Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 63ος (PG 63).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 63ος (PG 63)


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 • In epistulam ad Hebraeos. Ερμηνεία εις τὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴν, ἐκτεθεῖσα ἀπὸ σημείων μετὰ τὴν κοίμησιν αὐτοῦ, παρὰ Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας. (PG 63, σελ. 10-236).
 • Quod frequenter conveniendum sit. Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῷ ἐπὶ τῇ παλαιᾷ πέτρᾳ, ὀλίγων συλλεγέντων διὰ τὸν χειμῶνα· εἰς τὸ δεῖν συνεχῶς συνάγεσθαι, καὶ μὴ ἀπαγορεύειν τὴν σωτηρίαν ἐν ἁμαρτήμασιν ὄντας, ἀλλὰ μετάνοιαν ἐπιδείκνυσθαι. (PG 63, σελ. 461-467).
 • Homilia dicta postquam reliquiae martyrum. Ομιλία Βʹ. (PG 63, σελ. 467-472).

 • Homilia dicta praesente imperatore. Τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ, παραγενομένου τοῦ βασιλέως ἐν τῷ μαρτυρίῳ τοῦ ἀποστόλου καὶ μάρτυρος Θωμᾶ τοῦ διακειμένου ἐν τῇ ∆ρυπίᾳ, καὶ ἀναχωρήσαντος πρὸ τῆς διαλέξεως, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τὴν ἐκείνου πρὸς τὸ πλῆθος. (PG 63, σελ. 473-478).
 • Adversus eos qui non adfuerant. Ὁμιλία παραινετικὴ λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας. πρὸς τοὺς ἀπολειφθέντας· καὶ ἀπόδειξις περὶ τῶν ἀγώνων καὶ ἄθλων τοῦ μακαρίου καὶ δικαίου Ἰώβ. (PG 63, σελ. 477-486).
 • De studio praesentium. Oμιλία, λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Εἰρήνης, ὑπέρ τε τῆς σπουδῆς τῶν παρόντων καὶ ῥᾳθυμίας τῶν ἀπολειφθέντων, καὶ περὶ τοῦ ψάλλειν, καὶ περὶ τοῦ μηδὲν εἶναι κώλυμα γυναιξὶ τὴν φύσιν πρὸς τοὺς τῆς ἀρετῆς δρόμους. (PG 63, σελ. 485-491).
 • Adversus catharos. Ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν τοῖς Ἀποστόλοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ Θεοδοσίου βασιλέως πρὸς τοὺς καλοῦντας ἑαυτοὺς Καθαροὺς, ἑτέρων βʹ Eπισκόπων εἰρηκότων. (PG 63, σελ. 491-494).
 • Homilia dicta in templo sanctae Anastasiae. Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας. (PG 63, σελ. 493-500).
 • Homilia habita postquam presbyter Gothus concionatus fuerat. Ομιλία λεχθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ Παύλου, Γότθων ἀναγνόντων, καὶ πρεσβυτέρου Γότθου προομιλήσαντος. (PG 63, σελ. 499-510).
 • In illud Pater meus usque modo operatur. Ομιλία Θʹ, περὶ τοῦ μὴ δεῖν εἰς ἱπποδρομίας μηδὲ εἰς θέατρα ἀναβαίνειν. Καὶ λυπήσας αὐτοὺς, εἶτα τῇ συνάξει τῇ μετ’ ἐκείνην τὴν κυριακὴν παραχωρήσας εἰπεῖν ἐπισκόπῳ ἀπὸ Γαλατίας ἀφιγμένῳ, καὶ σιγήσας, καὶ ἐν τούτῳ λυπήσας, ταύτην εἴρηκε τὴν ὁμιλίαν ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ εἰς τὸ, Ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. (PG 63, σελ. 511-516).
 • In illud Messis quidem multa. Ομιλία Ιʹ. ὁμιλία, ῥηθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ τοῦ Ἀποστόλου, ἐπισκόπου ὀλίγα προομιλήσαν τος, εἰς τὸ, Ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. (PG 63, σελ. 515-524).
 • De Eleazaro et septem pueris. Ομιλία ΙΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία λεχθεῖσα, ἑτέρου προειρηκότος σφόδρα πρεσβύτου, περὶ Ἐλεαζάρου καὶ ἑπτὰ παίδων. (PG 63, σελ. 523-530).
 • De mansuetudine sermo. Περὶ πραότητος. (PG 63, σελ. 549-556).
 • Eclogae ex diversis homiliis. Εκλογαί από διαφόρων λόγων. (PG 63, σελ. 568-902).
 • Oratio ante lectionem. Ευχή. Ἐν τῷ μέλλειν ἀναγινώσκειν, ἢ ἀναγινώσκοντος ἑτέρου ἀκροᾶσθαι. (PG 63, σελ. 923-924).
 • Oratio de hypapante. Λόγος εἰς τὴν Υπαπαντὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, λεχθεὶς ἐν Ἀντιοχείᾳ, περιέχων ἐν τῷ τέλει ἠθικὸν πάνυ ὠφέλιμον. Πάτερ εὐλόγησον.
 • Oratio secunda. Ευχή Δευτέρα. (PG 63, σελ. 923-928).
 • In novam dominicam et in apostolum Thomam. Εις την Καινήν Κυριακήν. Καὶ εἰς τὸν ἀπόστολον Θωμᾶν. (PG 63, σελ. 927-930).
 • In sanctum Stephanum i. Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον αʹ. (PG 63, σελ. 929-932).
 • In sanctum Stephanum ii. Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον, βʹ. (PG 63, σελ. 931-934).
 • In sanctum Stephanum III. Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον, γʹ. (PG 63, σελ. 933-934).
 • De patientia et de consummatione huius saeculi. Περὶ ὑπομονῆς, καὶ περὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ δευτέρας παρουσίας, ἀδιαδόχου τε τῶν δικαίων βασιλείας, καὶ ἀτελευτήτου τῶν ἁμαρτωλῶν κολάσεως· ὑπόθεσίς τε ἐξομολογήσεως, καὶ πρὸς τὴν τῶν θείων Γραφῶν μελέτην προτροπὴ, τίνες τε αἱ μεθοδεῖαι τοῦ εχθροῦ, καὶ τί τὸ τῆς ἡσυχίας ὠφέλιμον. (PG 63, σελ. 937-942).
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: