Άγιος Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως. (Nicephorus Patriarch of Constantinople, PG 100).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως. (Nicephorus Patriarch of Constantinople, PG 100).

 • Breviarium historicum de rebus gestis post imperium Mauricii. Ιστορία σύντομος από της Μαυρικίου Βασιλείας.
 • Chronographia brevis. Χρονογραφικόν σύντομον.
 • Refutatio et eversio definitionis synodalis anni. Ελεγχος καὶ ἀνατροπὴ τοῦ ἀθέσμου καὶ ἀορίστου καὶ ὄντως
  ψευδωνύμου ὅρου τοῦ ἐκτεθέντος παρὰ τῶν ἀποστατησάντων τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας καὶ ἀλλοτρίῳ προσθεμένων φρονήματι ἐπ’ ἀναιρέσει τῆς τοῦ θεοῦ λόγου σωτηρίου οἰκονομίας.

Μελίτων Σάρδεων. (Melito of Sardis, PG 05).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Μελίτωνος Σάρδεων, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μελίτων Σάρδεων. (Melito of Sardis, PG 05).

Άγιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης. (Vita Porphyrii episcopi Gazensis, PG 65).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον βίο του Αγίου Πορφυρίου Γάζης, γραμμένο από τον διάκονο Μάρκο, (σε μορφή .pdf), στον παρακάτω σύνδεσμο. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης. (Vita Porphyrii episcopi Gazensis, PG 65).

Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως, ο πρεσβύτερος. (Leo Presbyter, PG 120).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Λεοντίου Κωνσταντινουπόλεως , του πρεσβυτέρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως, ο πρεσβύτερος. (Leo Presbyter, PG 120).

 • In Job. Λόγος εἰς τὸν Ἰώβ.
 • In Job_. Λόγος εἰς τὸν Ἰώβ.
 • In mesopentecosten. Λόγος εἰς τὴν Μεσοπεντηκοστὴν καὶ εἰς τὸν ἐκ γεννητῆς τυφλὸν καὶ εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον ὑπὸ Ἡρῴδου ἐν τῇ φυλακῇ ἀποκλεισθέντα.
 • In natale sancti Joannis prophetae. Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ ἁγίου ̓Ιωάννου τοῦ προφήτου Προδρόμου.
 • In nativitatem Christi. Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 • In pentecosten. Λόγος εἰς τὴν ἁγίαν Πεντηκοστήν.
 • In pentecosten_ Λόγος εἰς τὴν ἁγίαν Πεντηκοστήν.
 • Ιn ramos palmarum. Λόγος εἰς τὰ Βαΐα.
 • In ramos palmarum_. Λόγος εἰς τὰ προφωτίσματα καὶ εἰς τὰ βαΐα καὶ εἰς τὴν ἔγερσιν τοῦ Λαζάρου.
 • In ramos palmarum_-. Λόγος εἰς τὰ Βαΐα.

(περισσότερα…)

Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς. (Justin Martyr, PG 06).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς. (Justin Martyr, PG 06).

 • Acta justini et septem sodalium. Μαρτύριον τῶν Ἁγίων Ἰουστίνου, Χαρίτωνος, Χαριτοῦς, Eὐελπίστου, Ἱέρακος, Παίονος, Λιβεριανοῦ, καὶ τῆς Συνοδίας αὐτῶν.
 • Alia fragmenta. [Άλλα τεμάχια].
 • Apologia secunda. Τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Ἰουστίνον Φιλοσόφου καὶ Μάρτυρος. Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς τὴν Ῥωμαίων Σύγκλητον.
 • Apologia. Τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου, Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν.
 • Cohortatio ad gentiles. Λόγος παραινετικός προς Έλληνας.
 • Confutatio dogmatum quorundam Aristotelicorum. Aνατροπή δογμάτων τινών Αριστοτελικών.
 • De monarchia. Περί μοναρχίας.
 • De resurrectione. Περί Αναστάσεως.
 • Dialogus cum Tryphone. Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον ∆ιάλογος.
 • Epistula ad Zenam et Serenum. Προσθήκαι. Περιέχουσαι νόθα εἰς τὰ ἅπαντα Ἰουστίνου, πράξεις τοῦ μαρτυρίου
  αὐτοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, πρὸς δὲ καὶ τεμάχια τῶν ἀπολεσθέντων συγγραμμάτων Ἰουστίνου, Τατιανοῦ καὶ Θεοφίλου.

(περισσότερα…)

Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου. (Irenaeus Lugdunensis, PG 07).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου (Λυών), (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου. (Irenaeus Lugdunensis, PG 07).

Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Θεοφόρος. (Ignatius of Antioch, PG 06).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας, του Θεοφόρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Θεοφόρος. (Ignatius of Antioch, PG 06).

 • Epistulae vii genuinae.
 • Επιστολαί γνήσιαι.
  • Προς Εφεσίους Ιγνάτιος.
  • Μαγνησιεύσιν Ιγνάτιος.
  • Τραλλιανοίς Ιγνάτιος.
  • Ρωμαίοιος Ιγνάτιος.
  • Φιλαδελφεύσιν Ιγνάτιος.
  • Σμυρναίοις Ιγνάτιος.
  • Προς Πολύκαρπον Ιγνάτιος.
  • Ιγνατίω Μαρία εκ Κασσοβόλων.
 • Epistulae interpolatae et suppositiciae.
 • Αι αυταί επιστολαί επιδιορθωμέναι.
  • Προς Εφεσίους.
  • Προς Μαγνησίους.
  • Προς Τραλλιανούς.
  • Προς Ρωμαίους.
  • Προς Φιλαδελφείς.
  • Προς Σμυρναίους.
  • Προς Πολύκαρπον Επίσκοπον Σμύρνης.
 • Επιστολαί Υποβολιμαίαι.
  • Ιγνατίω Μαρία εκ Κασσοβόλων.
  • Προς Μαρίαν.
  • Προς τους εν Ταρσώ.
  • Προς Αντιοχείς.
  • Προς Ήρωνα διάκονον Αντιοχείας.
  • Προς Φιλιππησίους.
 • Epistulae. Ιγνατίου επισκόπου Αντιοχείας επιστολαί.
 • Επιστολαί γνήσιαι.
  • Προς Εφεσίους Ιγνάτιος.
  • Μαγνησιεύσιν Ιγνάτιος.
  • Τραλλιανοίς Ιγνάτιος.
  • Ρωμαίοιος Ιγνάτιος.
  • Φιλαδελφεύσιν Ιγνάτιος.
  • Σμυρναίοις Ιγνάτιος.
  • Προς Πολύκαρπον Ιγνάτιος.
  • Ιγνατίω Μαρία εκ Κασσοβόλων.
 • Αι αυταί επιστολαί επιδιορθωμέναι.
  • Προς Εφεσίους.
  • Προς Μαγνησίους.
  • Προς Τραλλιανούς.
  • Προς Ρωμαίους.
  • Προς Φιλαδελφείς.
  • Προς Σμυρναίους.
  • Προς Πολύκαρπον Επίσκοπον Σμύρνης.
 • Επιστολαί Υποβολιμαίαι.
  • Ιγνατίω Μαρία εκ Κασσοβόλων.
  • Προς Μαρίαν.
  • Προς τους εν Ταρσώ.
  • Προς Αντιοχείς.
  • Προς Ήρωνα διάκονον Αντιοχείας.
  • Προς Φιλιππησίους.

Άγιος Ησύχιος Ιεροσολύμων, ο πρεσβύτερος. (Hesychius Hierosolymitanus presbyter, PG 93).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ησυχίου Ιεροσολύμων, του πρεσβυτέρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ησύχιος Ιεροσολύμων, ο πρεσβύτερος. (Hesychius Hierosolymitanus presbyter, PG 93).

(περισσότερα…)

Ερμείας Σωζομενός, ο Σαλαμίνιος. (Hermias Sozomenos, PG 67).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Ερμείου Σωζόμενού, του Σαλαμινίου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ερμείας Σωζομενός, ο Σαλαμίνιος. (Hermias Sozomenos, PG 67).

Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, ο θαυματουργός. (Gregory Thaumaturgus, PG 10).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, του Θαυματουργού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, ο θαυματουργός. (Gregory Thaumaturgus, PG 10).

 1. Ad Tatianum de anima per capita disputatio. ΠΡΟΣ ΤΑΤΙΑΝΟΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩ∆ΗΣ
 2. De fide capitula duodecim. Τα δώδεκα άρθρα της πίστεως.
 3. Eis to ouden eidwlon en kosmw, Εις το ουδέν είδωλον εν κόσμω.
 4. Epistula canonica. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΕΙ∆ΩΛΟΘΥΤΑ ΦΑΓΟΝΤΩΝ Η ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΤΙΝΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣΑΝΤΩΝ. Περὶ τῶν μιαροφαγησάντων ἐν τῆ καταδρομῆ καὶ περὶ τῶν διαφθαρεισῶν γυναικῶν ὑπὸ τῶν βαρβάρων. 
 5. Fragmenta in Jeremiam. Τεμάχια, εις τον Ιερεμίαν.
 6. Fragmentum in evangelium Matthaei. Τεμάχια, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. (PG 10, σελ. 1.189).
 7. In annuntiationem sanctae virginis Mariae. Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου Παρθένου τῆς Μαρίας, Λόγοι δύο. (PG 10, σελ. 1.148-1.169).
 8. In Origenem oratio panegyrica, ΕΙΣ ΩΡΙΓΕΝΗΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ὃν εἶπεν ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης, μετὰ τὴν παρ’ αὐτῷ πολυετῆ ἄσκησιν, μέλλων ἀπαλλάττεσθαι ἐπὶ τὴν πατρίδα.
 9. Metaphrasis in Ecclesiasten Salamonis. ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ. (PG 10, σελ. 989-1.017).
 10. Sententiae
 11. Sermo in omnes sanctos. ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ. (PG 10, σελ. 1.200-1.204).