Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός. (Gregorius Nazianzenus, PG 35 – 38).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ναζιανζηνού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός. (Gregorius Nazianzenus, PG 35 – 38).

 • Ad cives Nazianzenos. Λόγος ιζ’. Πρὸς τοὺς πολιτευομένους Ναζιανζοῦ ἀγωνιῶντας, καὶ τὸν ἄρχοντα ὀργιζόμενον. (PG 35, σελ. 965 – 981).
 • Ad eos qui ipsum acciverant nec occurrerant. Λόγος γ’. Πρὸς τοὺς καλέσαντας, καὶ μὴ ἀπαντήσαντας. (PG 35, σελ. 517 – 525).
 • Ad Gregorium Nyssenum. Λόγος ια’. Τοῦ αὐτοῦ, εἰς Γρηγόριον Νύσσης, τὸν τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἀδελφὸν, ἐπιστάντα μετὰ τὴν χειροτονίαν. (PG 35, σελ. 832 – 841).
 • Ad Julianum tributorum exaequatorem. Λόγος ιθ’. Εἰς τοὺς λόγους, καὶ εἰς τὸν ἐξισωτὴν Ἰουλιανόν. (PG 35, σελ. 1.044 – 1.064).
 • Ad patrem. Λόγος ιβ’. Εἰς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ, ἡνίκ’ ἐπέτρεψεν αὐτὸν φροντίζειν τῆς Ναζιανζοῦ Ἐκκλησίας. (PG 35, σελ. 844 – 849).
 • Adversus Eunomianos. Λόγος κζ’. Θεολογικός πρώτος.  Κατά Ευνομιανών προδιάλεξις. (PG 36, σελ. 12 – 25).
 • Alphabeticum paraeneticum. Αλφαβητικός παραινετικός.
 • Alphabeticum. Αλφαβητικός.

 • Apologetica. Λόγος β’. Τοῦ αὐτοῦ ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τὸν Πόντον φυγῆς ἕνεκεν, καὶ αύθις ἐπανόδου ἐκεῖθεν, με τὰ τὴν τοῦ πρεσβυτέρου χειροτονίαν, ἐν ᾧ τί τὸ τῆς ἱερωσύνης ἐπάγγελμα. (PG 35, σελ. 408 – 513).
 • Apologeticus ad patrem. Λόγος θ’. Απολογητικὸς εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα Γρηγόριον, συμπαρόντος αὐτῷ Βασιλείου, ἡνίκα ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη Σασίμων. (PG 35, σελ. 820 – 825).
 • Carmina de se ipso. Βίβλος β’. Έπη ιστορικά. Τομή α’. Περί εαυτού. (PG 37, σελ. 969 – 1.452).
 • Carmina dogmatica. Βίβλος α’. Έπη θεολογικά. Τομή α’. Έπη δογματικά. (PG 37, σελ. 397 – 522).
 • Carmina moralia. Τομή β’. Έπη ηθικά. (PG 37, σελ. 521 – 968).
 • Carmina quae spectant ad alios. Τομή β’. Περί των ετέρων. (PG 37, σελ. 1.451 – 1.577).
 • Christus patiens. Χριστός πάσχων. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ὑπόθεσις δραματικὴ κατΕὐριπίδην περιέχουσα τὴν διἡμᾶς γενομένην σάρκωσιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἐν αὐτῷ κοσμοσωτήριον πάθος. (PG 38, σελ. 133 – 338).
 • Comparatio vitarum. Τομή β’. Έπη ηθικά. Η’΄Σύγκρισις βίων. (PG 37, σελ. 649 – 667).
 • Contra Arianos et de seipso. Λόγος λγ’. Πρὸς Ἀρειανοὺς, καὶ εἰς ἑαυτόν. (PG 36, σελ. 213 – 237).
 • Contra Julianum imperatorem i. Λόγος δ’. Κατὰ Ἰουλιανοῦ Βασιλέως Στηλιτευτικὸς πρῶτος. (PG 35, σελ. 532 – 664).
 • Contra Julianum imperatorem ii. Λόγος ε’. Κατὰ Ἰουλιανοῦ βασιλέως στηλιτευτικὸς δεύτερος. (PG 35, σελ. 664 – 720).
 • De dogmate et constitutione episcoporum. Λόγος κ’. Περὶ δόγματος καὶ καταστάσεως ἐπισκόπων. (PG 35, σελ. 1.065 – 1.080).
 • De filio orat 29. Λόγος κθ’. Θεολογικός τρίτος. Περί Υιού. (PG 36, σελ. 73 – 104).
 • De filio orat 30. Λόγος λ’. Θεολογικός τέταρτος. Περί Υιού. (PG 36, σελ. 104 – 133).
 • De martyribus et adversus Arianos. Λόγος λε’. Εις τους μάρτυρας, και κατά Αρειανών. (PG 36, σελ. 257 – 261).
 • De moderatione in disputando. Λόγος λβ’. Περί της εν διαλέξεσιν ευταξίας, και ότι ου παντός ανθρώπου, ούτε παντός καιρού το περί Θεού διαλέγεσθαι. (PG 36, σελ. 173 – 212).
 • De pace i. Λόγος ζ’. Εἰρηνικὸς Αʹ, ἐπὶ τῇ ἑνώσει τῶν μοναζόντων, μετὰ τὴν σιωπὴν, ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. (PG 35, σελ. 721 – 752).
 • De pace ii. Λόγος κβ’. Εἰρηνικὸς βʹ, λεχθεὶς ἐν Κωνσταντίνουπόλει, ἐπὶ τῇ γενομένῃ τῷ λαῷ φιλονεικίᾳ, περὶ ἐπισκόπων τινῶν διενεχθέντων πρὸς ἀλλήλους. (PG 35, σελ. 1.132 – 1.152).
 • De pace III. Λόγος κγ’. Εἰρηνικὸς γʹ εἰς τὴν σύμβασιν, ἣν μετὰ τὴν σύστασιν ἐποιησάμεθα οἱ ομόδοξοι. (PG 35, σελ. 1.152 – 1.168).
 • De pauperum amore. Λόγος ιδ’. Περὶ φιλοπτωχίας. (PG 35, σελ. 857 – 909).
 • De seipso et ad eos qui ipsum cathedram Constantinopolitanam. Λόγος λς’. Εις εαυτόν, και προς τους λέγοντας επιθυμείν αυτόν της καθέδρας Κωνσταντινουπόλεως, και εις την του λαού προθυμίαν, ην επεδείξαντο εις αυτόν. (PG 36, σελ. 265 – 280).
 • De spiritu sancto. Λόγος λα’. Θεολογικός πέμπτος. Περί του αγίου Πνεύματος. (PG 36, σελ. 133 – 172).
 • De testamentis et adventu Christi.  Βίβλος α’. Έπη θεολογικά. Τομή α’. Έπη δογματικά. θ’. Περί διαθηκών και Επιφανείας Χριστού. (PG 37, σελ. 456 – 464).
 • De theologia. Λόγος κη’. Θεολογικός δεύτερος. Περί Θεολογίας. (PG 36, σελ. 25 – 72).
 • De vita sua. ΙΑ’. Περί τον εαυτού βίον. (PG 37, σελ. 1.029 – 1.166).
 • Epigrammata. Επιγράμματα.
 • Epistulae theologicae. Θεολογικαί επιστολαί
  • ΡΑ’. Προς Κληδόνιον πρεσβύτερον, κατά Απολλιναρίου. Επιστολή Α’. (PG 37, σελ. 175 – 193).
  • ΡΒ’. Κατά Απολλιναρίου, προς Κληδόνιον. Επιστολή Β’. (PG 37, σελ. 193 – 201).
  • ΣΒ’. Προς Νεκτάριον επίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως. (σχετλιαστική επί ταις ταραχαίς των εκκλησιών, και ενθαρρυντική κατά των αιρετικών Μακεδονιαστών και Απολλιναριστών. (PG 37, σελ. 329 – 333).
 • Epistulae. Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του θεολόγου, επιστολαί (σμδ’). (PG 37, σελ. 21 – 388). * (Περιέχονται στο τέλος και οι επιστολές σμε’ – σμθ’).
 • Fragmentum ex oratione contra astronomos. Εκ του προς αστρονόμους λόγου. (PG 36, σελ. 675 – 678).
 • Funebris in laudem Caesarii fratris oratio. Λόγος ζ’. Εις Καισάριον τον εαυτού αδελφόν, επιτάφιος, περιόντων έτι των γονέων. (PG 35, σελ. 756 – 788).
 • Funebris oratio in laudem Basilii Magni Caesareae in Cappado. Λόγος μγ’. Εις τον μέγαν Βασίλειον, επίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, επιτάφιος. (PG 36, σελ. 493 – 605).
 • Funebris oratio in patrem 1. Λόγος ιη’. Επιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, παρόντος Βασιλείου.  (PG 35, σελ. 985 – 1.044).
 • In Aegyptiorum adventum 1. Λόγος λδ’. Εις τους Αιγύπτου επιδημήσαντας. (PG 36, σελ. 241 – 256).
 • In consecratione Eulalii Doarensium episcopi 1. Λόγος ιγ’. Εἰς τὴν χειροτονίαν Δοαρῶν ὁμιλία ἐκδοθεῖσα Εὐλαλίῳ ἐπισκόπῳ. ( PG 35, σελ. 852 – 855).
 • In dictum evangelii Cum consummasset Jesus hos sermones 1. Λόγος λζ’. Εις το ρητόν του Ευαγγελίου· «ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους,» και τα εξής. (PG 36, σελ. 281 – 308).
 • In laudem Athanasii. Λόγος κα’. Εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας. (PG 35, σελ. 1.083 – 1.128).
 • In laudem Cypriani. Λόγος κδ’. Εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Κυπριανὸν, ἐξ ἀγροῦ μετὰ μίαν τῆς μνείας ἡμέραν ἐπανήκοντος. (PG 35, σελ. 1.169 – 1.193).
 • In laudem Heronis philosophi 1. Λόγος κε’. Εἰς Ἡρῶνα τὸν φιλόσοφον. (PG 35, σελ. 1.197 – 1.225).
 • In laudem sororis Gorgoniae. Λόγος η’. Εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ Γοργονίαν ἐπιτάφιος. (PG 35, σελ. 789 – 817).
 • In Machabaeorum laudem 1. Λόγος ιε’. Εἰς τοὺς Μακκαβαίους. (PG 35, σελ. 912 – 933).
 • In novam Dominicam 1. Λόγος μδ’. Εις την καινήν Κυριακήν. (PG 36, σελ. 608 – 621).
 • In patrem tacentem. Λόγος ις’. Εἰς τὸν πατέρα σιωπῶντα διὰ τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης. (PG 35, σελ. 935 – 964).
 • In pentecosten. Λόγος μα’. Εις την Πεντηκοστήν. (PG 36, σελ. 428 – 452).
 • In sancta lumina. Λόγος λθ’. Εις τα άγια Φώτα. (PG 36, σελ. 336 – 360).
 • In sanctum baptisma. Λόγος μ’. Εις το άγιον Βάπτισμα. (PG 36, σελ. 360 – 425).
 • In sanctum pascha et in tarditatem. Λόγος α’. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδυτῆτα. (PG 35, σελ. 396 – 401).
 • In sanctum pascha. Λόγος με’. Εις το άγιον Πάσχα. (PG 36, σελ. 624 – 664).
 • In seipsum ad patrem et Basilium magnum. Λόγος ι’. Εἰς ἑαυτὸν, καὶ εἰς τὸν πατέρα καὶ Βασίλειον τὸν μέγαν, μετὰ τὴνἐπάνοδον ἐκ φυγῆς. (PG 35, σελ. 828 – 832).
 • In seipsum orat 26. Λόγος κς’. Εἰς ἐαυτὸν, ἐξ ἀγροῦ ἐπανήκοντα μετὰ τὰ κατὰ Μάξιμον. (PG 35, σελ. 1.228 – 1.252).
 • In theophania. Λόγος λη’. Εις τα Θεοφάνια είτουν Γενέθλια του Σωτήρος. (PG 36, σελ. 312 – 333).
 • Liturgia sancti Gregorii. Η θεία λειτουργία του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου, (η Αλεξανδρινή). (PG 36, σελ. 700 – 733).
 • Protreptikos eis ypomonhn. Προτρεπρικός εις υπομονήν.
 • Significatio in Ezechielem. Σημασία εις τον Ιεζεκιήλ. (PG 36, σελ. 665 – 669).
 • Supremum vale. Λόγος μβ’. Συντακτήριος, εις την των ρν’ επισκόπων παρουσίαν. (PG 36, σελ. 457 – 492).
 • Testamentum. Iσον τῆς διαθήκης, μεταγραφὲν ἐκ τοῦ ἀρχετύπου δικαιώματος, ἐν ᾧ καὶ ἰδιόχειροι ὑπογραφαὶ σώζονται ὑπ’ αὐτοῦ τε καὶ τῶν ὑπογραψάντων μαρτύρων. Ὑπατείᾳ Φλαβίου Εὐχερίου, καὶ Φλαβίου Εὐαγρίου, τῶν λαμπροτάτων, πρὸ μιᾶς Καλανδῶν Ἰανουαρίων. (PG 37, σελ. 389 – 396).
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: