Ψαλτικά βιβλία.

ΘΕΩΡΙΑ

Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων – Θεωρητικόν Μέγα της Mουσικής. Συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών. Εν Τεργέστη εκ της Τυπογραφίας Μιχαήλ Βάις (Michele Weis), 1832.

[Στις σελ. xxxiii-xlii, συνθέτες και μουσικοί της τουρκοκρατίας. Επανέκδοση, Αθήνα 1911]

Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων – Θεωρητική και πρακτική εκκλησιαστική μουσική. Συνταχθείσα κατά μεν το πρώτον παρά του αοιδίμου Διδασκάλου Χρυσάνθου ενός των τριών της νέας Μεθόδου εφευρετών΄ αντιγραφείσα δε το δεύτερον και τρίτον παρά των άλλων δύο, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας, και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος επί το συντομότερον ωσαύτως και τέταρτον παρά Θεοδώρου Φωκαέως, και διαφόροις τύποις εκδοθείσα. Ήδη δε το πέμπτον και αύθις συνταχθείσα, και όσον οιόν τε επί το μεθοδικώτερον και εξηγηματικώτερον μετενεχθείσα παρά του εκδότου Μαργαρίτου ΠΠ. Χ. Δροβιανίτου προς χρήσιν των μαθηματευόντων, νυν πρώτον τύποις εκδέδοται. Δαπάνη του αυτού. Εν Γαλατά Πέραν της Κωνσταντινουπόλεως. Εκ της Τυπογραφίας Ε. Καγιόλ, 1851.

Μουσική Βιβλιοθήκη. Διηρημένη εις τόμους και περιέχουσα Απάσης της Ενιαυσίου Ακολουθίας τα μαθήματα των αρχαίων επί της Βυζαντινής εποχής μετ’ αυτήν μουσικοδιδασκάλων. Τόμος Πρώτος. Εν Κωνσταντινουπόλει, Εν τη Πατριαρχική Τυπογραφία τη διευθυνομένη υπό κ.Β.Δ. Καλλίφρονος, 1868.

Αναστασιματάρια, Εωθινά, Ιδιόμελα, Τροπάρια των Κανόνων των Εορτών, Ειρμολόγια, Ειρμοί, Προσόμοια, Απολυτίκια, Υπακοαί, Καθίσματα, Κοντάκια και Εξαποστειλάρια. Δοξαστάρια, Παπαδική, Πολυέλεοι, Πασαπνοάρια, Πασαπνοάρια των αίνων, Δοξολογίαι αργαί, Χερουβικά, Νυν αι Δυνάμεις, Κοινωνικά Αινείτε, Κοινωνικά του Ενιαυτού, Οικηματάριον, Κρατηματάριον, Μαθηματάριον.

Γεώργιος Ιωαννίτης – Μουσική ερμηνεία των μεταβολών. Αίτινες γίνονται εις τους τόνους και εις τα μέλη ότε τίθενται επ’ αυτών αι υφέσεις, αι διέσεις και αι λοιπαί άλλαι φθοραί. Συντεθείσα υπό Γεωργίου Ιωαννίτου πρωτοψάλτου και μουσικοδιδασκάλου. Εκδίδεται παρά του ιδίου το πρώτον εν Ιωαννίνοις. Εν Ιωαννίνοις, Τύποις του Βιλαετίου Ιωαννίνων, 1871.

Θεόδωρος Φωκαεύς – Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν, κατά την νέαν μέθοδον παρά των τριών ενδόξων Μουσικοδιδασκάλων : Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Εξεδόθη πρότερον διηγηματικώς παρά Παναγιώτου Πελοπίδου, εκδοθείσα είτα κατ’ ερωταπόκρισιν παρά Θεοδώρου Φωκαέως, νυν δε το τέταρτον παρά του γαμβρού αυτού Μηνά Δομενίκου.  Αθήναι , Τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1872. (Παρά τη πύλη της αγοράς αριθ. 4).

Στέφανος Λαμπαδάριος – Κρηπίς. Ήτοι νέα στοιχειώδης διδασκαλία του θεωρητικού και πρακτικού της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον και μετά προσθήκης συνοπτικής εξηγήσεως της εξωτερικής μουσικής . Νυν πρώτον εκδιδόντος Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας, 1875.

Παναγιώτης Κουπιτώρης – Περί του ρυθμού εν τη Υμνογραφία της Ελληνικής Εκκλησίας. Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Πέτρου Περρή, 1878.

Θεόδωρος Φωκαεύς – Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν, κατά την νέαν μέθοδον παρά των τριών ενδόξων Μουσικοδιδασκάλων : Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ανατυπωθείσα νυν εκ παλαιάς εκδόσεως υπό Σπυρ. Κουσουλίνου. Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1912.


ΙΣΤΟΡΙΑ

Προς τους δια πατριαρχικής εγκυκλίου οψέποτε κληθησομένους υπό την προεδρίαν, ει δυνατόν, της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου προς λύσιν του ζητήματος της μουσικής της Ορθοδόξου Ανατολικής Ελληνικής Εκκλησίας. Εν Κωνσταντινουπόλει, 1880.

Μανουήλ Ιω. Γεδεών. Χρονικά του πατριαρχικού οίκου και του ναού. Πρωτοψάλται του πατριαρχικού ναού. Κωνσταντινούπολη 1884, 213-215. [Από την Άλωση ώς τον 19ο αι. Αναδημ. από: Ε.Α., 4 (1884) 644-646. Στο τέλος του καταλόγου αναφέρεται: Την αναγραφήν ταύτην έγραψεν ο πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας κ. Γεώργιος Βιολάκης.

Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος – Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ’ ημίν Εκκλησιαστικής Μουσικής. Και οι από των αποστολικών χρόνων άχρι των ημερών ημών ακμάσαντες επιφανέστεροι μελωδοί, υμνογράφοι, μουσικοί και μουσικολόγοι. Εν Αθήναις, Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Κουσουλίνου & Αθανασιάδου, 1890.

Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος – Ιστορική επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, από των αποστολικών χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς (1-1900 μ.Χ.). Εν Αθήναις.  Τύποις Πραξιτέλους, 1904.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου μετά του συντόμου Ειρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου. Εξηγημένα κατά την νέαν της μουσικής μέθοδον μετά προσθήκης ικανών μαθημάτων, ων εστερούντο εις το παλαιόν. Επιθεωρηθέντα ήδη, και ακριβώς διορθωθέντα παρά του Διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.  Κωνσταντινούπολις, Εν τη Βρεταννική Τυπογραφία Κάστρου εις Γαλατάν, αωκε 1825.

Συλλογή ιδιομέλων και απολυτικίων και άλλων τινών μελών των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, τού τε τριωδίου και πεντηκοσταρίου. Μελισθέντων παρά Μανουήλ Πρωτοψάλτου ως ψάλλονται εν τη του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και εκδοθέντων παρά Π. Χαρίση, και Θ. Π. Παράσχου. Μεταφράσει και επιστασία του Διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Εν τη Τυπογραφία Ισάκ Δε Κάστρο και Υιοί, αωλα 1831.

Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ. Αναστασιματάριον νέον. Μεταφρασθέντα εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, και του κυρίου Θεοδώρου Φωκέως. Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου, και Λειτουργίας, μετά των αναστασίμων Κανόνων, Μαρτυρικών, και Νεκρωσίμων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, των τε Εωθινών, και των συντόνων Τιμιωτέρων. Τα πάντα καθώς την σήμερον ψάλλονται εις το Πατριαρχείον. Μεταφρασθέντα εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, και του κυρίου Θεοδώρου Φωκέως. Εις Γαλατάν της Κωνσταντινουπόλεως. Εν τη Βρεταννική Τυπογραφία Ισάκ δε Κάστρο, αωλβ’ 1832.

Γρηγόριος Πρωτοψάλτης – Ταμείον Ανθολογίας. Τόμος Πρώτος. Περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν εσπερινού, όρθρου, λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινών καλλοφωνικών ειρμών εν τέλει. Παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν διαιρεθείσαν εις τόμους δύω. Νυν δεύτερον εκδοθείσαν εις τύπον μετά προσθήκης πολλών ετέρων, εκτος των Ανοιξανταρίων παρά Θεοδώρου Παπά Παράσκου Φωκαέως. Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ της Τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατάν, 1834.

Γρηγόριος Πρωτοψάλτης – Ταμείον Ανθολογίας. Τόμος Δεύτερος. Περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν εσπερινού, όρθρου, λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινών καλλοφωνικών ειρμών εν τέλει. Παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν διαιρεθείσαν εις τόμους δύω. Νυν δεύτερον εκδοθείσαν εις τύπον μετά προσθήκης πολλών ετέρων, εκτος των Ανοιξανταρίων παρά Θεοδώρου Παπά Παράσκου Φωκαέως. Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ της Τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατάν, 1834.

Θεόδωρος Φωκαεύς – Μουσική Μέλισσα. Τόμος Πρώτος. Περιέχουσα το αργόν και σύντομον Αναστασιματάριον. Τα στιχηρά ιδιόμελα απασών των Δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων του ενιαυτού των δώδεκα μηναίων Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου έτι δε επιτομήν ανθολογίας εσπερινού όρθρου και λειτουργίας Bασιλείου του Μεγάλου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Γρηγορίου του Διαλόγου. Νυν πρώτον εκδίδεται εις τόμους τρεις παρά Θεοδώρου Π. Π. Φωκαέως. Εν Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως Τόμος Πρώτος Εκ της του Κάστρου Τυπογραφίας, 1847.

Ιωάννης Λαμπαδάριος & Στέφανος Α’ Δομέστικος. Πανδέκτη, της ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του ενιαυτού. Τόμος 1. Περιέχων τα μαθήματα της Ιεράς Λειτουργίας. Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1851.

Ιωάννης Λαμπαδάριος & Στέφανος Α’ Δομέστικος. Πανδέκτη, της ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του ενιαυτού. Τόμος 2. Περιέχων τα μαθήματα του Όρθρου. Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1851.

Ιωάννης Λαμπαδάριος & Στέφανος Α’ Δομέστικος. Πανδέκτη, της ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του ενιαυτού. Τόμος 3. Περιέχων τα μέγιστα μαθήματα της Παπαδικής και του Μαθηματαρίου. Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1851.

Μουσική Βιβλιοθήκη. Διηρημένη εις τόμους και περιέχουσα Απάσης της Ενιαυσίου Ακολουθίας τα μαθήματα των αρχαίων επί της Βυζαντινής εποχής μετ’ αυτήν μουσικοδιδασκάλων. Τόμος Πρώτος. Εν Κωνσταντινουπόλει, Εν τη Πατριαρχική Τυπογραφία τη διευθυνομένη υπό κ.Β.Δ. Καλλίφρονος, 1868.

Μουσική Βιβλιοθήκη. Διηρημένη εις τόμους και περιέχουσα Απάσης της Ενιαυσίου Ακολουθίας τα μαθήματα των αρχαίων επί της Βυζαντινής εποχής μετ’ αυτήν μουσικοδιδασκάλων. Τόμος Δεύτερος. Εν Κωνσταντινουπόλει, Εν τη Πατριαρχική Τυπογραφία τη διευθυνομένη υπό κ.Β.Δ. Καλλίφρονος, 1868.

Ήχος πρώτος, Ήχος δεύτερος, Ήχος τρίτος, Ήχος τέταρτος, Ήχος πλάγιος του Α’, Ήχος πλάγιος του Β’, Βαρύς, Ήχος πλάγιος του Δ’, Τα ένδεκα Εωθινά.

Γεώργιος Χολιόρης – Νέον ταμείον μουσικής ανθολογίας. Περιέχον Αναστασιματάριον. Επεξεργασθέν ήδη και επιδιορθωθέν κατ’ αναλυτικώτερον, εμμελέστερον και κανονικώτερον τρόπον υπό Γεωργίου Μ. Χαλιόρη. Νυν το πρώτον εκδίδοται εις τόμους τρεις. Εν Αθήναις Κουσουλίνου και Αθανασιάδου, 1890.

Δ. Πρωτοψάλτης – Ιεροψαλτικόν Εγκόλπιον. Τόμος Δεύτερος. Περιέχον ἀπασαν την Εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού. ‘Ορθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών Ειρμών εν τω τέλει υπό Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Εκδίδοται το δεύτερον εις τόμους τρεις. Εν Κωνσταντινουπόλει Εκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Κεφαλίδου, 1894.

Πέτρος ο Πελοποννήσιος & Στέφανος Λαμπαδάριος – Νέα Μουσική Κυψέλη. Τόμος Πρώτος, Tου Ενιαυτού, επισήμων Εορτών. Εις Τόμους Τρείς. Κατά την προφοράν και το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Περιεκτική πάντων των Ιδιομέλων και Δοξαστικών του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων, Απολυτικίων και Κοντακίων πασών των Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών των εορταζομένων και μη εορταζομένων Αγίων ως και των εν τοις Μηναίοις ευρισκομένων του όλου ενιατού. του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου. Εν η προσετέθησαν και τινα ανέκδοτα υπό Φωκίωνος Βάμβα. Ανατύπωσις της εν Κωνσταντινουπόλει εκδόσεως του 1882. Εν Αθήναις, Παρά τω εκδότη Ν. Μιχαλοπούλω, 1898.

Πέτρος ο Πελοποννήσιος & Στέφανος Λαμπαδάριος – Νέα Μουσική Κυψέλη. Τόμος Τρίτος, Tων μη εορταζομένων Αγίων. Εις Τόμους Τρείς. Κατά την προφοράν και το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Περιεκτική πάντων των Ιδιομέλων και Δοξαστικών του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων, Απολυτικίων και Κοντακίων πασών των Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών των εορταζομένων και μη εορταζομένων Αγίων ως και των εν τοις Μηναίοις ευρισκομένων του όλου ενιατού. έτι δε και μερικών αργών Δοξαστικών και Ιδιομέλων της Β’. Αναστάσεως, πάντων ανεκδότων. Ανατύπωσις της εν Κωνσταντινουπόλει εκδόσεως του 1884. Εν Αθήναις, Παρά τω εκδότη Ν. Μιχαλοπούλω, 1899.

Ανδρέας Β. Τσικνόπουλος – Νέον Eιρμολόγιον σύντομον. Υπό Ανδρέα Β. Τσικνοπούλου. Νυν το πρώτον εις τύπον εκδιδόται δαπάνη Ν. Μιχαλόπουλου. Εν Αθήναις Ν. Μιχαλόπουλος, 1895.

Τριώδιον, Πεντηκοστάριον, Μαθήματα του μουσικοδιδασκάλου Ανθίμου.

Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ. Δοξαστάριον. Τόμος Πρώτος. Περιέχον τα δοξαστικά των αποστίχων όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού και τα του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μελοποιηθέν παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Νυν δεύτερον εκδίδοται κατ’ αίτησιν των εν τω Αγίω Όρει του Άθωνος ιερών πατέρων παρά Νήφωνος Κ. Σουβατζόγλου. Εν Θεσσαλονίκη Τύποις Ν. Χριστομάνου 1901.

Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ. Δοξαστάριον. Τόμος Δεύτερος. Περιέχον τα δοξαστικά των αποστίχων όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού και τα του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μελοποιηθέν παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Νυν δεύτερον εκδίδοται κατ’ αίτησιν των εν τω Αγίω Όρει του Άθωνος ιερών πατέρων παρά Νήφωνος Κ. Σουβατζόγλου. Εν Θεσσαλονίκη Τύποις Ν. Χριστομάνου 1901.

Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ. Παράρτημα Δοξασταρίου. Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος κατ’ αίτησιν των εν τω Αγίω Όρει του Άθωνος ιερών πατέρων παρά Νήφωνος Κ. Σουβατζόγλου.

 

Προηγούμενο άρθρο
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: