Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 77ος (PG 77).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 77ος (PG 77)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Ad Xystum episcopum Romae. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. ΝΓ’. Κυρίλλου προς (Ιούστον) Ξύστον επίσκοπον Ρώμης. (PG. 77, σελ. 285-288).
 • Ad episcopos qui sunt in Libya et Pentapoli. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. ΟΘ’. Κυρίλλου προς τους εν Λιβύη και Πενταπόλει επισκόπους. (PG. 77, σελ. 364-365).
 • Ad Optimum episcopum. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. Π’. Κυρίλλου προς Όπτιμον επίσκοπον. (PG. 77, σελ. 365-372).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 76ος (PG 76).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 76ος (PG 76)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Dialogus cum Nestorio. Διάλεξις προς Νεστόριον. Ότι Θεοτόκος η αγία Παρθένος και ου Χριστοτόκος.  (PG. 76, σελ. 249-256).
 • De synagogae defectu. Τεμάχια δογματικά. Εκ τοῦ λόγου, οὗ ἡ ἐπι γραφή· Ἀπόδειξις διὰ τῶν ἀρχῆθεν γεγενημένων θείων χρησμῶν τοῖς θεσπεσίοις πα τριάρχαις περὶ τῆς ἀμείψεως καὶ μεταθέσεως τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν ἐθνῶν. (PG. 76, σελ. 1421-1.424).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 75ος (PG 75).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 75ος (PG 75)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 72ος (PG 72).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 72ος (PG 72)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


(ΩΣΗΕ, ΑΜΩΣ, ΑΒΔΙΟΥ, ΙΩΝΑΣ, ΜΙΧΑΙΑΣ, ΝΑΟΥΜ, ΑΒΒΑΚΟΥΜ, ΣΟΦΟΝΙΑΣ, ΑΓΓΑΙΟΣ), ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΜΑΛΑΧΙΑΣ

 • Commentarius in xii prophetas minors. Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ωσηέ, Αμώς, Αβδιού, Ιωνάν, Μιχαίαν, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονίαν, Αγγαίον. (PG. 71, σελ. 9-1.449) & Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ζαχαρίαν, Μαλαχίαν. (PG. 72, σελ. 9-364).

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 • Commentarii in Matthaeum. Υπομνήματα εις τον Ευαγγελιστήν Ματθαίον. (PG. 72, σελ. 365-469).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 • Commentarii in Lucam_. Εξήγησις εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. (PG. 72, σελ. 476-949).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 71ος (PG 71).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 71ος (PG 71)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Commentarius in xii prophetas minors. Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ωσηέ, Αμώς, Αβδιού, Ιωνάν, Μιχαίαν, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονίαν, Αγγαίον. (PG. 71, σελ. 9-1.449) & Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ζαχαρίαν, Μαλαχίαν. (PG. 72, σελ. 9-364).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 70ος (PG 70).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 70ος (PG 70)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Commentarius in Isaiam prophetam. Εξήγησις υπομνηματική εις τον προφήτην Ησαίαν. (PG. 70, σελ. 9-1.449).
 • Fragmenta in Jeremiam. Τεμάχια υπομνημάτων εις τον προφήτην Ιερεμίαν. (PG. 70, σελ. 1.452-1.457).
 • Fragmentum in librum Baruch. Τεμάχια υπομνημάτων εις το βιβλίον του Βαρούχ. (PG. 70, σελ. 1.457).
 • Fragmenta in Ezechielem. Τεμάχια υπομνημάτων εις τον προφήτην Ιεζεκιήλ. (PG. 70, σελ. 1.457-1.460).
 • Fragmenta in Danielem. Τεμάχια υπομνημάτων εις τον προφήτην Δανιήλ. (PG. 70, σελ. 1.461).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 69ος (PG 69).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 69ος (PG 69)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


 • Glaphyra in Pentateuchum. Γλαφυρών εις την Γένεσιν, Λόγοι Ζ’. (PG. 69, σελ. 9-677).
 • Fragmenta in libros Regum, Τεμάχια εκ των υπομνημάτων εις τας βίβλους Βασιλειών. (PG. 69, σελ. 680-697).
 • Expositio in Psalmos. Εξήγησις εις τους Ψαλμούς. (PG. 69, σελ. 717-1.272).
  • Ψαλμοί, Α’-ΝΒ΄, ΝΖ΄- ΠΓ΄, ΠΕ΄, ΠΖ΄-ΡΑ΄, ΡΓ΄-ΡΔ΄, ΡΘ΄, ΡΙΓ΄-ΡΙΔ΄, ΡΙΖ΄-ΡΙΘ΄. 
 • Fragmentum in Proverbia. Τεμάχιον εις τας Παροιμίας. (PG. 69, σελ. 1.277).
 • Fragmenta in Canticum canticorum. Αποσπασμάτια εις τα Άσματα των Ασμάτων. (PG. 69, σελ. 1.277-1.293).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 64ος (PG 64).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 64ος (PG 64)


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


 • De paenitentia et in lectionem de Davide et de uxore Uriae. Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ ∆αυῒδ περὶ τῆς τοῦ Οὐρίου. (PG 64, σελ. 11-16).
 • De iis qui in jejunio continenter vivunt. Βʹ. Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν ἐν νηστείᾳ σωφρονούντων, καὶ διαγωγῆς διαφόρων προφητῶν. (PG 64, σελ. 15-16).
 • Quod grave sit dei clementiam contemnere. ∆ʹ. Ότι βαρὺ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας καταφρονεῖν. Ἐῤῥέθη δὲ τῆς τῶν μυρίων ταλάντων ἀναγνωσθείσης παραβολῆς. Καὶ κατὰ Ἰουδαίων, τοῦ σεισμοῦ γενομένου. (PG 64, σελ. 17-18).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 63ος (PG 63).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 63ος (PG 63)


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 • In epistulam ad Hebraeos. Ερμηνεία εις τὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴν, ἐκτεθεῖσα ἀπὸ σημείων μετὰ τὴν κοίμησιν αὐτοῦ, παρὰ Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας. (PG 63, σελ. 10-236).
 • Quod frequenter conveniendum sit. Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῷ ἐπὶ τῇ παλαιᾷ πέτρᾳ, ὀλίγων συλλεγέντων διὰ τὸν χειμῶνα· εἰς τὸ δεῖν συνεχῶς συνάγεσθαι, καὶ μὴ ἀπαγορεύειν τὴν σωτηρίαν ἐν ἁμαρτήμασιν ὄντας, ἀλλὰ μετάνοιαν ἐπιδείκνυσθαι. (PG 63, σελ. 461-467).
 • Homilia dicta postquam reliquiae martyrum. Ομιλία Βʹ. (PG 63, σελ. 467-472).

(περισσότερα…)

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 62ος (PG 62).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 62ος (PG 62)


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 • In epistulam ad Ephesios. Υπόμνημα εις την προς Εφεσίους Επιστολήν. (PG 62, σελ. 10-176).

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 • In epistulam ad Philippenses. Υπόμνημα εις την προς Φιλιππησίους Επιστολήν. (PG 62, σελ. 177-298).

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 • In epistulam ad Colossenses. Υπόμνημα εις την προς Κολοσσαείς Επιστολήν. (PG 62, σελ. 300-392).

(περισσότερα…)