Κανόνες των Τοπικών Συνόδων

ΤΟΠΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ

___________________________________________________________

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Κανόνες τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Τοπικῆς Συνόδου (314 μ.Χ.)
  • Κανόνες τῆς ἐν Νεοκαισαρείᾳ Τοπικῆς Συνόδου (315 μ.Χ.)
  • Κανόνες τῆς ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου (340 μ.Χ.)
  • Κανόνες τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου (341 μ.Χ.)
  • Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου (περὶ 357 καὶ 368 μ.Χ.)
  • Κανόνες τῆς ἐν Σαρδικῇ Τοπικῆς Συνόδου (343 ἢ 347 μ.Χ.)
  • Κανόνες τῆς ἐν Καρθαγένῃ Τοπικῆς Συνόδου (419 μ.Χ.)
  • Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Πρωτοδευτέρας (ΑΒ) Συνόδου (861 μ.Χ.)
  • Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης Συνόδου (879-880 μ. Χ.)

___________________________________________________________

(περισσότερα…)