Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 6ος (PG 06).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 6ος (PG 06)


Άγιος Αθηναγόρας ο Αθηναίος, ο φιλόσοφος.


Πρεσβεία περί Χριστιανών. (PG 06, σελ. 889 – 972).

Περί αναστάσεως των νεκρών. (PG 06, σελ. 973 – 1.024).