λόγος κθ’. Θεολογικός τρίτος. Περί Υιού. (σελ. 73 – 104).

Λόγος λ’. Θεολογικός τέταρτος. Περί Υιού. (σελ. 104 – 133).

Λόγος λα’. Θεολογικός πέμπτος. Περί του αγίου Πνεύματος. (σελ. 133 – 172).

(περισσότερα…)

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας ο Μέγας – Επιτάφιος εις τον Μέγαν Βασίλειον επίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας (Λόγος μγ΄του Αγίου Γρηγορίου Ναζιανζηνού).

1. Ἔμελλεν ἄρα πολλὰς ἡμῖν ὑποθέσεις τῶν λόγων ἀεὶ προθεὶς ὁ μέγας Βασίλειος, καὶ γὰρ ἐφιλοτιμεῖτο τοῖς ἐμοῖς λόγοις ὡς οὔπω τοῖς ἑαυτοῦ τῶν πάντων οὐδείς, ἑαυτὸν νῦν ἡμῖν προθήσειν, ὑπόθεσιν ἀγώνων μεγίστην τοῖς περὶ λόγους ἐσπουδακόσιν. Οἶμαι γάρ, εἴ τις τῆς ἐν λόγοις δυνάμεως πεῖραν ποιούμενος, ἔπειτα πρὸς μέτρον κρῖναι ταύτην θελήσειε, μίαν ἐκ πασῶν ὑπόθεσιν προστησά μενος, καθάπερ οἱ ζωγράφοι τοὺς ἀρχετύπους πίνακας, ταύτην ἂν ὑφελὼν μόνην, ὡς λόγου κρείττονα, τῶν ἄλλων ἑλέσθαι τὴν πρώτην· τοσοῦτον ἔργον ἡ τοῦ ἀνδρὸς εὐφημία, μὴ ὅτι γε ἡμῖν τοῖς πάλαι πᾶν τὸ φιλότιμον κατα λύσασιν, ἀλλὰ καὶ οἷς βίος ἐστὶν ὁ λόγος, ἑν τοῦτο ἐσπου δακόσι καὶ μόνον, ταῖς τοιαύταις ἐνευδοκιμεῖν ὑποθέσεσιν! Ἔχω μὲν οὕτω περὶ τούτων καί, ὡς ἐμαυτὸν πείθω, λίαν ὀρθῶς. Οὐκ οἶδα δὲ εἰς ὅ τι ἂν ἄλλο χρησαίμην τοῖς λόγοις μὴ νῦν χρησάμενος. ἢ ὅ τί ποτ᾿ ἂν μᾶλλον ἢ ἐμαυτῷ χαρισαίμην ἢ τοῖς ἀρετῆς ἐπαινέταις ἢ τοῖς λόγοις αὐτοῖς, ἢ τὸν ἄνδρα τοῦτον θαυμάσας. Ἐμοί τε γὰρ ἔσται τοῦτο χρέος ἱκανῶς ἀφωσιωμένον· χρέος δέ, εἴπερ ἄλλο τι, τοῖς ἀγαθοῖς τά τε ἄλλα καὶ περὶ τὸν λόγον, ὁ λόγος. Ἐκεί νοις θ᾿ ἅμα μὲν ἡδονὴ <ἂν> γένοιτο, καὶ ἅμα παράκλησις εἰς ἀρετήν, [ὁ λόγο]ς. Ὧν γὰρ τοὺς ἐπαίνους, οἶδα τούτων σαφῶς καὶ τὰς ἐπιδόσεις· [ἐπ᾿ οὐδενὸς οὖν τῶν ἁπάντων, οὐκ ἔστιν ἐφ᾿ ὅτῳ οὐχὶ τῶν ἁπάντων]. Τοῖς τε λόγοις αὐτοῖς ἀμφοτέρωθεν ἂν ἔχοι τὸ πρᾶγμα καλῶς· εἰ μὲν ἐγγὺς ἔλθοιεν τῆς ἀξίας, τὴν ἑαυτῶν ἐπιδεδειγμένοις δύναμιν· εἰ δὲ πλεῖστον ἀπολειφθεῖεν, ὃ πᾶσα παθεῖν ἀνάγκη τοῖς ἐκεῖ νον ἐγκωμιάζουσιν, ἔργῳ δεδηλωκόσι τὴν ἧτταν, καὶ τὸ κρείττω ἢ κατὰ λόγου δύναμιν εἶναι τὸν εὐφημούμενον.

(περισσότερα…)

Άγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός – Έργα του.

Ο Άγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Γρηγόριος Α´ ο Ναζιανζηνός ή Γρηγόριος ο Θεολόγος (329 – 25 Ιανουαρίου 389 μ.Χ.), υπήρξε Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης και θεολόγος.

(περισσότερα…)