Ευεργετινός – Τόμος Τρίτος

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Ευεργετινός – Τόμος Τρίτος

( * Το .pdf έχει μέγεθος 247 ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζεται κάποια λεπτά για να ανοίξει ή να αποθηκευθεί).

001

Ευεργετινός, ήτοι Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των Θεοφόρων και Αγίων Πατέρων. (Από πάσης Γραφής θεοπνεύστου συναθροισθείσα, οικείως τε και προσφόρως εκτεθείσα παρά Παύλου του Οσιωτάτου μοναχού, και κτήτορος Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευεργέτιδας, και Ευεργετινού επικαλουμένου. Ήτις ληφθείσα, εκ της Βιβλιοθήκης της εν Αγιωνύμω Όρει Ιεράς, Βασιλικής τε, και Πατριαρχικής Μονής του Κουτλουμούση επονομαζομένης. Νυν πρώτον τύποις εξεδόθη, Ενετίησι 1783. Εκδιδομένη το πρώτον μετά πλήρους ερμηνείας εις την απλήν Ελληνικήν των εμπεριεχομένων κειμένων. Εικονογραφημένη κατά την παράδοσιν. Πεπλουτισμένη δια πλείστων υπομνημάτων. Εκδίδεται αναλώμασι και επιμέλεια υπό του Επισκόπου Οινόης Ματθαίου Λαγγή, Έκδοσις Έκτη, Αθήναι 1985).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εξώφυλλο.
 • Υπόθεσις Α΄- Δεν πρέπει από υπόνοιας να κατακρίνη κανείς, ούτε ακόμη και να δίδη εμπιστοσύνην εις τας υπόνοιας.
 • Υπόθεσις Β΄- Δεν πρέπει κανείς ούτε τον αποδεδειγμένως αμαρτάνοντα να κατακρίνη και να εξευτελίζη, αλλά να προσέχη τον εαυτόν του, και να μη ασχολήται φιλοπεριέργως με ξένας υποθέσεις. Διότι ασφαλώς εκείνος, ο οποίος προσέχει τα ιδικά του σφάλματα, δεν δύναται να κατακρίνη τον πλησίον.
 • Υπόθεσις Γ΄-  Δεν πρέπει κανείς να σκανδαλίζη με πράξεις, εκτελουμένας χωρίς εντολήν. Και τι ημπορεί να κάμη το σκάνδαλον. Δεν πρέπει κανείς να σκανδαλίζεται. Να θεραπεύη δε τους σκανδαλιζομένους.
 • Υπόθεσις Δ΄- Πρέπει ο Χριστιανός να αιχμαλωτίζη κάθε του σκέψιν εις τον Χριστον. Διότι οι πνευματικοί, και μερικοί απο τούς κοσμικούς, και απο αισχράς ακόμα παραστάσεις εξάγουν αγαθάς και υψηλάς έννοιας.
 • Υπόθεσις Ε΄- Περί δόλου και πονηρίας, απλότητος και ακακίας. Από που γεννώνται, και ποια η εξ αυτών βλάβη και ωφέλεια. Και περι φθόνου.
 • Υπόθεσις ς΄- Περί εκείνων, που ειρωνεύονται και περιφρονούν τους απονήρευτους και αυτοταπεινουμένους ανθρωπους. Πόσον ούτοι αμαρτάνουν.
 • Υπόθεσις Ζ΄- Πρέπει ο πιστός ότι κάνει να το κάνη από αγαθήν συνείδησιν και όχι από πονηράν, διότι ο Θεός κρίνει τας πράξεις ενός εκάστου όχι κατά το φαινόμενον αυτών, αλλά κατά την προαίρεσιν και τον σκοπόν του πράττοντος.
 • Υπόθεσις Η΄- Μέγα αγαθόν έχει δωρηθή εις ημάς υπό του Θεού η συνείδησις. Πάρα πολύ δε βοηθεί εκείνον που υπακούει εις αυτήν.
 • Υπόθεσις Θ΄- Πρέπει πάντοτε να προσέχωμεν και να περιφρουρώμεν τους εαυτούς μας από όλα τα σημεία, επειδή ο εχθρός από παντού και δι΄ όλων των μέσων προσβάλλει .
 • Υπόθεσις Ι΄- Πρέπει να εξετάζωμεν μετά προσοχής τους εαυτούς μας, ώστε να διορθώνωμεν τα σφάλματα και να πολλαπλασιάζωμεν τα καλά.
 • Υπόθεσις ΙΑ΄- Διά τον πιστόν είναι επικίνδυνος η παράβασις και μιας έστω εντολής, επειδή έλαβεν από τον Θεόν την δύναμιν να τας εκτελεί όλας. Επίσης και η μικρά κακία βλάπτει πάρα πολύ.
 • Υπόθεσις ΙΒ΄- Εκείνοι, οι Μοναχοί και ευλαβείς λαικοί, που έλαβον παρά Θεού την θείαν γνώσιν τιμωρούνται με μεγάλας τιμωρίας και διά τα παραμικρά πταίσματα.
 • Υπόθεσις ΙΓ΄- Πρέπει να αντιστεκώμεθα με γενναιότητα εναντίον της ακηδίας, να αντιμετωπίζωμεν την εκ του δαίμονος λύπην, και να έχωμεν υπομονήν.
 • Υπόθεσις ΙΔ΄- Πρέπει ο αγωνιστής, και όταν ακόμη είναι άρρωστος, να μη ποθή καθόλου τας ηδονάς και να καταργή την άσκησιν ή να στηρίζη την ελπίδα της θεραπείας του εις ιατρείας, αλλά μόνον εις τον Θεόν, ο οποίος παραχωρεί και τας ασθένειας.
 • Υπόθεσις ΙΕ΄- Πως και πότε πρέπει να επιζητούμεν ιατρείας και ποίας ιατρείας. Δεν πρέπει ο Μοναχός χάριν σωματικής ιατρείας να φεύγη από το Μοναστήρι, αλλά και άρρωστος να μένη εις αυτό αρκούμενος εις τας θεραπείας των αδελφών.
 • Υπόθεσις Ις΄- Δεν πρέπει ο Μοναχός, χωρίς σοβαράν ανάγκην, να λούεται ή να γυμνώνεται τελείως.
 • Υπόθεσις ΙΖ΄- Δεν υπάρχει τίποτε ακαθόριστον από τον Θεόν. Όλα όσα γίνονται, και αυτοί ακόμη οι αιφνίδιοι θάνατοι, έχουν προκαθορισθή υπό της προνοίας του Θεού.
 • Υπόθεσις ΙΗ΄- Περί της υπομονής, που πρέπει να επιδεικνύωμεν εις τας ασθένειας. Εις μερικούς εναρέτους επιτρέπονται και οικονομικαί τιμωρίαι από τον Θεόν, διά την ολοκληρωτική των κάθαρσιν.
 • Υπόθεσις ΙΘ΄- Ο Θεός επιτρέπει, ώστε και οι δίκαιοι, πολλάς φοράς, να αποθνήσκουν με βίαιον θάνατον.
 • Υπόθεσις Κ΄- Δεν πρεπει να παραξενευώμεθα, όταν συμβή κανέν περιστατικόν εις δικαίους ανθρώπους.
 • Υπόθεσις ΚΑ΄- Πρέπει ο πιστός και όταν ακόμη κάποτε στερηθή, προς το συμφέρον του, των αναγκαίων, να μη λιποψυχήση αμέσως, αλλά να ευχαριστή τον Κύριον και να υπομένη, και να ελπίζη, χωρίς δισταγμόν, ότι ο καλός Θεός θα προνοήση και δι΄ αυτόν. Είναι αισχρόν διά τον Ασκητήν, που είναι υπηρέτης του Θεού, να συναναστρέφεται με κοσμικούς και να ζητή παρ΄ αυτών τα προς συντήρησιν, έστω και αν υποφέρη.
 • Υπόθεσις ΚΒ΄- Ποία ελπίς εις τον Χριστόν είναι παράλογος.
 • Υπόθεσις ΚΓ΄- Δεν πρέπει ο άνθρωπος να παραβαίνη και την παραμικρότέραν εντολήν διά σωματικήν ανάγκην, όσον σοβαρά και να είναι, ή διά φόβον ανθρώπινον.
 • Υπόθεσις ΚΔ΄- Πρέπει ο πιστός, και αν ακόμη περιπέση εις θορύβους, να μη μεταβληθή υπό των εξωτερικών συνθηκών, αλλά παντότε προς τον Θεόν να αποβλέπη και να κάμη εκείνο που αρέσει εις Αυτόν.
 • Υπόθεσις ΚΕ΄- Αυτός, που θέλει να ευαρεστή εις τον Θεόν, ουδόλως πρέπει να λαμβάνη υπ΄ όψιν του τους εξευτελισμούς ή τας τιμάς των ανθρώπων.
 • Υπόθεσις Κς΄- Πρέπει την αρετήν να την ασκή ο άνθρωπος κρυφά, χωρίς επιδείξεις η καυχησιολογίας. Τι είναι κενοδοξία και τι ανθρωπαρέσκεια. Από που γεννάται η κενοδοξία, ποία κακά επιφέρει και πως πολεμείται.
 • Υπόθεσις ΚΖ΄- Δεν πρέπει να επιδιώκωμεν τας φιλίας των κατά κόσμον επιφανών.
 • Υπόθεσις ΚΗ΄- Δεν πρέπει να κάμνωμεν τίποτε περισσότερον από τους άλλους αδελφούς της Μονής, εξ΄ αισθήματος αυταρέσκειας.
 • Υπόθεσις ΚΘ΄- Και μόνον η υπερηφάνεια είναι ικανή να καταστρέψη τον Χριστιανόν. Εκείνοι που φουσκώνουν από υπερηφάνειαν διά, δήθεν, κατορθώματα, εγκαταλέιπονται από την Θείαν Χάριν και πίπτουν θανασίμως.
 • Υπόθεσις Λ΄- Από που γεννάται η βλασφημία και πως θεραπεύεται.
 • Υπόθεσις ΛΑ΄- Μεταξύ των αρέτων μεγαλυτέρα είναι η διακρίσις. Ο πιστός πρέπει να ενεργή, όσα πράττει, με διακρίσιν. Διότι όσα γίνονται ασκόπως και χωρίς διάκρισιν, και εάν ακόμη είναι καλά, δεν ωφελούν, κάποτε δε και βλάπτουν.
 • Υπόθεσις ΛΒ΄- Χωρίς την βοήθειαν του Θεού δεν δύναται ο αγωνιζόμενος ούτε από την κακίαν να απαλλαγή, ούτε την αρετήν να πραγματοποιήση. Η υιοθεσία δεν είναι αποτέλεσμα των έργων μας αλλά της Θείας Χάριτος.
 • Υπόθεσις ΛΓ΄- Ποία είναι η αιτία των πειρασμών, ποία η εξ αυτών ωφέλεια και ποία η μεταξύ των διαφορά.
 • Υπόθεσις ΛΔ΄- Πως πρέπει να αντιμετωπίζωμεν τους πειρασμούς. Δεν πρέπει να εκτιθέμεθα εις τους πειρασμούς. Εις ποίας περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγωμεν τον πειρασμόν και εις ποίας να τον υφιστάμεθα.
 • Υπόθεσις ΛΕ΄- Δεν πρέπει να επιδιώκη ο δυνάμενος θαυματουργίας. Προτιμότερον είναι να παραιτέιται αυτού εκ ταπεινώσεως. Ωσαύτως δεν πρέπει να επιζητώμεν και να επιθυμώμεν διάφορα άλλα χαρίσματα. Αλλά και εάν αξιωθώμεν τοιούτων χαρισμάτων, να μη μεγαλοφρονώμεν, αλλά να περιφρουρούμεθα διά της ταπεινώσεως. Εκείνοι που ζουν όπως θέλει ο Θεός δεν είναι κατώτεροι όσων θαυματουργούν. Εκτός από την θαυματουργίαν, υπάρχουν άλλα μεγαλύτερα χαρίσματα, από τα οποία γνωρίζονται οι πνευματικοί άνθρωποι.
 • Υπόθεσις Λς΄- Η μεγαλυτέρα από όλας τας αρετάς είναι η αγάπη. Αυτός που αγαπά τον πλησίον του, όπως θέλει ο Θεός, προτιμά και επιδιώκει, περισσότερον και από τα προσωπικά του συμφέροντα, την ωφέλειαν ή την ανάπαυσιν του πλησίον.
 • Υπόθεσις ΛΖ΄- Διά τον πλησίον πρέπει και την ζωήν μας ακόμη να θυσιάζωμεν.
 • Υπόθεσις ΛΗ΄- Αυτός που αισθάνεται την εν Κυρίω αγάπην και ταπείνωσιν, προσέχει να μη λυπήση τον πλησίον, αλλά με κάθε τρόπον τον εξυπηρετεί, και αισθάνεται ως ιδικάς του τας ανάγκας του και τα προβλήματά του .
 • Υπόθεσις ΛΘ΄- Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, κατά το θέλημα του Θεού, τον ευεργετεί ακόμη και χωρίς εκείνος να γνωρίζη τον ευεργέτη του.
 • Υπόθεσις Μ΄- Πρέπει ο πιστός και όταν πωλή και όταν αγοράζη, ή ότι σχετικόν άλλον κάμνη, να έχη προ των οφθαλμών του τον Θεόν και να μη καταδέχεται την ζημίαν του πλησίον, έστω και αν εκείνος λέγη, ότι δεν ζημιώνεται. Επίσης πρέπει οι νέοι να είναι σεμνοί και να μη αποκτούν εύκολα θάρρος. Εις τα κοινόβια δεν πρέπει να συνιστώνται ιδιαίτεραι ομάδες διότι είναι καταστρεπτικαί.
 • Υπόθεσις ΜΑ΄- Τι πρέπει να κάμνωμεν προς τους επισκεπτομένους, και πως να υποδεχώμεθα και να ομιλώμεν προς αυτούς.
 • Υπόθεσις ΜΒ΄- Κατά τας επισκέψεις εναρέτων αδελφών, πολλοί των Πατέρων, χάριν της αναπαύσεως των επισκεπτών των, εχαλάρωναν ελαφρώς την άσκησίν των, χωρίς να βλάπτωνται εξ αυτού, επειδή ήσαν απαθείς. Μερικοί πάλιν απ΄ αυτούς, διά την ολίγην αυτήν άνεσιν, μετά εβασάνιζον τον εαυτόν των. Εκείνος όστις κατά τας επισκέψεις και τας παρηγόρους συναναστροφάς διατηρεί την άσκησίν του, ή την χαλαρώνει κάπως, είναι αξιέπαινος από αυτούς που κρίνουν ορθώς. Δεν πρέπει να δίδωμεν εμπιστοσύνην εις εκείνους που πιέζουν περισσότερον του δέοντος εις παρήγορον επίσκεψιν.
 • Υπόθεσις ΜΓ΄- Δεν πρέπει οι επισκεπτόμενοι κοινόβιον, έστω και εάν είναι Μοναχοί, να επικοινωνούν ελεύθερα και να συναναστρέφωνται τους αδελφούς. Πως πρέπει οι αδελφοί του Κοινοβίου να συμπεριφέρωνται προς τους επισκέπτας.
 • Υπόθεσις ΜΔ΄- Δεν πρέπει να συντρώγωμεν με αδιαφόρους ανθρώπους. Αυτούς, που ερωτούν και δεν εφαρμόζουν τας συμβουλάς, πρέπει να τους αποφεύγωμεν μετά από την πρώτην ή δευτέραν συνάντησιν.
 • Υπόθεσις ΜΕ΄- Και οι επισκέπται πρέπει να γνωρίζουν την συμπεριφοράν των εις ξένον μέρος και πως πρέπει να περιπατούν και να συνοδεύουν τους αδελφούς.
 • Υπόθεσις Μς΄- Πρέπει αυτούς που μας επισκέπτονται, διά να μας ζητήσουν ελεημοσύνην, να μην τους αποδιώκωμεν με κενάς χείρας, αλλά να τους δεχόμεθα με αγάπην ως απεσταλμένους του Θεού, και να τους δίδωμεν από ότι έχομεν, έστω και εάν είναι απαιτητικοί. Να είμεθα ανεξίκακοι και να μη οργιζώμεθα, μιμούμενοι τον Θεόν. Ο Θεός αμείβει πολλάς φοράς τους ελεήμονας με πολύ μεγάλας αμοιβάς. Και πως πρέπει και υπό ποίων να γίνεται η ελεημοσύνη εις τα Κοινόβια.
 • Υπόθεσις ΜΖ΄- Δεν πρέπει ο Μοναχός, με την πρόφασιν της ελεημοσύνης, να έχη χρήματα, αλλ΄ ούτε και να λαμβάνη προσφερόμενα διά τον σκοπόν αυτόν. Ποία ελεημοσύνη ταιριάζει εις τον Μοναχόν.
 • Υπόθεσις ΜΗ΄- Πολλάκις μερικοί πτωχοί που ελεούν, κατά δύναμιν, όταν αποκτήσουν χρήματα, νικώνται από την φιλαργυρίαν και ούτω και αυτήν την ολίγην ελεημοσύνην την οποίαν προσέφερον πρότερον την εσταμάτησαν.
 • Υπόθεσις ΜΘ΄- Ο Μοναχός δεν πρέπει να λαμβάνη αδιακρίτως από οιονδήποτε άνθρωπον, ούτε περισσότερα από όσα έχει ανάγκην. Αυτός που δέχεται την ελεημοσύνην ή δωρεάν οφείλει να κοπιάζη χάριν αυτών, που δίδουν (ευχόμενος και νηστεύων).
 • Υπόθεσις Ν΄- Πρέπει να απέχωμεν από όσα δεν μας ενδιαφέρουν πνευματικώς και είναι δι΄ ημάς ξένα, ως επικίνδυνα και καταστρεπτικά.
 • Πίναξ Περιεχομένων

____________________________________________________________________________________

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε η να αποθηκεύσετε το βιβλίο στο scribd :

Α. Ευεργετινός – Τόμος Τρίτος (Υπόθεσις Α΄- ΚΗ΄). Ενετίησι 1783, εκδ. έκτη 1985.

Β. Ευεργετινός – Τόμος Τρίτος (Υπόθεσις ΚΘ΄- Ν΄). Ενετίησι 1783, εκδ. έκτη 1985.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: