Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 35ος (PG 35).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 35ος (PG 35).

——————————————————————————————————

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός.

——————————————————————————————————

Προοίμιον γενικόν. (λατινιστί). (σελ. 9 – 148).

 • Μέρος πρώτον. Περί των συγγραμμάτων αυτού και των διαφόρων αυτών εκδόσεων κτλ. (λατινιστί). (σελ. 9 – 34).
 • Μέρος δεύτερον. Αγώνες αυτού υπέρ της Ορθοδοξίας, κατά των αιρέσεων. (λατινιστί). (σελ. 33 – 92).
 • Μέρος τρίτον. Διδασκαλία αυτού. (λατινιστί). (σελ. 91 – 148).
  • Περί υπάρξεως Θεού και των προσόντων αυτώ. (λατινιστί). (σελ. 93).
  • Περί της αγίας Τριάδος. (λατινιστί). (σελ. 97).
  • Περί του Πατρός. (λατινιστί). (σελ. 101).
  • Περί του Υιού. (λατινιστί). (σελ. 101).
  • Περί του αγίου Πνεύματος. (λατινιστί). (σελ. 103).
  • Περί της θείας ενανθρωπήσεως. (λατινιστί). (σελ. 107).
  • Περί Αγγέλων. (λατινιστί). (σελ. 109).
  • Περί γενέσεως και αθανασίας της ψυχής. (λατινιστί). (σελ. 109).
  • Περί του προπατορικού αμαρτήματος. (λατινιστί). (σελ. 111).
  • Περί του Βαπτίσματος. (λατινιστί). (σελ. 111).
  • Περί της Ευχαριστίας. (λατινιστί). (σελ. 115).
  • Περί της Μετανοίας. (λατινιστί). (σελ. 117).
  • Περί της τάξεως των μυστηρίων. (λατινιστί). (σελ. 119).
  • Περί του μυστηρίου του γάμου. (λατινιστί). (σελ. 121).
  • Περί της επικλήσεως των αγίων. (λατινιστί). (σελ. 121).
  • Περί της χάριτος. (λατινιστί). (σελ. 123).
  • Περί της πίστεως. (λατινιστί). (σελ. 129).
  • Περί αναγνώσεως των εθνικών βιβλίων. (λατινιστί). (σελ. 131).
  • Περί κοσμικής και εκκλησιαστικής αρχής. (λατινιστί). (σελ. 131).
  • Περί ιεραρχίας και αγαμίας πρεσβυτέρων. (λατινιστί). (σελ. 133).
  • Περί εκκλησιαστικών υποθέσεων. (λατινιστί). (σελ. 133).
  • Περί παρθένων και μοναχών. (λατινιστί). (σελ. 135).
  • Παρατηρήσεις περί την εκκλησιαστικήν διδαχήν εκ των του θείου Γρηγορίου συγγραμμάτων. (λατινιστί). (σελ. 137).
  • Περί εθίμων και ηθών διδασκαλία. (λατινιστί). (σελ. 141)

Βίος του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, συνταχθείς εκ των γνησίων αυτού συγγραμμάτων. (λατινιστί). (σελ. 147 – 242). Βίος Βίος του εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, επισκόπου Ναζιανζού, Συγγραφείς υπό Γρηγορίου πρεσβυτέρου. (σελ. 243 – 304). Εκλογαί παλαιών εις έπαινον του αγίου Γρηγορίου. (σελ. 305 – 309). Επιστασίαι σοφών και κριτικών περί του αγίου Γρηγορίου και των συγγραμμάτων αυτού. (λατινιστί). (σελ. 309 – 386).

 • Επιγράμματα εις Γρηγόριον. (σελ. 309 – 316).
 • Ιακώβου Βιλλίου προοίμια. (λατινιστί). (σελ. 316 – 338).
 • Ιάκωβος ο Βιλλιος τοις εντευξομένοις ευ πράττειν. (επιστολή περί Γρηγορίου). (σελ. 337 – 345).
 • Διάφορα προοίμια σοφών ανδρών περί Γρηγορίου και των συγγραμμάτων αυτού. (λατινιστί). (σελ. 345 – 386).
 • Ιωάννης ο Λεωγκλαίος. Εις Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν. (σελ. 353 – 356).

Παραβολαί, αις εχρήσατο ο θείος Γρηγόριος εν τοις συγγράμμασιν αυτού. (λατινιστί). (σελ. 387 – 392).

Παροιμίαι, αις αρμοδίως και καταλλήλως εχρήσατο ο θείος Γρηγόριος. (λατινιστί). (σελ. 391 – 392).

ΛΟΓΟΙ

Λόγος α’. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδυτῆτα. (PG 35, σελ. 396 – 401).

Λόγος β’. Τοῦ αὐτοῦ ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τὸν Πόντον φυγῆς ἕνεκεν, καὶ αύθις ἐπανόδου ἐκεῖθεν, με τὰ τὴν τοῦ πρεσβυτέρου χειροτονίαν, ἐν ᾧ τί τὸ τῆς ἱερωσύνης ἐπάγγελμα. (PG 35, σελ. 408 – 513).

Λόγος γ’. Πρὸς τοὺς καλέσαντας, καὶ μὴ ἀπαντήσαντας. (PG 35, σελ. 517 – 525).

Λόγος δ’. Κατὰ Ἰουλιανοῦ Βασιλέως Στηλιτευτικὸς πρῶτος. (PG 35, σελ. 532 – 664).

Λόγος ε’. Κατὰ Ἰουλιανοῦ βασιλέως στηλιτευτικὸς δεύτερος. (PG 35, σελ. 664 – 720).

Λόγος ς’. Εἰρηνικὸς Αʹ, ἐπὶ τῇ ἑνώσει τῶν μοναζόντων, μετὰ τὴν σιωπὴν, ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. (PG 35, σελ. 721 – 752).

Λόγος ζ’. Εις Καισάριον τον εαυτού αδελφόν, επιτάφιος, περιόντων έτι των γονέων. (PG 35, σελ. 756 – 788).

Λόγος η’. Εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ Γοργονίαν ἐπιτάφιος. (PG 35, σελ. 789 – 817).

Λόγος θ’. Απολογητικὸς εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα Γρηγόριον, συμπαρόντος αὐτῷ Βασιλείου, ἡνίκα ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη Σασίμων. (PG 35, σελ. 820 – 825).

Λόγος ι’. Εἰς ἑαυτὸν, καὶ εἰς τὸν πατέρα καὶ Βασίλειον τὸν μέγαν, μετὰ τὴνἐπάνοδον ἐκ φυγῆς. (PG 35, σελ. 828 – 832).

Λόγος ια’. Τοῦ αὐτοῦ, εἰς Γρηγόριον Νύσσης, τὸν τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἀδελφὸν, ἐπιστάντα μετὰ τὴν χειροτονίαν. (PG 35, σελ. 832 – 841).

Λόγος ιβ’. Εἰς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ, ἡνίκ’ ἐπέτρεψεν αὐτὸν φροντίζειν τῆς Ναζιανζοῦ Ἐκκλησίας. (PG 35, σελ. 844 – 849).

Λόγος ιγ’. Εἰς τὴν χειροτονίαν Δοαρῶν ὁμιλία ἐκδοθεῖσα Εὐλαλίῳ ἐπισκόπῳ. ( PG 35, σελ. 852 – 855).

Λόγος ιδ’. Περὶ φιλοπτωχίας. (PG 35, σελ. 857 – 909).

Λόγος ιε’. Εἰς τοὺς Μακκαβαίους. (PG 35, σελ. 912 – 933).

Λόγος ις’. Εἰς τὸν πατέρα σιωπῶντα διὰ τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης. (PG 35, σελ. 935 – 964).

Λόγος ιζ’. Πρὸς τοὺς πολιτευομένους Ναζιανζοῦ ἀγωνιῶντας, καὶ τὸν ἄρχοντα ὀργιζόμενον. (PG 35, σελ. 965 – 981).

Λόγος ιη’. Επιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, παρόντος Βασιλείου. (PG 35, σελ. 985 – 1.044).

Λόγος ιθ’. Εἰς τοὺς λόγους, καὶ εἰς τὸν ἐξισωτὴν Ἰουλιανόν. (PG 35, σελ. 1.044 – 1.064).

Λόγος κ’. Περὶ δόγματος καὶ καταστάσεως ἐπισκόπων. (PG 35, σελ. 1.065 – 1.080).

Λόγος κα’. Εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας. (PG 35, σελ. 1.083 – 1.128).

Λόγος κβ’. Εἰρηνικὸς βʹ, λεχθεὶς ἐν Κωνσταντίνουπόλει, ἐπὶ τῇ γενομένῃ τῷ λαῷ φιλονεικίᾳ, περὶ ἐπισκόπων τινῶν διενεχθέντων πρὸς ἀλλήλους. (PG 35, σελ. 1.132 – 1.152).

Λόγος κγ’. Εἰρηνικὸς γʹ εἰς τὴν σύμβασιν, ἣν μετὰ τὴν σύστασιν ἐποιησάμεθα οἱ ομόδοξοι. (PG 35, σελ. 1.152 – 1.168).

Λόγος κδ’. Εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Κυπριανὸν, ἐξ ἀγροῦ μετὰ μίαν τῆς μνείας ἡμέραν ἐπανήκοντος. (PG 35, σελ. 1.169 – 1.193).

Λόγος κε’. Εἰς Ἡρῶνα τὸν φιλόσοφον. (PG 35, σελ. 1.197 – 1.225).

Λόγος κς’. Εἰς ἐαυτὸν, ἐξ ἀγροῦ ἐπανήκοντα μετὰ τὰ κατὰ Μάξιμον. (PG 35, σελ. 1.228 – 1.252).

Πίναξ των εν τω τριακοστώ πέμπτω τόμω περιεχομένων. (λατινιστί). (σελ. 1.253 – 1.260).

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: