Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Έργα του.

 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Βιβλίον καλούμενον Χρηστοήθεια των Χριστιανών, περιέχουσα Λόγους ψυχωφελεστάτους δεκατρείς, ρυθμίζοντας επί το βέλτιον τα κακά ήθη των Χριστιανών. Προς δε, και τας κυριωτέρας Εντολάς της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. (Φιλοπονηθείσα μεν παρά του εν μοναχοίς ελαχιστού Νικοδήμου Αγιορείτου, Νυν δε πρώτον τύποις εκδοθείσα σπουδή συντόνω και δαπάνη φιλοτίμω του πανιερωτάτου μητροπολίτου Αγίου Ιωαννίνων, Κυρίου Ιεροθέου, εις κοινήν απάντων των Ορθοδόξων ωφέλειαν). Ενετίησιν, 1803.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Βιβλίον καλούμενον Χρηστοήθεια των Χριστιανών, περιέχουσα Λόγους ψυχωφελεστάτους δεκατρείς, ρυθμίζοντας επί το βέλτιον τα κακά ήθη των Χριστιανών. Προς δε, και τας κυριωτέρας Εντολάς της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. (Φιλοπονηθείσα μεν παρά του εν μοναχοίς ελαχιστού Νικοδήμου Αγιορείτου, κατά πρώτον εις Ενετίαν εκδοθείσα τω 1803 έτη παρά του Αγίου Ιωαννίνων, Κυρίου Ιεροθέου. Νυν δε μετατυποθείσα σπουδή συντόνω του ελαχίστου Μακαρίου Ιερομονάχου Αγιορείτου εκ της συνοδείας των Σκουρταίων). Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1838.

 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Ιερά Βίβλος καλουμένη Χρηστοήθεια των Χριστιανών. Τόμος πρώτος & Τόμος Δεύτερος. (Φιλοπονηθείσα μέν παρά του αοιδίμου σοφωτάτου Νικοδήμου Αγιορείτου. Ανατυπωθείσα δε και επαυξηθείσα διά διαφόρων εκκλησιαστικών λόγων). Εν Αθήναις, 1900.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Εορτοδρόμιον, ήτοι ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. (Συνερανισθέν εκ διαφόρων της Εκκλησίας Πατέρων, πλουτισθέν με πολλάς σημειώσεις, και συντεθέν εις την κοινήν γλώσσαν υπό Νικοδήμου εν μοναχοίς ελαχίστου του Αγιορείτου). Εν Βενετία, 1836.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Κήπος χαρίτων, ήτοι ερμηνεία γλαφυρά εις τας Θ΄. ωδάς της στιχολογίας. (Εκ διαφόρων συνερανισθείσα παρά του αειμνήστου Διδασκάλου Νικοδήμου Αγιορείτου Η παρ΄ αυτού προσετέθησαν Η Κυριακή Προσευχή του Πάτερ ημών, εις μέτρον Ηρωϊκόν΄ εν Κεφάλαιον ωφελιμώτατον Καλλίστου Πατριάρχου, εν Τεμάχιον εκ της Χειρογράφου Βίβλου Ιωσήφ του Καλοθέτου, Νόμος Ευαγγελικός εν Επιτομή, εις τεσσαράκοντα Κεφάλαια διηρημένος, συγγραφείς υπό του Σοφού Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Σχολαρίου. Προς τούτοις Τεσσαράκοντα Χαρακτήρες Επιστολών Ελληνικών, και έτεροι Τύποι Επιστολών Απλοϊκών Χριστοφόρου Προδρομίτου, εις Τύπος Διαθήκης, και άλλος Τύπος Ομολογίας, και μία Χειρ Τεχνικωτάτη περί του Αγίου Πάσχα, και των παρεπομένων αυτώ, μετά της Ερμηνείας αυτής. Τέλος εν παράρτημα περί κύκλων Ηλίου και Σελήνης, ομοίως περί Βισέκτου, Ινδικτιώνος, και Επακτών, παρά Κωνσταντίνου Σακελλαροπώλου εξ Άρτης). Ενετίησιν, 1819.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Βιβλίον ψυχωφελέστατον, (Εξομολογητάριον), Διηρημένον εις τρία μέρη. Ων το μεν πρώτον περιέχει Διδασκαλίαν σύντομον και πρακτικήν προς τον Πνευματικόν, πώς να εξομολογή με καρπόν. Το δεύτερον. Τους Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ακριβώς εξηγημένους, μετά και τινών άλλων αναγκαίων. Το δε τρίτον. Συμβουλήν γλαφυράν προς τον Μετανοούντα, πώς να εξομολογήται καθώς πρέπει. (Εκ διαφόρων διδασκάλων συνερανισθέν, και εις αρίστην τάξιν ταχθέν παρά του οσιολογιωτάτου εν μοναχοίς κυρίου Νικοδήμου). Ενετίησι, 1794.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Βιβλίον ψυχωφελέστατον, (Εξομολογητάριον), περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον προς τον Πνευματικόν, πώς να εξομολογή με καρπόν. Τους Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ακριβώς εξηγημένους. Συμβουλήν γλαφυράν προς τον Μετανοούντα πώς να εξομολογήται καθώς πρέπει, και Λόγον ψυχωφελέστατον περί Μετανοίας. (Συνερανισθέν μεν εκ διαφόρων Διδασκάλων, και εις αρίστην τάξιν ταχθέν παρά του εν μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου. Και τύποις εκδοθέν πρότερον’ ήδη δε αυξηθέν, και τύποις δευτέροις εκδοθέν, διά φιλοτίμου δαπάνης του πανιερωτάτου μητροπολίτου αγίου Ιωαννίνων Κυρίου Ιεροθέου. Εις κοινήν απάντων των Ορθοδόξων ωφέλειαν). Ενετίησιν, 1804.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Εξομολογητάριον, ήτοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον προς τον Πνευματικόν πως να εξομολογή με καρπόν’ τους Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ακριβώς εξηγημένους΄ συμβουλήν γλαφυράν προς τον Μετανοούντα πως να εξομολογήται καθώς πρέπει, και Λόγον ψυχωφελή περί Μετανοίας. (Συνερανισθέν μεν εκ διαφόρων Διδασκάλων, και εις αρίστην τάξιν ταχθέν παρά του εν τω Αγίω Όρει ασκήσαντος αοιδίμου πατρός Νικοδήμου). Ενετίησιν, 1818.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Εξομολογητάριον, ήτοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον προς τον Πνευματικόν πως πρέπει να εξομολογή με καρπόν. Τους Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ακριβώς εξηγημένους. Συμβουλήν γλαφυράν προς τον μετανοούντα πως να εξομολογήται καθώς πρέπει, και λόγον ψυχωφελή περί μετανοίας. (Συνερανισθέν μεν εκ διαφόρων Διδασκάλων, και εις αρίστην τάξιν ταχθέν παρά του εν τω Αγίω Όρει ασκήσαντος αοιδίμου Διδασκάλου Κυρίου Νικοδήμου του Αγιορείτου). εν Αθήναις, 1895.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Ομολογία πίστεως, ήτοι απολογία δικαιότατη κατά των όσοι αμαθώς και κακοβούλως ετόλμησαν παρεξηγείν και διαβάλλειν Παραδόσεις τινάς της Αγίας Εκκλησίας και άλλα τινά των περί Πίστεως υγιή και ορθόδοξα φρονήματα του αοιδίμου Διδασκάλου Νικοδήμου του Αγιορείτου. (Νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα δια συνδρομής και δαπάνης του πανοσιολογιωτάτου κυρίου Γρηγορίου Ποριώτου εις κοινήν ωφελείαν του Χριστιανικού Πληρώματος). Εν Βενετία, 1819.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Γυμνάσματα Πνευματικά, Διαμοιρασμένα εις μελέτας, εξετάσεις, και αναγνώσεις. (Άπερ προσθήκαις ότι πλείσταις, και αφαιρέσεσι και αλλοιώσεσι καλλωπισθέντα τε, και μετ΄ επιμελείας διορθωθέντα, και Σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθέντα παρά του Οσιολογιωτάτου εν Μοναχοίς Κυρίου Νικοδήμου, νυν πρώτον τύποις εξεδόθησαν διά φιλοτίμου δαπάνης, και σπουδαίας επιστασίας του τιμιωτάτου, και χριστιανικωτάτου Κυρίου Δημητρίου Καρυτζιώτου του εκ Πελοποννήσου. Εις κοινήν απάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών ωφέλειαν και σωτηρίαν). Ενετίησιν, 1800.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Εγχειρίδιον Συμβουλευτικόν, περί Φυλακής των πέντε Αισθήσεων, της τε Φαντασίας, και της του Νοός, και Καρδίας. Και περί του, ποίαι εισίν αι πνευματικαί, και οικείαι του Νοός ηδοναί. (Συντεθέν μεν πρότερον, και επιδιορθωθέν ύστερον, παρά του εν μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου. Αγιορείτου. Προσετέθη δε παρ’αυτού, και το Σχήμα της καρδίας του ανθρώπου. Το θαύμα της επί της Σταυρώσεως του Κυρίου γενομένης υπερφυσικής Εκλείψεως του Ηλίου. Το Ηρωϊκόν Ευαγγέλιον του Εσπερινού του Πάσχα. Και απολογία τις υπέρ του εν τω Βιβλίω του αοράτου Πολέμου κειμένου σημειώματος περί της Κυρίας Θεοτόκου. Εις κοινήν των Ορθοδόξων απάντων ωφέλειαν. Επιστασία του Αρχιμανδρίτου Άνθιμου Γαζή). 1801.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Ερμηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς των αγίων και πανευφήμων Αποστόλων Ιακώβου, Πέτρου, Ιωάννου, και Ιούδα. (Ήτις υπό του εν Μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου Αγιορείτου εκ διαφόρων συνερανισθείσα Προτροπή και αξιώσει του Παναγιωτάτου, Θειοτάτου τε και Εμφιλοσόφου Πατριάρχου, πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίου Κυρίου Νεοφύτου και δι΄ αναλωμάτων της αυτού παναγιότητος αντιγραφείσα). Ενετίησιν, 1806.
 • Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί, ερμηνευθείσαι μεν ελληνιστί υπό του Μακαρίου Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας. (Μεταφρασθείσαι δε εις την καθ΄ ημάς κοινοτέραν διάλεκτον, και Σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθείσαι, παρά του εν μακαρία τη λήξει γενομένου Νικοδήμου Αγιορείτου αίτινες αντιγραφείσαι δι’ αναλωμάτων του αοιδίμου Νεοφύτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ήδη πρώτον Τύποις εξεδόθησαν τη συνδρομή και αντιλήψει των Παναγιωτάτων Πατριαρχών Γρηγορίου τε και Κυρίλλου, και του Εξοχωτάτου και Πανεκλάμπρου Κόμητος Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Καποδίστρια συμβούλου και εξ απορρήτων του σεβαστού των Ρωσσιών αυτοκράτορος και βασιλέως Πολονίας, ιππέως διαφόρων ταγμάτων Ρωσσίας και άλλων αυτοκρατόρων και βασιλέων κ. τ. λ. Άμα δε συνδρομή και άλλων ζηλωτών Ιερομένων τε και Λαϊκών). Ενετίησιν, 1819.

  Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικήs των ορθοδόξων Εκκλησίας, ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των αγίων οικουμενικών Συνόδων. (Ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας εκτιθέμενοι, δια δε της καθ’ ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδημου Μοναχού, και μετ΄ επιμελείας ανακριθέντες, και διορθωθέντες… παρά του Δωροθέου. Το πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή , και επιταγή του Οικουμενικού Πατριάρχου. Εκδίδεται νυν το δεύτερον υπό Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του Ολυμπίου). Εν ΑΘήναις, 1841.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: