Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς. (Gregorius Palamas Thessalonicensis, PG 150-151).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς. (Gregorius Palamas Thessalonicensis, PG 150-151).

Γεώργιος Σύγγελος, ο μοναχός. (Georgius Syncellus Constantinopolitanus, PG 110).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Γεωργίου Συγγέλου, του μοναχού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Γεώργιος Σύγγελος, ο μοναχός. (Georgius Syncellus Constantinopolitanus, PG 110).

Γεώργιος Κεδρηνός. (Georgius Cedrenus, PG 121-122).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Γεωργίου Κεδρηνού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Γεώργιος Κεδρηνός. (Georgius Cedrenus, PG 121-122).

Compendium historiaru1a

Γεώργιος Ακροπολίτης. (Georgius Acropolita, PG 140).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Γεωργίου Ακροπολίτου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Γεώργιος Ακροπολίτης. (Georgius Acropolita, PG 140).

 1. Annales
 2. Carmen in magnum sabbatum
 3. Contra Latinos
 4. Epistula ad Joannem Tornicem
 5. Epitaphius in Irenam imperatricem
 6. Epitaphius in Joannem Ducam
 7. Historia in brevius redacta
 8. In Gregorii Nazianzeni sententias
 9. In imaginem beatae virginis
 10. Laudatio Petri et Pauli
 11. Praefatio in epistulas Theodori Lascaris

Γεώργιος Πισίδης. (Georgius Pisides, PG 92).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Γεωργίου Πισίδου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Γεώργιος Πισίδης. (Georgius Pisides, PG 92).

 • Bellum Avaricum. Εις την γενομένην έφοδων των βαρβάρων και εις την αυτών αστοχίαν, ήτοι έκθεσις του γενομένου πολέμου εις το τείχος της Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ Αβάρων και των πολιτών. (σελ. 1.261 – 1.294).
 • De expeditione Persica. Γεωργίου Διακόνου και σκευοφύλακος της του Θεού μεγάλης Εκκλησίας του Πισίδου. Εις την κατά Περσών εκστρατείαν Ηρακλείου του βασιλέως ακροάσεις τρεις. (σελ. 1.197 – 1.260)
  • Α΄ (σελ. 1.197 – 1.213).
  • Β΄ (σελ. 1.213 – 1.236).
  • Γ΄ (σελ. 1.236 – 1.260).
 • Heracliadis iii acroaseos fragmenta
 • Heraclias. Του αυτού Ηρακλιάς. Ήτοι εις την τελείαν πτώσιν Χοσρόου βασιλέως Περσών. (σελ. 1.297 – 1.332).
 • In Bonum patricium. Εἰς Βόνον πατρίκιον καὶ τοποτηρητὴν τοῦ βασιλέως.
 • In Heraclium ex Africa redeuntem. Πρὸς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα ἐπανελθόντα ἀπὸ Ἀφρικῆς καὶ βασιλεύσαντα καὶ κατὰ Φωκᾶ βασιλέως.
 • In restitutionem sanctae crucis. Αὐτοσχέδιοι πρὸς τὴν γενομένην ἀνάγνωσιν τῶν κελεύσεων χάριν τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν τιμίων ξύλων.

Άγιος Οικουμένιος Τρίκκης. (Oecumenius, PG 118-119).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Οικουμενίου Τρίκκης, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Οικουμένιος Τρίκκης. (Oecumenius, PG 118-119).

Ολυμπιόδωρος Αλεξανδρείας, ο διάκονος. (Olympiodorus Deacon of Alexandria, PG 93).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Ολυμπιοδώρου Αλεξάνδρειας, του διακόνου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ολυμπιόδωρος Αλεξανδρείας, ο διάκονος. (Olympiodorus Deacon of Alexandria, PG 93).

Παλλάδιος Ελενουπόλεως. (Palladius Helenopolitanus, PG 34,65).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Παλλαδίου Ελενουπόλεως, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παλλάδιος Ελενουπόλεως. (Palladius Helenopolitanus, PG 34, 65).

 • De gentibus Indiae et Bragmanibus. Παλλαδίου περί των Ινδίας εθνών και των Βραγμάνων.
 • Dialogus de vita Joannis Chrysostomi. Διάλογος ιστορικός Παλλαδίου, επισκόπου Ελενουπόλεως, γενόμενος προς Θεόδωρον, διάκονον Ρώμης, περί βίου και πολιτείας του μακαρίου Ιωάννου, επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.
 • Epistula ad Lausum. Αντίγραφον επιστολής γραφείσης Λαύσω πραιποσίτω παρά Παλλαδίου επισκόπου. PG 34, (σελ. 1.001 -1.002).
 • Historia Lausiaca. Παλλαδίου επισκόπου Ελενουπόλεως, η προς Λαύσον ιστορία. Διήγησις του βίου των αγίων Πατέρων. PG 34, (σελ. 1.001 – 1.260).
 • Prooemium ad historiam Lausiacam. Παλλαδίου επισκόπου Ελενουπόλεως, η προς Λαύσον ιστορία. Προοίμιον του βίου των αγίων πατέρων. PG 34, (σελ. 995 – 996).

Παπίας Ιεραπόλεως.(Papias of Hierapolis, PG 05 ).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Παπίου Ιεραπόλεως, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παπίας Ιεραπόλεως. (Papias of Hierapolis, PG 05 ).

 • Fragmenta. Τεμάχια των συγγραμάτων αυτού. PG 05, (σελ. 1.256 – 1.261).

Άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας. (Peter of Alexandria, PG 18).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας. (Peter of Alexandria, PG 18).

 • De paschate ad Tricentium. Του αυτού εκ του λόγου εις το Πάσχα ιε΄. Περί νηστείας τετράδος και παρασκευής.
 • Epistula canonica. Κανόνες φερόμενοι εν τω περί μετανοίας αυτού λόγω. Περί των μετά πολλάς βασάνους αρνησαμένων τον Χριστόν.