Ἀλ. Λυκοῦργος (1871) – Λόγος πανηγυρικὸς εἰς τὴν 50ετηρίδα τοῦ ἀγῶνος καὶ τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε´

Τίς ἡ νεκροφόρος αὕτη λάρναξ, περὶ τὴν ὁποίαν συνωθεῖται ἁπανταχόθεν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἀνατολῆς ἀχανὴς συρρεύσας καὶ μυριάριθμος ὁ πανελλήνιος οὗτος λαός; ἐὰν ἐπίσημον ξένον ἡ Ἑλλὰς ὑποδέχεται ζῶντα, πόθεν τὰ σημεῖα τοῦ πένθους; Καὶ ἐὰν νεκρὸν μέγαν συνῆλθε νὰ κηδεύσῃ τὸ πανελλήνιον, πόθεν ἡ θυμήρης καὶ εὐφρόσυνος ἀγαλλίασις, ἡ διὰ τῆς πενθίμου συγκινήσεως ἐξαστράπτουσα εἰς τὰ ὄμματα πάντων; Ἢ μήπως ἐκ τῶν παραλίων ἐκείνων, ὅπου, διαφυγοῦσα τὸν πέλεκυν τῆς σφαγῆς, διεσώθη τοσάκις νέα Ἰφιγένεια ἡ Ἑλλάς, μετεκόμισεν Ἕλληνά τινα, πρὸ πολλοῦ ἀποδημοῦντα, εἰς τὸ πάτριον ἔδαφος τὸ ἀτμήλατον σκάφος; ἀλλὰ τότε τις ὁ παράδοξος οὖτος θαλασσοπόρος ὅστις ἀποχαιρετῶν ἐσχάτως τὰς διὰ τὴν νέαν Ἑλλάδα εὐξείνους ἀληθῶς τοῦ Πόντου ἀκτάς, συγκινεῖ βαθέως ὁλόκληρον τὸν χριστιανικὸν τῆς Ἀνατολῆς κόσμον ἀπὸ τοῦ Νέβα μέχρι τοῦ Εὐρώτα, ὅστις, καὶ νεκρός, ἐγγίσας, σείει καὶ κλονεῖ τὸ ἔδαφος τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης, καὶ τὸν ὁποῖον ἐξῆλθε νὰ ὑποδεχθῇ πεζὴ καὶ ἀσκεπὴς ἡ πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ βασιλείου;

(περισσότερα…)

Σωκράτης ο Σχολαστικός – Εκκλησιαστική Ιστορία

Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός (379-440), συνέγραψε την Εκκλησιαστική Ιστορία. Υπάρχει και στην Ελληνική Πατρολογία (Patrologiae Graecae) του J.P.Migne, στον τόμο 67.

Σκοπός του έργου ήταν η συνέχιση του έργου του Ευσέβιου. Ήταν σύγχρονος του Σωζομενού και του Θεοδώρητου οι οποίοι τον ανέφεραν και χρησιμοποίησαν το έργο του.

Αναφέρεται στα γεγονότα από τον Μέγα Κωνσταντίνο έως το 439 μ.Χ.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το έργο εδώ :

Σωκράτης ο Σχολαστικός – Εκκλησιαστική Ιστορία (32 mb)

ή εδώ :

Βιβλίο 1

Βιβλίο 2

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας.

Ο Γεώργιος Σύγγελος ή Σύγκελος (7ος-8ος αιώνας) ήταν Βυζαντινός ιστορικός και εκκλησιαστικός αξιωματούχος. Πριν μετακινηθεί στην Κωνσταντινούπολη για να αποκτήσει το αξίωμα του Συγγέλου υπό τον πατριάρχη Ταράσιο, έζησε για πολλά χρόνια στην Παλαιστίνη ως μοναχός. Στο τέλος της ζωής του επέστρεψε στην μοναστική ζωή και έγραψε το ιστορικό έργο για το οποίο έγινε γνωστός μετέπειτα, το Ἐκλογὴ Χρονογραφίας. Η ημερομηνία θανάτου του είναι αβέβαιη, καθώς υπάρχει αναφορά στα γραπτά του για γεγονότα του 810, ενώ από τα γραφόμενα του Θεοφάνη του Ομολογητή στηρίζεται το ενδεχόμενο ο Σύγγελος να ζούσε ακόμα το 813. Η Χρονογραφία του συνεχίστηκε μετά τον θάνατο του Συγγέλου από τον Θεοφάνη τον Ομολογητή, ως η βάση για την δική του Χρονογραφία.


Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το έργο, στην έκδοση Βόννης του 1829 εδώ :

Εκλογή Χρονογραφίας, συνταγείσα υπό Γεωργίου Μοναχού, Συγγέλου γεγονότος, Ταρασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, από Αδάμ μέχρι Διοκλητιανού.

  1. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 1-91)
  2. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 92-191)
  3. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 192-291)
  4. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 292-391)
  5. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 392-493)
  6. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 494-593)
  7. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 594-693)
  8. Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελ. 694-734)