Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 25ος (PG 25).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 25ος (PG 25).

Λόγος κατὰ Ἑλλήνων (ειδώλων). (σελ. 4 – 96).

Λόγος περί της ενανθρωπήσεως του Λόγου, και της δια σώματος προς ημάς επιφανείας αυτού. (σελ. 96 – 197).

Έκθεσις πίστεως. (σελ. 200 – 208).

Εις το, Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει, τις ἐστιν ὁ Υἱὸς εἰμὴ ὁ Πατήρ· καὶ τις ἐστιν ὁ Πατὴρ εἰμὴ ὁ Υἱὸς, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλῦψαι. (σελ. 208 – 220).

Επιστολή εγκύκλιος. (σελ. 221 – 240).

Απολογητικός κατά αρειανών. (σελ. 247 – 409).

Επιστολή· ὅτι ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος ἑωρακυῖα τὴν πανουργίαν τῶν περὶ Εὐσέβιον ἐξέθετο πρεπόντως καὶ εὐσεβῶς κατὰ τῆς ἀρειανῆς αἱρέσεως τὰ ὁρισθέντα. (σελ. 416 – 476*). Εὐσεβίου Καισαρέως τοῦ ἀρειανόφρονος ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τῆς παροικίας αὐτοῦ.Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου κατὰ Ἀρείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς τῇ καθολικῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ. Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς Ἀρείῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ Ἀρειανοῖς. Κατὰ Εὐσεβίου καὶ Θεογνίου.

Περὶ Διονυσίου τοῦ ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας, ὅτι καὶ αὐτὸς κατὰ τῆς ἀρειανῆς αἱρέσεως ἐφρόνει  ὡς ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος, καὶ μάτην αὐτὸν συκοφαντοῦσιν οἱ Ἀρειομανῖται ὡς ὁμόδοξον ἑαυτῶν. (σελ. 480 – 521).

Επιστολή προς Δρακόντιον. (σελ. 524 – 533).

Προς τους επισκόπους Αιγύπτου και Λιβύης, επιστολή εγκύκλιος, κατά Αρειανών. (σελ. 537 – 593).

Aπολογία πρὸς τὸν βασιλέα Κωνστάντιον. (σελ. 596 – 641).

Απολογία περί της φυγής αυτού, ήνικα εδιώκετο υπό Συριανού Δουκός. (σελ. 644 – 680).

Επιστολή προς Σεραπίωνα τον αδελφόν. (σελ. 685 – 689).

Επιστολή, τοις απανταχού κατά τόπον τον μονήρη βίον ασκούσι, και εν πίστει ιδρυμένοις, ηγιασμένοις τε εν Χριστώ, και λέγουσιν, Ιδου ημείς αφήκαμε πάντα, και ηκολουθήσαμεν σοι, αγαπητοίς και ποθεινοτάτοις αδελφοίς, εν Κυρίω πλείστα χαίρειν. (σελ. 692 – 694).

Τοῦ αὐτοῦ πρὸς ἁπανταχοῦ μοναχοὺς περὶ τῶν γεγενημένων παρὰ τῶν Ἀρειανῶν ἐπὶ Κωνσταντίου. (σελ. 696 – 796).

Πίναξ των περιεχομένων εν το εικοστώ πέμπτω τόμω. (λατινιστί). (σελ. 797 – 804).

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: