ΕΠΕ (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας). Κατάλογος εκδοθέντων έργων.

Τα έργα της σειράς ΕΠΕ (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας), έχουν εκδοθεί από τον Εκδοτικό οίκο »Το Βυζάντιον» αδελφών Μερετάκη. Πατερικαί εκδόσεις »Γρηγόριος ο Παλαμάς» και χωρίζονται σε ΙΗ΄ (18) κατηγορίες ανάλογα με τον συγγραφέα τους ή την θεματολογία.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Α΄. Άπαντα Μεγάλου Βασιλείου. (10 Τόμοι)
 • Β’. Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου. (12 Τόμοι)
 • Γ΄. Άπαντα Γρηγορίου Θεολόγου. (11 Τόμοι)
 • Δ΄. Άπαντα Ευσεβίου Καισαρείας. (4 Τόμοι)
 • Ε΄. Άπαντα Ιωάννου Δαμασκηνού. (12 Τόμοι)
 • ΣΤ’. Άπαντα Ιωάννου Χρυσοστόμου. (45 Τόμοι)
 • Ζ΄. Άπαντα Γρηγορίου Νύσσης. (11 Τόμοι)
 • Η΄. Άπαντα Γρηγορίου Παλαμά. (12 Τόμοι)
 • Θ΄. Φιλοκαλία Νηπτικών. (52 Τόμοι)
 • Ι΄. Τα μαρτύρια των αρχαίων Χριστιανών. (2 Τόμοι)
 • ΙΑ΄. Απολογηταί. (2 Τόμοι)
 • ΙΒ΄. Άπαντα Κλήμεντος Αλεξανδρέως. (4 Τόμοι)
 • ΙΓ΄. Άπαντα Αποστολικών Πατέρων. (4 Τόμοι)
 • ΙΔ΄. Άπαντα Κυρίλλου Ιεροσολύμων. (2 Τόμοι)
 • ΙΕ΄. Άπαντα Κυρίλλου Αλεξάνδρειας. (34 Τόμοι)
 • ΙΣΤ΄. Άπαντα Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως. (14 Τόμοι)
 • ΙΖ΄. Άπαντα Σωζομενού Σαλαμινίου. (2 Τόμοι)
 • ΙΗ΄. Άπαντα Ισιδώρου Πηλουσιώτου. (5 Τόμοι)
=============================================================================================

Α΄. ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Τόμοι 10)

1 Επιστολές Α΄. [Προς Γρηγόριον Θεολόγον, προς αδελφόν Γρηγόριον, προς Αμφιλόχιον Ικονίου, προς Ευσέβιον Σαμοσάτων, προς Μελέτιον Αντιοχείας, προς Αθανάσιον Αλεξάνδρειας].
2 Επιστολές Β΄. [Προς Δυτικούς επισκόπους, προς Ευστάθιο Σεβαστείας, για θέματα εκκλησιών Πόντου και Αρμενίας, προς διάφορους κληρικούς, για θέματα της επισκοπής του, προς πολιτικούς άρχοντες, προς φίλους καθηγητές της ρητορικής, προς διαφόρους φίλους, μεσιτευτικές και συστατικές, παραμυθητικές και συμβουλευτικές].
3 Επιστολές Γ΄. [Προς Γρηγόριο Θεολόγον, αδελφό Γρηγόριο, Αμφιλόχιο, Ευσέβιο Σαμοσάτων, Μελέτιο Αντιοχείας, προς Αλεξανδρείς, προς Δυτικούς επισκόπους, προς Γρηγόριο Θεολόγο, για θέματα εκκλησιών Πόντου και Αρμενίας, προς διάφορους κληρικούς, προς Γρηγόριο Θεολόγο, προς πολιτικούς άρχοντες, προς φίλους ρήτορες και φιλοσόφους, προς διαφόρους φίλους, μεσιτευτικές, συστατικές, συμβουλευτικές].
4 Ομιλίες Θ΄ (9) στην Εξαήμερο. [α) »Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην», β) »Η δε γη ην αόρατος και ακατασκέυαστος», γ) Περί του στερεώματος, δ) Περί συναγωγής των υδάτων, ε) Περί βλαστήσεως), ς) Περί γενέσεως των φωστήρων, ζ) Περί ερπετών, η) Περί πτηνών και ανύδρων, θ) Περί χερσαίων].
5 Ομιλίες ΙΒ΄ (12) στους Ψαλμούς. [Α΄ (1), Ζ΄ (7), ΙΔ΄ (14), ΚΗ΄ (28), ΚΘ΄ (29), ΛΒ΄ (32), ΛΓ΄(33), ΜΔ΄ (44), ΜΕ΄ (45), ΜΗ΄ (48), ΝΘ΄ (59), ΞΑ΄ (61), ΡΙΔ΄(114)].
6 Ομιλίες Α΄(Ηθικές και πρακτικές). [α) Περί νηστείας Α΄, β) Περί νηστείας Β΄, γ) Περί ευχαριστίας, δ) Περί ταπεινοφροσύνης, ε) Περί φθόνου, ς) Κατά οργιζομένων, ζ) Κατά μεθυόντων, η) Στο »πρόσεχε σεαυτώ», θ) Προτρεπτική στο άγιο Βάπτισμα]. Ομιλίες Β΄(Κοινωνικές). [1. Προς τους πλουτούντας, 2. Στο ρητό του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, »Καθελώ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω» και Περί πλεονεξίας].
7 Ομιλίες Γ΄(Δογματικές). [1. Περί πίστεως, 2. Στο »Εν αρχή ην ο Λόγος», 3. κατά Σαβελλιανών και Αρείου και Ανομοίων, 4. Ότι δεν είναι αίτιος των κακών ο Θεός]. Ομιλίες Δ΄(Περιστατικές). [1. Εν λιμώ και αυχμώ, 2. Περί του ότι δεν πρέπει να προσηλωνόμαστε στα βιωτικά]. Ομιλίες Ε’ (Εγκωμιαστικές). [1. Στην μάρτυρα Ιουλίττα, 2. Στον μάρτυρα Βαρλαάμ, 3. Στον μάρτυρα Γόρδιο, 4. Στον άγιο μάρτυρα Μάμαντα, 5. Στους άγιους τεσσαράκοντα μάρτυρες]. Ομιλίες ΣΤ΄(Παιδαγωγικές). [1. Προς τους νέους, πως μπορούν να ωφεληθούν από τους Ελληνικούς λόγους, 2. Στην αρχή των παροιμιών].
8 Ασκητικά Α΄. [1. Λόγος περί κρίματος Θεού. 2. Λόγος περί πίστεως. 3. Ασκητική προδιατύπωση. Λόγοι ασκητικοί Α΄- Ι΄. Όροι κατά πλάτος Α΄, προοίμιο, Όροι κατά πλάτος Β΄ σε 55 (ΝΕ’) ερωτήσεις και αποκρίσεις].
9 Ασκητικά Β΄. [Α. Όροι κατ’ επιτομή, σε 313 (ΤΙΓ΄) ερωτήσεις και αποκρίσεις. Β. Ασκητικές διατάξεις προς εκείνους που ασκούνται στο κοινόβιο και μόνοι τους: α) Προοίμιο, β) Κεφάλαια Α΄- ΛΔ΄.
10 Α΄. Δογματικά έργα. [1. Ανατρεπτικός του δυσσεβούς Ευνομίου, 2. Περί του αγίου Πνεύματος, προς τον άγιο Αμφιλόχιο επίσκοπο Ικονίου]. Β΄. Κεφάλαια. [Προοίμιο και 30 (Λ’) κεφάλαια].

===========================================================================

B΄. ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Τόμοι 12)

1 Απολογητικά. 1. Λόγος Α΄. Κατά ειδώλων (α. Περί ειδωλολατρείας. β΄ Αναίρεση της ειδωλολατρείας). 2. Λόγος Β΄. Περί ενανθρωπήσεως (α. Σκοπός της ενανθρωπήσεως. β. Αντιρρήσεις των ειδωλολατρών).
2 Δογματικά Α΄. Λόγοι κατά Αρειανών Α΄ – Β΄,
3 Δογματικά Β΄. 1. Λόγοι κατά Αρειανών Γ΄- Δ΄. 2. Περί της ενσάρκου οικονομίας και κατά Αρειανών.
4 Δογματικά Γ΄. 1. Περί Διονυσίου επισκόπου Αλεξανδρείας.  2. Επιστολή Α΄. Προς επίσκοπο Θμουέως Σεραπίωνα. 3. Επιστολή Β΄. Προς τον αυτόν επίσκοπο Σεραπίωνα. 4. Επιστολή Γ΄. Προς τον αυτόν επίσκοπο Σεραπίωνα. 5. Επιστολή Δ΄. Προς τον αυτόν επίσκοπο Σεραπίωνα. 6. Επιστολή προς Επίκτητο Κορίνθου. 7. Επιστολή προς Αδέλφιο επίσκοπο και ομολογητή. 8 . Επιστολή προς Μάξιμο φιλόσοφο.
5 Ερμηνευτικά Α΄. 1. Προς Μαρκελλίνο, στην ερμηνεία των Ψαλμών. 2 Υπόθεση στους Ψαλμούς. 3. Εξηγήσεις στους Ψαλμούς (Α΄-Μ΄).
6 Ερμηνευτικά Β΄. Εξηγήσεις εις τους Ψαλμούς (ΜΑ΄- ΠΖ΄).
7  Ερμηνευτικά Γ΄. Εξηγήσεις εις τους Ψαλμούς (ΠΗ΄- ΡΜΣΤ΄).
8 Ιστορικοδογματικά Α΄. Απολογητικός κατά Αρειανών ή απολογητικός δεύτερος. 2. Προς τον βασιλιά Κωνστάντιο απολογία. 3. Προς εκείνους που κατηγορούσαν την φυγή του κατά τον διωγμό.
9 Ιστορικοδογματικά Β΄. 1. Περί της εν Νικαία Συνόδου. 2. Εγκύκλιος επιστολή. 3. Επιστολή προς Μοναχούς.
10 Ιστορικοδογματικά Γ΄. 1. Εγκύκλιος επιστολή προς επισκόπους Αιγύπτου και Λιβύης κατά Αρειανών. 2. Ο προς τους Αντιοχείς Τόμος. 3. Προς Ιωβιανό περί πίστεως. 4. Προς τους τιμιώτατους επισκόπους της Αφρικής. 5. Επιστολή για τις συνόδους που έγιναν στην Αρίμινο της Ισαυρίας. 6. Επιστολή προς Σεραπίωνα. 7 . Επιστολή προς μοναχούς. 8. Επιστολή προς Ιωάννη και Αντίοχο τους πρεσβύτερους. 9 .Επιστολή προς Παλλάδιο τον Πρεσβύτερο. 10. Επιστολή προς τον Ρουφίνο. 11. Αποσπάσματα από τις εορταστικές επιστολές β΄, ε΄, ς΄. 12. Αποσπάσματα από τις εορταστικές επιστολές κβ΄, κδ΄, κη΄. 13. Αποσπάσματα από τις εορταστικές επιστολές κθ΄, λθ΄. 14. Αποσπάσματα από τις εορταστικές επιστολές μ΄, μβ΄, μγ΄.
11 Ασκητικά. 1. Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Αντωνίου. 2. Περί παρθενίας, ήτοι περί ασκήσεως. 3. Επιστολή προς τον μοναχό Αμούν. 4. Επιστολές προς τον Ωρσίσιο Α΄και Β΄. Βίος και πολιτεία της αγίας και μακαρίας και διδασκάλου Συγκλητικής.
12 Αμφιβαλλόμενα έργα. 1. Στο πάθος του Κυρίου και στον σταυρό. 2. Περί Σαββάτων και περιτομής, από την Έξοδο. 3. Περί σαρκώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. και κατά Απολλιναρίου Λόγος Α΄. 4. Περί της μυστηριώδους επιφανείας του Χριστού, και κατά Απολλιναρίου Λόγος Β΄. 5. Στο, »πάντα μοι παρεδόθη υπό του Πατρός μου». 6. Περί πίστεως Λόγος μείζων. 7. Από τον περί πίστεως μείζονα Λόγο. 8. Ερμηνεία στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. 8. Σύνοψη επίτομη της θείας Γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
=============================================================================================

Γ΄. ΑΠΑΝΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Τόμοι 11)

1 Προσωπικές σχέσεις και Εκκλησιαστική Διακονία Α΄. Λόγοι: Α΄. Στο άγιο Πνεύμα. Β΄. Απολογητικός της φυγής στον Πόντο. Γ΄. Προς εκείνους που τον κάλεσαν στην εξουσία του πρεσβυτέρου. ΣΤ΄. Ειρηνικός πρώτος. Θ΄. Απολογητικός στον πατέρα του Γρηγόριο και στον Βασίλειο. ΙΑ΄. Στον Γρηγόριο Νύσσης. Ι΄. Στον εαυτό του και στον πατέρα και τον Βασίλειο τον Μέγα. ΙΒ΄. Στον πατέρα του. ΙΓ΄. Προσφώνηση κατά την χειροτονία. ΚΒ΄. Ειρηνικός δεύτερος. ΚΓ΄. Ειρηνικός τρίτος.
2 Προσωπικές σχέσεις και Εκκλησιαστική Διακονία Β΄. Λόγοι: ΛΒ΄. Περί ευταξίας κατά τις διαλέξεις (Ομιλίες). ΛΓ΄. Προς Αρειανούς και στον εαυτό του. ΛΔ΄. Προς εκείνους που ήρθαν από την Αίγυπτο. ΚΣΤ΄. Στον εαυτό του, τον λαό και τους ποιμένες. ΛΣΤ΄. Στον εαυτό του. ΛΕ΄. Στους μάρτυρες και κατά Αρειανών. ΜΒ΄. Συντακτήριος προς τους 150 παρευρισκομένους επισκόπους.
3 Λόγοι Απολογητικοί. Λόγος Δ΄. Κατά Ιουλιανού Βασιλέως, Στηλιτευτικός Α΄. Λόγος Ε΄. Κατά Ιουλιανού Βασιλέως, Στηλιτευτικός Β΄. Λόγος ΚΕ΄. Στον Ήρωνα τον φιλόσοφο.
4 Δογματικά. Α΄. Θεολογικοί Λόγοι. Λόγος ΚΖ΄. Θεολογικός Α΄. Προς Ευνομιανούς. Λόγος ΚΗ΄. Θεολογικός Β΄. Περί Θεολογίας. Λόγος ΚΘ΄. Θεολογικός Γ΄. Λόγος Λ΄. Θεολογικός Δ΄. Περί Υιού. Λόγος ΛΑ. Θεολογικός Ε΄. Περί του αγίου Πνεύματος. Λόγος Κ΄. Περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων. Λόγος Μ΄. Στο άγιο Βάπτισμα.
5 Λόγοι: Α) Εορταστικοί. Λόγος ΛΗ΄. Στα Θεοφάνεια. Λόγος ΛΘ΄. Στα άγια Φώτα. Λόγος ΜΑ΄. Στην Πεντηκοστή. Λόγος ΜΕ΄. Στο Πάσχα. Λόγος ΜΔ’. Στην Καινή Κυριακή. Β) Ηθικολογικοί. Λόγος ΙΔ΄. Περί φιλοπτωχίας. Λόγος ΙΣΤ΄. Στον πατέρα του που σιωπούσε. Λόγος ΙΖ΄. Προς τους πολιτευομένους Ναζιανζού. Λόγος ΙΘ΄. Στον εξισωτή Ιουλιανό. Λόγος ΛΖ΄. Στο ρητό του Ευαγγελίου, »Ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους’‘.
6 Λόγοι: Α) Εγκωμιαστικοί. ΙΕ΄. Στους Μακαββαίους. ΚΑ΄. Στον Μέγα Αθανάσιο. ΚΔ΄. Στον άγιο ιερομάρτυρα Κυπριανό. Β) Επιτάφιοι. ΜΓ΄. Στον Μέγα Βασίλειο. ΙΗ΄. Στον πατέρα του. Η΄. Στην αδερφή του Γοργονία. Ζ΄. Στον Καισάριο τον αδελφό του.
7  Επιστολές προς διάφορα πρόσωπα. Σύνολον επιστολών σμδ΄ (214).
8 Α) Ο Χριστός πάσχων, τραγωδία. Β) Έπη Δογματικά. Α΄. Περί του Πατρός. Β΄. Περί του Υιού. Γ΄. Περί του αγίου Πνεύματος. Δ΄. Περί κόσμου. Ε΄. Περί προνοίας. Ε΄. Περί ψυχής, και άλλων ποικίλων θεμάτων, το σύνολον 38.
9 Έπη Ηθικά: Περί παρθενίας, περί σωφροσύνης, περί αρετής, κατά πλουτούντων, και άλλων διαφόρων θεμάτων το σύνολον 40.
10 Έπη Ιστορικά: Α) Έπη εις εαυτόν, 1-99, ποικίλου περιεχομένου.
11 Έπη Ιστορικά: Α) Έπη εις ετέρους, το σύνολον 8. Β) Επιτάφια, το σύνολον 129. Γ) Επιγράμματα, το σύνολον 94.
=============================================================================================

Δ΄. ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (Τόμοι 4)

1 Εκκλησιαστική Ιστορία. Βιβλία Α΄ – Γ΄.
2 Εκκλησιαστική Ιστορία. Βιβλία Δ΄- ΣΤ΄.
3 Εκκλησιαστική Ιστορία. Βιβλία Ζ΄ – Ι΄.
4 Α. Εις Κωνσταντίνον τριακονταετηρικός. Β. Εις τον βίον Κωνσταντίνου Βασιλέως. 1. Λόγος πρώτος. 2. Λόγος δεύτερος. 3. Λόγος τρίτος. 4. Λόγος τέταρτος. Γ. Βασιλέως Κωνσταντίνου Λόγος, ον έγραψε τω των αγίων συλλόγω.
====================================================================

Ε΄. ΑΠΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (Τόμοι 12)

1 Δογματικά Α΄. Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως.
2 Δογματικά Β΄. Διαλεκτικά. 1. Φιλοσοφικά Κεφάλαια. 2. Περί αιρέσεων. 3. Εισαγωγή δογμάτων στοιχειώδης. 4. Φιλοσοφικά αποσπάσματα. 5. Κατά εικονοκλαστών.
3 Δογματικά Γ΄. 1. Προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας. 2. Προς τους καταλέγοντας τας εικόνας. 3. Προς τους αποβάλλοντας τας αγίας και σεπτάς εικόνας. 4. Λόγος αποδεικτικός περί των αγίων και σεπτών εικόνων.
4 Δογματικά Δ΄. 1. Λίβελλος περί του ορθού φρονήματος. 2. Περί της Αγίας Τριάδος. Λόγος Α΄. 3. Περί της Αγίας Τριάδος. Λόγος Β΄. 4. Περί των εν πίστει κεκοιμημένων. 5. Προς Ιορδάνην αρχιμανδρίτην, περί του τρισαγίου ύμνου. 6. Περί πίστεως, κατά της αιρέσεως των Νεστοριανών. 7. Προς τον επίσκοπον Δαραίας τον Ιακωβίτην.
5 Δογματικά Ε΄. 1. Περί των εν Χριστώ δύο θελημάτων και ενεργειών. 2. Περί συνθέτου φύσεως, κατά ακεφάλων. 3. Διάλογος κατά Μανιχαίων. 4. Διάλεξις Ιωάννου Ορθοδόξου προς Μανιχαίον. 5. Διάλεξις Σαρακηνού και Χριστιανού. 6. Περί δρακόντων και στριγγών. 7. Πάθος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου.
6 Εις τα Ιερά Παράλληλα Α΄, (Στοιχεία Α΄- Δ΄)
7 Εις τα Ιερά Παράλληλα Β΄, (Στοιχεία Ε΄- Μ΄)
8 Εις τα Ιερά Παράλληλα Γ΄, (Στοιχεία Ν΄- Ω΄) 1. Περί των αγίων νηστειών. 2. Περί των οκτώ της πονηρίας πνευμάτων. 3. Περί αρετών και κακιών. 4. Επιστολή περί εξομολογήσεως. 5. Περί Αζύμων.
9 Α΄ Ομιλίες. Α. Λόγος εις την υπερένδοξον μεταμόρφωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Β΄. Λόγος εις την ξηρανθείσαν συκήν και την παραβολήν του αμπελώνος. Γ΄. Λόγος εις την Αγίαν Παρασκευήν και εις τον Σταυρόν. Δ΄. Λόγος εις το άγιον Σάββατον. Ε΄. Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. ΣΤ. εις το Γενέσιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.
10 Αγιολογικά. Βίος Βαρλαάμ και Ιωάσαφ.
11 Υπόμνημα εις τας επιστολάς, προς Ρωμαίους, Προς Κορινθίους Α΄, Προς Κορινθίους Β΄
12 Υπόμνημα εις τας επιστολάς προς, Γαλ. Εφεσ. Φιλιπ. Κολοσ. Θεσ. Α΄ Β΄. Τιμ. Α΄ Β΄. Τιτ. Φιλ. Εβρ_

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: