Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 32ος (PG 32).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 32ος (PG 32).

——————————————————————————————————

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας.

——————————————————————————————————

Sermones de moribus a Symeone Metaphrasta collecti. Ηθικοί λόγοι ΚΔ’. Εκλεχθέντες διά Συμεών του μαγίστρου και λογοθέτου. Εκ πασῶν τῶν πραγματειῶν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. (PG 32, σελ. 1.116 – 1.381).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 31ος (PG 31).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 31ος (PG 31).

——————————————————————————————————

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας.

——————————————————————————————————

Προοίμιον. (λατινιστί). (PG 31, σελ. 9 – 162).

ΟΜΙΛΙΑΙ

(Ομιλία Α’). Περί νηστείας Λόγος Α’. (PG 31, σελ. 164 – 184).

(Ομιλία Β’). Περί νηστείας Λόγος Β’. (PG 31, σελ. 185 – 197).

(Ομιλία Γ’). Ομιλία εις το, «πρόσεχε σεαυτώ» . (PG 31, σελ. 197 – 217).

(Ομιλία Δ’). Περί ευχαριστίας. Λόγος. (PG 31, σελ. 217 – 237).

(Ομιλία Ε’). Εις την μάρτυρα Ιουλίτταν, και εις τα λειπόμενα της προλεχθείσης ομιλίας της περί ευχαριστίας. (PG 31, σελ. 237 – 261).

(Ομιλία ς’). Εις το ρητόν του κατά Λουκάν Ευαγγελίου· «καθελώ μου τας αποθήκας, και μείζονας οικοδομήσω» και περί πλεονεξίας. (PG 31, σελ. 261 – 277).

(Ομιλία Ζ’). Ομιλία προς τους πλουτούντας. (PG 31, σελ. 277 – 304).

(Ομιλία Η’). Ομιλία ρηθείσα εν λιμώ και αυχμώ. (PG 31, σελ. 304 – 328).

(Ομιλία Θ’). Ομιλία, ότι ουκ εστιν αίτιος των κακών ο Θεός. (PG 31, σελ. 329 – 353).

Ομιλία Ι’. Κατά οργιζομένων. (PG 31, σελ. 353 – 372).

Ομιλία ΙΑ’. Περί φθόνου. (PG 31, σελ. 372 – 385).

Ομιλία ΙΒ’. Εις την αρχήν των παροιμιών. (PG 31, σελ. 385 – 424).

Ομιλία ΙΓ’. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. (PG 31, σελ. 424 – 444).

Ομιλία ΙΔ’. Κατά μεθυόντων. (PG 31, σελ. 444 – 464).

Ομιλία ΙΕ’. Περὶ πίστεως. (PG 31, σελ. 464 – 472).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 30ος (PG 30).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 30ος (PG 06).

——————————————————————————————————

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας.

——————————————————————————————————

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ (ήτοι συνέχεια της Εξαημέρου).

Λόγος Α’. Περί της του ανθρώπου κατασκευής. (PG 30, σελ. 9 – 37).

Λόγος Β’. Περί της ανθρώπου κατασκευής. (PG 30, σελ. 37 – 61).

Λόγος Γ’. Περί παραδείσου. (PG 30, σελ. 61 – 72).

ΟΜΙΛΙΑΙ (εις τους Ψαλμούς).

Εις τον κη’ Ψαλμόν. Προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ. (PG 30, σελ. 72 – 81).

Εις τον λζ’ Ψαλμόν. Διδασκαλία εξομολογήσεως. Ψαλμός τω Δαβίδ εις ανάμνησιν. (PG 30, σελ. 81 – 104).

Εις τον ριε’ Ψαλμόν. (PG 30, σελ. 104 – 116).

Εις τον ρλβ’ Ψαλμόν. (PG 30, σελ. 116 – 117).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (εις τον προφήτην Ησαίαν).

Ερμηνεία εις τον προφήτην Ησαίαν. (PG 30, σελ. 117 – 668).

Περί της εν παρθενία αληθούς αφθορίας, προς Λητόιον επίσκοπον Μελιτινής. (PG 30, σελ. 669 – 809).

Λόγος περί των συνεισάκτων. (PG 30, σελ. 812 – 828).

Λόγοι συλλογιστικοί (λε’) κατά Αρειανών. (λατινιστί). (PG 30, σελ. 827 – 832).

Έκθεσις των αγίων Πατέρων ημών, Βασιλείου του μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου, περί της αγίας και Ορθοδόξου πίστεως. (λατινιστί). (PG 30, σελ. 831 – 836).

Λατινική μετάφρασις εις την Εξαήμερον του αγίου Βασιλείου. (λατινιστί). (PG 30, σελ. 869 – 968).

Διάφοροι γραφικαί αναγνώσεις εις την Εξαήμερον. (PG 30, σελ. 1.131 – 1.148).

Διάφοροι γραφικαί αναγνώσεις εις τας ομιλίας περί της κατασκευής του ανθρώπου και περί παραδείσου. (PG 30, σελ. 1.147 – 1.156).

Πίναξ πραγμάτων και λέξεων. (λατινιστί). (PG 30, σελ. 1.155 – 1.224).

Πίναξ των εν τω τριακοστώ τόμω περιεχομένων. (λατινιστί). (σελ. 1.223 – 1.224).

 

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 29ος b (PG 29b).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 29ος b (PG 29b).

——————————————————————————————————

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας.

——————————————————————————————————

ΕΞΑΗΜΕΡΟΣ

Ομιλίαι Θ’ εις την Εξαήμερον. (PG 29b, σελ. 4 – 208).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 40ος (PG 40).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 40ος (PG 40).

——————————————————————————————————

Αστέριος Αμασείας.

——————————————————————————————————

Ομιλίαι Α – ΙΔ’. (PG 40, σελ. 164 – 389).

___

Ομιλία Θ’. Εγκώμιον εις τον άγιον ιερομάρτυρα Φωκάν. (PG 40, σελ. 300 – 313 ). * (Λείπει το κείμενο μέχρι την σελίδα 304).

 

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 131ος (PG 131).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 39ος (PG 39).

——————————————————————————————————

Άννα η Κομνηνή.

——————————————————————————————————

Αλεξιάς. Σύνταγμα συν Θεώ, των κατά τον άνακτα κυρόν Αλέξιον τον Κομνηνόν, πονηθέν παρά της θυγατρός αυτού Άννης, της πορφυρογέννητου της βασιλίσσης, (ο και εκλήθη Αλεξιάς, παρ’ αυτής). (PG 131, σελ. 80 – 1.212).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 39ος (PG 39).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 39ος (PG 39).

——————————————————————————————————

Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου.

——————————————————————————————————

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ

Λόγος Α’. Εἰς τὰ γενέθλια τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (PG 39, σελ. 36 – 44).

Λόγος Β’. Εις την υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και εις την Θεοτόκον, και εις την Άνναν, και εις τον Συμεώνα. (PG 39, σελ. 44 – 60).

Λόγος Γ’. Εις τον τετραήμερον Λάζαρον. (PG 39, σελ. 60 – 65).

Λόγος Δ’. Λόγος εἰς τὴν γυναῖκα τὴν ἁμαρτωλὸν, τὴν ἀλείψασαν τὸν κύριον μύρῳ καὶ εἰς τὸν φαρισαῖον. (PG 39, σελ. 65 – 89).

Λόγος Ε’. Εις την ημέραν του αγίου Σαββάτου. (PG 39, σελ. 89 – 93).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ

Επιστολή Συνοδική. (PG 39, σελ. 93 – 97).

 

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 85ος (PG 85).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 85ος (PG 85).

——————————————————————————————————

Αμμώνιος Αλεξανδρείας (πρεσβύτερος).

——————————————————————————————————

Τεμάχια υπομνημάτων είς το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. (PG 85, σελ. 1.392 – 1.524). * (Λείπει στην αρχή η φράση ”Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν”, και η τελευταία παράγραφος ”Παραιτητέον λαλείν… τον λόγον τούτον”).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 87ος γ’ (PG 87c).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 87ος γ’ (PG 87c).

——————————————————————————————————

Αλέξανδρος μοναχός.

——————————————————————————————————

Λόγος εις την εύρεσιν του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. (PG 87c, σελ. 4.016 – 4.076).

Ιστορικόν εγκώμιον περί της ευρέσως του τιμίου και ζωωοποιού σταυρού. (PG 87c, σελ. 4.077 – 4.088).

Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Βαρνάβαν τὸν ἀπόστολον, προτραπέντος ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου καὶ κλειδούχου τοῦ σεβασμίου αὐτοῦ ναοῦ, ἐν ᾧ ἱστορεῖται καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀποκαλύψεως τῶν ἁγίων αὐτοῦ λειψάνων. * (Στην Πατρολογία υπάρχει το αντίστοιχο κείμενο γραμμένο στα λατινικά).  (PG 87c, σελ. 4.087 – 4.106).

 

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 18ος (PG 18).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 18ος (PG 18).

——————————————————————————————————

Άλέξανδρος Λυκοπολίτης, (επίσκοπος Λυκοπόλεως).

——————————————————————————————————

Επιστρέψαντος εξ εθνών, προς τας Μανιχαίου δόξας. (PG 18, σελ. 412 – 448).