Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 74ος (PG 74).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 74ος (PG 74).

————————————————————–———————

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας.

———————————————————————————-

Ερμηνεία ή Υπόμνημα, εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. (PG 74, σελ. 9-757). (Βιβλία Z΄- IB΄).

Τεμάχια εκ των Βιβλίων Ζ΄και Η΄.

Κεφάλαιον τω εν τω Θ’ Βιβλίω.

 • α. Ὅτι διὰ τὴν ταυτότητα τῆς φύσεως ὁ Υἱὸς μὲν ἐν τῷ Πατρί ἐστιν· ὁ Πατὴρ δαὖ πάλιν ἐν τῷ Υἱῷ ἐστιν.

Κεφάλαια τα εν τω Ι΄ Βιβλίω.

 • α. Ὅτι κατοὐδὲν ἐλάττων ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, ἴσος δὲ μᾶλλον καὶ ὅμοιος κατὰ φύσιν αὐτῷ, προκειμένου ῥητοῦ Εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν, ὅτι ἐγὼπρὸςτὸν Πατέρα πορεύομαι, ὅτι ὁΠατὴρ μείζων μου ἐστίν.
 • β. Ὅτι τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ ὁμοούσιός ἐστιν ὁ Υἱὸς, καὶ οὐχ ἑτεροφυὴς οὐδὲ ἔκφυλος κατά τιναςτῶν διεστραμμένων, προκειμένου ῥητοῦ Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα, καὶ ὁΠατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.

Κεφάλαια τα εν τω ΙΑ΄Βιβλίω.

 • α. Ὅτι φυσικῶς ἐκ Θεοῦ τε καὶ ἐν τῷ Υἱῷ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ διαὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ.
 • β. Ὅτι φυσικῶς ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ, τουτέστι τὸ Ἅγιον, καθὰ καὶ ἐν τῇ οὐσίᾳ τοῦ Πατρός.
 • γ. Ὅτι τῆς θεοπρεποῦς δόξης οὐκ ἐπιδεᾶ θεωρήσαι τις ἂν τὸν Υἱὸν, κἂν εὑρίσκηται λέγειν Πάτερ δόξασον τὸν Υἱόν σου.
 • δ. Ὅτι κατοὐδένα τρόπον ἀδικήσει τοῦ Υἱοῦ τὴν δόξαν τὸ εἰληφέναι τι λέγεσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, ἔχοντος ευσεβή τοῦ πράγματος λόγον.
 • ε. Ὅτι τοῦ εἶναι Θεὸς ἀληθινὸς ὁ Υἱὸς οὐκ ἔξω κείσεται, κἂν μόνον καὶ ἀληθινὸν ὀνομάζῃ Θεὸν τὸν Πατέρα.
 • ς. Ὅτι δόξης τῆς θεοπρεποῦς οὐ γυμνὸς ἦν ὁΥἱὸς, κἂν εὑρίσκηται λέγων πρὸς τὸν Πατέρα Καὶ νῦν δόξασόν με τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον, καὶ τὰ ἑξῆς.
 • ζ. Ὅτι τὸ λέγεσθαί τι δεδόσθαι τῷ Υἱῷ παρὰ τοῦ Πατρὸς, οὐκ ἐξοικιεῖ τῆς θεοπρεποῦς ἀξίας αὐτὸν, ἀλλὢν ὁμοούσιός τε καὶ ἐξ αὐτοῦ διαφαίνεται καὶ εἰ λέγεταί τι λαβεῖν.
 • η. Ὅτι οὐκ ἔξω κείσεται τῆς Χριστοῦβασιλείας, κἂν εἴτι λέγοιτο τοῦΠατρός·ἅμα γὰρ αὐτῷ ἡ κατὰ πάντων ἀρχή.
 • θ. Ὅτι φυσικὸν ἐν τῷ Υἱῷ τὸ τῆς θεότητος ἀξίωμα, κἂν εἰληφέναι λέγηται τοῦτο παρὰ Πατρὸς διὰ τὸ ἀνθρώπινον καὶ τὸ τῆς ταπεινώσεως σχῆμα.
 • ι. Ὅτι οὐκ ἐκ μετοχῆς τῆς πρὸς ἕτερον ἅγιός ἐστιν ὁ Χριστὸς, οὐδὲ ξένος τῆς οὐσίας αὐτοῦ ὁ διὰ Πνεύματος ἁγιασμός.
 • ια. Ὅτι φυσικῶςὁΥἱὸςἕν ἐστι πρὸς τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα Θεὸν, καὶ αὐτὸς μὲν ἐν Πατρὶ, ὁΠατὴρ δὲ ἐν αὐτῷ, κατάγε τὸν οὐσιώδη τῆς ἑνότητος σύνδεσμόν τε καὶ τρόπον· ὁμοίως δὲ καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ τὴν εἰς αὐτὸν παραδεξάμενοι πίστιν, ἓν πρόςτε ἀλλήλους καὶ Θεὸν ἀναδεικνύμεθα, σωματικῶς τε καὶ πνευματικῶς.
 • ιβ. Ὅτι κατὰφύσιν ἕν ἐστιν ὁΥἱὸς πρὸς τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα Θεὸν, κἂν ὡς ἐν χάριτος μέρει δέξασθαι λέγῃ τὸ ἓν εἶναι πρὸς τὸν Πατέρα.

Κεφάλαιον τω εν τω ΙΒ΄ Βιβλίω.

 • α. Ὅτι Θεὸς κατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ Υἱὸς, κἂν εὑρίσκηται διἡμᾶς Θεὸν ἑαυτοῦ τὸν Πατέρα καλῶν, προκειμένου ῥητοῦ Πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν. Ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἄννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος· εἶπον οὖν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος, καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί. λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μεταὐτοῦ; πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος, καὶ ευθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

Τεμάχια Υπομνημάτων εις τας Πράξεις των Αποστόλων. (PG. 74, σελ. 757-773).

Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επιστολήν. (PG. 74, σελ. 773-856).

Ερμηνεία εις την προς Κορινθίους επιστολήν Α΄. (PG. 74, σελ. 856-916).

Ερμηνεία εις την προς Κορινθίους επιστολήν Β’. (PG. 74, σελ. 916-952).

Εκ της προς Γαλάτας, προς Κολοσσαείς, τεμάχια. (PG. 74, σελ. 952).

Ερμηνεία εις την προς Εβραίους επιστολήν. (PG. 74, σελ. 953-1.006).

Εις την Ιακώβου καθολικήν επιστολήν, τεμάχια.  (PG. 74, σελ. 1.008-1.012).

Εις την Α΄του Πέτρου, τεμάχια. (PG. 74, σελ. 1.012-1.016).

Εις την Β΄του Πέτρου, τεμάχια. (PG. 74, σελ. 1.017-1.021).

Εις την Α΄Ιωάννου, τεμάχια. (PG. 74, σελ. 1.021-1.024).

Εις την του Ιούδα, τεμάχιον. (PG. 74, σελ. 1.024).

* Διάφοραι γραφικαί αναγνώσεις. λατινιστί. (σελ. 1.025).

*Πίναξ αναλυτικός. λατινιστί. (σελ. 1.039).

*Πίναξ των περιεχομένων εν τω εβδομηκοστώ τετάρτω τόμω. λατινιστί. (σελ. 1.051)

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: