Κανόνες των Τοπικών Συνόδων

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • 25 Κανόνες τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Τοπικῆς Συνόδου (314 μ.Χ.)
 • 15 Κανόνες τῆς ἐν Νεοκαισαρείᾳ Τοπικῆς Συνόδου (315 μ.Χ.)
 • 21 Κανόνες τῆς ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου (340 μ.Χ.)
 • 25 Κανόνες τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου (341 μ.Χ.)
 • 60 Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου (περὶ 357 καὶ 368 μ.Χ.)
 • 21 Κανόνες τῆς ἐν Σαρδικῇ Τοπικῆς Συνόδου (343 ἢ 347 μ.Χ.)
 • 133 Κανόνες τῆς ἐν Καρθαγένῃ Τοπικῆς Συνόδου (419 μ.Χ.)
 • 17 Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Πρωτοδευτέρας (ΑΒ) Συνόδου (861 μ.Χ.)
 • 3 Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης Συνόδου (879-880 μ. Χ.)
 • 5 Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Τοπικῆς Συνόδου (1166 μ.Χ.)
 • 4 Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Τοπικῆς Συνόδου (1170 μ.Χ.)
 • 9 Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Τοπικῆς Συνόδου (1351 μ.Χ.)

(περισσότερα…)