Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (ΒΕΠΕΣ). Ο πλήρης κατάλογος των τόμων και τα περιεχόμενα τους.

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (ΒΕΠΕΣ)

Το σπουδαίο αυτό έργο, που  διασώζει και προβάλλει με περισσή επιμέλεια τα κείμενα όλων των Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων, είναι μια έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έως σήμερα (2022), έχουν εκδοθεί 99 τόμοι και η έκδοση συνεχίζεται.

* Τα κείμενα βρίσκονται αυτούσια στην πρωτότυπη γλώσσα και μορφή της εποχής που γράφτηκε το καθένα και δεν υπάρχει νεοελληνική μετάφραση.

** Στον κατάλογο περιέχονται και συγγραφείς που έχουν καταδικαστεί για τις αιρετικές απόψεις και θεωρίες τους, όπως ο Ωριγένης, ο Δίδυμος Αλεξανδρείας κλπ, καθώς και πολλά έργα που θεωρούνται αμφιβαλλόμενα ή νόθα.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΜΩΝ

1ΚΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ
Προς Κορινθίους επιστολαί Α΄ και Β΄, Κλημέντια
2ΚΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ – Διαταγαί των Αποστόλων, Αποστολικοί κανόνες, Μαρτύριον Κλήμεντος
– Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων
– Βαρνάβα επιστολή
– Προς Διόγνητον επιστολή
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ – Επιστολαί, Μαρτύριον Ιγνατίου
3ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Επιστολή προς Φιλιππησίους, Μαρτύριον Πολυκάρπου
– »Ποιμήν» του Ερμά
ΠΑΠΙΑΣ
ΚΟΔΡΑΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ – Απολογία Α΄και Β΄, Διάλογος προς Τρύφωνα
4ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ (αμφιβαλλόμενα συγγράμματα)
ΤΑΤΙΑΝΟΣ
ΜΕΛΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
5ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
ΕΡΜΕΙΑΣ
ΗΓΗΣΙΠΠΟΣ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ – Έλεγχος και ανατροπή της ψευδωνύμου γνώσεως (βιβλίο Α΄), Αποσπάσματα εκ του αυτού ως και εξ απολεσθέντων έργων
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΡΩΜΗΣ – Κατά πασών αιρέσεων έλεγχος
6ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΡΩΜΗΣ – Εις αίρεσιν Νοητού, Εις Δανιήλ κ.α.
7ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Προτρεπτικός προς Έλληνας, Παιδαγωγός, Στρωματείς Α΄- Β΄
8ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Στρωματείς Γ΄- Η΄, Λοιπά έργα
9ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Εις μαρτύριον Προτρεπτικός, Κατά Κέλσου Α΄- Δ΄
10ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Κατά Κέλσου Ε΄- Η΄, Περί ευχής
11ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Ομιλίαι εις Ιερεμίαν, Εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον εξηγητικών τομ. Α΄- Ε΄
12ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον εξηγητικών τομ. ΣΤ΄ – ΛΒ΄. Αποσπάσματα εκ των Σειρών
13ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον εξηγητικών τομ. Ι΄- ΙΕ΄
14ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον εξηγητικών τομ. ΙΣΤ΄- ΙΖ΄, Αποσπάσματα
15ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ομιλίαι α΄- λθ΄ κλπ.
16ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Εις τους Ψαλμούς, Περί αρχών, Διάλεκτος προς Ηρακλείδαν κ.α
17ΩΡΙΓΕΝΗΣ – Αποσπάσματα παπύρου εκ του κατά Κέλσου, Αμφιβαλλόμενα έργα
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
18ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ – Συμπόσιον, Περί του αυτεξουσίου, Περί Αναστάσεως κλπ.
ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
19ΤΙΤΟΣ ΒΟΣΤΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ – ΣΤ΄
20ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Εκκλησιαστική Ιστορία Ζ΄- Ι΄. Περί των εν Παλαιστίνη μαρτυρησάντων κλπ.
21ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Ερμηνεία εις τους Ψαλμούς α΄- ξη΄
22ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Ερμηνεία εις τους Ψαλμούς ξθ΄- ρν΄
23ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Υπομνήματα εις τον Ησαΐαν, Περί των εν Ευαγγελίοις ζητημάτων και λύσεων κ.α.
24ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Περί των τοπικών ονομάτων, Εις τον βίον Κωνσταντίνου βασιλέως Α΄- Δ΄ κ.α.
25ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Ευαγγελική προπαρασκευή Α΄ – Ι΄
26ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Ευαγγελική προπαρασκευή ΙΑ΄ – ΙΕ΄
27ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Ευαγγελική απόδειξις Α΄- Η΄
28ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Ευαγγελική απόδειξις Θ΄- Ι΄, Περί της Θεοφανείας κ.α.
29ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Κατά Μαρκέλλου, Εκκλησιαστική Θεολογία Α΄- Γ΄, Επιστολαί
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
30ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Λόγος κατά Ελλήνων, Περί της ενανθρωπήσεως του Λόγου, Κατά Αρειανών λόγοι
31ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Προς βασιλέα Κωνστάντιον Απολογία, Απολογητικός δεύτερος, Ο προς τους Αντιοχείς τόμος, Περί της εν Νικαία Συνόδου, Περί των γεγενημένων παρά των Αρειανών επί Κωνσταντίου, Περί των εν Αριμίνω και Σελευκεία Συνόδων κλπ
32ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Επιστολή προς Μαρκελλίνον εις την ερμηνείαν των Ψαλμών, Υπόθεσις εις τους Ψαλμούς, Εξηγήσεις εις τους Ψαλμούς.
33ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Βίος του Αγίου Αντωνίου, Περί Παρθενίας, Εορταστικαί επιστολαί, Επιστολαί προς Αμούν, Σεραπίωνα, Επίκτητον, Αδέλφιον, Μάξιμον, Δρακόντιον κλπ., Εις το »πάντα μοι παρεδόθη υπό του Πατρός μου» κλπ.
34ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Ερμηνεία των Ψαλμών – Αμφιβαλλόμενα
35ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Ερμηνείαι εις βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, Προς Αντίοχον άρχοντα, Βίος της Αγίας Συγκλητικής κ.α. – Αμφιβαλλόμενα
36ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Κατά πασών των αιρέσεων, Διάλογοι Ε΄ περί της Τριάδος, Αθανασιανόν Σύμβολον, Ομιλίαι – Αμφιβαλλόμενα
37ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Περί σαρκώσεως του Κυρίου, κατά Απολιναρίου λογ. α΄- β΄. Κατά αιρέσεων διαφόρων λόγοι κ.λ.π – Αμφιβαλλόμενα – Περί την Αρειανικήν έριν, Κείμενα Αρείου, Ευσεβίου Νικομηδείας, Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας, Βασιλέως Κωνσταντίνου κλπ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ – Εκ των υπομνημάτων εις τους Ψαλμούς, Ψαλμοί α΄- ι΄
38ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ – Εκ των Υπομνημάτων εις τους Ψαλμούς, Ψαλμοί ια΄- λη΄ – Περί την Αρειανικήν έριν, κείμενα Αετίου Αντιοχείας, Ευνομίου Κυζίκου, Ευδοξίου Κωνσταντινουπόλεως, Λουκίου Αλεξανδρείας, Ευνομίου Βεροίης
ΑΚΑΚΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Ερμηνευτικά αποσπάσματα, εις την προς Ρωμαίους επιστολήν
ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ – Εκ των λόγων του Ευσεβίου Εμέσης, Ερμηνευτικά αποσπάσματα
ΝΕΜΕΣΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ – Περί φύσεως ανθρώπου
39ΓΕΛΑΣΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Αποσπάσματα
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ – Κατηχήσεις, Ομιλία εις τον Παραλυτικόν, Επιστολή προς Κωνστάντιον, Αποσπάσματα
40ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Επιστολαί
ΑΜΜΩΝΑΣ – Αποφθέγματα, επιστολαί κλπ.
ΑΜΜΩΝ ή ΑΜΜΩΝΙΟΣ – Επιστολή περί Παχωμίου και Θεοδώρου
ΠΑΧΩΜΙΟΣ – Εκ των εντολών του Αγίου Παχωμιού κλπ.- Αγίου Παχωμίου Ελληνικοί βίοι (βίος α΄- β΄)
41ΠΑΧΩΜΙΟΣ – Αγίου Παχωμίου Ελληνικοί βίοι (βίος γ΄- δ΄)
ΩΡΣΙΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ – Επιστολή προς τους εν Νιτρία μοναχούς
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ – Ομιλίαι πνευματικαί α΄- ν΄
42ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ – Ομιλίαι, Μεγάλη Επιστολή, Πραγματείαι, ευχαί, Αποφθέγματα
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Περί εξόδου ψυχής λόγος, Αποφθέγματα
ΠΕΤΡΟΣ Β΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – Εκ της εγκυκλίου επιστολής απόσπασμα
ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α΄ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – Αποκρίσεις Κανονικαί, Επιστολαί προς Διόδωρον Κύρου
43ΣΕΡΑΠΙΩΝ ΘΜΟΥΕΩΣ – Κατά Μανιχαίων, Ευχολόγιον Σεραπίωνος, Ερμηνευτικά Αποσπάσματα, Επιστολαί
ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Περί Τριάδος, βιβλ. α΄- β΄, κεφ. α΄- η΄
44ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Περί Τριάδος, βιβλ. β΄, κεφ. θ΄- κζ΄, βιβλ. γ΄ De spiritu sancto, Κατά Μανιχαίων, Αντιρρητικός κατά Ευνομίου, Αποσπάσματα
45ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Ερμηνευτικά Αποσπάσματα, Υπόμνημα εις τους Ψαλμούς. Έτερον Υπόμνημα εις τους Ψαλμούς εκ των εν Τουρά της Αιγύπτου ανακαλυφθέντων παπύρων, μέρος α΄
46ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Υπόμνημα εις τους Ψαλμούς, μέρος β΄ – ε΄
47ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Υπόμνημα εις τον Ιώβ μέρος α΄- γ΄, Υπόμνημα εις τας Παροιμίας, Υπόμνημα εις τον Εκκλησιαστήν
48ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Υπόμνημα εις τον Ζαχαρίαν
49ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Ερμηνευτικά αποσπάσματα εκ της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, Λόγος περί του Αγίου Πνεύματος (μετάφραση)
50ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – Υπόμνημα εις την Γένεσιν και εις τον Εκκλησιαστήν
51ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Ομιλίαι Θ΄ εις την εξαήμερον
52ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Ομιλίαι ΙΓ΄εις τους Ψαλμούς, Κατά Ευνομίου βιβλ. 1 – 3, Περί του αγίου Πνεύματος
53ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Ασκητικά συγράμματα
54ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΔ΄ ομιλίαι και λόγοι
55ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Επιστολαί
56ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Θεία Λειτουργία, Αμφιβαλλόμενα, Ερμηνεία εις τον Ησαΐαν κλπ.
57ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Μη γνήσια, Ομιλίαι και λόγοι, Εκλογή των έργων του Μεγάλου Βασιλείου υπό Συμεών του μαγίστρου
58ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – Εισαγωγή, Βίος, Πέντε λόγοι κα.
59ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – Κείμενα, Λόγοι, Θεολογικοί λόγοι
60ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – Λόγοι, Επιστολαί
61ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – Ποιήματα δογματικά, θεολογικά, ηθικά
62ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – Ποιήματα ιστορικά
63ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – Σχόλια εις τους λόγους του
64ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – Σχόλια εις τους λόγους του
65ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ – Εισαγωγή: βίος, συγγράμματα, διδασκαλία, βιβλιογραφία. Περί της εξαημέρου
65αΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ – Ερμηνευτικά έργα, Περί κατασκευής ανθρώπου, Περί αρετής ανθρώπου, ήτοι εις τον βίον του Μωυσέως, Επιστολή δια την εγγαστρίμυθον προς Θεοδόσιον επίσκοπον, Εις τον Εκκλησιαστήν
66ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ – Εις τας επιγραφάς των Ψαλμών, Εις το Άσμα Ασμάτων, Εις την Κυριακήν προσευχήν, Εις τους Μακαρισμούς
67ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ – Κατά Ευνομίου, αντιαιρετικοί λόγοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
68ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ – Κατά Ευνομίου, αντιαιρετικοί λόγοι Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄και άλλοι λόγοι και επιστολές
69ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ – Λόγοι και εγκώμια εις Μάρτυρας
70ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ – Διάφοροι λόγοι και κείμενα, αμφιβαλλόμενα, νόθα
71ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ – Έργα διάφορα
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
72ΑΠΟΛΙΝΑΡΙΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ – Εισαγωγικά, Ερμηνευτικά αποσπάσματα
73ΑΠΟΛΙΝΑΡΙΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ – Απολογητικά, Αντιρρητικά, Δογματικά, Αμφιβαλλόμενα, Απολιναρισταί
74ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – Εισαγωγή, Βιβλιογραφία, Αγκυρωτός και Πανάριον αιρέσεις 1-33
75ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – Πανάριον αιρέσεις 34-64
76ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – Πανάριον αιρέσεις 65-80, Περί μέτρων και σταθμών, Περί των Ο΄ Ερμηνευτών κ.α.
77ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – Επιστολαί, Ερμηνευτικά αποσπάσματα, Νόθα έργα
78ΕΥΑΓΡΙΟΣ Ο ΠΟΝΤΙΚΟΣ – Εισαγωγή, Βιβλιογραφία και Ασκητικά έργα
79ΕΥΑΓΡΙΟΣ Ο ΠΟΝΤΙΚΟΣ – Ασκητικά έργα, Επιστολαί, Ερμηνευτικά έργα
80ΕΥΑΓΡΙΟΣ Ο ΠΟΝΤΙΚΟΣ – Ερμηνευτικά αποσπάσματα, νόθα έργα
81ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΤΑΡΣΟΥ – Εισαγωγή, Βιβλιογραφία
82ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΤΑΡΣΟΥ – Σχόλια εις τους Ψαλμούς
83ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ – Εισαγωγή, Βιβλιογραφία, Ερμηνευτικά αποσπάσματα, Σχόλια εις τους Ψαλμούς Α΄
84ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ – Σχόλια εις τους Ψαλμούς Β΄
85ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ – Ερμηνεία εις τους δώδεκα μικρούς προφήτας Α΄
86ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ – Ερμηνεία εις τους δώδεκα μικρούς προφήτας Β΄
87ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ – Πρόλογος εις τας πράξεις των Αποστόλων, Σχόλια εις τας Επιστολάς: Προς Ρωμαίους, Προς Κορινθίους Α΄, Β΄, Προς Γαλάτας, Προς Εφεσίους, Προς Φιλιππησίους, Προς Κολοσσαείς, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, Προς Τιμόθεον Α΄, Β΄, Προς Εβραίους, Δογματικά αποσπάσματα, Προς τας κατά χριστιανών κατηγορίας, Αντίγραμμα προς τον Ιωάννην Χρυσόστομον
88ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΑΠΑΜΕΙΑΣ – Εις τον Ιώβ, Εις τον Ιεζεκιήλ, Εις τον Δανιήλ
89ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΑΠΑΜΕΙΑΣ – Εις τον Ιερεμίαν
90ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ομιλίαι εις την Γένεσιν Α΄- Θ΄
91ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ομιλίαι εις την Γένεσιν Ι΄- ΚΔ΄
92ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ομιλίαι εις την Γένεσιν ΚΕ΄-ΜΕ΄
93ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ομιλίαι εις την Γένεσιν ΜΣΤ΄- ΞΣΤ΄, Λόγοι εις την Άνναν, Ομιλίαι εις τον Δαβίδ και τον Σαούλ
94ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ερμηνεία εις τους Ψαλμούς Α΄- ΜΔ΄
95ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ερμηνεία εις τους Ψαλμούς ΜΕ΄- ΡΚΒ΄
96ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ερμηνεία εις τους Ψαλμούς ΡΚΓ΄- ΡΝ΄ και Ομιλίες εις Ψαλμούς
97ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Υπόμνημα. Ερμηνευτικά αποσπάσματα εις τον Ιώβ
98ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ερμηνευτικά αποσπάσματα εις τας Παροιμίας, Υπόμνημα εις τον Ησαΐαν, Ομιλίαι εις τον Οζίαν, Εις την προφητικήν ρήσιν την λέγουσαν «Εγώ Κύριος ο Θεός εποίησα φως και σκότος, ποιών ειρήνην, και κτίζων κακά»
99ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Ερμηνευτικά αποσπάσματα εις τον Ιερεμίαν Α΄- Β΄, Εις το ρητόν του προφήτου Ιερεμία, Περί ασαφείας των προφητειών Α΄- Β΄, Υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: