Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου. Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει.

Ἡμέρα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης σήμερα, ἀγαπητοί.
Ἡμέρα ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας,
ἡμέρα φωτισμοῦ καὶ ἁγιασμοῦ,
ἡμέρα εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς·
ἡμέρα ἀναπλάσεως καὶ ἀνακαινισμοῦ τῶν ψυχῶν μας,
ἡμέρα πραγματικὰ μεγάλη καὶ θαυμαστή,
ἡμέρα ἐπιφανής.

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 39ος (PG 39).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 39ος (PG 39)


Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου


ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ

Λόγος Α’. Εἰς τὰ γενέθλια τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (PG 39, σελ. 36 – 44).

Λόγος Β’. Εις την υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και εις την Θεοτόκον, και εις την Άνναν, και εις τον Συμεώνα. (PG 39, σελ. 44 – 60).

Λόγος Γ’. Εις τον τετραήμερον Λάζαρον. (PG 39, σελ. 60 – 65).

Λόγος Δ’. Λόγος εἰς τὴν γυναῖκα τὴν ἁμαρτωλὸν, τὴν ἀλείψασαν τὸν κύριον μύρῳ καὶ εἰς τὸν φαρισαῖον. (PG 39, σελ. 65 – 89).

Λόγος Ε’. Εις την ημέραν του αγίου Σαββάτου. (PG 39, σελ. 89 – 93).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ

Επιστολή Συνοδική. (PG 39, σελ. 93 – 97).