Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα του. Άπαντα, Τόμοι 1-7.

Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος ανήκει στη θαυμαστή χορεία των μεγάλων και θεοφόρων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας· είναι σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, και άλλων μεγάλων Πατέρων.

Πληροφορίες για το βίο και την πολιτεία του Όσιου Εφραίμ αντλούμε από τους βιογράφους και θαυμαστές του, αλλά και από τους λόγους πού έγραψε ο Όσιος. Από τα αρχαιότερα κείμενα που μας πληροφορούν για τον Όσιο είναι το «Εγκώμιο εις τον Όσιον Πατέρα ημών Εφραίμ» από τον Άγιο Γρηγόριο, Επίσκοπο Νύσσης της Μ. Ασίας, που εκφωνήθηκε κατά πάσα πιθανότητα μετά τη σύγκληση της Β’ Οικουμενικής Συνόδου (381), όταν πια ή Εκκλησία είχε ηρεμήσει από την αίρεση του Μακεδόνιου, και ο Επίσκοπος Γρηγόριος μπορούσε απερίσπαστος να διδάσκει και να οικοδομεί το ποίμνιό του. Για τη σύνθεση του Εγκωμίου ο Γρηγόριος Νύσσης άντλησε πληροφορίες από τα ίδια τα κείμενα του Οσίου, όπου υπάρχουν στοιχεία για τη ζωή του· «όσα λέμε δεν τα διδαχθήκαμε από άλλους, αλλά τα συγκεντρώσαμε από όσα ο ίδιος άφησε κατάσπαρτα μέσα στους λόγους του», ομολογεί ο Γρηγόριος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα, Τόμος Α΄ (Πρώτος)

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα, Τόμος Β΄ (Δεύτερος)

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα, Τόμος Γ΄ (Τρίτος)

 • Περί ορθού βίου κεφάλαια ϟʹ / Για τον ορθό βίο, κεφάλαια ενενήντα
 • Λόγοι παραινετικοί προς τους κατ΄Αίγυπτον μοναχούς / Λόγοι παραινετικοί προς τους μοναχούς της Αιγύπτου (Παραίνεση 1η, Προτροπή στη θεοσέβεια. Παραίνεση 2η. Προς αρχάριους ασκητές. Παραίνεση 3η. Παραίνεση 4η. Προς αρχάριους ασκητές. Παραίνεση 5η. Παραίνεση 6η. Προς αρχάριους. Παραίνεση 7η. Παραίνεση 8η, Για την υπακοή. Παραίνεση 9η. Παραίνεση 10η. Παραίνεση 11η. Νουθεσία για την ταπείνωση. Παραίνεση 12η. Για την ταπεινοφροσύνη. Παραίνεση 13η. Γι’ αυτούς που είναι ηγούμενοι. Παραίνεση 14η. Παραίνεση 15η. Παραίνεση 16η. Διδακτική. Για τη φιλαυτία και την ανόητη αυταπάτη. Παραίνεση 17η. Παραίνεση 18η. Παραίνεση 19η. Για τη διαφορά των νυσταγμών. Παραίνεση 20η. Παραίνεση 21η. Για το εργόχειρο. Παραίνεση 22η. Παραίνεση 23η. Για την ακηδία και την υπομονή των γέρων μοναχών. Παραίνεση 24η. Για τη μετακίνηση από τόπο σε τόπο. Παραίνεση 25η. Παραίνεση 26η. Για την αφοβία του Θεού και την αμέλεια. Παραίνεση 27η. «Σ’ αυτόν πού έχει θα δοθούν και άλλα και θα περισσέψουν». Παραίνεση 28η. Παραίνεση 29η. Για την ταπεινοφροσύνη. Παραίνεση 30η. Ότι πρέπει ο Χριστιανός να είναι μακρόθυμος και αμνησίκακος. Παραίνεση 31η. Για τα πάθη. Παραίνεση 32η. Πώς πρέπει να στηρίζουμε αυτούς που λιγοψυχούν. Παραίνεση 33η. Ότι πρέπει ο αδελφός που αναγινώσκει να καταλαβαίνει, και να αναγινώσκει με προθυμία, με τη συναίσθηση της παρουσίας του Θεού. Παραίνεση 34η. Για την παρθενία και τη σωφροσύνη. Παραίνεση 35η. Για την αγνότητα. Παραίνεση 36η. Για το να μην περιφέρουμε τα μάτια μας εδώ και εκεί, αλλά καλύτερα να έχουμε κάτω το βλέμμα μας, την ψυχή μας όμως άνω, προς τον Κύριο. Παραίνεση 37η Για την πραότητα. Παραίνεση 38η. Για τους ανυπάκουους, και για την Ανάσταση και για το φόβο του Θεού και για τη μέλλουσα κρίση. Παραίνεση 39η. Για την ευλάβεια. Παραίνεση 40η. Για κείνους που εκπίπτουν από τη μοναχική ζωή εξαιτίας της δικής τους αμέλειας, και προβάλλουν γι’ αυτό αμαρτωλές δικαιολογίες. Παραίνεση 41η. Σ’ αδελφό που έπεσε, και για τη μετάνοια. Παραίνεση 42η. Ότι δεν πρέπει να ορκιζόμαστε, ούτε να βλασφημούμε. Παραίνεση 43η. Προς αδελφό· έχει ειπωθεί ότι είναι προτιμότερο να παντρεύεται κανείς, παρά να καίγεται από την επιθυμία. Παραίνεση 44η. Για το φόβο του Θεού. Παραίνεση 45η. Για την αγάπη. Παραίνεση 46η. Προς τον Ευλόγιο. Παραίνεση 47η. Σε αμελή μοναχό, που λέει· αφήνω τη μοναχική ζωή, πηγαίνω στον κόσμο. Παραίνεση 48η. Για την κακοήθεια. Παραίνεση 49η. Για την υπεροχή της μοναχικής ζωής από την κοσμική. Παραίνεση 50η
 • Περί των οκτώ λογισμών / Για τους οκτώ λογισμούς
 • Περί καταστάσεως πνευματικής / Για την πνευματική κατάσταση
 • Περί υπομονής / Για την υπομονή
 • Περί μακαρισμών και ταλανισμών / Για μακαρισμούς και ταλανισμούς
 • Περί πίστεως  / Για την πίστη
 • Παραίνεσις ασκηταίς κατά στοιχείον / Παραίνεση σε ασκητές σύμφωνα με τα γράμματα του αλφαβήτου
 • Παραίνεσις / Παραίνεση
 • Περί ερωτήσεών τινων / Για κάποιες ερωτήσεις
 • Παραίνεσις περί υπομονής και κατανύξεως ψυχής / Παραίνεση για την υπομονή και την κατάνυξη της ψυχής
 • Νουθεσία, ήγουν κατήχησις προς μοναχούς / Νουθεσία, δηλαδή κατήχηση σε μοναχούς
 • Περί του τέλειον είναι τον μοναχόν / Για την τελειότητα του μοναχού
 • Εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού / Λόγος στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα, Τόμος Δ΄ (Τέταρτος)

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα, Τόμος Ε΄ (Πέμπτος)

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα, Τόμος ΣΤ΄ (Έκτος)

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα, Τόμος Ζ΄ (Έβδομος)

Σχολιάστε

2 Σχόλια

 1. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΒΑΣΙΛΗΣ

   /  11 Φεβρουαρίου, 2019

  Η λέξη συγχαρητήρια είναι λίγη. Όμως πιστεύω ακράδαντα ότι θα υπάρχει μεγάλη ανταπόδωση από τον Κύριο προς εσάς για όλους τους κόπους σας.

  Μια διόρθωση μόνο να σας ειδοποιήσω. Στον παρακάτω λόγο όλα τα link είναι ενωμένα και κατεβαίνει πάντα μόνο ο πρώτος λόγος…. Αν μπορείτε να τα ξεχωρίσετε:

  Όσιος Εφραίμ ο Σύρος – Έργα, Τόμος Α΄ (Πρώτος)
  Α΄Περί αρετών και κακιών λόγος, Β΄Περί φόβου Θεού, Γ΄Περί αφοβίας, Δ΄Περί αγάπης, Ε΄Περί των μη εχόντων αγάπην, ς’ Περί μακροθυμίας, Ζ΄Περί του μη έχοντος μακροθυμίαν, Η’ Περί υπομονής, Θ΄Περί του μη έχοντος υπομονήν, Ι΄Περί αοργησίας, ΙΑ΄Περί οξυχολίας, ΙΒ’ Περί πραότητος, ΙΓ΄Περί πονηρίας, ΙΔ΄Περί αληθείας, ΙΕ΄Περί ψεύδους, Ις΄Περί υπακοής, ΙΖ΄Περί ανυποταξίας και γογγυσμού, ΙΗ’ Περί του μη έχειν φθόνον ή ζήλον, ΙΘ’ Περί φθόνου και ζήλου, Κ’ Περί του μη είναι λοίδορον, ΚΑ΄Περί λοιδορίας και λοιδόρων, ΚΒ΄Περί εγκρατείας, ΚΓ΄Περί ακρασίας /

  Απάντηση
  • Αν προσέξετε καλύτερα υπάρχουν όλα, απλά υπάρχει σαν κύριος τίτλος μόνο του Α’, οι υπόλοιποι τίτλοι υπάρχουν με μικρά γράμματα, (Το κείμενο είναι συνεχόμενο χωρίς παραγράφους).

   Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: