Ευεργετινός – Τόμος Δεύτερος

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Ευεργετινός – Τόμος Δεύτερος

( * Το .pdf έχει μέγεθος 243 ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζεται κάποια λεπτά για να ανοίξει ή να αποθηκευθεί).

Μ 001

Ευεργετινός, ήτοι Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των Θεοφόρων και Αγίων Πατέρων. (Από πάσης Γραφής θεοπνεύστου συναθροισθείσα, οικείως τε και προσφόρως εκτεθείσα παρά Παύλου του Οσιωτάτου μοναχού, και κτήτορος Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευεργέτιδας, και Ευεργετινού επικαλουμένου. Ήτις ληφθείσα, εκ της Βιβλιοθήκης της εν Αγιωνύμω Όρει Ιεράς, Βασιλικής τε, και Πατριαρχικής Μονής του Κουτλουμούση επονομαζομένης. Νυν πρώτον τύποις εξεδόθη, Ενετίησι 1783. Εκδιδομένη το πρώτον μετά πλήρους ερμηνείας εις την απλήν Ελληνικήν των εμπεριεχομένων κειμένων. Εικονογραφημένη κατά την παράδοσιν. Πεπλουτισμένη δια πλείστων υπομνημάτων. Εκδίδεται αναλώμασι και επιμέλεια υπό του Επισκόπου Οινόης Ματθαίου Λαγγή, Έκδοσις Έκτη, Αθήναι 1985).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εξώφυλλο.
 • Υπόθεσις Α΄- Όσοι αυτοεξευτελίζονται θεωρούνται άξιοι τιμής από τον Θεόν.
 • Υπόθεσις Β΄- Εκ φύσεως η μεν εξουδένωσις προκαλεί ταπείνωσιν, η δε τιμή την υπερηφάνειαν. Δι΄αυτό και οι ταπεινόφρονες, όταν μεν περιφρονούνται χαίρουν, ενώ όταν τμώνται λυπούνται.
 • Υπόθεσις Γ΄- Ότι δεν πρέπει να κανείς να μένη αργός, αλλά και σωματικώς να εργάζεται, και ότι η αργία γίνεται αίτιος πολλών κακών.
 • Υπόθεσις Δ΄- Δια ποίον σκοπόν πρέπει να εργάζεται ο Μοναχός, πόσον χρόνον και ποία έργα πρέπει να εκτελή.
 • Υπόθεσις Ε΄- Ποία πρέπει να φυλάττουν οι αδελφοί, όταν εργάζωνται μαζί.
 • Υπόθεσις ς΄- Ότι εις το Κοινόβιον δεν πρέπει να έχη κανείς κάτι ιδικόν του. Δι΄ εκείνον δε που θα αποκτήση κάτι υπάρχει κίνδυνος να κληρονομήση βαρύτατην κόλασιν.
 • Υπόθεσις Ζ΄- Ότι εκείνος που καταπροδίδει ή αφαιρεί κάτι από τα πράγματα που ανήκει εις το Μοναστήρι, αμαρτάνει πάρα πολύ ενώπιον του Θεού και θα κολασθεί περισσότερον. Δι΄ αυτό πρέπει να τα φροντίζωμεν πολύ ως αφιερωμένα εις τον Θεόν και να μη περιφρονώμεν ούτε τα πλέον ασήμαντα και ότι παντού η αμέλεια ζημιώνει.
 • Υπόθεσις Η΄- Με ποίαν διάθεσιν πρεπέι να υπηρετούμεν ή να υπηρετούμεθα και ποίον είναι το κέρδος από την υπηρεσίαν αυτήν.
 • Υπόθεσις Θ΄- Πότε και από ποίους πρέπει να προτιμάται η υπηρεσία από την προσευχήν.
 • Υπόθεσις Ι΄- Πρέπει με προθυμίαν να εγειρώμεθα την νύκτα εις την προσευχήν και με υπομονήν να την παρακολουθώμεν. Από που και δια ποίαν αιτίαν καθωρίσθησαν, από την αρχήν, να γίνωνται αι προσευχαί εις ωρισμένας ώρας και ότι δεν πρέπει να τας παραμελώμεν .
 • Υπόθεσις ΙΑ΄- Περί ψαλμωδίας και προσευχής και της ευταξίας, η οποία πρέπει να τηρήται κατ΄ αυτάς.
 • Υπόθεσις ΙΒ΄- Πρέπει εκείνους οι οποίοι αργολογούν ή συζητούν μεταξύ των εις τας θείας συνάξεις να επιτιμώμεν. Και αν δεν διορθωθούν, να τους βγάζωμεν, με αυστηρότητα, έξω από τον Ναόν.
 • Υπόθεσις ΙΓ΄- Πρέπει πάντοτε να αγρυπνώμεν και τόσον μόνον να κοιμώμεθα, όσον δια να διατηρώμεν το σώμα μας υγιές. Εκείνοι δε που αρχίζουν την άσκησιν πρέπει και με τεχνάσματα ακόμη να συνηθίζουν εις την αγρυπνίαν.
 • Υπόθεσις ΙΔ΄- Περί παθολογικής αγάπης προς τον εαυτόν μας .
 • Υπόθεσις ΙΕ΄- Ποία η ωφέλεια από την εγκράτειαν και ποία η βλαβη από την έλλειψιν εγκρατείας και ποία η ζημία από την άμετρον οινοποσίαν.
 • Υπόθεσις Ις΄- Πως οι Πατέρες ηγάπησαν την νηστείαν και την κατόρθωσαν. Και μέχρι ποίου σημείου μετεχειρίζοντο, κατ΄ αυτήν, την ακρίβειαν.
 • Υπόθεσις ΙΖ΄- Διάφοραι πράξεις Αγίων Πατέρων, αι οποίαι προτρέπουν ημάς τους αδυνάτους να κάμνωμεν υπομονήν και με υπερβολήν μας διδάσκουν την ταπείνωσιν .
 • Υπόθεσις ΙΗ΄- Πως πρέπει να φροντίζωμεν διά το σώμα μας και ποία είναι η ορθή άσκησις και εγκράτεια.
 • Υπόθεσις ΙΘ΄- Πως πρέπει να εορτάζη εκείνος που αγαπά τον Θεόν και ποία πρέπει να είναι η διατροφή των πατέρων κατά τας εορτάς.
 • Υπόθεσις Κ΄- Ότι η λαθροφαγία είναι μεγάλο κακόν, διά τούτο και μόνη αυτή ημπορεί να οδηγήση τον Μοναχόν εις απώλειαν.
 • Υπόθεσις ΚΑ΄- Ότι πρέπει ο Μοναχός να τρώγη μίαν φοράν την ημέραν, μετά την ενάτην, άν ενδιαφέρεται δια την ακρίβειαν, την οπίαν εφύλαττον οι Πατέρες, όχι μόνον οι Αναχωρηταί, αλλά και πολλοί από εκείνους, που εμόναζαν εις Κοινόβια.
 • Υπόθεσις ΚΒ΄- Δεν πρέπει να τρώγωμεν δι΄ ευχαρίστησιν, αλλά διά την σωματικήν ανάγκην. Εκείνος που δεν τρώγει δι΄ ευχαρίστησιν, και αν ακόμη τα φαγητά είναι απολαυστικά, εις τίποτα δεν ζημιώνεται.
 • Υπόθεσις ΚΓ΄- Πως και διά ποίον σκοπόν πρέπει να κάθηται εις την τράπεζαν ο Μοναχός, πως να εγγίζη τα φαγητά και ποία να φυλάττη μετά την τράπεζαν .
 • Υπόθεσις ΚΔ΄- Περί φαγητού και ποτού. Πότε και πως εις ποία δεν πρέπει να μετέχωμεν ή από ποία να απέχωμεν.
 • Υπόθεσις ΚΕ΄- Ποίος είναι ο πόλεμος της πορνείας και πως πρέπει να αγωνιζώμεθα εναντίον του .
 • Υπόθεσις Κς΄- Δεν είναι δυνατόν να απαλλαγώμεν τελείως από τον πόλεμον της πορνείας κατ΄ άλλον τρόπον, παρά μόνον με την βοήθειαν του Θεού, η οποία συνοδεύει τους αγωνιζομένους. Ποία είναι η τελεία αγνεία.
 • Υπόθεσις ΚΖ΄- Ποία είναι η τιμή της αγνείας και ποία η ατιμία της πορνείας. Και ποία η πληρωμή και ανταπόδοσις των δύο και εις την παρούσαν ζωήν και εις την μέλλουσαν.
 • Υπόθεσις ΚΗ΄- Ότι και το να παραδέχεται κανείς τους αισχρούς λογισμούς και να μην τους απομακρύνη αμέσως, όπως επίσης και το να βλέπη κανείς περίεργα και να λαλή ή να ακούη αισχρά είναι άξια τιμωρίας. Η συγκατάθεσις (εις τον αισχρόν λογισμόν) τιμωρείται το ίδιον με την πράξιν. Το πνεύμα της πορνείας μας επιτίθεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους, διά τούτο πρέπει πάντοτε να προσέχωμεν.
 • Υπόθεσις ΚΘ΄- Ότι πρέπει να αποφεύγωμεν και τας συναναστροφάς των γυναικών και όσα άλλα ερεθίζουν την επιθυμίαν.
 • Υπόθεσις Λ΄- Ότι δεν πρέπει καθόλου ο πιστός να δέχεται να ακούη φλογέραν ή κιθάραν, ή κανένα άλλον θεατρικό όργανον, αλλά να τα αποφεύγη ως καταστρεπτικά.
 • Υπόθεσις ΛΑ΄- Ότι ο ενυπνιασμός (η σπερματόρροια εις τον ύπνον) προκαλείται από διαφόρους αιτίας.
 • Υπόθεσις ΛΒ΄- Είναι πάρα πολύ μεγάλη η εργασία του πένθους και πόσων ειδών είναι το πένθος και ποία η διαφορά των δακρύων.
 • Υπόθεσις ΛΓ΄- εις το τέλος της ζωής οι δαίμονες επιτίθενται με μεγαλυτέραν σφοδρότητα εναντίον του ανθρώπου, δια τούτο πρέπει να προσέχωμεν περισσότερον.
 • Υπόθεσις ΛΔ΄- Τίποτα δεν είναι δια τον πιστόν τόσον αταίριαστον, όσον η ελευθεριότης και τα γέλια. Επίσης εδώ γίνεται λόγος και διά την ευλάβειαν και ποία είναι τα γνωρίσματά της.
 • Υπόθεσις ΛΕ΄- Δεν πρέπει ποτέ να θυμώνει κανείς εναντίον ανθρώπου ή να φωνάζη. Και πως γεννάται ο θυμός και πως θεραπεύεται.
 • Υπόθεσις Λς΄- Δι΄ εκείνους οι οποίοι επιθυμούν την τελειότητα και το να ταραχθή κάπως η καρδία των εναντίον του αδικούντος ή του υβρίζοντος, δεν φαίνεται να είναι χωρίς ευθύνην.
 • Υπόθεσις ΛΖ΄- Ο αδελφός πρέπει να είναι μακρόθυμος προς εκείνους που τον στεναχωρούν και να μη εκδικήται εκείνους που τον αδικούν.
 • Υπόθεσις ΛΗ΄- Ο Χριστιανός πρέπει όχι μόνον τους αδικούντας να μη τιμωρή, αλλά με μακαροθυμίαν  να υπομένη την αδικίαν και να τους μεταβάλλη, με την ανεξικακία του.
 • Υπόθεσις ΛΘ΄- Ότι δι΄ εκείνους, οι οποίοι υπομένουν ευχαρίστως την αδικίαν και δεν ζητούν εκδίκησιν δια τους εαυτούς των, γίνεται ο Θεός εκδικητής και πολλάς φοράς τους ανταμείβει περισσότερον από όσον ηδικήθησαν .
 • Υπόθεσις Μ΄- Ότι και τους εχθρούς πρέπει να αγαπώμεν, διότι μας ωφελούν πάρα πολύ, και να τους ευεργετώμεν και να ευχώμεθα διά την σωτηρίαν των.
 • Υπόθεσις ΜΑ΄- Ότι δεν πρέπει να μισώμεν κανένα άνθρωπον.
 • Υπόθεσις ΜΒ΄- Ότι η μνησικακία είναι ολέθριον πράγμα, και όχι μόνον καταστρέφει οποιανδήποτε πνευματικήν εργασίαν, αλλά αποκλείει και την συμπάθειαν του Θεού και πως πρέπει να την αντιμετωπίζωμεν.
 • Υπόθεσις ΜΓ΄- Ότι δεν πρέπει να καταρώμεθα κανένα.
 • Υπόθεσις ΜΔ΄- Ότι όχι μόνον δεν πρέπει να υβρίζωμεν κανένα, αλλά και εκείνους ακόμη οι οποίοι μας υβρίζουν να ευλογώμεν και έτσι να καταπραύνωμεν τον θυμόν των.
 • Υπόθεσις ΜΕ΄- Ότι δεν πρέπει να ψευδώμεθα, αλλά να λέγωμεν την αλήθειαν.
 • Υπόθεσις Μς΄- Ότι το αμάρτημα της συκοφαντίας είναι μεγάλο και ότι εις το τέλος αποβαίνει εις δόξαν των συκοφαντουμένων, αν υπομένουν αγόγγυστα τους συκοφάντας. Και ότι πολλάκις η τιμωρία των συκοφαντών επέρχεται και εις την παρούσαν ζωήν.
 • Υπόθεσις ΜΖ΄- Περί λόγου και σιωπής, πως και πότε πρέπει να τα χρησιμοποιώμεν, και ότι η αργολογία είναι αμάρτημα.
 • Υπόθεσις ΜΗ΄- Ότι και το απλώς να ορκίζεται κανείς είναι αμαρτία, η δε παράβασις του όρκου έχει οπωσδήποτε ως συνέπειαν την κόλασιν. Τον όρκον, ο οποίος γίνεται από προπέτειαν διά να παραβώμεν κάποιαν εντολήν του Θεού, πρέπει να τον ανακαλούμεν και να μετανοώμεν δι΄ αυτόν.
 • Υπόθεσις ΜΘ΄- Όχι μόνον δεν πρέπει να καταλαλώμεν εναντίον κανενός, αλλ΄ ούτε και τον φιλοκατήγορον να ανεχώμεθα, ούτε και να ψιθυρίζωμεν ή να γογγύζωμεν.
 • Υπόθεσις Ν΄- Πως πρέπει οι αδελφοί, που μένουν μαζί, να διορθώνουν ο ένας τον άλλον, όταν περιπίπτουν εις διάφορα σφάλματα. Πότε δε και διά ποία σφάλματα πρέπει μεν να σιωπούν, πότε δε και εις ποία πρέπει να ομιλούν και να μη τα αποκρύπτουν.
 • Πίναξ Περιεχομένων

____________________________________________________________________________________

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε η να αποθηκεύσετε το βιβλίο στο scribd :

Α. Ευεργετινός – Τόμος Δεύτερος (Υπόθεσις Α΄- Κς΄). Ενετίησι 1783, εκδ. έκτη 1985.

Β. Ευεργετινός – Τόμος Δεύτερος (Υπόθεσις ΚΖ΄- Ν΄). Ενετίησι 1783, εκδ. έκτη 1985.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s