Οκτώηχος – Παρακλητική.

Untitled

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τις διάφορες εκδόσεις του βιβλίου, σε μορφή .pdf, εδώ :

Παρακλητική

Οκτώηχος

Παρακλητική. Έκδοση 1559.

Παρακλητική. Περιέχουσα πάσας τας καθ’ έκάστην την μέραν, ανηκούσας ακολουθίας αυτή. Έτει από της θεογονίας χιλιοστώ πεντακοσιοστώ πεντικοστώ εννάτω (1559). Νικόλαος ο Μαλαξός Πρωτοπαπάς Ναυπλοίου. Τοις εντευξομένοις, ευ πράττειν.

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή.

Παρακλητική. Έκδοση 1604.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτού Ακολουθίαν. Τετύπωται Ενετίησι παρά Αντωνίω τω Πινέλλω, αναλώμασι μεν, τοις αυτού Επιμελεία δε, και Επιδιορθώσει Θεοφάνους του Ιερομονάχου Κυπρίου του Ξενακίου, μαθητού του πανιερωτάτου και σοφωτάτου Φιλαδελφείας κυρίου Γαβριήλ. Έτει από της ενσάρκου οικονομίας του κυρίου ημών Ι(ησο)ύ Χ(ριστο)ύ. αχδ’ (1604). (Φύλλα 200).

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή.

Παρακλητική. Έκδοση 1738.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτή κατά τους οκτωήχους Ακολουθίαν. Νεωστί τυπωθείσα, και μετά πολλής επιμελείας διορθωθείσα κατά τους παλαιούς Βιβλίους. Εν έτει της από του Κόσμου κτίσεως, ζσμς΄ (7246). Και από της ενσάρκου οικονομίας, αψλη΄ (1738). κατά τον μήνα Απρίλλιον. (σελίδες 534).

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή (534, 533, … , 1).

Παρακλητική. Έκδοση 1764. Ενετίησιν. Παρά Νικολάω τω Σάρω.

Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτή κατ’ ήχον Ακολουθίαν. Νεωστί μετατυπωθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα. Ενετίησιν. Έτει από της Θεογονίας αψξδ’. 1764. Παρά Νικολάω τω Σάρω.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω.

Η Οκτώηχος. Έκδοση 1810. Εν τω εις το Μαχμουτπασάχανι Ελληνικώ Τυπογραφείω.

Η Οκτώηχος. Πολλαχού διορθωθείσα παρά του μουσικολογιωτάτου Πρωτοψάλτου της αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, κυρίου κυρίου Ιακώβου. Ή, ήδη νεωστί προσετέθησαν. Ομιλία τις παραινετική. Αι δέκα του Θεού εντολαί. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Αι Θεολογικαί αρεταί. Αι Ηθικαί αρεταί. Διάγραμμα δια το διατονικόν της μουσικής γένος. και στίχοι τινές δηλωτικοί της ιδιότητος των οκτώ ήχων. Προς δε και Κανόνια δια την εύρεσιν της αρχής της Σελήνης, των Μηνών, και της Αναστάσεως ήγουν του Αγίου Πάσχα. Εν τω εις το Μαχμουτπασάχανι Ελληνικώ Τυπογραφείω. Εν έτει αωι’ (1810). (σελίδες 160).

Οκτώηχος. Έκδοση 1812. Ενετίησιν. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.

Οκτώηχος. Συντεθείσα παρά του εν αγίοις Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ή προσετέθη, εν τω τέλει τα Εξαποστειλάρια, και τα Εωθινά Ιδιόμελα. Ενετίησιν. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. 1812. (σελίδες 192).

Παρακλητική. Έκδοση 1819. Εν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτή ἀπασαν  Ακολουθίαν. Ναι μην και τους δύω Παρακλητικούς Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Προσετέθησαν δε και τα Θεοτοκία Απολυτίκια του όλου Ενιαυτού, και ο Κανών του Ακαθίστου. Νεωστί μετατυπωθείσα, και επιμελεία ότι πλείστα διορθωθείσα. Εν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. 1819.

Οκτώηχος. Έκδοση 1830. Εν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.

Οκτώηχος. Συντεθείσα παρά του εν αγίοις Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ή προσετέθησαν, Εν μεν τη αρχή διάφοραι Ευχαί, Εν δε τω τέλει τα Εξαποστειλάρια, και τα Εωθινά Ιδιόμελα. Εν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. 1830. (σελίδες 196).

Οκτώηχος. Έκδοση 1837.  Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα.

Οκτώηχος.  Συντεθείσα παρά αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ή προσετέθησαν, Εν μεν τη αρχή διάφοραι Ευχαί, Εν δε τω τέλει τα Εξαποστειλάρια, και τα Εωθινά Ιδιόμελα. Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. 1837.

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Έκδοση 1837. Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα.

Παρακλητική ήτοι η Μεγάλη Οκτώηχος. Περιέχουσα πάσαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν.  Επί τέλους δε, και τους κατ’ ήχον Τριαδικούς Ύμνους, τα Φωταγωγικά και Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος, και τα Απολυτίκια Θεοτόκια του όλου Ενιαυτού. Προσέτι τον Ικετήριον Κανόνα εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τους δύο Παρακλητικούς Κανόνας εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον, και τον κανόνα του Ακαθίστου. Νέα Έκδοσις, Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Διά δαπάνης Γεωργίου Διαμαντίδου. 1837. (σελίδες 450).

Οκτώηχος. Έκδοση 1839. Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος.

Οκτώηχος. Συντεθείσα παρά του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ή προσετέθησαν εν μεν τη αρχή διάφοραι Ευχαί, εν δε τω τέλει τα Εξαποστειλάρια, και τα Εωθινά ιδιόμελα. Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος. 1839. (σελίδες 196).

Παρακλητική ήτοι η Μεγάλη Οκτώηχος. Έκδοση 1850. Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος.

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Περιέχουσα άπαντα τα αυτή ανήκοντα μετά των συνήθων προσθηκών. Νέα έκδοσις. Επιμελώς επεξεργασθείσα και επιδιορθωθείσα υπό Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Ζερβού και Πολυχρονίου Φιλιππίδου. Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος. 1850.

 

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Έκδοση 1858. Εν Βενετία. Εκ της Εκκλησιαστικής Τυπογραφίας του Φοίνικος. (Το .pdf έχει και σελιδοδείκτες -bookmarks, για εύκολη ανεύρεση των περιεχομένων).

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Περιέχουσα πάσαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν, μετά των εν τω τέλει συνήθων προσθηκών. Επεξεργασθείσα μεν ποτε και ακριβώς επιδιορθωθείσα υπό του Αιδεσιμοελλογιμωτάτου εν Ιερεύσιν, Ανδρέου του Ιδρωμένου, νυν δε ανατυπωθείσα, επιστασία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Ζερβού, Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου. Εν Βενετία. Εκ της Εκκλησιαστικής Τυπογραφίας του Φοίνικος. 1858. (σελίδες 384).

(Το .pdf έχει και σελιδοδείκτες -bookmarks, για εύκολη ανεύρεση των περιεχομένων).

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Έκδοση 1858. Εν Βενετία. Εκ της Εκκλησιαστικής Τυπογραφίας του Φοίνικος.

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Περιέχουσα πάσαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν, μετά των εν τω τέλει συνήθων προσθηκών. Επεξεργασθείσα μεν ποτε και ακριβώς επιδιορθωθείσα υπό του Αιδεσιμοελλογιμωτάτου εν Ιερεύσιν, Ανδρέου του Ιδρώμενου, νυν δε ανατυπωθείσα, επιστασία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Ζερβού, Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου. Εν Βενετία. Εκ της Εκκλησιαστικής Τυπογραφίας του Φοίνικος. 1858. (σελίδες 384).

Οκτώηχος. Έκδοση 1864. Εν Βενετία. Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου.

Οκτώηχος. Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού. Περιέχουσα την εν ταις Κυριακαίς του ενιαυτού ψαλλομένην αναστάσιμον ακολουθίαν. Νεωστί τυπωθείσα, και εξ αρίστων εκδόσεων διορθωθείσα μετά πάσης επιμελείας. Εν Βενετία. Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου. 1864. (σελίδες 176).

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Έκδοση 1871. Ενετίησιν. Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου.

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Περιέχουσα πάσαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν, μετά των εν τέλει Τριαδικών Ύμνων, Φωταγωγικών, Εξαποστειλαρίων, Απολυτίκιων, Θεοτοκίων, και Κανόνων Δεσποτικών και Θεομητορικών. Εξ αρχαίων χειρογράφων και εκδόσεων εξακριβωθείσα υπό των αυταδέλφων Ιωάννου και Σπυρίδωνος Βελούδων. Έκδοσις Νεωτάτη. Ενετίησιν. Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου. 1871.

Οκτώηχος. Έκδοση 1883. Βενετία. Εκ του Ελλην. Τυπογρ. Ο Φοίνιξ.

Οκτώηχος. Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού. Περιέχουσα την εν ταις Κυριακαίς του ενιαυτού ψαλλομένην αναστάσιμον ακολουθίαν. Νεωστί τυπωθείσα, και εξ αρίστων εκδόσεων διορθωθείσα μετά πάσης επιμελείας. Βενετία. Εκ του Ελλην. Τυπογρ. Ο Φοίνιξ. 1883. (σελίδες 184).

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Έκδοση 1913. Εν Αθήναις. Εκδότης Μιχαήλ Σαλίβερος.

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Περιέχουσα ἀπασαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν, μετά των εν τέλει συνήθων προσθηκών. Έκδοσις νεωτάτη επιμεμελημένη. Εκδότης Μιχαήλ Σαλίβερος. Εν Αθήναις. 1913

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s